شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص کل

شاخص کل6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 411,211.48 1.28

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 406,104.2 پایانی 411,211.48
بیشترین 411,211.48 کمترین 405,366.07
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 411,211.48 405,366.07 411,211.48
1398/11/1 406,008.93 406,008.47 409,238.14
1398/10/30 409,807.77 409,044.43 411,460.3
1398/10/29 410,694.53 407,054.26 410,977.62
1398/10/28 409,962.46 403,849.22 410,668.94
1398/10/25 399,445.29 393,990.64 399,445.26
1398/10/24 395,912.64 395,679.21 398,920.69
1398/10/23 392,038.38 383,453.52 392,057.84
1398/10/22 375,650.17 370,863.1 375,650.17
1398/10/21 359,807.44 355,946.77 359,807.14
1398/10/18 353,807.68 353,672.68 355,759.15
1398/10/17 358,843.21 358,842.17 368,504.05
1398/10/15 365,815.49 362,467.06 365,836.71
1398/10/14 367,334.2 367,333.95 371,447.38
1398/10/11 384,099.6 378,690.58 384,934.84
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها