شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 10,166 166.00 1.66 10,167 167.00 1.67 13:58 61 261,522 2.659 میلیارد - 10,000 10,166 10,163 10,200 1 500 10,167 1 1,500 10,497 1.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 199,148 62,374 29,222 232,300
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,090 39.00 0.39 10,069 18.00 0.18 13:54 2,928 91.245 میلیون 918.728 میلیارد - 10,051 10,052 10,052 10,097 1 130 10,080 1 500 10,091 40.276 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.493 میلیون 78.752 میلیون 21.849 میلیون 69.397 میلیون
کاردان

صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام

صندوق بورس 74,999 998.00 1.35 74,321 320.00 0.43 13:54 80 11,422 848.897 میلیون - 74,001 70,703 70,703 74,999 2 100 74,600 1 97 75,555 7.432 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,422 - 6,216 5,206
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 114,167 5,360.00 4.93 112,541 3,734.00 3.43 12:30 1,540 742,619 83.575 میلیارد - 108,807 110,000 110,000 114,180 4 3,382 114,171 7 15,733 114,171 112.541 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 738,238 4,381 369,627 372,992
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 29,350 128.00 0.44 29,262 40.00 0.14 12:30 893 8.719 میلیون 255.128 میلیارد - 29,222 29,231 29,220 29,350 2 8,270 29,305 1 20,100 29,360 1.463 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.931 میلیون 6.788 میلیون 4.706 میلیون 4.013 میلیون
آسامید

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

صندوق فرابورس 10,140 17.00 0.17 10,123 0.00 0.00 12:30 180 3.442 میلیون 34.849 میلیارد - 10,123 10,114 10,106 10,140 1 64,500 10,115 3 5 10,200 1.012 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 612,937 2.83 میلیون 1.506 میلیون 1.936 میلیون
سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

صندوق بورس 26,698 1,626.00 6.49 26,151 1,079.00 4.30 12:30 500 636,935 16.656 میلیارد - 25,072 25,345 25,345 26,700 2 1,134 26,700 2 34,251 26,700 2.615 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 633,935 3,000 239,975 396,960
افق ملت

صندوق س در سهام افق ملت

صندوق بورس 55,200 2,260.00 4.27 54,204 1,264.00 2.39 12:30 108 50,971 2.763 میلیارد - 52,940 54,499 53,355 55,500 2 1,320 55,200 2 2,160 55,200 2.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25,244 25,727 26,315 24,656
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 63,210 1,580.00 2.56 63,309 1,679.00 2.72 12:29 130 58,083 3.677 میلیارد - 61,630 62,999 62,150 63,951 1 9,793 63,200 1 300 63,811 63.309 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 49,141 8,942 58,083 -
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 85,811 3,873.00 4.73 85,132 3,194.00 3.90 12:29 565 1.359 میلیون 115.656 میلیارد - 81,938 83,100 82,500 86,000 1 15 85,940 1 143 85,940 85.132 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 123,832 1.235 میلیون 842,434 516,110
دمعیار

صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د

صندوق فرابورس 10,160 6.00 0.06 10,176 22.00 0.22 12:29 34 1.532 میلیون 15.59 میلیارد - 10,154 10,180 10,151 10,188 1 100,222 10,151 3 2,500 10,187 1.018 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32,054 1.5 میلیون 21,955 1.51 میلیون
الماس

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

صندوق فرابورس 56,561 1,140.00 2.06 56,029 608.00 1.10 12:29 56 5,251 294.211 میلیون - 55,421 46,000 46,000 56,561 2 255 56,010 2 9,163 56,561 56.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,103 148 3,790 1,461
فیروزا

ص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صندوق بورس 17,890 88.00 0.49 17,810 8.00 0.04 12:29 112 501,389 8.93 میلیارد - 17,802 17,810 17,771 17,890 1 120 17,890 1 316 17,890 5.343 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 478,889 22,500 491,389 10,000
ارمغان

ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,118 30.00 0.30 10,114 26.00 0.26 12:29 46 244,634 2.474 میلیارد - 10,088 10,085 10,085 10,118 1 2,970 10,090 2 9,880 10,157 1.011 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 199,634 45,000 150,161 94,473
اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

صندوق فرابورس 14,720 14.00 0.10 14,720 14.00 0.10 12:29 187 5.237 میلیون 77.082 میلیارد - 14,706 14,717 14,717 14,758 1 3,554 14,758 5 6,662 14,758 1.472 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 76,417 5.16 میلیون 236,689 5 میلیون
آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 23,473 92.00 0.39 23,447 66.00 0.28 12:29 356 5.415 میلیون 126.975 میلیارد - 23,381 23,400 23,346 23,500 1 1 23,485 1 7,900 23,485 23.447 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.715 میلیون 3.7 میلیون 3.839 میلیون 1.576 میلیون
فیروزه

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

صندوق بورس 64,406 683.00 1.07 64,169 446.00 0.70 12:29 68 30,414 1.952 میلیارد - 63,723 63,555 63,553 65,000 1 98,964 64,406 2 1,000 64,900 3.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22,663 7,751 28,214 2,200
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,088 24.00 0.24 10,069 5.00 0.05 12:29 1,131 29.385 میلیون 295.871 میلیارد - 10,064 10,051 10,051 10,100 2 1,000 10,075 1 69,488 10,100 1.007 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.091 میلیون 26.294 میلیون 10.706 میلیون 18.679 میلیون
سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

صندوق بورس 10,090 53.00 0.53 10,051 14.00 0.14 12:29 365 11.575 میلیون 116.336 میلیارد - 10,037 10,087 10,040 10,090 1 1,700 10,085 1 10,000 10,089 1.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 516,949 11.058 میلیون 2.475 میلیون 9.1 میلیون
بذر

صندوق س بذر امید آفرین-سهام

صندوق بورس 49,065 2,168.00 4.62 47,957 1,060.00 2.26 12:29 81 50,545 2.424 میلیارد - 46,897 47,669 47,342 49,454 1 60 49,065 1 382 49,065 33.57 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14,375 36,170 50,545 -
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 83,910 1,162.00 1.40 83,608 860.00 1.04 12:28 105 41,523 3.472 میلیارد - 82,748 82,805 81,990 84,333 1 1,872 83,856 1 49,915 83,910 83.608 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37,006 4,517 20,985 20,538
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 82,349 2,389.00 2.99 81,039 1,079.00 1.35 12:28 178 106,052 8.594 میلیارد - 79,960 79,750 79,750 82,350 1 118 82,300 1 42 82,349 81.039 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 97,511 8,541 77,120 28,932
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 57,900 1,773.00 3.16 57,616 1,489.00 2.65 12:28 44 6,960 401.01 میلیون - 56,127 57,000 56,003 58,000 1 800 56,101 1 4,500 58,000 57.616 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,700 260 3,620 3,340
کیان

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 21,099 89.00 0.42 21,116 106.00 0.50 12:27 175 1.951 میلیون 41.195 میلیارد - 21,010 20,997 20,985 21,300 2 2,000 21,099 1 200,000 21,241 2.112 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 472,297 1.479 میلیون 1.419 میلیون 532,009
ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 58,700 1,331.00 2.32 58,326 957.00 1.67 12:27 55 522,970 30.503 میلیارد - 57,369 57,171 57,126 58,800 1 200 58,700 1 480 58,700 2.916 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27,520 495,450 3,470 519,500
صنوین

صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط

صندوق بورس 46,299 451.00 0.98 46,452 604.00 1.32 12:26 43 17,029 791.036 میلیون - 45,848 45,879 45,879 46,775 1 1,590 45,882 2 50 46,633 4.645 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14,829 2,200 6,415 10,614
دارا

صندوق س. دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,186 9.00 0.09 10,182 5.00 0.05 12:23 42 823,516 8.385 میلیارد - 10,177 10,180 10,176 10,186 1 389 10,176 1 87,400 10,189 1.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29,839 793,677 322,928 500,588
تصمیم

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 11,303 103.00 0.92 11,268 68.00 0.61 12:23 159 2.047 میلیون 23.071 میلیارد - 11,200 11,200 11,200 11,425 1 21,016 11,314 1 100,000 11,430 4.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.219 میلیون 828,113 1.847 میلیون 200,000
صایند

صندوق س. گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 10,230 5.00 0.05 10,220 5.00 0.05 12:16 21 24,460 249.992 میلیون - 10,225 10,260 10,180 10,261 1 20,100 10,215 3 5,000 10,254 511 میلیارد - - - - - - - - - - 20,220 4,240 23,860 600
نگین

ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 24,600 331.00 1.33 24,602 329.00 1.32 11:35 5 661 16.262 میلیون - 24,931 24,600 24,600 24,610 1 1 20,000 1 50 24,999 664.254 میلیارد - - - - - - - - - - 100 561 661 -
پرند

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

صندوق بورس 5,186 158.00 3.14 5,186 158.00 3.14 09:47 4 7.954 میلیون 41.25 میلیارد - 5,028 5,186 5,186 5,186 2 - - 0 14.852 میلیون 5,186 48.081 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.9 میلیون - 2.9 میلیون
رویش

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

صندوق فرابورس 992,250 47,250.00 5.00 992,250 47,250.00 5.00 1399/01/16 1 50 49.613 میلیون - 945,000 992,250 992,250 992,250 0 820 992,250 5 - - 496.125 میلیارد - - - - - - - - - - 50 - 50 -
یاقوت

صندوق س یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1398/12/26 1,139 39.749 میلیون 397.491 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 3,186 10,000 3 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.18 میلیون 38.569 میلیون - 39.749 میلیون
آشناتک

ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه

صندوق فرابورس 163,402 65.00 0.04 163,402 65.00 0.04 1398/12/22 1 20,000 3.268 میلیارد - 163,467 163,402 163,402 163,402 0 - - 0 - - 16.34 میلیارد - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
نوآور

ص.اعتبارسرمایه نوآفرین35%تادیه

صندوق فرابورس 350,000 0.00 0.00 350,000 0.00 0.00 1398/12/21 4 41,330 14.466 میلیارد - 350,000 350,000 350,000 350,000 0 - - 0 - - 175 میلیارد - - - - - - - - - - 1,330 40,000 - 41,330
فنابا

ص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه

صندوق فرابورس 225,000 0.00 0.00 225,000 0.00 0.00 1398/11/17 1 1,000 225 میلیون - 225,000 225,000 225,000 225,000 0 - - 0 - - 22.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
پارتین

ص.ج.پارتیان15%تادیه

صندوق فرابورس 150,000 0.00 0.00 150,000 0.00 0.00 1398/11/1 3 48,000 7.2 میلیارد - 150,000 150,000 150,000 150,000 0 - - 0 - - 30 میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 47,000 - 48,000
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی