شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لاستیک

25-لاستیک6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 94,494.09 3.48

آخرین معامله

13:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 93,630.8 پایانی 94,494.09
بیشترین 97,579.98 کمترین 93,630.76
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/10/28 91,313.23 90,989.49 95,470.79
1398/10/25 87,692.76 85,287.82 87,692.76
1398/10/24 85,912.19 85,877.72 87,494.14
1398/10/23 84,951.78 83,288.23 84,951.78
1398/10/22 82,226.22 81,545.1 82,362.68
1398/10/21 78,929.79 78,343.68 78,929.79
1398/10/18 77,675.27 77,675.27 78,890.7
1398/10/17 78,969.52 78,969.52 79,082.39
1398/10/15 82,890.92 82,890.92 83,546.83
1398/10/14 86,856.33 86,856.33 90,431.68
1398/10/11 91,291.82 90,614.63 91,821.15
1398/10/10 91,077.03 90,844.11 93,102.96
1398/10/9 93,020.38 91,493.64 93,034.96
1398/10/8 90,799.76 89,619.27 90,907.71
1398/10/7 89,769.4 88,407.63 90,001.98
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها