شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کانی غیرفلزی

54-کانی غیرفلزی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 21,934.48 1.51

آخرین معامله

09:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,959 پایانی 21,934.48
بیشترین 21,959 کمترین 21,959
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/7 21,607.71 21,350.87 21,618.22
1398/11/6 21,320.54 21,320.54 21,510.9
1398/11/5 20,883.74 20,696.18 20,933.52
1398/11/2 20,168.89 19,778.24 20,174.23
1398/11/1 19,708.82 19,708.82 19,895.43
1398/10/30 19,721.83 19,645.69 19,747.12
1398/10/29 19,541.6 19,261.33 19,560.29
1398/10/28 19,440.62 19,296.83 19,558.85
1398/10/25 18,892.22 18,634.51 18,892.22
1398/10/24 18,986.05 18,965.47 19,181.69
1398/10/23 19,056.76 18,763.46 19,062.72
1398/10/22 18,318.85 18,194.5 18,318.85
1398/10/21 17,565.8 17,461.71 17,565.8
1398/10/18 17,223.8 17,223.8 17,470.23
1398/10/17 17,506.92 17,506.92 17,773.92
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها