شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آتی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
زیره سبز تحویل خرداد 99

زیره سبز تحویل خرداد 99

آتی بورس کالا 323,000 0.00 0.00 311,600 0.00 0.00 1399/03/13 4 4 124.64 میلیون - - 4 307,000 124.64 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل تیر 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل تیر 99

آتی بورس کالا 70,600 0.00 0.00 71,397 0.00 0.00 1399/03/13 24 42 299.87 میلیون - - 7 69,800 49.38 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر903

آتی ش قند و شکر-1399/03/31

آتی بورس 178,993 76,546.00 74.72 97,383 5,064.00 4.94 1399/03/13 3 3 73.038 میلیون - 102,447 1 178,993 44.748 میلیون 0 - - 0 - - 24.346 میلیون - - - - - - - - - - - - 1 -
جبانک906

آتی ش بانک ها-1399/06/17

آتی بورس 6,487 0.00 0.00 5,892 0.00 0.00 1399/03/13 - - - - - 1 6,487 29.192 میلیون - - - - 26.514 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل شهریور 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل شهریور 99

آتی بورس کالا 74,900 0.00 0.00 74,878 0.00 0.00 1399/03/13 27 93 696.37 میلیون - - 74,300 74,300 75,200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل تیر 99

زعفران نگین تحویل تیر 99

آتی بورس کالا 87,600 0.00 0.00 87,680 0.00 0.00 1399/03/13 566 2,921 25.61 میلیارد - - 87,500 87,000 88,100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل مرداد 99

پسته تحویل مرداد 99

آتی بورس کالا 916,000 0.00 0.00 914,223 0.00 0.00 1399/03/13 58 76 6.95 میلیارد - - 910,000 909,000 919,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل شهریور 99

زعفران نگین تحویل شهریور 99

آتی بورس کالا 94,400 0.00 0.00 94,178 0.00 0.00 1399/03/13 1,763 11,662 109.83 میلیارد - - 93,600 93,300 94,800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل خرداد 99

پسته تحویل خرداد 99

آتی بورس کالا 909,000 0.00 0.00 907,545 0.00 0.00 1399/03/13 33 44 3.99 میلیارد - - 906,000 904,000 911,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جبانک903

آتی ش بانک ها-1399/03/10

آتی بورس 5,210 0.00 0.00 5,210 0.00 0.00 1399/03/4 1 1 36.47 میلیون - - 5,210 5,210 5,210 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید 3 ماهه

روی خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,957 0.00 0.00 1,937.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,957 1,957 1,957 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش 3 ماهه

روی فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,957 0.00 0.00 1,937.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,957 1,957 1,957 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آتی بورس 1,220 0.00 0.00 1,270 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,220 1,220 1,220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,220 0.00 0.00 1,235 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,220 1,220 1,220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,220 0.00 0.00 1,235 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,220 1,220 1,220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آتی بورس 1,473 0.00 0.00 1,504 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,473 1,473 1,473 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید نقدی

روی خرید نقدی

آتی بورس 1,963 0.00 0.00 1,938 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,963 1,963 1,963 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش 3 ماهه

قلع فروش 3 ماهه

آتی بورس 15,260 0.00 0.00 15,410 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 15,260 15,260 15,260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید 3 ماهه

قلع خرید 3 ماهه

آتی بورس 15,260 0.00 0.00 15,410 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 15,260 15,260 15,260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آتی بورس 1,473 0.00 0.00 1,504 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,473 1,473 1,473 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش نقدی

روی فروش نقدی

آتی بورس 1,963 0.00 0.00 1,938 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,963 1,963 1,963 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 398.5 0.00 0.00 397 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 399 399 399 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید نقدی

قلع خرید نقدی

آتی بورس 15,495 0.00 0.00 15,610 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 15,495 15,495 15,495 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,498.5 0.00 0.00 1,527.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,499 1,499 1,499 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش 3 ماهه

نیکل فروش 3 ماهه

آتی بورس 12,199 0.00 0.00 12,210 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 12,199 12,199 12,199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید 3 ماهه

نیکل خرید 3 ماهه

آتی بورس 12,199 0.00 0.00 12,210 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 12,199 12,199 12,199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش نقدی

نیکل فروش نقدی

آتی بورس 12,124 0.00 0.00 12,144 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 12,124 12,124 12,124 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید نقدی

نیکل خرید نقدی

آتی بورس 12,124 0.00 0.00 12,144 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 12,124 12,124 12,124 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش 3 ماهه

سرب فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,619.5 0.00 0.00 1,658.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,620 1,620 1,620 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید 3 ماهه

سرب خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,619.5 0.00 0.00 1,658.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,620 1,620 1,620 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش نقدی

سرب فروش نقدی

آتی بورس 1,603.5 0.00 0.00 1,641.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,604 1,604 1,604 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید نقدی

سرب خرید نقدی

آتی بورس 1,603.5 0.00 0.00 1,641.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,604 1,604 1,604 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش 3 ماهه

مس فروش 3 ماهه

آتی بورس 5,272 0.00 0.00 5,342.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 5,272 5,272 5,272 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید 3 ماهه

مس خرید 3 ماهه

آتی بورس 5,272 0.00 0.00 5,342.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 5,272 5,272 5,272 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش نقدی

قلع فروش نقدی

آتی بورس 15,495 0.00 0.00 15,610 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 15,495 15,495 15,495 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,498.5 0.00 0.00 1,527.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,499 1,499 1,499 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید نقدی

مس خرید نقدی

آتی بورس 5,242.5 0.00 0.00 5,308.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 5,243 5,243 5,243 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آتی بورس 1,132.5 0.00 0.00 1,115 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,133 1,133 1,133 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,145 0.00 0.00 1,145 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,145 1,145 1,145 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش نقدی

مس فروش نقدی

آتی بورس 5,242.5 0.00 0.00 5,308.5 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 5,243 5,243 5,243 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 249.5 0.00 0.00 252 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 250 250 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آتی بورس 1,132.5 0.00 0.00 1,115 0.00 0.00 1399/03/4 - - - - - 1,133 1,133 1,133 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,145 0.00 0.00 1,145 0.00 0.00 1399/03/3 - - - - - 1,145 1,145 1,145 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آتی بورس 1,220 0.00 0.00 1,270 0.00 0.00 1399/03/3 - - - - - 1,220 1,220 1,220 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جسی903

آتی ش 30 شرکت بزرگ-1399/03/24

آتی بورس 48,722 0.00 0.00 48,722 0.00 0.00 1399/02/24 1 1 48.72 میلیون - - 48,722 48,722 48,722 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جنفت906

آتی ش فرآورده نفتی-1399/06/10

آتی بورس - 0.00 0.00 2.857 میلیون 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - 28.566 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
جکانه906

آتی ش کانه های فلزی-1399/06/12

آتی بورس - 0.00 0.00 266,037 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - 26.604 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
جکانه903

آتی ش کانه های فلزی-1399/03/06

آتی بورس 136,884 0.00 0.00 251,990 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - 136,884 136,884 136,884 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جفلز906

آتی ش فلزات اساسی-1399/06/19

آتی بورس - 0.00 0.00 690,682 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - 27.627 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
جشیمی906

آتی ش شیمیایی-1399/06/22

آتی بورس - 0.00 0.00 63,379 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - 25.352 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
جشیمی903

آتی ش شیمیایی-1399/03/17

آتی بورس 36,986 0.00 0.00 60,065 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - 36,986 36,986 36,986 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر906

آتی ش قند و شکر-1399/06/15

آتی بورس - 0.00 0.00 150,304 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - 22.546 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
جسیما906

آتی ش سیمان-1399/06/29

آتی بورس - 0.00 0.00 9,833 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - 24.583 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
جسیما903

آتی ش سیمان-1399/03/26

آتی بورس 5,487 0.00 0.00 9,329 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - 5,487 5,487 5,487 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جسی906

آتی ش 30 شرکت بزرگ-1399/06/26

آتی بورس - 0.00 0.00 44,264 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - 26.558 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
جاتو906

آتی ش خودرو و قطعات-1399/06/24

آتی بورس - 0.00 0.00 139,518 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - 25.113 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
جتجار903

آتی بانک تجارت-1399/03/18

آتی بورس - 0.00 0.00 669 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر812

آتی ش قند و شکر-1398/12/21

آتی بورس 90,000 22,893.00 34.11 64,000 3,107.00 4.63 1398/12/19 1 1 16 میلیون - 67,107 90,000 90,000 90,000 0 4 71,438 2 - - 16 میلیون - - - - - - - - - - - 1 1 -
جاتو812

آتی ش خودرو و قطعات-1398/12/14

آتی بورس 74,305 13,337.00 21.88 64,016 3,048.00 5.00 1398/12/10 1 1 19.205 میلیون - 60,968 74,305 74,305 74,305 0 - - 0 - - 19.205 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
جبانک812

آتی ش بانک ها-1398/12/07

آتی بورس 2,329 94.00 4.21 2,250 15.00 0.67 1398/12/7 1 5 78.75 میلیون - 2,235 2,329 2,329 2,329 0 - - 0 - - 15.75 میلیون - - - - - - - - - - 10 - 10 -
جکانه812

آتی ش کانه های فلزی-1398/12/05

آتی بورس 105,000 25,257.00 31.67 76,000 3,743.00 4.69 1398/11/15 1 1 22.8 میلیون - 79,743 105,000 105,000 105,000 0 - - 0 - - 22.8 میلیون - - - - - - - - - - - - 1 -
جفلز812

آتی ش فلزات اساسی-1398/12/10

آتی بورس 288,238 0.00 0.00 274,830 0.00 0.00 1398/11/14 1 1 32.98 میلیون - - 288,238 288,238 288,238 - - - - 32.98 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.553 میلیون 68,919.00 4.25 1.703 میلیون 81,109.00 5.00 1398/11/1 2 2 34.066 میلیون - 1.622 میلیون 1.56 میلیون 1.553 میلیون 1.56 میلیون 0 - - 0 - - 17.033 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
جسی812

آتی ش 30 شرکت بزرگ-1398/12/19

آتی بورس 18,454 878.00 5.00 18,454 878.00 5.00 1398/10/29 1 1 18.454 میلیون - 17,576 18,454 18,454 18,454 0 - - 0 - - 18.454 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی