شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

سرو | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در سهام

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 71,010 0.67
قیمت پایانی: 72,120 2.24

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

نماد : سپاس

آخرین : 50.00 10,160 حجم : 168,281 ارزش : 1.708 میلیارد ارزش بازار : 1.015 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:50

نماد : کاردان

آخرین : 2,160 212,960 حجم : 96,380 ارزش : 20.512 میلیارد ارزش بازار : 21.282 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:50

نماد : فیروزه

آخرین : 1,080 209,310 حجم : 140,864 ارزش : 29.72 میلیارد ارزش بازار : 10.55 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:50

نماد : صنوین

آخرین : 2,850 116,500 حجم : 10,904 ارزش : 1.266 میلیارد ارزش بازار : 11.607 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:49

نماد : اطلس

آخرین : 747.00 213,000 حجم : 91,918 ارزش : 19.666 میلیارد ارزش بازار : 213.947 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:50

نماد : آتیمس

آخرین : 1,653 239,200 حجم : 143,195 ارزش : 34.489 میلیارد ارزش بازار : 240.853 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:50

نماد : الماس

آخرین : 175.00 125,500 حجم : 4,674 ارزش : 583.703 میلیون ارزش بازار : 124.883 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:45

نماد : آکورد

آخرین : 42.00 28,611 حجم : 831,694 ارزش : 23.787 میلیارد ارزش بازار : 28.601 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:46

نماد : آسام

آخرین : 2,292 106,300 حجم : 54,410 ارزش : 5.791 میلیارد ارزش بازار : 106.424 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:45

نماد : صایند

آخرین : 1.00 10,060 حجم : 127,120 ارزش : 1.279 میلیارد ارزش بازار : 5.032 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:46

نماد : آساس

آخرین : 537.00 168,903 حجم : 72,904 ارزش : 12.558 میلیارد ارزش بازار : 172.249 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:49

نماد : اعتماد

آخرین : 44.00 32,530 حجم : 57.007 میلیون ارزش : 1.854 هزار میلیارد ارزش بازار : 32.53 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:50

نماد : کاریس

آخرین : - 220,316 حجم : 195,708 ارزش : 43.589 میلیارد ارزش بازار : 222.724 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:50

نماد : ثروتم

آخرین : 420.00 98,500 حجم : 10,320 ارزش : 1.022 میلیارد ارزش بازار : 4.951 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:49

نماد : پارند

آخرین : 40.00 11,990 حجم : 3.117 میلیون ارزش : 37.365 میلیارد ارزش بازار : 59.351 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:50

نماد : رویش

آخرین : 76,965 1.616 میلیون حجم : 100 ارزش : 161.627 میلیون ارزش بازار : 808.134 میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/05/5

نماد : نگین

آخرین : - 51,000 حجم : 299,952 ارزش : 15.298 میلیارد ارزش بازار : 1.377 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/1

نماد : فیروزا

آخرین : 50.00 20,860 حجم : 196,648 ارزش : 4.102 میلیارد ارزش بازار : 6.258 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:41

نماد : افق ملت

آخرین : 1,110 156,000 حجم : 98,595 ارزش : 15.442 میلیارد ارزش بازار : 7.831 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:50

نماد : اوصتا

آخرین : 68.00 16,710 حجم : 5,238 ارزش : 87.904 میلیون ارزش بازار : 1.678 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:22

نماد : فنابا

آخرین : - 225,000 حجم : 1,000 ارزش : 225 میلیون ارزش بازار : 22.5 میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1398/11/17

نماد : آسامید

آخرین : 24.00 10,746 حجم : 374,318 ارزش : 4.023 میلیارد ارزش بازار : 1.075 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:28

نماد : دارا

آخرین : 3.00 10,027 حجم : 1.862 میلیون ارزش : 18.67 میلیارد ارزش بازار : 992.97 میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:38

نماد : پارتین

آخرین : - 150,000 حجم : 48,000 ارزش : 7.2 میلیارد ارزش بازار : 30 میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1398/11/1

نماد : ارمغان

آخرین : 20.00 10,110 حجم : 225,000 ارزش : 2.275 میلیارد ارزش بازار : 1.011 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:33

نماد : دمعیار

آخرین : 4.00 10,023 حجم : 156,503 ارزش : 1.569 میلیارد ارزش بازار : 1.003 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:50

نماد : تصمیم

آخرین : - 14,580 حجم : 64,664 ارزش : 944.531 میلیون ارزش بازار : 7.305 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:49

نماد : بذر

آخرین : 2,280 120,600 حجم : 14,223 ارزش : 1.73 میلیارد ارزش بازار : 85.141 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:50

نماد : ونچر

آخرین : 21,413 235,551 حجم : 15,000 ارزش : 3.533 میلیارد ارزش بازار : 117.776 میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:45

نماد : نوآور

آخرین : 70,000 420,000 حجم : 1,000 ارزش : 420 میلیون ارزش بازار : 210 میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/04/2

نماد : افران

آخرین : 10.00 11,730 حجم : 11,264 ارزش : 136.779 میلیون ارزش بازار : 3.035 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:48

نماد : گنجین

آخرین : 19.00 11,350 حجم : 231,396 ارزش : 2.626 میلیارد ارزش بازار : 11.349 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:38

نماد : ارزش

آخرین : 340.00 12,360 حجم : 4.722 میلیون ارزش : 58.175 میلیارد ارزش بازار : 4.928 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 09:50

نماد : سپر

آخرین : - 10,000 حجم : 2.771 میلیون ارزش : 27.713 میلیارد ارزش بازار : 1000 میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/05/8
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی