شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
نگین

ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 51,000 80.00 0.16 51,000 80.00 0.16 1399/06/26 36 24,667 1.258 میلیارد - 50,920 51,000 51,000 51,000 9 5,121 51,040 5 2,297 51,040 1.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17,294 7,373 24,667 -
سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

صندوق بورس 69,800 1,880.00 2.62 71,820 140.00 0.20 1399/06/26 6,493 6.581 میلیون 472.668 میلیارد - 71,680 74,690 69,010 74,700 5 17,787 69,750 35 31,201 69,750 28.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.897 میلیون 683,558 5.762 میلیون 819,038
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,070 10.00 0.10 10,070 10.00 0.10 1399/06/26 4,769 298.079 میلیون 3.002 هزار میلیارد - 10,060 10,070 10,060 10,080 9 12.615 میلیون 10,070 140 432,311 10,070 80.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 97.063 میلیون 201.015 میلیون 90.007 میلیون 208.072 میلیون
ارزش

صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 11,990 80.00 0.66 12,320 250.00 2.07 1399/06/26 6,024 30.872 میلیون 380.197 میلیارد - 12,070 12,700 11,800 12,890 18 35,962 11,990 17 161,558 11,990 4.928 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28.729 میلیون 2.143 میلیون 30.617 میلیون 255,000
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 32,371 16.00 0.05 32,371 16.00 0.05 1399/06/26 2,120 75.869 میلیون 2.456 هزار میلیارد - 32,355 32,371 32,368 32,377 8 400 32,373 1 752,970 32,373 32.371 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.279 میلیون 59.59 میلیون 36.461 میلیون 39.408 میلیون
افق ملت

صندوق س در سهام افق ملت

صندوق بورس 158,000 1,830.00 1.14 161,700 1,870.00 1.17 1399/06/26 1,576 560,584 90.644 میلیارد - 159,830 163,000 155,000 169,000 3 4,207 158,000 2 203 158,000 8.085 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 557,237 3,347 497,855 62,729
فیروزه

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

صندوق بورس 212,230 4,490.00 2.07 217,290 570.00 0.26 1399/06/26 2,137 1.025 میلیون 222.725 میلیارد - 216,720 222,000 212,000 223,740 6 4,078 212,230 7 1,523 212,230 10.865 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.009 میلیون 15,799 840,408 184,613
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 10,740 143.00 1.35 11,168 571.00 5.39 1399/06/26 4,288 23.138 میلیون 258.394 میلیارد - 10,597 11,380 10,610 11,600 10 47,030 10,750 24 29,953 10,750 1.117 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.909 میلیون 228,794 19.491 میلیون 3.647 میلیون
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 251,310 3,230.00 1.27 255,115 575.00 0.23 1399/06/26 2,702 1.328 میلیون 338.726 میلیارد - 254,540 264,880 245,030 264,880 4 2,903 251,310 12 296 251,310 255.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 667,966 659,770 1.19 میلیون 137,259
کاردان

صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام

صندوق بورس 212,030 530.00 0.25 218,100 5,540.00 2.61 1399/06/26 1,632 921,320 200.943 میلیارد - 212,560 222,210 212,000 227,990 7 62,866 212,000 11 39,214 212,000 21.81 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 766,973 154,347 685,796 235,524
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 226,001 3,705.00 1.61 232,297 2,591.00 1.13 1399/06/26 1,470 1.636 میلیون 380.038 میلیارد - 229,706 238,500 226,000 240,000 3 1,007 226,500 5 336 226,500 232.297 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 805,403 830,596 801,648 834,351
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 213,250 21.00 0.01 215,111 1,882.00 0.88 1399/06/26 2,427 932,025 200.489 میلیارد - 213,229 220,000 205,200 220,050 32 12,360 213,500 24 5,186 213,500 215.111 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 675,583 256,442 897,914 34,111
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 172,500 1,059.00 0.61 174,155 596.00 0.34 1399/06/26 869 524,366 91.321 میلیارد - 173,559 178,999 170,554 179,190 5 4,517 172,500 1 1,831 172,500 174.155 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 315,586 208,780 457,420 66,946
تصمیم

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 14,410 50.00 0.35 14,410 50.00 0.35 1399/06/26 487 18.709 میلیون 269.504 میلیارد - 14,460 14,450 14,210 14,460 1 7,017 14,410 1 5,000 14,410 7.205 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.388 میلیون 16.321 میلیون 848,596 17.86 میلیون
آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 28,430 64.00 0.22 28,500 6.00 0.02 1399/06/26 310 8.29 میلیون 236.273 میلیارد - 28,494 28,494 28,430 28,519 1 96,300 28,430 1 600 28,500 28.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 253,289 8.037 میلیون 2.435 میلیون 5.855 میلیون
بذر

صندوق س بذر امید آفرین-سهام

صندوق بورس 122,010 2,550.00 2.05 124,220 340.00 0.27 1399/06/26 595 377,421 46.881 میلیارد - 124,560 126,510 121,000 127,500 6 8,345 122,000 4 684 122,000 86.954 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 293,373 84,048 350,229 27,192
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 11,700 20.00 0.17 11,700 20.00 0.17 1399/06/26 3,070 138.586 میلیون 1.622 هزار میلیارد - 11,680 11,730 11,680 11,770 215 4,308 11,700 4 21.466 میلیون 11,700 57.915 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.659 میلیون 121.927 میلیون 6.624 میلیون 131.962 میلیون
صایند

صندوق س. گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 9,950 52.00 0.53 9,946 48.00 0.48 1399/06/26 224 2.202 میلیون 21.9 میلیارد - 9,898 9,970 9,881 9,990 3 85,250 9,950 4 67,090 9,950 4.973 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 806,260 1.396 میلیون 2.202 میلیون -
ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 101,000 1,092.00 1.07 101,395 697.00 0.68 1399/06/26 171 104,000 10.545 میلیارد - 102,092 102,000 100,500 104,000 1 530 101,000 2 410 101,500 5.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 47,750 56,250 88,000 16,000
صنوین

صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط

صندوق بورس 116,900 2,930.00 2.45 117,920 1,910.00 1.59 1399/06/26 291 97,150 11.456 میلیارد - 119,830 120,000 116,000 121,200 1 2,907 116,080 2 41 116,900 11.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 88,279 8,871 82,950 14,200
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 112,200 539.00 0.48 112,020 719.00 0.64 1399/06/26 184 92,320 10.342 میلیارد - 112,739 110,040 110,000 114,000 1 200 110,501 1 80 112,470 112.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37,730 54,590 78,780 13,540
الماس

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

صندوق فرابورس 127,805 6,251.00 4.66 132,435 1,621.00 1.21 1399/06/26 234 63,866 8.458 میلیارد - 134,056 136,500 127,000 140,000 4 635 130,199 2 10,946 130,199 132.435 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53,787 10,079 47,746 16,120
افران

صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت

صندوق بورس 11,720 30.00 0.26 11,700 10.00 0.09 1399/06/26 49 972,435 11.373 میلیارد - 11,690 11,690 11,690 11,720 4 143,803 11,690 2 172,897 11,720 2.925 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 115,010 857,425 858,797 113,638
دارا

صندوق س. دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,103 19.00 0.19 10,109 13.00 0.13 1399/06/26 434 7.753 میلیون 78.383 میلیارد - 10,122 10,110 10,100 10,125 5 17,426 10,112 8 28,363 10,112 1.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.64 میلیون 113,438 7.753 میلیون -
دمعیار

صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د

صندوق فرابورس 10,100 26.00 0.26 10,083 9.00 0.09 1399/06/26 122 2.46 میلیون 24.803 میلیارد - 10,074 10,080 10,074 10,100 6 6,929 10,100 1 598,812 10,100 1.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.858 میلیون 601,890 2.284 میلیون 176,188
فیروزا

ص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صندوق بورس 20,600 30.00 0.15 20,600 30.00 0.15 1399/06/26 131 2.316 میلیون 47.711 میلیارد - 20,570 20,620 20,530 20,640 1 600 20,600 1 10,000 20,600 6.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.022 میلیون 1.294 میلیون 188,322 2.128 میلیون
سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

صندوق بورس 10,060 30.00 0.30 10,050 20.00 0.20 1399/06/26 196 5.381 میلیون 54.071 میلیارد - 10,030 10,020 10,010 10,080 1 40,838 10,060 1 500 10,060 1.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.898 میلیون 2.483 میلیون 4.917 میلیون 463,675
گنجین

صندوق س. گنجینه یکم آوید-د

صندوق فرابورس 11,275 3.00 0.03 11,276 4.00 0.04 1399/06/26 39 743,684 8.386 میلیارد - 11,272 11,276 10,900 11,277 2 550 11,260 1 40,233 11,276 11.276 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 43,684 700,000 743,684 -
داریک

صندوق س.بادرآمد ثابت داریک-د

صندوق فرابورس 10,035 4.00 0.04 10,079 48.00 0.48 1399/06/26 110 1.969 میلیون 19.848 میلیارد - 10,031 10,089 10,010 10,132 1 1,800 10,035 1 99,402 10,035 1.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 35,341 1.934 میلیون 256,974 1.712 میلیون
آسامید

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

صندوق فرابورس 10,678 22.00 0.21 10,674 18.00 0.17 1399/06/26 74 2.064 میلیون 22.029 میلیارد - 10,656 10,685 10,665 10,688 1 2,000 10,680 2 94 10,680 1.067 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 215,555 1.848 میلیون 2.064 میلیون -
اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

صندوق فرابورس 16,690 8.00 0.05 16,690 8.00 0.05 1399/06/26 41 701,692 11.711 میلیارد - 16,682 16,700 16,690 16,700 1 50,000 16,320 1 50,500 16,690 1.669 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 43,788 657,904 252,192 449,500
ارمغان

ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,050 0.00 0.00 10,060 10.00 0.10 1399/06/26 26 237,740 2.391 میلیارد - 10,050 10,060 10,050 10,060 1 30,593 10,060 2 11,982 10,060 1.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 84,279 153,461 237,740 -
استارز

ص.ج.ستاره برتر20%تادیه

صندوق فرابورس 200,000 0.00 0.00 200,000 0.00 0.00 1399/06/26 31 64,950 12.99 میلیارد - 200,000 200,000 200,000 200,000 0 1,200 200,000 2 - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - 37,950 27,000 - 64,950
ونچر

ص.ج.فیروزه10%تادیه

صندوق فرابورس 235,551 21,413.00 10.00 235,551 21,413.00 10.00 1399/06/26 2 10,000 2.356 میلیارد - 214,138 235,551 235,551 235,551 0 59,990 235,551 8 - - 117.776 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پرند

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

صندوق بورس 6,000 972.00 19.33 - 5,028.00 100.00 1399/06/19 - - - - 5,028 200 6,000 1.2 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
آتی1

ص.س.ج. یکم آرمان آتی 20%تأدیه

صندوق فرابورس 820,000 16,000.00 1.99 820,000 16,000.00 1.99 1399/06/10 1 600 492 میلیون - 804,000 820,000 820,000 820,000 1 1,900 820,000 1 600 1.016 میلیون 82 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مدیر

ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س

صندوق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/05/14 10,781 75.554 میلیون 755.537 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 3.967 میلیون 10,000 962 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 54.472 میلیون 21.082 میلیون - 75.554 میلیون
سپر

صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/05/8 530 2.771 میلیون 27.713 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 20 43,242 10,000 11 1.272 میلیون 10,000 1000 میلیارد - - - - - - - - - - 2.771 میلیون - - 2.771 میلیون
رویش

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

صندوق فرابورس 1.616 میلیون 76,965.00 5.00 1.616 میلیون 76,965.00 5.00 1399/05/5 1 100 161.627 میلیون - 1.539 میلیون 1.616 میلیون 1.616 میلیون 1.616 میلیون 0 290 1.616 میلیون 2 - - 808.134 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
نوآور

ص.اعتبارسرمایه نوآفرین35%تادیه

صندوق فرابورس 420,000 70,000.00 20.00 420,000 70,000.00 20.00 1399/04/2 1 1,000 420 میلیون - 350,000 420,000 420,000 420,000 0 - - 0 - - 210 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 1,000 -
فنابا

ص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه

صندوق فرابورس 225,000 0.00 0.00 225,000 0.00 0.00 1398/11/17 1 1,000 225 میلیون - 225,000 225,000 225,000 225,000 0 - - 0 - - 22.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
پارتین

ص.ج.پارتیان15%تادیه

صندوق فرابورس 150,000 0.00 0.00 150,000 0.00 0.00 1398/11/1 3 48,000 7.2 میلیارد - 150,000 150,000 150,000 150,000 0 - - 0 - - 30 میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 47,000 - 48,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی