شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آتی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
پسته تحویل فروردین 99

پسته تحویل فروردین 99

آتی بورس کالا 874,000 0.00 0.00 868,869 0.00 0.00 14:59 48 115 9.99 میلیارد - - 865,000 865,000 874,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل تیر 99

زعفران نگین تحویل تیر 99

آتی بورس کالا 98,900 0.00 0.00 99,385 0.00 0.00 14:59 8,431 64.844 644.46 میلیارد - - 100,300 98,800 100,800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اردیبهشت 99

زعفران نگین تحویل اردیبهشت 99

آتی بورس کالا 90,500 0.00 0.00 90,508 0.00 0.00 14:59 4,601 32.72 296.15 میلیارد - - 91,600 89,900 92,200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل فروردین 99

زیره سبز تحویل فروردین 99

آتی بورس کالا 343,400 0.00 0.00 321,500 0.00 0.00 14:59 2 2 64.3 میلیون - - 328,200 328,000 344,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل اردیبهشت 99

آتی بورس کالا 83,900 0.00 0.00 83,385 0.00 0.00 14:54 164 1.126 9.39 میلیارد - - 83,800 83,200 84,400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پسته تحویل خرداد 99

پسته تحویل خرداد 99

آتی بورس کالا 888,000 0.00 0.00 888,901 0.00 0.00 14:53 36 71 6.31 میلیارد - - 889,000 883,000 889,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران رشته ای درجه یک تحویل تیر 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل تیر 99

آتی بورس کالا 86,600 0.00 0.00 86,432 0.00 0.00 14:50 23 58 501.31 میلیون - - 87,300 86,500 87,300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زیره سبز تحویل خرداد 99

زیره سبز تحویل خرداد 99

آتی بورس کالا 312,000 0.00 0.00 312,000 0.00 0.00 1399/01/12 1 1 31.2 میلیون - - 312,000 312,000 312,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر903

آتی ش قند و شکر-1399/03/31

آتی بورس 84,000 18,447.00 18.01 97,383 5,064.00 4.94 1399/01/7 3 3 73.038 میلیون - 102,447 84,000 83,781 84,000 0 - - 0 - - 24.346 میلیون - - - - - - - - - - 4 2 6 -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,131 0.00 0.00 1,125 0.00 0.00 1398/12/28 - - - - - 1,131 1,131 1,131 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,129 0.00 0.00 1,125 0.00 0.00 1398/12/28 - - - - - 1,129 1,129 1,129 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آتی بورس 1,105 0.00 0.00 1,110 0.00 0.00 1398/12/28 - - - - - 1,105 1,105 1,105 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,628 0.00 0.00 1,528 0.00 0.00 1398/12/28 - - - - - 1,628 1,628 1,628 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آلومینیوم نوع اول خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,626 0.00 0.00 1,528 0.00 0.00 1398/12/28 - - - - - 1,626 1,626 1,626 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آتی بورس 1,602.5 0.00 0.00 1,495 0.00 0.00 1398/12/28 - - - - - 1,603 1,603 1,603 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آتی بورس 1,602 0.00 0.00 1,495 0.00 0.00 1398/12/28 - - - - - 1,602 1,602 1,602 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,251 0.00 0.00 1,200 0.00 0.00 1398/12/28 - - - - - 1,251 1,251 1,251 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آلیاژآلومینیوم خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,249 0.00 0.00 1,200 0.00 0.00 1398/12/28 - - - - - 1,249 1,249 1,249 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آتی بورس 1,210 0.00 0.00 1,160 0.00 0.00 1398/12/28 - - - - - 1,210 1,210 1,210 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آتی بورس 1,200 0.00 0.00 1,160 0.00 0.00 1398/12/28 - - - - - 1,200 1,200 1,200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش 3 ماهه

قلع فروش 3 ماهه

آتی بورس 14,120 0.00 0.00 14,260 0.00 0.00 1398/12/28 - - - - - 14,120 14,120 14,120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 425 0.00 0.00 416 0.00 0.00 1398/12/28 - - - - - 425 425 425 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آتی بورس 267 0.00 0.00 251 0.00 0.00 1398/12/28 - - - - - 267 267 267 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آتی بورس 1,115 0.00 0.00 1,102 0.00 0.00 1398/12/28 - - - - - 1,115 1,115 1,115 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جبانک903

آتی ش بانک ها-1399/03/10

آتی بورس 2,609 0.00 0.00 2,609 0.00 0.00 1398/12/26 1 1 18.26 میلیون - - 2,609 2,609 2,609 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جسی903

آتی ش 30 شرکت بزرگ-1399/03/24

آتی بورس 19,696 0.00 0.00 19,696 0.00 0.00 1398/12/25 1 1 19.7 میلیون - - 19,696 19,696 19,696 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جسیما903

آتی ش سیمان-1399/03/26

آتی بورس 5,487 0.00 0.00 5,487 0.00 0.00 1398/12/25 1 1 27.43 میلیون - - 5,487 5,487 5,487 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جاتو903

آتی ش خودرو و قطعات-1399/03/20

آتی بورس 75,675 0.00 0.00 75,675 0.00 0.00 1398/12/25 1 1 22.7 میلیون - - 75,675 75,675 75,675 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش نقدی

روی فروش نقدی

آتی بورس 1,978.5 0.00 0.00 1,837 0.00 0.00 1398/12/21 - - - - - 1,979 1,979 1,979 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش نقدی

سرب فروش نقدی

آتی بورس 1,813 0.00 0.00 1,694 0.00 0.00 1398/12/21 - - - - - 1,813 1,813 1,813 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید 3 ماهه

سرب خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,795 0.00 0.00 1,701.5 0.00 0.00 1398/12/21 - - - - - 1,795 1,795 1,795 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید نقدی

نیکل خرید نقدی

آتی بورس 12,430 0.00 0.00 11,280 0.00 0.00 1398/12/21 - - - - - 12,430 12,430 12,430 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل خرید 3 ماهه

نیکل خرید 3 ماهه

آتی بورس 12,480 0.00 0.00 11,339 0.00 0.00 1398/12/21 - - - - - 12,480 12,480 12,480 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید 3 ماهه

قلع خرید 3 ماهه

آتی بورس 16,725 0.00 0.00 14,260 0.00 0.00 1398/12/21 - - - - - 16,725 16,725 16,725 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید نقدی

روی خرید نقدی

آتی بورس 1,978 0.00 0.00 1,837 0.00 0.00 1398/12/21 - - - - - 1,978 1,978 1,978 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی خرید 3 ماهه

روی خرید 3 ماهه

آتی بورس 1,993 0.00 0.00 1,847.5 0.00 0.00 1398/12/21 - - - - - 1,993 1,993 1,993 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید نقدی

مس خرید نقدی

آتی بورس 5,551 0.00 0.00 4,763 0.00 0.00 1398/12/21 - - - - - 5,551 5,551 5,551 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشکر812

آتی ش قند و شکر-1398/12/21

آتی بورس 90,000 22,893.00 34.11 64,000 3,107.00 4.63 1398/12/19 1 1 16 میلیون - 67,107 90,000 90,000 90,000 0 4 71,438 2 - - 16 میلیون - - - - - - - - - - - 1 1 -
جکانه903

آتی ش کانه های فلزی-1399/03/06

آتی بورس 136,884 0.00 0.00 136,884 0.00 0.00 1398/12/14 1 1 31.48 میلیون - - 136,884 136,884 136,884 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جنفت903

آتی ش فرآورده نفتی-1399/03/03

آتی بورس 1.931 میلیون 0.00 0.00 1.931 میلیون 0.00 0.00 1398/12/14 1 1 19.31 میلیون - - 1.931 میلیون 1.931 میلیون 1.931 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جفلز903

آتی ش فلزات اساسی-1399/03/12

آتی بورس 371,253 0.00 0.00 371,253 0.00 0.00 1398/12/14 1 1 29.7 میلیون - - 371,253 371,253 371,253 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جشیمی903

آتی ش شیمیایی-1399/03/17

آتی بورس 36,986 0.00 0.00 36,986 0.00 0.00 1398/12/14 1 1 36.99 میلیون - - 36,986 36,986 36,986 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس خرید 3 ماهه

مس خرید 3 ماهه

آتی بورس 5,716 0.00 0.00 4,773 0.00 0.00 1398/12/14 - - - - - 5,716 5,716 5,716 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش 3 ماهه

مس فروش 3 ماهه

آتی بورس 5,718 0.00 0.00 4,773 0.00 0.00 1398/12/14 - - - - - 5,718 5,718 5,718 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب خرید نقدی

سرب خرید نقدی

آتی بورس 1,886 0.00 0.00 1,694 0.00 0.00 1398/12/14 - - - - - 1,886 1,886 1,886 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سرب فروش 3 ماهه

سرب فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,841 0.00 0.00 1,701.5 0.00 0.00 1398/12/14 - - - - - 1,841 1,841 1,841 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش نقدی

نیکل فروش نقدی

آتی بورس 12,700 0.00 0.00 11,280 0.00 0.00 1398/12/14 - - - - - 12,700 12,700 12,700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
نیکل فروش 3 ماهه

نیکل فروش 3 ماهه

آتی بورس 12,805 0.00 0.00 11,339 0.00 0.00 1398/12/14 - - - - - 12,805 12,805 12,805 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع فروش نقدی

قلع فروش نقدی

آتی بورس 17,000 0.00 0.00 14,305 0.00 0.00 1398/12/14 - - - - - 17,000 17,000 17,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مس فروش نقدی

مس فروش نقدی

آتی بورس 5,694.5 0.00 0.00 4,763 0.00 0.00 1398/12/14 - - - - - 5,695 5,695 5,695 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
روی فروش 3 ماهه

روی فروش 3 ماهه

آتی بورس 1,984 0.00 0.00 1,847.5 0.00 0.00 1398/12/14 - - - - - 1,984 1,984 1,984 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
قلع خرید نقدی

قلع خرید نقدی

آتی بورس 16,975 0.00 0.00 14,305 0.00 0.00 1398/12/14 - - - - - 16,975 16,975 16,975 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
زعفران نگین تحویل اسفند ماه 98

زعفران نگین تحویل اسفند ماه 98

آتی بورس کالا 75,000 0.00 0.00 75,447 0.00 0.00 1398/12/13 1,255 9.216 69.53 میلیارد - - 74,200 74,100 76,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جاتو812

آتی ش خودرو و قطعات-1398/12/14

آتی بورس 74,305 13,337.00 21.88 64,016 3,048.00 5.00 1398/12/10 1 1 19.205 میلیون - 60,968 74,305 74,305 74,305 0 - - 0 - - 19.205 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
جبانک812

آتی ش بانک ها-1398/12/07

آتی بورس 2,329 94.00 4.21 2,250 15.00 0.67 1398/12/7 1 5 78.75 میلیون - 2,235 2,329 2,329 2,329 0 - - 0 - - 15.75 میلیون - - - - - - - - - - 10 - 10 -
جکانه812

آتی ش کانه های فلزی-1398/12/05

آتی بورس 105,000 25,257.00 31.67 76,000 3,743.00 4.69 1398/11/15 1 1 22.8 میلیون - 79,743 105,000 105,000 105,000 0 - - 0 - - 22.8 میلیون - - - - - - - - - - - - 1 -
جفلز812

آتی ش فلزات اساسی-1398/12/10

آتی بورس 288,238 0.00 0.00 274,830 0.00 0.00 1398/11/14 1 1 32.98 میلیون - - 288,238 288,238 288,238 - - - - 32.98 میلیون - - - - - - - - - - - - - -
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.553 میلیون 68,919.00 4.25 1.703 میلیون 81,109.00 5.00 1398/11/1 2 2 34.066 میلیون - 1.622 میلیون 1.56 میلیون 1.553 میلیون 1.56 میلیون 0 - - 0 - - 17.033 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
جسی812

آتی ش 30 شرکت بزرگ-1398/12/19

آتی بورس 18,454 878.00 5.00 18,454 878.00 5.00 1398/10/29 1 1 18.454 میلیون - 17,576 18,454 18,454 18,454 0 - - 0 - - 18.454 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی