شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دستگاههای برقی

31-دستگاههای برقی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2.437 میلیون 2.27

آخرین معامله

1398/10/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.379 میلیون پایانی 2.437 میلیون
بیشترین 2.437 میلیون کمترین 2.377 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/10/29 2.437 میلیون 2.377 میلیون 2.437 میلیون
1398/10/28 2.383 میلیون 2.341 میلیون 2.383 میلیون
1398/10/25 2.302 میلیون 2.258 میلیون 2.302 میلیون
1398/10/24 2.268 میلیون 2.263 میلیون 2.278 میلیون
1398/10/23 2.262 میلیون 2.233 میلیون 2.262 میلیون
1398/10/22 2.206 میلیون 2.181 میلیون 2.206 میلیون
1398/10/21 2.141 میلیون 2.004 میلیون 2.141 میلیون
1398/10/18 1.998 میلیون 1.998 میلیون 2.008 میلیون
1398/10/17 2.01 میلیون 2.002 میلیون 2.04 میلیون
1398/10/15 2.077 میلیون 2.076 میلیون 2.148 میلیون
1398/10/14 2.17 میلیون 2.17 میلیون 2.184 میلیون
1398/10/11 2.193 میلیون 2.185 میلیون 2.196 میلیون
1398/10/10 2.163 میلیون 2.156 میلیون 2.166 میلیون
1398/10/9 2.128 میلیون 2.114 میلیون 2.128 میلیون
1398/10/8 2.091 میلیون 2.088 میلیون 2.103 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها