شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

کمند | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت )
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,140 0.10
قیمت پایانی: 10,140 0.10

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/07/05
تعداد:3,891
حجم:177.041 میلیون
ارزش:1.794 هزار میلیارد
اولین:10,130
کمترین:10,110
بیشترین:10,150
قیمت:10,110
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.20
قیمت:10,130
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
تاریخ : 1399/07/02
تعداد:3,267
حجم:151.392 میلیون
ارزش:1.531 هزار میلیارد
اولین:10,120
کمترین:10,100
بیشترین:10,140
قیمت:10,130
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.20
قیمت:10,120
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
تاریخ : 1399/07/01
تعداد:3,900
حجم:186.668 میلیون
ارزش:1.887 هزار میلیارد
اولین:186.668 میلیون
کمترین:10,110
بیشترین:1.887 هزار میلیارد
قیمت:10,110
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:10,110
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/31
تعداد:4,620
حجم:220.403 میلیون
ارزش:2.228 هزار میلیارد
اولین:10,110
کمترین:10,090
بیشترین:10,120
قیمت:10,100
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.20
قیمت:10,110
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
تاریخ : 1399/06/30
تعداد:4,253
حجم:201.126 میلیون
ارزش:2.031 هزار میلیارد
اولین:201.126 میلیون
کمترین:10,090
بیشترین:2.031 هزار میلیارد
قیمت:10,120
تغییر:30.00
درصد تغییر:0.30
قیمت:10,100
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/29
تعداد:4,056
حجم:186.317 میلیون
ارزش:1.881 هزار میلیارد
اولین:10,090
کمترین:10,080
بیشترین:10,110
قیمت:10,090
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.20
قیمت:10,100
تغییر:30.00
درصد تغییر:0.30
تاریخ : 1399/06/26
تعداد:4,769
حجم:298.079 میلیون
ارزش:3.002 هزار میلیارد
اولین:10,070
کمترین:10,060
بیشترین:10,080
قیمت:10,070
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:10,070
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
تاریخ : 1399/06/25
تعداد:7,248
حجم:343.444 میلیون
ارزش:3.456 هزار میلیارد
اولین:343.444 میلیون
کمترین:10,060
بیشترین:3.456 هزار میلیارد
قیمت:10,070
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:10,060
تغییر:30.00
درصد تغییر:0.30
تاریخ : 1399/06/24
تعداد:4,902
حجم:225.399 میلیون
ارزش:2.274 هزار میلیارد
اولین:10,100
کمترین:10,060
بیشترین:10,120
قیمت:10,070
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:10,090
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
تاریخ : 1399/06/23
تعداد:5,585
حجم:262.383 میلیون
ارزش:2.649 هزار میلیارد
اولین:10,120
کمترین:10,070
بیشترین:10,130
قیمت:10,080
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.20
قیمت:10,100
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/06/22
تعداد:3,382
حجم:147.736 میلیون
ارزش:1.492 هزار میلیارد
اولین:10,090
کمترین:10,080
بیشترین:10,120
قیمت:10,100
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:10,100
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
تاریخ : 1399/06/19
تعداد:3,743
حجم:287.039 میلیون
ارزش:2.895 هزار میلیارد
اولین:10,140
کمترین:10,070
بیشترین:10,150
قیمت:10,100
تغییر:50.00
درصد تغییر:0.49
قیمت:10,090
تغییر:40.00
درصد تغییر:0.40
تاریخ : 1399/06/18
تعداد:1,710
حجم:62.68 میلیون
ارزش:634.662 میلیارد
اولین:10,100
کمترین:10,090
بیشترین:10,150
قیمت:10,150
تغییر:60.00
درصد تغییر:0.60
قیمت:10,130
تغییر:60.00
درصد تغییر:0.60
تاریخ : 1399/06/17
تعداد:8,941
حجم:423.404 میلیون
ارزش:4.266 هزار میلیارد
اولین:10,070
کمترین:10,060
بیشترین:10,110
قیمت:10,090
تغییر:40.00
درصد تغییر:0.40
قیمت:10,070
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.20
تاریخ : 1399/06/16
تعداد:6,695
حجم:309.446 میلیون
ارزش:3.111 هزار میلیارد
اولین:309.446 میلیون
کمترین:10,060
بیشترین:3.111 هزار میلیارد
قیمت:10,050
تغییر:160.00
درصد تغییر:1.57
قیمت:10,050
تغییر:170.00
درصد تغییر:1.66
تاریخ : 1399/06/15
تعداد:6,577
حجم:307.668 میلیون
ارزش:3.143 هزار میلیارد
اولین:10,240
کمترین:10,190
بیشترین:10,270
قیمت:10,210
تغییر:50.00
درصد تغییر:0.49
قیمت:10,220
تغییر:40.00
درصد تغییر:0.39
تاریخ : 1399/06/12
تعداد:10,049
حجم:492.281 میلیون
ارزش:5.053 هزار میلیارد
اولین:10,300
کمترین:10,250
بیشترین:10,340
قیمت:10,260
تغییر:40.00
درصد تغییر:0.39
قیمت:10,260
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
تاریخ : 1399/06/11
تعداد:2,203
حجم:105.507 میلیون
ارزش:1.084 هزار میلیارد
اولین:10,230
کمترین:10,230
بیشترین:10,300
قیمت:10,300
تغییر:70.00
درصد تغییر:0.68
قیمت:10,270
تغییر:60.00
درصد تغییر:0.59
تاریخ : 1399/06/10
تعداد:1,880
حجم:80.378 میلیون
ارزش:820.798 میلیارد
اولین:10,200
کمترین:10,190
بیشترین:10,240
قیمت:10,230
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:10,210
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.20
تاریخ : 1399/06/05
تعداد:5,270
حجم:235.759 میلیون
ارزش:2.402 هزار میلیارد
اولین:10,200
کمترین:10,170
بیشترین:10,220
قیمت:10,220
تغییر:40.00
درصد تغییر:0.39
قیمت:10,190
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
تاریخ : 1399/06/04
تعداد:4,829
حجم:233.053 میلیون
ارزش:2.372 هزار میلیارد
اولین:10,180
کمترین:10,160
بیشترین:10,210
قیمت:10,180
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.20
قیمت:10,180
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.20
تاریخ : 1399/06/03
تعداد:3,259
حجم:148.004 میلیون
ارزش:1.51 هزار میلیارد
اولین:10,200
کمترین:10,180
بیشترین:10,250
قیمت:10,200
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:10,200
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
تاریخ : 1399/06/02
تعداد:2,036
حجم:90.023 میلیون
ارزش:917.195 میلیارد
اولین:10,160
کمترین:10,150
بیشترین:10,230
قیمت:10,200
تغییر:40.00
درصد تغییر:0.39
قیمت:10,190
تغییر:40.00
درصد تغییر:0.39
تاریخ : 1399/06/01
تعداد:5,582
حجم:268.695 میلیون
ارزش:2.728 هزار میلیارد
اولین:268.695 میلیون
کمترین:10,160
بیشترین:2.728 هزار میلیارد
قیمت:10,160
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:10,150
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.20
تاریخ : 1399/05/29
تعداد:1,882
حجم:90.58 میلیون
ارزش:921.476 میلیارد
اولین:10,160
کمترین:10,150
بیشترین:10,200
قیمت:10,170
تغییر:40.00
درصد تغییر:0.40
قیمت:10,170
تغییر:50.00
درصد تغییر:0.49
تاریخ : 1399/05/28
تعداد:7,527
حجم:364.853 میلیون
ارزش:3.693 هزار میلیارد
اولین:10,120
کمترین:10,110
بیشترین:10,150
قیمت:10,130
تغییر:30.00
درصد تغییر:0.30
قیمت:10,120
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
تاریخ : 1399/05/27
تعداد:5,796
حجم:719.571 میلیون
ارزش:7.274 هزار میلیارد
اولین:10,100
کمترین:10,090
بیشترین:10,130
قیمت:10,100
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:10,110
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
تاریخ : 1399/05/26
تعداد:2,385
حجم:102.416 میلیون
ارزش:1.035 هزار میلیارد
اولین:10,110
کمترین:10,090
بیشترین:10,120
قیمت:10,090
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:10,100
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/05/25
تعداد:9,080
حجم:700.85 میلیون
ارزش:7.078 هزار میلیارد
اولین:10,100
کمترین:10,090
بیشترین:10,140
قیمت:10,100
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:10,100
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.10
تاریخ : 1399/05/22
تعداد:3,487
حجم:179.854 میلیون
ارزش:1.814 هزار میلیارد
اولین:179.854 میلیون
کمترین:10,070
بیشترین:1.814 هزار میلیارد
قیمت:10,090
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.20
قیمت:10,090
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.20
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی