شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

انتشار و چاپ

22-انتشار و چاپ6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.536 میلیون 4.19

آخرین معامله

1398/11/8
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.543 میلیون پایانی 1.536 میلیون
بیشترین 1.545 میلیون کمترین 1.536 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/8 1.536 میلیون 1.536 میلیون 1.545 میلیون
1398/11/7 1.474 میلیون 1.469 میلیون 1.474 میلیون
1398/11/6 1.406 میلیون 1.398 میلیون 1.406 میلیون
1398/11/5 1.343 میلیون 1.335 میلیون 1.343 میلیون
1398/11/2 1.308 میلیون 1.263 میلیون 1.308 میلیون
1398/11/1 1.251 میلیون 1.228 میلیون 1.308 میلیون
1398/10/30 1.228 میلیون 1.108 میلیون 1.228 میلیون
1398/10/29 1.228 میلیون 1.228 میلیون 1.228 میلیون
1398/10/28 1.228 میلیون 1.228 میلیون 1.228 میلیون
1398/10/25 1.228 میلیون 1.218 میلیون 1.236 میلیون
1398/10/24 1.238 میلیون 1.237 میلیون 1.263 میلیون
1398/10/23 1.267 میلیون 1.263 میلیون 1.279 میلیون
1398/10/22 1.276 میلیون 1.276 میلیون 1.287 میلیون
1398/10/21 1.238 میلیون 1.238 میلیون 1.238 میلیون
1398/10/18 1.214 میلیون 1.214 میلیون 1.221 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها