شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

کمند | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت )
گروه:

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,130 0.20
قیمت پایانی: 10,120 0.10

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

نماد : سپاس

آخرین : 30.00 10,130 حجم : 1.322 میلیون ارزش : 13.364 میلیارد ارزش بازار : 1.011 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : کاردان

آخرین : 10,260 212,000 حجم : 833,280 ارزش : 175.652 میلیارد ارزش بازار : 21.08 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : فیروزه

آخرین : 3,170 208,870 حجم : 786,022 ارزش : 163.672 میلیارد ارزش بازار : 10.412 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : صنوین

آخرین : 3,300 113,800 حجم : 29,816 ارزش : 3.388 میلیارد ارزش بازار : 11.365 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : اطلس

آخرین : 6,043 211,900 حجم : 326,720 ارزش : 69.347 میلیارد ارزش بازار : 212.253 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : آتیمس

آخرین : 2,598 240,000 حجم : 807,845 ارزش : 194.572 میلیارد ارزش بازار : 240.853 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : الماس

آخرین : 1,363 124,999 حجم : 76,310 ارزش : 9.59 میلیارد ارزش بازار : 125.675 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : آکورد

آخرین : 14.00 28,570 حجم : 4.985 میلیون ارزش : 142.419 میلیارد ارزش بازار : 28.569 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : آسام

آخرین : 2,888 106,550 حجم : 52,250 ارزش : 5.674 میلیارد ارزش بازار : 108.592 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : صایند

آخرین : 75.00 10,060 حجم : 1.575 میلیون ارزش : 15.844 میلیارد ارزش بازار : 5.03 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : آساس

آخرین : 3,087 168,888 حجم : 392,828 ارزش : 66.139 میلیارد ارزش بازار : 168.366 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : اعتماد

آخرین : 11.00 32,483 حجم : 68.779 میلیون ارزش : 2.234 هزار میلیارد ارزش بازار : 32.486 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : کاریس

آخرین : 2,885 219,207 حجم : 614,372 ارزش : 135.356 میلیارد ارزش بازار : 220.316 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : ثروتم

آخرین : 660.00 99,499 حجم : 28,140 ارزش : 2.784 میلیارد ارزش بازار : 4.946 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : پارند

آخرین : 160.00 11,990 حجم : 12.576 میلیون ارزش : 150.234 میلیارد ارزش بازار : 59.153 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : رویش

آخرین : 76,965 1.616 میلیون حجم : 100 ارزش : 161.627 میلیون ارزش بازار : 808.134 میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/05/5

نماد : نگین

آخرین : - 51,000 حجم : 299,952 ارزش : 15.298 میلیارد ارزش بازار : 1.377 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/1

نماد : فیروزا

آخرین : 100.00 20,700 حجم : 1.846 میلیون ارزش : 38.429 میلیارد ارزش بازار : 6.243 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : افق ملت

آخرین : 3,650 154,380 حجم : 297,561 ارزش : 46.088 میلیارد ارزش بازار : 7.745 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : اوصتا

آخرین : 3.00 16,780 حجم : 336,963 ارزش : 5.654 میلیارد ارزش بازار : 1.678 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : فنابا

آخرین : - 225,000 حجم : 1,000 ارزش : 225 میلیون ارزش بازار : 22.5 میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1398/11/17

نماد : سرو

آخرین : 2,720 70,750 حجم : 2.452 میلیون ارزش : 172.935 میلیارد ارزش بازار : 28.216 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : آسامید

آخرین : - 10,721 حجم : 13.493 میلیون ارزش : 144.663 میلیارد ارزش بازار : 1.072 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : دارا

آخرین : 8.00 10,020 حجم : 6.711 میلیون ارزش : 67.263 میلیارد ارزش بازار : 992.376 میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : پارتین

آخرین : - 150,000 حجم : 48,000 ارزش : 7.2 میلیارد ارزش بازار : 30 میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1398/11/1

نماد : ارمغان

آخرین : 30.00 10,130 حجم : 246,127 ارزش : 2.493 میلیارد ارزش بازار : 1.013 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : دمعیار

آخرین : 11.00 10,020 حجم : 9.246 میلیون ارزش : 92.627 میلیارد ارزش بازار : 1.002 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : تصمیم

آخرین : 20.00 14,590 حجم : 168,006 ارزش : 2.45 میلیارد ارزش بازار : 7.29 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : بذر

آخرین : 3,710 121,500 حجم : 103,734 ارزش : 12.747 میلیارد ارزش بازار : 86.016 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : ونچر

آخرین : 21,413 235,551 حجم : 4,020 ارزش : 946.915 میلیون ارزش بازار : 117.776 میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : نوآور

آخرین : 70,000 420,000 حجم : 1,000 ارزش : 420 میلیون ارزش بازار : 210 میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/04/2

نماد : افران

آخرین : 50.00 11,750 حجم : 23,840 ارزش : 279.875 میلیون ارزش بازار : 2.935 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : گنجین

آخرین : 26.00 11,335 حجم : 6.003 میلیون ارزش : 68.023 میلیارد ارزش بازار : 11.331 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : ارزش

آخرین : 770.00 12,140 حجم : 29.884 میلیون ارزش : 359.229 میلیارد ارزش بازار : 4.808 هزار میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/07/2

نماد : سپر

آخرین : - 10,000 حجم : 2.771 میلیون ارزش : 27.713 میلیارد ارزش بازار : 1000 میلیارد نوع دارایی : صندوق تاریخ : 1399/05/8
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی