شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات فلزی

28-محصولات فلزی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 120,603.79 0.67

آخرین معامله

1398/10/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 118,789.6 پایانی 120,603.79
بیشترین 120,825.95 کمترین 118,503.27
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/10/29 120,603.79 118,503.27 120,825.95
1398/10/28 119,800.96 118,612.85 119,932.02
1398/10/25 115,512.4 113,031.01 115,512.44
1398/10/24 116,270.41 115,989.81 117,764.16
1398/10/23 118,044.92 108,021.4 118,764.73
1398/10/22 106,411.79 106,341.13 106,639.16
1398/10/21 103,518.1 102,934.87 103,518.1
1398/10/18 102,206.36 102,206.36 102,847.18
1398/10/17 102,898.12 102,898.12 104,873.62
1398/10/15 107,233.42 107,163.38 108,519.57
1398/10/14 112,758.32 112,758.36 115,935.43
1398/10/11 117,200.3 116,810.89 118,232.71
1398/10/10 117,899.22 117,899.22 119,858
1398/10/9 121,847.14 121,119.75 122,076.28
1398/10/8 120,019.76 117,645.18 120,019.76
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها