شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ماشین آلات

29-ماشین آلات6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 139,019 1.60

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 140,299.6 پایانی 139,019
بیشترین 140,615.21 کمترین 139,019
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/6 139,019 139,019 140,615.21
1398/11/5 136,823.45 134,050.47 136,823.45
1398/11/2 132,139.83 130,265.3 132,139.83
1398/11/1 129,291.03 128,780.91 130,233.96
1398/10/30 126,943.96 125,167.77 126,943.96
1398/10/29 125,265.74 122,858.85 125,265.74
1398/10/28 124,653.61 123,013.84 125,201.06
1398/10/25 120,662.37 118,650.07 120,662.37
1398/10/24 119,733.64 119,733.64 120,889.86
1398/10/23 117,725.31 115,346.65 117,753.35
1398/10/22 112,809.54 109,661.28 112,809.54
1398/10/21 107,824.46 107,232.84 107,824.46
1398/10/18 106,206.47 106,206.73 107,258.85
1398/10/17 107,298.68 107,298.68 108,530.15
1398/10/15 112,351.46 112,214.96 114,317.85
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها