شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قند و شکر

38-قند و شکر6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 66,856.09 1.16

آخرین معامله

1398/10/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 65,928.5 پایانی 66,856.09
بیشترین 67,081.19 کمترین 65,531.43
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/10/29 66,856.09 65,531.43 67,081.19
1398/10/28 66,089.63 65,510.62 66,203.77
1398/10/25 64,864.58 64,381.2 64,864.58
1398/10/24 64,582.34 64,387.23 64,733.36
1398/10/23 64,701.91 64,613.83 64,790.5
1398/10/22 63,414.46 62,960.86 63,414.46
1398/10/21 60,927.37 60,595.36 60,927.37
1398/10/18 59,972.46 59,972.63 60,850.94
1398/10/17 60,935.64 60,935.64 61,656.4
1398/10/15 63,088.39 63,088.39 64,227.29
1398/10/14 65,811.64 65,811.64 66,968.97
1398/10/11 67,863.63 67,570.4 68,112.12
1398/10/10 67,193.84 66,980.09 67,838.43
1398/10/9 67,068.08 65,921 67,068.32
1398/10/8 66,205.88 66,205.88 67,577.29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها