شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مبلمان

36-مبلمان6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 272.7 0.00

آخرین معامله

08:33
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 272.7 پایانی 272.7
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/10/28 272.7 272.7 272.7
1398/10/25 272.7 272.7 272.7
1398/10/24 272.7 272.7 272.7
1398/10/23 272.7 272.7 272.7
1398/10/22 272.7 272.7 272.7
1398/10/21 272.7 272.7 272.7
1398/10/18 272.7 272.7 272.7
1398/10/17 272.7 272.7 272.7
1398/10/15 272.7 272.7 272.7
1398/10/14 272.7 272.7 272.7
1398/10/11 272.7 - -
1398/10/10 272.7 - -
1398/10/9 272.7 272.7 272.7
1398/10/8 272.7 - -
1398/10/7 272.7 272.7 272.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها