شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کانی غیرفلزی

54-کانی غیرفلزی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 60,761.51 1.87

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 31,067.9 پایانی 60,761.51
بیشترین 61,547.03 کمترین 60,761.51
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/20 60,761.51 60,761.51 61,547.03
1399/05/19 61,918.52 61,852.93 62,727.15
1399/05/15 62,579.26 62,326.23 63,021.89
1399/05/14 62,828.56 62,732.87 63,340.5
1399/05/13 62,963.95 62,897.61 63,700.48
1399/05/12 63,694.8 63,615.66 64,182.88
1399/05/11 63,292.59 61,946.9 63,292.59
1399/05/08 61,160.29 60,008.18 61,160.29
1399/05/07 60,081.63 60,081.63 60,378.49
1399/05/06 60,131.85 60,131.81 60,960.47
1399/05/05 61,147.84 60,734.6 61,189.12
1399/05/04 60,840.01 60,650.68 61,185.6
1399/05/01 60,478.91 60,478.91 62,197.35
1399/04/31 62,555.15 62,555.15 64,078.33
1399/04/30 64,577.71 64,577.71 65,778.19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی