شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار دوم فرابورس

بازار دوم فرابورس6 | شاخص ها - فرابورس
آخرین قیمت: 2,624.74 0.33

آخرین معامله

1398/10/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,637.1 پایانی 2,624.74
بیشترین 2,637.14 کمترین 2,602.65
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/10/29 2,624.74 2,602.65 2,637.14
1398/10/28 2,616.16 2,606.65 2,623.42
1398/10/25 2,538.72 2,506.87 2,548.23
1398/10/24 2,536.59 2,536.59 2,586.66
1398/10/23 2,516.84 2,497.96 2,516.84
1398/10/22 2,440.61 2,417.55 2,441.58
1398/10/21 2,312.11 2,311.12 2,331.39
1398/10/18 2,269.49 2,262.48 2,269.49
1398/10/17 2,303.72 2,303.72 2,366.29
1398/10/15 2,356.06 2,326.53 2,359.79
1398/10/14 2,386.27 2,386.27 2,392.25
1398/10/11 2,501.68 2,468.86 2,502.69
1398/10/10 2,457.05 2,457.04 2,493.92
1398/10/9 2,446.47 2,428.35 2,446.47
1398/10/8 2,391.84 2,383.29 2,397.06
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها