شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

چند رشته ای صنعتی

39-چند رشته ای ص6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 39,985.32 1.88

آخرین معامله

18:42
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 39,458.3 پایانی 39,985.32
بیشترین 40,139.66 کمترین 39,451.47
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/8 39,985.32 39,451.47 40,139.66
1398/11/7 39,246.77 38,943.72 39,254.71
1398/11/6 39,182.15 39,182.15 39,680.47
1398/11/5 39,559.41 39,176.08 39,584.29
1398/11/2 39,168.42 38,865.31 39,168.42
1398/11/1 38,948.81 38,948.81 39,774.38
1398/10/30 39,930.02 39,930 40,190.2
1398/10/29 40,246.15 40,080.83 40,322.58
1398/10/28 40,002.73 38,988.34 40,044.83
1398/10/25 38,866.38 38,468.51 38,870.21
1398/10/24 38,656.56 38,656.56 39,525.03
1398/10/23 38,629.84 37,583.47 38,629.84
1398/10/22 36,842.49 36,505.96 36,842.49
1398/10/21 35,146.42 34,577.59 35,146.42
1398/10/18 34,470.51 34,452.08 34,572.86
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها