شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رادیویی

64-رادیویی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 3,633.91 0.15

آخرین معامله

1398/11/8
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,639.2 پایانی 3,633.91
بیشترین 3,641.37 کمترین 3,633.91
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/8 3,633.91 3,633.91 3,641.37
1398/11/7 3,639.21 3,622.18 3,654.2
1398/11/6 3,657.28 3,657.28 3,675.07
1398/11/5 3,609.22 3,598.93 3,612.53
1398/11/2 3,502.76 3,355 3,502.76
1398/11/1 3,365.27 3,365.27 3,437.82
1398/10/30 3,452.7 3,452.7 3,484.91
1398/10/29 3,527.99 3,514.72 3,556
1398/10/28 3,482.46 3,450.44 3,486.22
1398/10/25 3,361.07 3,315.37 3,361.07
1398/10/24 3,280.79 3,280.45 3,291.78
1398/10/23 3,187.17 3,186.89 3,187.4
1398/10/22 3,036.38 3,029.93 3,036.38
1398/10/21 2,892.01 2,846.21 2,892.01
1398/10/18 2,835.54 2,813.82 2,839.19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها