شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاریها

56-سرمایه گذاریها6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 10,130.2 2.04

آخرین معامله

14:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,219.1 پایانی 10,130.2
بیشترین 10,242.95 کمترین 10,130.2
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/5 9,927.52 9,803.53 9,927.52
1398/11/2 9,535.81 9,310.35 9,535.81
1398/11/1 9,361.88 9,361.87 9,430.27
1398/10/30 9,284.06 9,137 9,284.06
1398/10/29 9,161.24 8,992.88 9,161.25
1398/10/28 9,074.22 8,913.47 9,074.22
1398/10/25 8,755.15 8,631.24 8,755.16
1398/10/24 8,597.22 8,512.94 8,813.87
1398/10/23 8,379.27 8,285.03 8,644.51
1398/10/22 8,092.04 7,965.92 8,317.07
1398/10/21 7,812.57 7,773.04 7,812.57
1398/10/18 7,701.25 7,700.8 7,786
1398/10/17 7,818.83 7,818.83 7,955.84
1398/10/15 8,052.5 8,025.01 8,063.59
1398/10/14 8,374.86 8,374.91 8,485.96
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها