شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

سرو | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 70,750 4.00
قیمت پایانی: 70,540 3.69

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/07/02
تعداد:2,324
حجم:2.452 میلیون
ارزش:172.935 میلیارد
اولین:70,130
کمترین:68,200
بیشترین:72,000
قیمت:70,750
تغییر:1,270.00
درصد تغییر:1.83
قیمت:70,540
تغییر:2,510.00
درصد تغییر:3.69
تاریخ : 1399/07/01
تعداد:1,996
حجم:2.223 میلیون
ارزش:151.23 میلیارد
اولین:68,670
کمترین:65,520
بیشترین:69,900
قیمت:69,480
تغییر:2,380.00
درصد تغییر:3.55
قیمت:68,030
تغییر:2,310.00
درصد تغییر:3.52
تاریخ : 1399/06/31
تعداد:1,875
حجم:1.689 میلیون
ارزش:111.04 میلیارد
اولین:65,550
کمترین:64,700
بیشترین:67,100
قیمت:67,100
تغییر:50.00
درصد تغییر:0.08
قیمت:65,720
تغییر:2,350.00
درصد تغییر:3.45
تاریخ : 1399/06/30
تعداد:3,696
حجم:3.162 میلیون
ارزش:215.211 میلیارد
اولین:70,000
کمترین:66,650
بیشترین:70,310
قیمت:67,050
تغییر:3,250.00
درصد تغییر:4.62
قیمت:68,070
تغییر:2,620.00
درصد تغییر:3.71
تاریخ : 1399/06/29
تعداد:2,971
حجم:2.712 میلیون
ارزش:191.73 میلیارد
اولین:68,500
کمترین:67,620
بیشترین:72,980
قیمت:70,300
تغییر:500.00
درصد تغییر:0.72
قیمت:70,690
تغییر:1,130.00
درصد تغییر:1.57
تاریخ : 1399/06/26
تعداد:6,493
حجم:6.581 میلیون
ارزش:472.668 میلیارد
اولین:74,690
کمترین:69,010
بیشترین:74,700
قیمت:69,800
تغییر:2,700.00
درصد تغییر:3.72
قیمت:71,820
تغییر:140.00
درصد تغییر:0.20
تاریخ : 1399/06/25
تعداد:7,241
حجم:9.849 میلیون
ارزش:705.952 میلیارد
اولین:69,900
کمترین:69,900
بیشترین:72,890
قیمت:72,500
تغییر:3,100.00
درصد تغییر:4.47
قیمت:71,680
تغییر:3,530.00
درصد تغییر:5.18
تاریخ : 1399/06/24
تعداد:3,240
حجم:3.764 میلیون
ارزش:256.483 میلیارد
اولین:65,580
کمترین:65,210
بیشترین:69,500
قیمت:69,400
تغییر:2,800.00
درصد تغییر:4.20
قیمت:68,150
تغییر:2,740.00
درصد تغییر:4.19
تاریخ : 1399/06/23
تعداد:2,909
حجم:2.835 میلیون
ارزش:185.441 میلیارد
اولین:65,500
کمترین:63,290
بیشترین:69,000
قیمت:66,600
تغییر:1,690.00
درصد تغییر:2.48
قیمت:65,410
تغییر:2,340.00
درصد تغییر:3.45
تاریخ : 1399/06/22
تعداد:3,428
حجم:4.469 میلیون
ارزش:302.798 میلیارد
اولین:68,400
کمترین:65,000
بیشترین:68,880
قیمت:68,290
تغییر:3,340.00
درصد تغییر:5.14
قیمت:67,750
تغییر:3,830.00
درصد تغییر:5.99
تاریخ : 1399/06/19
تعداد:2,787
حجم:4.695 میلیون
ارزش:300.073 میلیارد
اولین:58,000
کمترین:58,000
بیشترین:64,950
قیمت:64,950
تغییر:7,580.00
درصد تغییر:13.21
قیمت:63,920
تغییر:4,870.00
درصد تغییر:8.25
تاریخ : 1399/06/18
تعداد:2,180
حجم:2.67 میلیون
ارزش:157.631 میلیارد
اولین:61,000
کمترین:57,000
بیشترین:61,280
قیمت:57,370
تغییر:5,130.00
درصد تغییر:8.21
قیمت:59,050
تغییر:3,600.00
درصد تغییر:5.75
تاریخ : 1399/06/17
تعداد:1,938
حجم:2.231 میلیون
ارزش:139.804 میلیارد
اولین:66,500
کمترین:61,490
بیشترین:66,500
قیمت:62,500
تغییر:4,630.00
درصد تغییر:6.90
قیمت:62,650
تغییر:5,670.00
درصد تغییر:8.30
تاریخ : 1399/06/16
تعداد:2,232
حجم:1.966 میلیون
ارزش:134.312 میلیارد
اولین:72,000
کمترین:64,820
بیشترین:72,000
قیمت:67,130
تغییر:1,320.00
درصد تغییر:1.93
قیمت:68,320
تغییر:1,760.00
درصد تغییر:2.64
تاریخ : 1399/06/15
تعداد:1,957
حجم:1.921 میلیون
ارزش:127.899 میلیارد
اولین:66,100
کمترین:65,000
بیشترین:68,500
قیمت:68,450
تغییر:5,860.00
درصد تغییر:9.36
قیمت:66,560
تغییر:4,130.00
درصد تغییر:6.62
تاریخ : 1399/06/12
تعداد:1,149
حجم:1.643 میلیون
ارزش:102.59 میلیارد
اولین:63,450
کمترین:61,500
بیشترین:63,450
قیمت:62,590
تغییر:3,020.00
درصد تغییر:4.60
قیمت:62,430
تغییر:3,360.00
درصد تغییر:5.11
تاریخ : 1399/06/11
تعداد:1,596
حجم:1.701 میلیون
ارزش:111.923 میلیارد
اولین:69,470
کمترین:64,400
بیشترین:69,470
قیمت:65,610
تغییر:4,390.00
درصد تغییر:6.27
قیمت:65,790
تغییر:4,700.00
درصد تغییر:6.67
تاریخ : 1399/06/10
تعداد:3,103
حجم:3.793 میلیون
ارزش:267.362 میلیارد
اولین:74,000
کمترین:66,500
بیشترین:74,500
قیمت:70,000
تغییر:2,870.00
درصد تغییر:3.94
قیمت:70,490
تغییر:530.00
درصد تغییر:0.75
تاریخ : 1399/06/05
تعداد:4,451
حجم:5.614 میلیون
ارزش:398.696 میلیارد
اولین:70,500
کمترین:68,000
بیشترین:73,000
قیمت:72,870
تغییر:4,970.00
درصد تغییر:7.32
قیمت:71,020
تغییر:4,330.00
درصد تغییر:6.49
تاریخ : 1399/06/04
تعداد:3,021
حجم:4.303 میلیون
ارزش:286.952 میلیارد
اولین:63,200
کمترین:63,000
بیشترین:67,930
قیمت:67,900
تغییر:6,870.00
درصد تغییر:11.26
قیمت:66,690
تغییر:4,930.00
درصد تغییر:7.98
تاریخ : 1399/06/03
تعداد:1,099
حجم:1.97 میلیون
ارزش:121.66 میلیارد
اولین:61,100
کمترین:60,210
بیشترین:64,500
قیمت:61,030
تغییر:2,060.00
درصد تغییر:3.27
قیمت:61,760
تغییر:1,130.00
درصد تغییر:1.80
تاریخ : 1399/06/02
تعداد:1,084
حجم:1.945 میلیون
ارزش:122.287 میلیارد
اولین:64,510
کمترین:61,000
بیشترین:65,500
قیمت:63,090
تغییر:1,590.00
درصد تغییر:2.46
قیمت:62,890
تغییر:1,570.00
درصد تغییر:2.44
تاریخ : 1399/06/01
تعداد:610
حجم:439,355
ارزش:28.321 میلیارد
اولین:65,810
کمترین:63,500
بیشترین:65,810
قیمت:64,680
تغییر:1,180.00
درصد تغییر:1.86
قیمت:64,460
تغییر:1,620.00
درصد تغییر:2.58
تاریخ : 1399/05/29
تعداد:718
حجم:718,541
ارزش:45.155 میلیارد
اولین:62,480
کمترین:61,110
بیشترین:64,490
قیمت:63,500
تغییر:2,050.00
درصد تغییر:3.13
قیمت:62,840
تغییر:3,230.00
درصد تغییر:4.89
تاریخ : 1399/05/28
تعداد:856
حجم:1.193 میلیون
ارزش:78.814 میلیارد
اولین:68,000
کمترین:65,010
بیشترین:68,000
قیمت:65,550
تغییر:3,560.00
درصد تغییر:5.15
قیمت:66,070
تغییر:2,000.00
درصد تغییر:2.94
تاریخ : 1399/05/27
تعداد:1,426
حجم:1.094 میلیون
ارزش:74.434 میلیارد
اولین:65,190
کمترین:65,190
بیشترین:70,000
قیمت:69,110
تغییر:5,250.00
درصد تغییر:8.22
قیمت:68,070
تغییر:3,690.00
درصد تغییر:5.73
تاریخ : 1399/05/26
تعداد:1,231
حجم:2.567 میلیون
ارزش:165.258 میلیارد
اولین:63,990
کمترین:63,010
بیشترین:65,020
قیمت:63,860
تغییر:1,130.00
درصد تغییر:1.74
قیمت:64,380
تغییر:1,060.00
درصد تغییر:1.62
تاریخ : 1399/05/25
تعداد:1,265
حجم:2.41 میلیون
ارزش:157.681 میلیارد
اولین:67,190
کمترین:64,000
بیشترین:67,190
قیمت:64,990
تغییر:1,710.00
درصد تغییر:2.56
قیمت:65,440
تغییر:1,630.00
درصد تغییر:2.43
تاریخ : 1399/05/22
تعداد:1,763
حجم:1.851 میلیون
ارزش:124.176 میلیارد
اولین:67,000
کمترین:65,190
بیشترین:68,050
قیمت:66,700
تغییر:1,700.00
درصد تغییر:2.62
قیمت:67,070
تغییر:2,040.00
درصد تغییر:3.14
تاریخ : 1399/05/21
تعداد:1,638
حجم:2.195 میلیون
ارزش:142.757 میلیارد
اولین:65,900
کمترین:64,000
بیشترین:66,000
قیمت:65,000
تغییر:160.00
درصد تغییر:0.25
قیمت:65,030
تغییر:1,620.00
درصد تغییر:2.43
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی