شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایرمالی

58-سایرمالی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 8,158.32 0.96

آخرین معامله

1398/11/8
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,310.5 پایانی 8,158.32
بیشترین 8,357.55 کمترین 8,158.32
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/8 8,158.32 8,158.32 8,357.55
1398/11/7 8,237.77 8,072.85 8,292.33
1398/11/6 8,112.57 8,112.57 8,223.08
1398/11/5 7,960.88 7,918.33 7,960.88
1398/11/2 7,612.7 7,566.9 7,612.7
1398/11/1 7,502.28 7,420.63 7,512.98
1398/10/30 7,279.21 7,275.6 7,307.79
1398/10/29 7,264.63 7,141.81 7,278.65
1398/10/28 7,305.69 7,233.64 7,321.11
1398/10/25 7,011.28 6,939.51 7,016.36
1398/10/24 7,098.75 7,098.75 7,225.74
1398/10/23 7,070.48 6,844.36 7,070.48
1398/10/22 6,904.25 6,904.25 6,990.98
1398/10/21 6,819.53 6,815.92 6,822.96
1398/10/18 6,691.73 6,691.73 6,738.72
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها