شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آتی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
زعفران نگین تحویل آبان 99

زعفران نگین تحویل آبان 99

آتی بورس کالا 97,900 0.00 0.00 97,393 0.00 0.00 1399/06/27 10,132 54,491 530.71 میلیارد - - 54,491 96,700 530.707 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل مهر 99

پسته تحویل مهر 99

آتی بورس کالا 1.525 میلیون 0.00 0.00 1.504 میلیون 0.00 0.00 1399/06/27 1,475 2,671 401.77 میلیارد - - 2,671 1.468 میلیون 401.772 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل آبان 99

آتی بورس کالا 70,600 0.00 0.00 69,454 0.00 0.00 1399/06/27 28 64 444.51 میلیون - - 64 67,800 444.51 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل شهریور 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل شهریور 99

آتی بورس کالا 66,400 0.00 0.00 68,117 0.00 0.00 1399/06/26 68 301 2.05 میلیارد - - 301 68,500 2.05 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل شهریور 99

زعفران نگین تحویل شهریور 99

آتی بورس کالا 88,600 0.00 0.00 86,323 0.00 0.00 1399/06/23 1,929 11,550 99.7 میلیارد - - 11,550 85,800 99.704 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل مرداد 99

زیره سبز تحویل مرداد 99

آتی بورس کالا 523,000 0.00 0.00 492,242 0.00 0.00 1399/05/28 44 78 3.84 میلیارد - - 78 485,200 3.839 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل مرداد 99

پسته تحویل مرداد 99

آتی بورس کالا 1.522 میلیون 0.00 0.00 1.509 میلیون 0.00 0.00 1399/05/26 488 1,374 207.36 میلیارد - - 1,374 1.503 میلیون 207.357 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل تیر 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل تیر 99

آتی بورس کالا 64,700 0.00 0.00 63,874 0.00 0.00 1399/04/24 105 972 6.21 میلیارد - - 972 64,500 6.209 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل تیر 99

زعفران نگین تحویل تیر 99

آتی بورس کالا 100,300 0.00 0.00 101,418 0.00 0.00 1399/04/22 1,929 11,011 111.67 میلیارد - - 11,011 103,000 111.672 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل خرداد 99

پسته تحویل خرداد 99

آتی بورس کالا 965,000 0.00 0.00 973,092 0.00 0.00 1399/03/26 192 540 52.55 میلیارد - - 1.005 میلیون 957,000 1.01 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش نقدی

مس فروش نقدی

آتی بورس 5,801 0.00 0.00 6,776 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 5,801 5,801 5,801 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش 3 ماهه

سرب فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,755.5 0.00 0.00 1,912 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 1,756 1,756 1,756 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش نقدی

قلع فروش نقدی

آتی بورس 17,285 0.00 0.00 18,245 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 17,285 17,285 17,285 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید 3 ماهه

مس خرید 3 ماهه

آتی بورس 5,822 0.00 0.00 6,757 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 5,822 5,822 5,822 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش 3 ماهه

مس فروش 3 ماهه

آتی بورس 5,822 0.00 0.00 6,757 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 5,822 5,822 5,822 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید نقدی

سرب خرید نقدی

آتی بورس 1,736.5 0.00 0.00 1,883.5 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 1,737 1,737 1,737 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش 3 ماهه

روی فروش 3 ماهه

آتی بورس 2,012 0.00 0.00 2,526 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 2,012 2,012 2,012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید نقدی

قلع خرید نقدی

آتی بورس 17,285 0.00 0.00 18,245 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 17,285 17,285 17,285 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش 3 ماهه

نیکل فروش 3 ماهه

آتی بورس 12,952 0.00 0.00 15,183 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 12,952 12,952 12,952 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش نقدی

نیکل فروش نقدی

آتی بورس 12,881 0.00 0.00 15,160 0.00 0.00 1399/03/21 - - - - - 12,881 12,881 12,881 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل خرداد 99

زیره سبز تحویل خرداد 99

آتی بورس کالا 290,000 0.00 0.00 302,207 0.00 0.00 1399/03/19 30 38 1.15 میلیارد - - 305,000 290,000 309,600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر903

آتی ش قند و شکر-1399/03/31

آتی بورس 180,138 77,691.00 75.84 97,383 5,064.00 4.94 1399/03/19 3 3 73.038 میلیون - 102,447 180,138 180,138 180,138 0 - - 0 - - 24.346 میلیون - - - - - - - - - - - - 1 -
جاتو903

آتی ش خودرو و قطعات-1399/03/20

آتی بورس 207,617 0.00 0.00 207,617 0.00 0.00 1399/03/17 1 1 62.29 میلیون - - 207,617 207,617 207,617 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جبانک903

آتی ش بانک ها-1399/03/10

آتی بورس 5,210 0.00 0.00 5,210 0.00 0.00 1399/03/4 1 1 36.47 میلیون - - 5,210 5,210 5,210 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید 3 ماهه

نیکل خرید 3 ماهه

آتی بورس 12,199 0.00 0.00 15,183 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 12,199 12,199 12,199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید 3 ماهه

سرب خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,619.5 0.00 0.00 1,912 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,620 1,620 1,620 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش نقدی

سرب فروش نقدی

آتی بورس 1,603.5 0.00 0.00 1,883.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,604 1,604 1,604 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید 3 ماهه

قلع خرید 3 ماهه

آتی بورس 15,260 0.00 0.00 18,266 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 15,260 15,260 15,260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش 3 ماهه

قلع فروش 3 ماهه

آتی بورس 15,260 0.00 0.00 18,266 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 15,260 15,260 15,260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید نقدی

روی خرید نقدی

آتی بورس 1,963 0.00 0.00 2,505 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,963 1,963 1,963 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش نقدی

روی فروش نقدی

آتی بورس 1,963 0.00 0.00 2,505 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,963 1,963 1,963 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید 3 ماهه

روی خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,957 0.00 0.00 2,526 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,957 1,957 1,957 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید نقدی

نیکل خرید نقدی

آتی بورس 12,124 0.00 0.00 15,160 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 12,124 12,124 12,124 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آتی بورس 1,220 0.00 0.00 1,455 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,220 1,220 1,220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,498.5 0.00 0.00 1,798 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,499 1,499 1,499 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,220 0.00 0.00 1,475 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,220 1,220 1,220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 249.5 0.00 0.00 299.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 250 250 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,145 0.00 0.00 1,475 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,145 1,145 1,145 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آتی بورس 1,132.5 0.00 0.00 1,460 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,133 1,133 1,133 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آتی بورس 1,132.5 0.00 0.00 1,460 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,133 1,133 1,133 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 398.5 0.00 0.00 453.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 399 399 399 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آتی بورس 1,473 0.00 0.00 1,759 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,473 1,473 1,473 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آتی بورس 1,473 0.00 0.00 1,759 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,473 1,473 1,473 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,220 0.00 0.00 1,475 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,220 1,220 1,220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,498.5 0.00 0.00 1,798 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,499 1,499 1,499 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید نقدی

مس خرید نقدی

آتی بورس 5,242.5 0.00 0.00 6,776 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 5,243 5,243 5,243 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,145 0.00 0.00 1,475 0.00 0.00 1399/03/3 - - - - - 1,145 1,145 1,145 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آتی بورس 1,220 0.00 0.00 1,455 0.00 0.00 1399/03/3 - - - - - 1,220 1,220 1,220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر812

آتی ش قند و شکر-1398/12/21

آتی بورس 90,000 22,893.00 34.11 64,000 3,107.00 4.63 1398/12/19 1 1 16 میلیون - 67,107 90,000 90,000 90,000 0 4 71,438 2 - - 16 میلیون - - - - - - - - - - - 1 1 -
جاتو812

آتی ش خودرو و قطعات-1398/12/14

آتی بورس 74,305 13,337.00 21.88 64,016 3,048.00 5.00 1398/12/10 1 1 19.205 میلیون - 60,968 74,305 74,305 74,305 0 - - 0 - - 19.205 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
جبانک812

آتی ش بانک ها-1398/12/07

آتی بورس 2,329 94.00 4.21 2,250 15.00 0.67 1398/12/7 1 5 78.75 میلیون - 2,235 2,329 2,329 2,329 0 - - 0 - - 15.75 میلیون - - - - - - - - - - 10 - 10 -
جکانه812

آتی ش کانه های فلزی-1398/12/05

آتی بورس 105,000 25,257.00 31.67 76,000 3,743.00 4.69 1398/11/15 1 1 22.8 میلیون - 79,743 105,000 105,000 105,000 0 - - 0 - - 22.8 میلیون - - - - - - - - - - - - 1 -
جفلز812

آتی ش فلزات اساسی-1398/12/10

آتی بورس 288,238 0.00 0.00 274,830 0.00 0.00 1398/11/14 1 1 32.98 میلیون - - 288,238 288,238 288,238 - - - - 32.98 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.553 میلیون 68,919.00 4.25 1.703 میلیون 81,109.00 5.00 1398/11/1 2 2 34.066 میلیون - 1.622 میلیون 1.56 میلیون 1.553 میلیون 1.56 میلیون 0 - - 0 - - 17.033 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
جسی812

آتی ش 30 شرکت بزرگ-1398/12/19

آتی بورس 18,454 878.00 5.00 18,454 878.00 5.00 1398/10/29 1 1 18.454 میلیون - 17,576 18,454 18,454 18,454 0 - - 0 - - 18.454 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی