شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خودرو

34-خودرو6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 69,645.05 2.52

آخرین معامله

1398/11/8
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 69,210.3 پایانی 69,645.05
بیشترین 69,698.92 کمترین 69,210.29
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/8 69,645.05 69,210.29 69,698.92
1398/11/7 67,930.19 66,483.7 67,993.95
1398/11/6 67,580.41 67,580.37 68,259.44
1398/11/5 65,805.41 65,067.58 65,805.41
1398/11/2 63,259.22 61,077.98 63,259.22
1398/11/1 61,632.67 61,632.67 62,904.33
1398/10/30 62,480.17 61,990.68 62,611.7
1398/10/29 62,266.5 60,581.5 62,324.15
1398/10/28 61,738.31 61,701.83 61,899.31
1398/10/25 59,239.79 57,321.86 59,239.79
1398/10/24 57,194.23 56,621.8 57,194.23
1398/10/23 54,707.71 54,392.54 54,908.03
1398/10/22 52,335.78 51,299.84 52,335.78
1398/10/21 49,986.85 49,402.7 49,986.85
1398/10/18 49,114.7 49,062.28 49,285.83
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها