شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص 50 شرکت فعالتر

شاخص50شرکت فعالتر6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 15,745.42 0.12

آخرین معامله

1398/10/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,727.8 پایانی 15,745.42
بیشترین 15,749.96 کمترین 15,632.41
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/10/29 15,745.42 15,632.41 15,749.96
1398/10/28 15,727.03 15,578.08 15,755.03
1398/10/25 15,377.88 15,165.3 15,377.89
1398/10/24 15,283.78 15,283.77 15,439.67
1398/10/23 15,183.92 14,841.06 15,183.92
1398/10/22 14,510.5 14,434.49 14,510.5
1398/10/21 13,878.83 13,741.72 13,878.83
1398/10/18 13,648.75 13,627.62 13,695.07
1398/10/17 13,843.9 13,843.85 14,259.5
1398/10/15 14,043.76 13,888.81 14,043.96
1398/10/14 13,945.31 13,945.31 13,974.02
1398/10/11 14,612.53 14,395.91 14,640.17
1398/10/10 14,305.6 14,285.13 14,388.59
1398/10/9 14,205.88 14,072 14,205.88
1398/10/8 13,997.65 13,945.09 14,009.59
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها