شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پیمانکاری

45-پیمانکاری6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 919.7 0.00

آخرین معامله

1398/11/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 919.7 پایانی 919.7
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/6 919.7 - -
1398/11/5 919.7 919.7 919.7
1398/11/2 919.7 919.7 919.7
1398/11/1 919.7 919.7 919.7
1398/10/30 919.7 919.7 919.7
1398/10/29 919.7 919.7 919.7
1398/10/28 919.7 919.7 919.7
1398/10/25 919.7 919.7 919.7
1398/10/24 919.7 919.7 919.7
1398/10/23 919.7 919.7 919.7
1398/10/22 919.7 919.7 919.7
1398/10/21 919.7 919.7 919.7
1398/10/18 919.7 919.7 919.7
1398/10/17 919.7 919.7 919.7
1398/10/15 919.7 919.7 919.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها