شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

انتشار و چاپ

22-انتشار و چاپ6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 3.109 میلیون 4.44

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.587 میلیون پایانی 3.109 میلیون
بیشترین 3.246 میلیون کمترین 3.109 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/20 3.109 میلیون 3.109 میلیون 3.246 میلیون
1399/05/19 3.253 میلیون 3.253 میلیون 3.327 میلیون
1399/05/15 3.348 میلیون 3.348 میلیون 3.475 میلیون
1399/05/14 3.463 میلیون 3.35 میلیون 3.463 میلیون
1399/05/13 3.321 میلیون 3.254 میلیون 3.353 میلیون
1399/05/12 3.355 میلیون 3.355 میلیون 3.366 میلیون
1399/05/11 3.222 میلیون 3.104 میلیون 3.222 میلیون
1399/05/08 3.083 میلیون 2.966 میلیون 3.083 میلیون
1399/05/07 2.936 میلیون 2.807 میلیون 2.936 میلیون
1399/05/06 2.797 میلیون 2.683 میلیون 2.801 میلیون
1399/05/05 2.8 میلیون 2.8 میلیون 2.896 میلیون
1399/05/04 2.882 میلیون 2.775 میلیون 2.882 میلیون
1399/05/01 2.774 میلیون 2.774 میلیون 2.891 میلیون
1399/04/31 2.908 میلیون 2.908 میلیون 3.034 میلیون
1399/04/30 3.058 میلیون 3.058 میلیون 3.151 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی