شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل

60-حمل و نقل6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 11,082.68 3.97

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,034.17 پایانی 11,082.68
بیشترین 11,087.81 کمترین 11,034.17
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 11,082.68 11,034.17 11,087.81
1398/11/1 10,659.26 10,588.57 10,661.74
1398/10/30 10,189.12 10,189.12 10,195.92
1398/10/29 9,806.49 9,716.04 9,806.5
1398/10/28 9,375.52 9,375.52 9,385.36
1398/10/25 8,966.34 8,697.37 8,966.34
1398/10/24 8,951.73 8,951.73 9,227.47
1398/10/23 8,868.42 8,743.76 8,868.42
1398/10/22 8,514.41 8,444.28 8,514.41
1398/10/21 8,110.03 8,076.24 8,110.03
1398/10/18 7,953.53 7,953.53 8,093.54
1398/10/17 8,101.59 8,099.04 8,106.28
1398/10/15 8,513.21 8,513.21 8,562.57
1398/10/14 8,960.3 8,960.3 9,046.25
1398/10/11 9,431.15 9,402.32 9,507.58
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها