شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پسته تحویل مرداد 99

پسته تحویل مرداد 99 | آتی - بورس کالا
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.205 میلیون 0.00
قیمت پایانی: 1.186 میلیون 0.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/04/11
تعداد:700
حجم:1,406
ارزش:166.78 میلیارد
اولین:1,406
کمترین:1.175 میلیون
بیشترین:166.778 میلیارد
قیمت:1.205 میلیون
تغییر:56,000.00
درصد تغییر:4.87
قیمت:1.186 میلیون
تغییر:60,515.00
درصد تغییر:5.38
1399/04/10
تعداد:217
حجم:332
ارزش:37.37 میلیارد
اولین:332
کمترین:1.1 میلیون
بیشترین:37.372 میلیارد
قیمت:1.149 میلیون
تغییر:49,000.00
درصد تغییر:4.46
قیمت:1.126 میلیون
تغییر:47,270.00
درصد تغییر:4.38
1399/04/09
تعداد:180
حجم:294
ارزش:31.71 میلیارد
اولین:294
کمترین:1.027 میلیون
بیشترین:31.705 میلیارد
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:52,000.00
درصد تغییر:4.96
قیمت:1.078 میلیون
تغییر:13,589.00
درصد تغییر:1.28
1399/04/08
تعداد:583
حجم:1,307
ارزش:139.17 میلیارد
اولین:1,307
کمترین:1.015 میلیون
بیشترین:139.171 میلیارد
قیمت:1.048 میلیون
تغییر:23,000.00
درصد تغییر:2.24
قیمت:1.065 میلیون
تغییر:45,128.00
درصد تغییر:4.43
1399/04/07
تعداد:295
حجم:1,001
ارزش:102.07 میلیارد
اولین:1,001
کمترین:1.02 میلیون
بیشترین:102.071 میلیارد
قیمت:1.025 میلیون
تغییر:35,000.00
درصد تغییر:3.54
قیمت:1.02 میلیون
تغییر:18,753.00
درصد تغییر:1.87
1399/04/05
تعداد:216
حجم:349
ارزش:34.93 میلیارد
اولین:980,000
کمترین:980,000
بیشترین:1.028 میلیون
قیمت:990,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/04
تعداد:216
حجم:349
ارزش:34.93 میلیارد
اولین:349
کمترین:980,000
بیشترین:34.933 میلیارد
قیمت:990,000
تغییر:2,000.00
درصد تغییر:0.20
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:7,798.00
درصد تغییر:0.79
1399/04/03
تعداد:290
حجم:485
ارزش:48.17 میلیارد
اولین:485
کمترین:1.01 میلیون
بیشترین:48.167 میلیارد
قیمت:992,000
تغییر:4,000.00
درصد تغییر:0.40
قیمت:993,136
تغییر:11,731.00
درصد تغییر:1.20
1399/04/02
تعداد:344
حجم:743
ارزش:72.92 میلیارد
اولین:743
کمترین:961,000
بیشترین:72.918 میلیارد
قیمت:996,000
تغییر:37,000.00
درصد تغییر:3.86
قیمت:981,405
تغییر:32,164.00
درصد تغییر:3.39
1399/04/01
تعداد:312
حجم:529
ارزش:50.21 میلیارد
اولین:529
کمترین:927,000
بیشترین:50.215 میلیارد
قیمت:959,000
تغییر:36,000.00
درصد تغییر:3.90
قیمت:949,241
تغییر:29,684.00
درصد تغییر:3.23
1399/03/31
تعداد:144
حجم:269
ارزش:24.74 میلیارد
اولین:269
کمترین:920,000
بیشترین:24.736 میلیارد
قیمت:923,000
تغییر:3,000.00
درصد تغییر:0.33
قیمت:919,557
تغییر:12,084.00
درصد تغییر:1.33
1399/03/28
تعداد:285
حجم:557
ارزش:50.55 میلیارد
اولین:557
کمترین:925,000
بیشترین:50.546 میلیارد
قیمت:920,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:907,473
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/27
تعداد:285
حجم:557
ارزش:50.55 میلیارد
اولین:557
کمترین:925,000
بیشترین:50.546 میلیارد
قیمت:920,000
تغییر:4,000.00
درصد تغییر:0.43
قیمت:907,473
تغییر:24,419.00
درصد تغییر:2.62
1399/03/26
تعداد:237
حجم:641
ارزش:59.73 میلیارد
اولین:641
کمترین:924,000
بیشترین:59.734 میلیارد
قیمت:924,000
تغییر:31,000.00
درصد تغییر:3.25
قیمت:931,892
تغییر:55,344.00
درصد تغییر:5.61
1399/03/25
تعداد:912
حجم:2,013
ارزش:198.73 میلیارد
اولین:2,013
کمترین:1.039 میلیون
بیشترین:198.731 میلیارد
قیمت:955,000
تغییر:52,000.00
درصد تغییر:5.16
قیمت:987,236
تغییر:9,709.00
درصد تغییر:0.97
1399/03/24
تعداد:701
حجم:1,678
ارزش:167.29 میلیارد
اولین:1,678
کمترین:1,000,000
بیشترین:167.287 میلیارد
قیمت:1.007 میلیون
تغییر:92,000.00
درصد تغییر:10.06
قیمت:996,945
تغییر:84,761.00
درصد تغییر:9.29
1399/03/22
تعداد:272
حجم:521
ارزش:47.52 میلیارد
اولین:898,000
کمترین:897,000
بیشترین:923,000
قیمت:915,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:912,184
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/21
تعداد:272
حجم:521
ارزش:47.52 میلیارد
اولین:521
کمترین:898,000
بیشترین:47.525 میلیارد
قیمت:915,000
تغییر:26,000.00
درصد تغییر:2.93
قیمت:912,184
تغییر:23,383.00
درصد تغییر:2.63
1399/03/20
تعداد:168
حجم:317
ارزش:28.18 میلیارد
اولین:317
کمترین:898,000
بیشترین:28.175 میلیارد
قیمت:889,000
تغییر:1,000.00
درصد تغییر:0.11
قیمت:888,801
تغییر:1,622.00
درصد تغییر:0.18
1399/03/19
تعداد:142
حجم:210
ارزش:18.7 میلیارد
اولین:210
کمترین:876,000
بیشترین:18.699 میلیارد
قیمت:890,000
تغییر:8,000.00
درصد تغییر:0.89
قیمت:890,423
تغییر:10,464.00
درصد تغییر:1.16
1399/03/18
تعداد:164
حجم:329
ارزش:29.64 میلیارد
اولین:329
کمترین:914,000
بیشترین:29.639 میلیارد
قیمت:898,000
تغییر:12,000.00
درصد تغییر:1.32
قیمت:900,887
تغییر:11,037.00
درصد تغییر:1.21
1399/03/17
تعداد:60
حجم:133
ارزش:12.13 میلیارد
اولین:133
کمترین:916,000
بیشترین:12.129 میلیارد
قیمت:910,000
تغییر:6,000.00
درصد تغییر:0.66
قیمت:911,924
تغییر:2,299.00
درصد تغییر:0.25
1399/03/13
تعداد:58
حجم:76
ارزش:6.95 میلیارد
اولین:910,000
کمترین:909,000
بیشترین:919,000
قیمت:916,000
تغییر:7,000.00
درصد تغییر:0.77
قیمت:914,223
تغییر:6,327.00
درصد تغییر:0.69
1399/03/12
تعداد:98
حجم:138
ارزش:12.7 میلیارد
اولین:295
کمترین:905,000
بیشترین:26.672 میلیارد
قیمت:909,000
تغییر:4,000.00
درصد تغییر:0.44
قیمت:920,550
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/11
تعداد:98
حجم:138
ارزش:12.7 میلیارد
اولین:533
کمترین:912,000
بیشترین:48.532 میلیارد
قیمت:913,000
تغییر:4,000.00
درصد تغییر:0.44
قیمت:920,550
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/10
تعداد:98
حجم:138
ارزش:12.7 میلیارد
اولین:77
کمترین:918,000
بیشترین:7.084 میلیارد
قیمت:917,000
تغییر:7,000.00
درصد تغییر:0.76
قیمت:920,550
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/08
تعداد:98
حجم:138
ارزش:12.7 میلیارد
اولین:917,000
کمترین:908,000
بیشترین:926,000
قیمت:924,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:920,550
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/07
تعداد:98
حجم:138
ارزش:12.7 میلیارد
اولین:138
کمترین:917,000
بیشترین:12.704 میلیارد
قیمت:924,000
تغییر:14,000.00
درصد تغییر:1.54
قیمت:920,550
تغییر:14,451.00
درصد تغییر:1.60
1399/03/06
تعداد:75
حجم:131
ارزش:11.87 میلیارد
اولین:131
کمترین:907,000
بیشترین:11.87 میلیارد
قیمت:910,000
تغییر:9,000.00
درصد تغییر:1.00
قیمت:906,099
تغییر:2,711.00
درصد تغییر:0.30
1399/03/04
تعداد:43
حجم:54
ارزش:4.88 میلیارد
اولین:899,000
کمترین:899,000
بیشترین:906,000
قیمت:901,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:903,388
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی