شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص بازده نقدی قیمت

بازده نقدی و قیمت6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.662 میلیون 0.00

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 988,540.6 پایانی 1.662 میلیون
بیشترین 1.662 میلیون کمترین 1.662 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 1.662 میلیون 1.662 میلیون 1.662 میلیون
1398/11/1 1.639 میلیون 1.639 میلیون 1.639 میلیون
1398/10/30 1.654 میلیون 1.654 میلیون 1.654 میلیون
1398/10/29 1.659 میلیون 1.659 میلیون 1.659 میلیون
1398/10/28 1.656 میلیون 1.656 میلیون 1.656 میلیون
1398/10/25 1.613 میلیون 1.613 میلیون 1.613 میلیون
1398/10/24 1.599 میلیون 1.599 میلیون 1.599 میلیون
1398/10/23 1.583 میلیون 1.583 میلیون 1.583 میلیون
1398/10/22 1.516 میلیون 1.516 میلیون 1.516 میلیون
1398/10/21 1.453 میلیون 1.453 میلیون 1.453 میلیون
1398/10/18 1.429 میلیون 1.429 میلیون 1.429 میلیون
1398/10/17 1.449 میلیون 1.449 میلیون 1.449 میلیون
1398/10/15 1.477 میلیون 1.477 میلیون 1.477 میلیون
1398/10/14 1.483 میلیون 1.483 میلیون 1.483 میلیون
1398/10/11 1.551 میلیون 1.551 میلیون 1.551 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها