شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص 30 شرکت بزرگ6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 17,005.11 0.25

آخرین معامله

09:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,035.2 پایانی 17,005.11
بیشترین 17,035.17 کمترین 17,011.64
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/1 17,047.36 17,047.36 17,274.17
1398/10/30 17,353.61 17,307.62 17,443.84
1398/10/29 17,438.66 17,297.89 17,461.34
1398/10/28 17,429.67 17,134.37 17,474.86
1398/10/25 17,063.69 16,811.79 17,063.69
1398/10/24 16,920.75 16,812.12 17,054.15
1398/10/23 16,731.09 16,047.95 16,735.9
1398/10/22 15,909.13 15,332.89 15,911.64
1398/10/21 15,270.18 15,040.27 15,270.18
1398/10/18 15,029.58 15,007.51 15,174.26
1398/10/17 15,231.86 15,231.83 15,666.98
1398/10/15 15,437.85 15,113.99 15,437.96
1398/10/14 15,299.65 15,299.65 15,991.89
1398/10/11 16,061.94 15,713.84 16,095.48
1398/10/10 15,695.97 15,668.22 15,799.3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها