شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیمیایی

44-شیمیایی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 25,266.24 1.13

آخرین معامله

1398/11/8
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,082.5 پایانی 25,266.24
بیشترین 25,305.77 کمترین 25,082.55
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/8 25,266.24 25,082.55 25,305.77
1398/11/7 24,983.34 24,666.57 24,983.34
1398/11/6 24,922.84 24,899.09 25,166.11
1398/11/5 24,963.25 24,938.39 25,028.74
1398/11/2 24,926.63 24,790.13 25,003.27
1398/11/1 24,923.89 24,923.89 25,103.14
1398/10/30 25,114.44 25,114.44 25,205.57
1398/10/29 25,189.99 25,029.46 25,208.3
1398/10/28 25,227.87 24,882.72 25,259.26
1398/10/25 24,692.64 24,304.35 24,692.64
1398/10/24 24,523.1 24,507.17 24,745.96
1398/10/23 24,471.73 24,004.7 24,476.88
1398/10/22 23,514.35 23,307.54 23,514.35
1398/10/21 22,421.11 22,078.82 22,421.11
1398/10/18 21,990.08 21,958.02 22,122.74
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها