شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زراعت

01-زراعت6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 112,955.69 0.04

آخرین معامله

1398/11/8
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 112,303.3 پایانی 112,955.69
بیشترین 113,666.12 کمترین 112,303.3
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/8 112,955.69 112,303.3 113,666.12
1398/11/7 112,906.2 110,179.2 113,226.47
1398/11/6 108,970.62 108,941.48 110,012.87
1398/11/5 105,206 102,282.31 105,206
1398/11/2 101,765.62 100,836.84 101,893.78
1398/11/1 101,120.96 101,120.96 102,508.65
1398/10/30 100,397.92 99,189.22 100,397.92
1398/10/29 98,891.82 96,497.27 98,891.82
1398/10/28 99,773.73 99,032.82 100,655.65
1398/10/25 98,320.42 95,829.23 98,320.42
1398/10/24 97,280.39 97,123.08 98,607.67
1398/10/23 97,918.26 97,410.13 97,918.26
1398/10/22 93,679.58 93,679.05 93,679.58
1398/10/21 89,222.51 89,167.33 89,222.51
1398/10/18 87,474.64 87,474.64 88,196.43
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها