شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آتی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
زعفران نگین تحویل اردیبهشت 99

زعفران نگین تحویل اردیبهشت 99

آتی بورس کالا 101,200 0.00 0.00 102,532 0.00 0.00 16:23 2,028 10.888 111.64 میلیارد - - 100,700 100,600 101,900 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اسفند ماه 98

زعفران نگین تحویل اسفند ماه 98

آتی بورس کالا 93,200 0.00 0.00 94,124 0.00 0.00 16:22 1,483 8.498 79.99 میلیارد - - 92,900 92,800 93,800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل دی ماه 98

زعفران نگین تحویل دی ماه 98

آتی بورس کالا 88,000 0.00 0.00 89,128 0.00 0.00 16:22 398 3.533 31.49 میلیارد - - 88,400 87,900 89,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل فروردین 99

پسته تحویل فروردین 99

آتی بورس کالا 969,000 0.00 0.00 981,680 0.00 0.00 16:22 373 516 50.65 میلیارد - - 965,000 964,000 974,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل بهمن ماه 98

پسته تحویل بهمن ماه 98

آتی بورس کالا 923,000 0.00 0.00 935,053 0.00 0.00 16:22 272 426 39.83 میلیارد - - 926,000 921,000 929,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 99

آتی بورس کالا 79,500 0.00 0.00 79,100 0.00 0.00 16:21 18 28 221.48 میلیون - - 78,900 78,500 79,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل اسفند 98

زعفران رشته ای درجه یک تحویل اسفند 98

آتی بورس کالا 73,000 0.00 0.00 73,271 0.00 0.00 16:20 64 320 2.34 میلیارد - - 73,000 72,200 74,200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل فروردین 99

زیره سبز تحویل فروردین 99

آتی بورس کالا 333,900 0.00 0.00 338,315 0.00 0.00 15:57 11 13 439.81 میلیون - - 333,400 330,000 334,700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل بهمن 98

زیره سبز تحویل بهمن 98

آتی بورس کالا 332,000 0.00 0.00 331,200 0.00 0.00 15:50 5 5 165.6 میلیون - - 327,000 327,000 335,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک معمولی تحویل دی 98

زعفران رشته ای درجه یک معمولی تحویل دی 98

آتی بورس کالا 71,600 0.00 0.00 71,598 0.00 0.00 14:16 249 1.907 13.65 میلیارد - - 70,900 70,900 73,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جبانک812

آتی ش بانک ها-1398/12/07

آتی بورس 2,254 100.00 4.64 2,148 6.00 0.28 12:38 5 9 139.265 میلیون - 2,154 2,255 2,250 2,255 1 8 2,048 1 4 2,247 15.036 میلیون - - - - - - - - - - 10 - 10 -
جشکر812

آتی ش قند و شکر-1398/12/21

آتی بورس 71,438 4,331.00 6.45 64,000 3,107.00 4.63 12:13 1 1 16 میلیون - 67,107 71,438 71,438 71,438 1 1 67,100 1 1 74,043 16 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
جسی812

آتی ش 30 شرکت بزرگ-1398/12/19

آتی بورس 18,454 878.00 5.00 18,454 878.00 5.00 11:23 1 1 18.454 میلیون - 17,576 18,454 18,454 18,454 0 - - 0 - - 18.454 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.703 میلیون 81,109.00 5.00 1.703 میلیون 81,109.00 5.00 1398/10/26 2 2 34.066 میلیون - 1.622 میلیون 1.703 میلیون 1.703 میلیون 1.703 میلیون 0 - - 0 - - 17.033 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
جفلز812

آتی ش فلزات اساسی-1398/12/10

آتی بورس 274,830 0.00 0.00 274,830 0.00 0.00 1398/10/24 1 1 32.98 میلیون - - 274,830 274,830 274,830 - - - - 32.98 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
جاتو812

آتی ش خودرو و قطعات-1398/12/14

آتی بورس 57,480 3,488.00 5.72 64,016 3,048.00 5.00 1398/10/19 1 1 19.205 میلیون - 60,968 57,000 56,633 57,480 0 - - 0 - - 19.205 میلیون - - - - - - - - - - 7 - 7 -
جشکر903

آتی ش قند و شکر-1399/03/31

آتی بورس 67,100 4,100.00 6.51 66,149 3,149.00 5.00 1398/10/19 2 2 33.075 میلیون - 63,000 67,100 67,100 67,100 0 - - 0 - - 16.537 میلیون - - - - - - - - - - - 1 1 -
جاتو812

آتی ش خودرو و قطعات-1398/12/14

آتی بورس 60,968 0.00 0.00 60,968 0.00 0.00 1398/10/8 2 2 36.58 میلیون - - 60,968 60,968 60,968 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جبانک812

آتی ش بانک ها-1398/12/07

آتی بورس 2,068 0.00 0.00 2,068 0.00 0.00 1398/10/8 1 3 43.43 میلیون - - 2,068 2,068 2,068 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر812

آتی ش قند و شکر-1398/12/21

آتی بورس 67,910 0.00 0.00 67,983 0.00 0.00 1398/10/3 3 5 84.98 میلیون - - 68,001 67,910 68,001 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر809

آتی ش قند و شکر-1398/09/30

آتی بورس 66,000 0.00 0.00 66,000 0.00 0.00 1398/10/1 1 1 16.5 میلیون - - 66,000 66,000 66,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جسی809

آتی ش 30 شرکت بزرگ-1398/09/24

آتی بورس 13,651 0.00 0.00 13,651 0.00 0.00 1398/09/25 1 1 13.65 میلیون - - 13,651 13,651 13,651 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جفلز812

آتی ش فلزات اساسی-1398/12/10

آتی بورس 235,203 0.00 0.00 235,203 0.00 0.00 1398/09/21 1 1 28.22 میلیون - - 235,203 235,203 235,203 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشیمی812

آتی ش شیمیایی-1398/12/12

آتی بورس 20,111 0.00 0.00 20,111 0.00 0.00 1398/09/17 1 1 26.14 میلیون - - 20,111 20,111 20,111 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 261 0.00 0.00 296 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 261 261 261 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آتی بورس 1,340 0.00 0.00 1,380 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,340 1,340 1,340 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آتی بورس 1,350 0.00 0.00 1,390 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,350 1,350 1,350 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,300 0.00 0.00 1,380 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,300 1,300 1,300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,310 0.00 0.00 1,390 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,310 1,310 1,310 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آتی بورس 1,770 0.00 0.00 1,778 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,770 1,770 1,770 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آتی بورس 1,770.5 0.00 0.00 1,778.5 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,771 1,771 1,771 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,760 0.00 0.00 1,805 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,760 1,760 1,760 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,761 0.00 0.00 1,805.5 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,761 1,761 1,761 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آتی بورس 1,150 0.00 0.00 1,240 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,150 1,150 1,150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 418 0.00 0.00 440 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 418 418 418 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,150 0.00 0.00 1,270 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,150 1,150 1,150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,140 0.00 0.00 1,260 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,140 1,140 1,140 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آتی بورس 1,160 0.00 0.00 1,250 0.00 0.00 1398/09/6 - - - - - 1,160 1,160 1,160 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جکانه809

آتی ش کانه های فلزی-1398/09/05

آتی بورس 70,375 0.00 0.00 70,375 0.00 0.00 1398/09/2 2 2 42.23 میلیون - - 70,375 70,375 70,375 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش نقدی

سرب فروش نقدی

آتی بورس 2,037 0.00 0.00 1,960.5 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,037 2,037 2,037 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید نقدی

سرب خرید نقدی

آتی بورس 2,036 0.00 0.00 1,959.5 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,036 2,036 2,036 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش 3 ماهه

مس فروش 3 ماهه

آتی بورس 5,850 0.00 0.00 6,270 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 5,850 5,850 5,850 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش نقدی

مس فروش نقدی

آتی بورس 5,823 0.00 0.00 6,232 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 5,823 5,823 5,823 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید 3 ماهه

سرب خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,036 0.00 0.00 1,963 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,036 2,036 2,036 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید نقدی

مس خرید نقدی

آتی بورس 5,822.5 0.00 0.00 6,231 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 5,823 5,823 5,823 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید 3 ماهه

مس خرید 3 ماهه

آتی بورس 5,849 0.00 0.00 6,268 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 5,849 5,849 5,849 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش 3 ماهه

سرب فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,037 0.00 0.00 1,964 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,037 2,037 2,037 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش نقدی

نیکل فروش نقدی

آتی بورس 15,530 0.00 0.00 13,950 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 15,530 15,530 15,530 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید 3 ماهه

نیکل خرید 3 ماهه

آتی بورس 15,515 0.00 0.00 14,000 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 15,515 15,515 15,515 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش 3 ماهه

نیکل فروش 3 ماهه

آتی بورس 15,520 0.00 0.00 14,050 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 15,520 15,520 15,520 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید نقدی

قلع خرید نقدی

آتی بورس 16,300 0.00 0.00 17,425 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 16,300 16,300 16,300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش نقدی

قلع فروش نقدی

آتی بورس 16,325 0.00 0.00 17,430 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 16,325 16,325 16,325 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش 3 ماهه

قلع فروش 3 ماهه

آتی بورس 16,350 0.00 0.00 17,475 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 16,350 16,350 16,350 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید نقدی

روی خرید نقدی

آتی بورس 2,480 0.00 0.00 2,388 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,480 2,480 2,480 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش نقدی

روی فروش نقدی

آتی بورس 2,482 0.00 0.00 2,390 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,482 2,482 2,482 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید 3 ماهه

روی خرید 3 ماهه

آتی بورس 2,437 0.00 0.00 2,372.5 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,437 2,437 2,437 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش 3 ماهه

روی فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,437.5 0.00 0.00 2,373 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 2,438 2,438 2,438 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید نقدی

نیکل خرید نقدی

آتی بورس 15,520 0.00 0.00 13,945 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 15,520 15,520 15,520 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید 3 ماهه

قلع خرید 3 ماهه

آتی بورس 16,325 0.00 0.00 17,450 0.00 0.00 1398/08/22 - - - - - 16,325 16,325 16,325 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -