شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زعفران رشته ای درجه یک تحویل تیر 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل تیر 99 | آتی - بورس کالا
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 64,700 0.00
قیمت پایانی: 63,874 0.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/04/24
تعداد:105
حجم:972
ارزش:6.21 میلیارد
اولین:972
کمترین:64,500
بیشترین:6.209 میلیارد
قیمت:64,700
تغییر:2,800.00
درصد تغییر:4.15
قیمت:63,874
تغییر:3,412.00
درصد تغییر:5.07
تاریخ : 1399/04/23
تعداد:24
حجم:87
ارزش:585.39 میلیون
اولین:87
کمترین:66,000
بیشترین:585.39 میلیون
قیمت:67,500
تغییر:1,100.00
درصد تغییر:1.60
قیمت:67,286
تغییر:996.00
درصد تغییر:1.46
تاریخ : 1399/04/22
تعداد:39
حجم:151
ارزش:1.03 میلیارد
اولین:151
کمترین:67,500
بیشترین:1.031 میلیارد
قیمت:68,600
تغییر:600.00
درصد تغییر:0.88
قیمت:68,282
تغییر:964.00
درصد تغییر:1.43
تاریخ : 1399/04/21
تعداد:56
حجم:188
ارزش:1.27 میلیارد
اولین:188
کمترین:67,100
بیشترین:1.266 میلیارد
قیمت:68,000
تغییر:2,100.00
درصد تغییر:3.00
قیمت:67,318
تغییر:2,782.00
درصد تغییر:3.97
تاریخ : 1399/04/18
تعداد:19
حجم:88
ارزش:616.88 میلیون
اولین:88
کمترین:70,100
بیشترین:616.88 میلیون
قیمت:70,100
تغییر:3,600.00
درصد تغییر:4.89
قیمت:70,100
تغییر:3,600.00
درصد تغییر:4.89
تاریخ : 1399/04/17
تعداد:16
حجم:108
ارزش:795.96 میلیون
اولین:108
کمترین:73,700
بیشترین:795.96 میلیون
قیمت:73,700
تغییر:3,800.00
درصد تغییر:4.90
قیمت:73,700
تغییر:4,215.00
درصد تغییر:5.41
تاریخ : 1399/04/16
تعداد:119
حجم:544
ارزش:4.24 میلیارد
اولین:544
کمترین:78,300
بیشترین:4.239 میلیارد
قیمت:77,500
تغییر:3,700.00
درصد تغییر:4.56
قیمت:77,915
تغییر:3,119.00
درصد تغییر:3.85
تاریخ : 1399/04/15
تعداد:115
حجم:310
ارزش:2.51 میلیارد
اولین:310
کمترین:78,200
بیشترین:2.512 میلیارد
قیمت:81,200
تغییر:2,500.00
درصد تغییر:3.18
قیمت:81,034
تغییر:754.00
درصد تغییر:0.92
تاریخ : 1399/04/14
تعداد:86
حجم:321
ارزش:2.63 میلیارد
اولین:321
کمترین:78,700
بیشترین:2.625 میلیارد
قیمت:78,700
تغییر:500.00
درصد تغییر:0.63
قیمت:81,788
تغییر:3,884.00
درصد تغییر:4.99
تاریخ : 1399/04/12
تعداد:58
حجم:87
ارزش:677.77 میلیون
اولین:79,000
کمترین:75,600
بیشترین:79,200
قیمت:79,200
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:77,904
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/04/11
تعداد:58
حجم:87
ارزش:677.77 میلیون
اولین:87
کمترین:79,000
بیشترین:677.77 میلیون
قیمت:79,200
تغییر:2,500.00
درصد تغییر:3.26
قیمت:77,904
تغییر:1,381.00
درصد تغییر:1.81
تاریخ : 1399/04/10
تعداد:75
حجم:154
ارزش:1.18 میلیارد
اولین:154
کمترین:78,800
بیشترین:1.178 میلیارد
قیمت:76,700
تغییر:700.00
درصد تغییر:0.92
قیمت:76,523
تغییر:930.00
درصد تغییر:1.23
تاریخ : 1399/04/09
تعداد:50
حجم:182
ارزش:1.38 میلیارد
اولین:182
کمترین:76,600
بیشترین:1.376 میلیارد
قیمت:76,000
تغییر:1,000.00
درصد تغییر:1.33
قیمت:75,593
تغییر:308.00
درصد تغییر:0.41
تاریخ : 1399/04/08
تعداد:30
حجم:97
ارزش:736.24 میلیون
اولین:97
کمترین:75,500
بیشترین:736.24 میلیون
قیمت:75,000
تغییر:900.00
درصد تغییر:1.22
قیمت:75,901
تغییر:1,286.00
درصد تغییر:1.72
تاریخ : 1399/04/07
تعداد:21
حجم:72
ارزش:537.23 میلیون
اولین:72
کمترین:73,500
بیشترین:537.23 میلیون
قیمت:74,100
تغییر:1,300.00
درصد تغییر:1.72
قیمت:74,615
تغییر:356.00
درصد تغییر:0.48
تاریخ : 1399/04/05
تعداد:10
حجم:14
ارزش:104.96 میلیون
اولین:74,100
کمترین:74,000
بیشترین:75,400
قیمت:75,400
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:74,971
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/04/04
تعداد:10
حجم:14
ارزش:104.96 میلیون
اولین:14
کمترین:74,100
بیشترین:104.96 میلیون
قیمت:75,400
تغییر:600.00
درصد تغییر:0.79
قیمت:74,971
تغییر:2,044.00
درصد تغییر:2.65
تاریخ : 1399/04/03
تعداد:21
حجم:63
ارزش:485.2 میلیون
اولین:63
کمترین:78,000
بیشترین:485.2 میلیون
قیمت:76,000
تغییر:1,900.00
درصد تغییر:2.44
قیمت:77,015
تغییر:384.00
درصد تغییر:0.50
تاریخ : 1399/04/02
تعداد:44
حجم:218
ارزش:1.69 میلیارد
اولین:218
کمترین:75,700
بیشترین:1.687 میلیارد
قیمت:77,900
تغییر:2,600.00
درصد تغییر:3.45
قیمت:77,399
تغییر:3,196.00
درصد تغییر:4.31
تاریخ : 1399/04/01
تعداد:74
حجم:160
ارزش:1.19 میلیارد
اولین:160
کمترین:72,600
بیشترین:1.187 میلیارد
قیمت:75,300
تغییر:2,400.00
درصد تغییر:3.29
قیمت:74,203
تغییر:1,233.00
درصد تغییر:1.69
تاریخ : 1399/03/31
تعداد:18
حجم:54
ارزش:394.04 میلیون
اولین:54
کمترین:73,500
بیشترین:394.04 میلیون
قیمت:72,900
تغییر:300.00
درصد تغییر:0.41
قیمت:72,970
تغییر:338.00
درصد تغییر:0.46
تاریخ : 1399/03/28
تعداد:46
حجم:297
ارزش:2.18 میلیارد
اولین:297
کمترین:74,000
بیشترین:2.177 میلیارد
قیمت:73,200
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:73,308
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/27
تعداد:46
حجم:297
ارزش:2.18 میلیارد
اولین:297
کمترین:74,000
بیشترین:2.177 میلیارد
قیمت:73,200
تغییر:3,600.00
درصد تغییر:4.69
قیمت:73,308
تغییر:5,249.00
درصد تغییر:6.68
تاریخ : 1399/03/26
تعداد:62
حجم:270
ارزش:2.12 میلیارد
اولین:270
کمترین:80,700
بیشترین:2.121 میلیارد
قیمت:76,800
تغییر:2,000.00
درصد تغییر:2.54
قیمت:78,557
تغییر:1,982.00
درصد تغییر:2.46
تاریخ : 1399/03/25
تعداد:151
حجم:660
ارزش:5.32 میلیارد
اولین:660
کمترین:81,700
بیشترین:5.316 میلیارد
قیمت:78,800
تغییر:900.00
درصد تغییر:1.16
قیمت:80,539
تغییر:2,639.00
درصد تغییر:3.39
تاریخ : 1399/03/24
تعداد:11
حجم:91
ارزش:708.89 میلیون
اولین:91
کمترین:77,900
بیشترین:708.89 میلیون
قیمت:77,900
تغییر:7,200.00
درصد تغییر:10.18
قیمت:77,900
تغییر:7,345.00
درصد تغییر:10.41
تاریخ : 1399/03/22
تعداد:70
حجم:381
ارزش:2.69 میلیارد
اولین:68,100
کمترین:68,100
بیشترین:70,700
قیمت:70,700
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:70,555
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/21
تعداد:70
حجم:381
ارزش:2.69 میلیارد
اولین:381
کمترین:68,100
بیشترین:2.688 میلیارد
قیمت:70,700
تغییر:3,200.00
درصد تغییر:4.74
قیمت:70,555
تغییر:2,945.00
درصد تغییر:4.36
تاریخ : 1399/03/20
تعداد:37
حجم:77
ارزش:520.6 میلیون
اولین:77
کمترین:67,900
بیشترین:520.6 میلیون
قیمت:67,500
تغییر:800.00
درصد تغییر:1.17
قیمت:67,610
تغییر:725.00
درصد تغییر:1.06
تاریخ : 1399/03/19
تعداد:36
حجم:79
ارزش:539.85 میلیون
اولین:79
کمترین:68,100
بیشترین:539.85 میلیون
قیمت:68,300
تغییر:300.00
درصد تغییر:0.44
قیمت:68,335
تغییر:117.00
درصد تغییر:0.17
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی