شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 78,171 2,797.00 3.71 77,454 2,080.00 2.76 1399/03/13 170 99,820 7.731 میلیارد - 75,374 75,373 75,250 78,200 1 47,680 77,900 1 25,430 78,180 3.873 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 41,270 58,550 99,330 490
سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

صندوق بورس 42,290 1,315.00 3.21 42,297 1,322.00 3.23 1399/03/13 4,223 6.434 میلیون 272.129 میلیارد - 40,975 42,200 41,600 42,990 6 12,732 42,290 17 5,570 42,290 16.919 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.138 میلیون 295,657 6.028 میلیون 405,663
الماس

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

صندوق فرابورس 87,941 2,679.00 3.14 87,752 2,490.00 2.92 1399/03/13 255 98,617 8.654 میلیارد - 85,262 85,600 85,600 88,600 1 200 87,942 1 1,000 87,985 87.752 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 73,584 25,033 98,617 -
فیروزه

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

صندوق بورس 111,900 3,343.00 3.08 110,178 1,621.00 1.49 1399/03/13 1,462 1.888 میلیون 208.054 میلیارد - 108,557 107,310 106,000 112,500 2 4,450 111,599 2 19 111,599 5.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.874 میلیون 14,248 999,956 888,392
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,450 54.00 0.52 10,403 7.00 0.07 1399/03/13 1,292 33.709 میلیون 350.659 میلیارد - 10,396 10,489 10,351 10,489 2 12,738 10,450 1 5,458 10,450 41.612 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.122 میلیون 25.587 میلیون 18.096 میلیون 15.613 میلیون
بذر

صندوق س بذر امید آفرین-سهام

صندوق بورس 83,200 4,491.00 5.71 82,118 3,409.00 4.33 1399/03/13 1,099 1.125 میلیون 92.419 میلیارد - 78,709 80,000 80,000 83,200 1 2,351 82,343 6 10 82,343 57.483 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 658,744 466,696 1.095 میلیون 30,000
کاردان

صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام

صندوق بورس 123,215 4,379.00 3.68 122,692 3,856.00 3.24 1399/03/13 1,375 774,130 94.98 میلیارد - 118,836 119,555 119,555 124,539 4 1,193 123,220 5 535 123,220 12.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 759,813 14,317 694,372 79,758
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 138,613 5,865.00 4.42 137,709 4,961.00 3.74 1399/03/13 964 822,068 113.206 میلیارد - 132,748 134,500 133,510 139,999 3 81,378 138,500 2 300 138,500 137.709 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 625,389 196,679 533,855 288,213
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 175,500 6,827.00 4.05 174,654 5,981.00 3.55 1399/03/13 5,695 3.097 میلیون 540.902 میلیارد - 168,673 172,815 170,990 177,000 3 1,910 175,500 12 748 175,500 174.654 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.923 میلیون 174,008 2.972 میلیون 125,193
سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

صندوق بورس 10,168 3.00 0.03 10,169 2.00 0.02 1399/03/13 196 2.134 میلیون 21.697 میلیارد - 10,171 10,163 10,160 10,183 1 100,000 10,160 1 54,608 10,179 1.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.87 میلیون 263,929 2.054 میلیون 80,000
دمعیار

صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د

صندوق فرابورس 10,084 9.00 0.09 10,083 8.00 0.08 1399/03/13 221 7.772 میلیون 78.362 میلیارد - 10,075 10,079 10,066 10,084 26 500 10,084 1 2.586 میلیون 10,084 1.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.469 میلیون 4.302 میلیون 1.296 میلیون 6.476 میلیون
آسامید

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

صندوق فرابورس 10,040 9.00 0.09 10,036 5.00 0.05 1399/03/13 633 14.28 میلیون 143.317 میلیارد - 10,031 10,050 10,026 10,055 7 100,000 10,038 1 150,900 10,060 1.004 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.976 میلیون 9.304 میلیون 11.08 میلیون 3.2 میلیون
گنجین

صندوق س. گنجینه یکم آوید-د

صندوق فرابورس 10,650 27.00 0.25 10,630 7.00 0.07 1399/03/13 57 1.172 میلیون 12.463 میلیارد - 10,623 10,605 10,596 10,679 1 176 10,630 1 2,400 10,662 1.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 606,119 566,367 672,486 500,000
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 130,000 4,687.00 3.74 129,129 3,816.00 3.05 1399/03/13 832 345,227 44.579 میلیارد - 125,313 127,988 125,800 131,500 1 50 129,951 1 100 130,036 129.129 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 341,103 4,124 331,031 14,196
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 130,300 3,922.00 3.10 130,132 3,754.00 2.97 1399/03/13 987 2.694 میلیون 350.576 میلیارد - 126,378 127,001 127,001 130,679 14 4,245 130,306 32 3,230 130,306 130.132 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 426,422 2.268 میلیون 414,915 2.279 میلیون
صنوین

صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط

صندوق بورس 69,792 1,100.00 1.60 69,635 943.00 1.37 1399/03/13 102 27,022 1.882 میلیارد - 68,692 68,664 68,664 69,797 1 477 69,500 1 9,652 69,797 6.964 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26,754 268 26,674 348
اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

صندوق فرابورس 15,398 3.00 0.02 15,393 8.00 0.05 1399/03/13 51 889,731 13.696 میلیارد - 15,401 15,392 15,384 15,398 2 649 15,387 1 450 15,400 1.539 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 287,645 602,086 394,203 495,528
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 99,300 3,339.00 3.48 99,600 3,639.00 3.79 1399/03/13 653 502,688 50.068 میلیارد - 95,961 96,000 96,000 101,600 1 54 99,300 2 359 99,300 99.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 258,753 243,935 443,383 59,305
افق ملت

صندوق س در سهام افق ملت

صندوق بورس 95,251 3,739.00 4.09 94,457 2,945.00 3.22 1399/03/13 746 376,257 35.54 میلیارد - 91,512 93,100 91,000 95,678 3 199 95,250 1 404 95,250 4.723 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 199,649 176,608 349,257 27,000
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 83,350 2,258.00 2.78 82,620 1,528.00 1.88 1399/03/13 107 53,000 4.379 میلیارد - 81,092 82,000 82,000 84,000 1 90 83,350 1 100 83,350 82.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14,890 38,110 53,000 -
ارمغان

ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,083 22.00 0.22 10,089 28.00 0.28 1399/03/13 110 715,808 7.222 میلیارد - 10,061 10,081 10,081 10,100 1 5,000 10,084 1 100,000 10,096 1.009 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 550,896 164,912 695,779 20,029
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 30,763 8.00 0.03 30,678 93.00 0.30 1399/03/13 593 7.163 میلیون 219.749 میلیارد - 30,771 30,899 30,400 30,899 4 28,580 30,763 3 1,300 30,763 1.534 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.716 میلیون 3.448 میلیون 6.277 میلیون 886,080
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,294 46.00 0.45 10,256 8.00 0.08 1399/03/13 354 8.278 میلیون 84.894 میلیارد - 10,248 10,299 10,232 10,299 1 125,555 10,262 5 1,000 10,294 1.026 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.223 میلیون 5.054 میلیون 7.106 میلیون 1.172 میلیون
آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 26,110 33.00 0.13 26,125 48.00 0.18 1399/03/13 296 4.566 میلیون 119.289 میلیارد - 26,077 26,195 26,046 26,195 2 3,100 26,168 1 19,504 26,168 26.125 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.749 میلیون 1.817 میلیون 2.565 میلیون 2.002 میلیون
دارا

صندوق س. دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,091 37.00 0.37 10,081 27.00 0.27 1399/03/13 413 13.072 میلیون 131.784 میلیارد - 10,054 10,090 10,055 10,120 1 1,251 10,110 2 100,000 10,110 998.019 میلیارد - - - - - - - - - - 4.184 میلیون 8.888 میلیون 7.172 میلیون 5.9 میلیون
صایند

صندوق س. گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 10,023 80.00 0.79 10,061 42.00 0.42 1399/03/13 392 2.552 میلیون 25.672 میلیارد - 10,103 10,085 10,021 10,091 4 22,000 10,028 2 26,960 10,070 5.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.552 میلیون - 2.462 میلیون 89,650
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 10,799 33.00 0.31 10,779 13.00 0.12 1399/03/13 63 625,614 6.743 میلیارد - 10,766 10,780 10,751 10,840 1 10,000 10,780 1 6,315 10,799 1.078 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 155,154 470,460 529,461 96,153
کیان

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 22,530 72.00 0.32 22,474 16.00 0.07 1399/03/13 309 5.369 میلیون 120.67 میلیارد - 22,458 22,500 22,410 22,599 2 45,592 22,470 2 32,802 22,530 2.247 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.09 میلیون 3.279 میلیون 4.562 میلیون 807,454
فیروزا

ص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صندوق بورس 19,490 9.00 0.05 19,459 40.00 0.21 1399/03/13 116 1.032 میلیون 20.081 میلیارد - 19,499 19,456 19,340 19,500 1 411 19,350 1 500 19,350 5.838 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.032 میلیون - 923,706 108,254
تصمیم

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 12,475 33.00 0.27 12,417 25.00 0.20 1399/03/13 206 3.191 میلیون 39.629 میلیارد - 12,442 12,490 12,330 12,490 2 10,000 12,411 1 200,000 12,474 6.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.635 میلیون 1.557 میلیون 2.499 میلیون 692,000
یاقوت

صندوق س یاقوت آگاه-ثابت

صندوق بورس 10,528 11.00 0.10 10,498 19.00 0.18 1399/03/13 209 2.276 میلیون 23.897 میلیارد - 10,517 10,589 10,365 10,589 1 1,000 10,504 1 1,570 10,540 5.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 684,433 1.592 میلیون 1.368 میلیون 907,863
نگین

ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 35,698 30.00 0.08 35,689 21.00 0.06 1399/03/13 53 317,580 11.334 میلیارد - 35,668 35,700 35,046 35,700 1 4,691 35,200 1 900 35,698 963.603 میلیارد - - - - - - - - - - 58,316 259,264 27,580 290,000
پرند

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

صندوق بورس 5,402 374.00 7.44 - 5,028.00 100.00 1399/03/1 - - - - 5,028 277,675 5,402 1.5 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آشناتک

ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه

صندوق فرابورس 174,494 10,994.00 6.72 174,494 10,994.00 6.72 1399/02/28 1 8,700 1.518 میلیارد - 163,500 174,494 174,494 174,494 0 - - 0 - - 17.449 میلیارد - - - - - - - - - - - 8,700 - 8,700
رویش

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

صندوق فرابورس 1.396 میلیون 66,485.00 5.00 1.396 میلیون 66,485.00 5.00 1399/02/28 1 50 69.81 میلیون - 1.33 میلیون 1.396 میلیون 1.396 میلیون 1.396 میلیون 0 50 1.396 میلیون 1 - - 698.097 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
آرمانی

ص.س.ج.فناوری آرمانی10%تادیه

صندوق فرابورس 100,000 0.00 0.00 500,000 400,000.00 400.00 1399/02/17 - - - - 100,000 100,000 100,000 100,000 1 - - 0 2,000 680,000 300 میلیارد - - - - - - - - - - - 61.59 میلیون - -
نوآور

ص.اعتبارسرمایه نوآفرین35%تادیه

صندوق فرابورس 350,000 0.00 0.00 350,000 0.00 0.00 1398/12/21 4 41,330 14.466 میلیارد - 350,000 350,000 350,000 350,000 0 - - 0 - - 175 میلیارد - - - - - - - - - - 1,330 40,000 - 41,330
فنابا

ص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه

صندوق فرابورس 225,000 0.00 0.00 225,000 0.00 0.00 1398/11/17 1 1,000 225 میلیون - 225,000 225,000 225,000 225,000 0 - - 0 - - 22.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
پارتین

ص.ج.پارتیان15%تادیه

صندوق فرابورس 150,000 0.00 0.00 150,000 0.00 0.00 1398/11/1 3 48,000 7.2 میلیارد - 150,000 150,000 150,000 150,000 0 - - 0 - - 30 میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 47,000 - 48,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی