شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

وسایل ارتباطی

32-وسایل ارتباطی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 14,077.02 2.51

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,759 پایانی 14,077.02
بیشترین 14,077.02 کمترین 13,758.96
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 14,077.02 13,758.96 14,077.02
1398/11/1 13,732.93 13,723.72 14,209.25
1398/10/30 14,254.5 14,014.79 14,280.68
1398/10/29 14,110.86 14,041.64 14,377.1
1398/10/28 14,617.66 14,432.1 14,732.1
1398/10/25 14,353.62 13,868.84 14,353.62
1398/10/24 14,175.49 14,175.49 14,696.54
1398/10/23 14,580.61 14,572.38 14,597.27
1398/10/22 13,912.78 13,912.78 13,912.78
1398/10/21 13,250.61 13,126.31 13,250.61
1398/10/18 13,018.28 13,018.28 13,247.83
1398/10/17 13,250.75 13,250.75 13,250.75
1398/10/15 13,947.94 13,947.94 14,226.04
1398/10/14 14,651.83 14,651.83 15,185.66
1398/10/11 15,422.79 14,923.21 15,422.79
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها