شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فلزات اساسی

27-فلزات اساسی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 266,265.77 1.55

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 260,938.6 پایانی 266,265.77
بیشترین 266,890.13 کمترین 260,926.4
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 266,265.77 260,926.4 266,890.13
1398/11/1 262,193.24 262,193.24 263,381.55
1398/10/30 265,807.96 265,807.69 267,517.79
1398/10/29 269,348.25 267,637.86 269,694.92
1398/10/28 269,124.56 266,508.97 269,493.76
1398/10/25 264,537.48 261,349.16 264,586.32
1398/10/24 263,165.45 263,021.86 265,494.6
1398/10/23 261,428.07 249,683.96 262,063.32
1398/10/22 246,674.99 246,466.7 246,764.26
1398/10/21 240,284.51 239,661.6 240,284.39
1398/10/18 237,531.46 237,491.49 237,720.13
1398/10/17 240,032.62 240,032.32 244,848.02
1398/10/15 241,723.96 239,847.25 241,723.98
1398/10/14 236,426.46 236,290.73 236,875.61
1398/10/11 247,890.67 243,574.41 248,382.41
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها