شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

صندوق بورس 15,850 58.00 0.36 15,875 33.00 0.21 13:53 177 1.473 میلیون 23.38 میلیارد - 15,908 16,000 15,002 16,000 1 199 15,733 1 31,086 16,000 1.588 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 210,867 1.262 میلیون 1.114 میلیون 358,579
الماس

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

صندوق فرابورس 44,500 534.00 1.19 44,540 494.00 1.10 13:49 38 89,297 3.977 میلیارد - 45,034 51,883 44,200 51,883 1 9,838 44,500 1 10,000 45,232 44.54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34,473 54,824 57,484 31,813
سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

صندوق بورس 10,088 19.00 0.19 10,081 12.00 0.12 12:30 484 20.115 میلیون 202.767 میلیارد - 10,069 10,085 10,064 10,088 2 617,606 10,085 7 175,000 10,088 1.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.479 میلیون 18.635 میلیون 3.269 میلیون 16.845 میلیون
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 28,006 41.00 0.15 27,994 29.00 0.10 12:29 797 9.509 میلیون 266.201 میلیارد - 27,965 27,981 27,980 28,037 2 8,450 28,000 3 200,000 28,037 1.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.061 میلیون 4.448 میلیون 4.444 میلیون 5.065 میلیون
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,079 6.00 0.06 10,079 6.00 0.06 12:29 4,531 160.722 میلیون 1.62 هزار میلیارد - 10,073 10,080 10,078 10,084 1 9.11 میلیون 10,079 92 100 10,082 30.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.037 میلیون 154.685 میلیون 27.035 میلیون 133.688 میلیون
افق ملت

صندوق س در سهام افق ملت

صندوق بورس 39,190 1,625.00 4.33 39,002 1,437.00 3.83 12:29 73 44,366 1.73 میلیارد - 37,565 38,389 38,150 39,190 2 450 39,000 3 47,087 39,190 1.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 42,366 2,000 7,998 36,368
آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 22,002 19.00 0.09 22,003 20.00 0.09 12:29 284 4.278 میلیون 94.127 میلیارد - 21,983 21,995 21,990 22,015 1 227 22,000 1 400 22,009 22.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.642 میلیون 636,000 2.489 میلیون 1.789 میلیون
آسامید

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

صندوق فرابورس 10,184 24.00 0.24 10,177 17.00 0.17 12:29 120 2.671 میلیون 27.187 میلیارد - 10,160 10,155 10,155 10,184 1 150 10,062 1 20,000 10,209 1.018 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.62 میلیون 1.052 میلیون 694,385 1.977 میلیون
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 56,399 764.00 1.37 55,933 298.00 0.54 12:29 114 1.06 میلیون 59.299 میلیارد - 55,635 55,481 54,967 56,501 1 301,679 55,866 11 10,000 55,866 55.933 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100,695 959,484 90,909 969,270
تصمیم

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

صندوق بورس 10,598 0.00 0.00 10,604 6.00 0.06 12:29 281 12.867 میلیون 136.437 میلیارد - 10,598 10,600 10,597 10,608 10 2.582 میلیون 10,598 26 955,194 10,608 4.242 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.382 میلیون 9.485 میلیون 322,008 12.545 میلیون
فیروزا

ص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صندوق بورس 16,763 34.00 0.20 16,809 12.00 0.07 12:29 109 574,359 9.655 میلیارد - 16,797 16,896 16,751 16,896 1 238 16,763 4 1,000 16,891 5.043 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 564,359 10,000 74,359 500,000
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 74,000 591.00 0.81 73,391 18.00 0.02 12:29 277 135,736 9.962 میلیارد - 73,409 73,421 71,415 74,020 1 2,907 73,600 2 50,000 73,771 73.391 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 129,928 5,808 76,420 59,316
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 58,390 14.00 0.02 58,038 338.00 0.58 12:29 63 31,347 1.819 میلیارد - 58,376 58,049 57,166 58,390 1 18 58,390 1 50,000 58,723 58.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25,316 6,031 15,125 16,222
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,090 16.00 0.16 10,081 7.00 0.07 12:29 3,212 61.461 میلیون 619.565 میلیارد - 10,074 10,079 10,078 10,090 1 491,727 10,090 5 3,500 10,091 1.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.095 میلیون 57.366 میلیون 20.583 میلیون 40.878 میلیون
اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

صندوق فرابورس 13,826 9.00 0.07 13,827 8.00 0.06 12:29 25 116,723 1.614 میلیارد - 13,835 13,840 13,815 13,849 1 1,033 13,826 1 1,000 13,899 1.383 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 116,723 - 93,780 22,943
بذر

صندوق س بذر امید آفرین-سهام

صندوق بورس 34,435 165.00 0.48 34,053 217.00 0.63 12:29 15 4,674 159.162 میلیون - 34,270 34,137 33,730 34,435 4 325 34,000 1 347,957 34,435 23.837 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,674 - 2,631 2,043
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 62,898 1,547.00 2.52 62,225 874.00 1.42 12:29 204 435,815 27.119 میلیارد - 61,351 63,000 62,000 63,000 1 330 62,100 1 18 64,000 62.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 114,215 321,600 64,264 371,551
کیان

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 19,727 90.00 0.46 19,699 62.00 0.32 12:28 105 957,452 18.861 میلیارد - 19,637 19,649 19,644 19,727 5 56,700 19,725 1 447,895 19,727 1.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 337,452 620,000 287,847 669,605
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 47,336 361.00 0.76 47,424 273.00 0.57 12:28 16 9,910 469.975 میلیون - 47,697 47,347 47,336 47,830 1 10,000 47,336 1 130 47,830 47.424 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,250 6,660 9,910 -
دمعیار

صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د

صندوق فرابورس 10,168 5.00 0.05 10,185 12.00 0.12 12:27 357 23.651 میلیون 240.889 میلیارد - 10,173 10,179 10,168 10,186 1 3,758 10,168 1 500 10,386 1.019 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 35,000 23.616 میلیون 221,242 23.43 میلیون
ارمغان

ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,197 10.00 0.10 10,214 27.00 0.27 12:27 6 6,391 65.278 میلیون - 10,187 10,197 10,197 10,225 1 1,000,000 10,197 11 5,000 10,220 1.021 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,921 2,470 3,356 3,035
فیروزه

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

صندوق بورس 49,088 380.00 0.78 49,175 467.00 0.96 12:26 52 66,631 3.277 میلیارد - 48,708 49,195 48,708 49,900 1 21 48,811 1 2,369 49,189 2.459 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22,875 43,756 66,631 -
دارا

صندوق س. دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,175 4.00 0.04 10,176 5.00 0.05 12:26 24 404,698 4.118 میلیارد - 10,171 10,176 10,175 10,179 1 - - 0 100,000 10,300 1.007 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 154,359 250,339 121,098 283,600
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 43,500 714.00 1.67 43,080 294.00 0.69 12:26 54 43,222 1.862 میلیارد - 42,786 42,018 42,018 43,739 1 210 43,136 1 507 43,734 43.08 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 42,201 1,021 39,477 3,745
پارتین

ص.ج.پارتیان15%تادیه

صندوق فرابورس 150,000 0.00 0.00 150,000 0.00 0.00 12:25 1 1,000 150 میلیون - 150,000 150,000 150,000 150,000 0 - - 0 - - 30 میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 - - 1,000
صایند

صندوق س. گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 10,227 55.00 0.54 10,227 55.00 0.54 12:23 411 20.015 میلیون 204.689 میلیارد - 10,172 10,173 10,173 10,260 1 5,000 10,179 1 280 10,260 511.35 میلیارد - - - - - - - - - - 14,640 20 میلیون 49,380 19.965 میلیون
ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 41,118 221.00 0.53 40,834 505.00 1.22 12:23 13 20,200 824.849 میلیون - 41,339 40,899 40,678 41,237 1 50,000 41,194 1 50,000 41,607 2.042 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,800 18,400 20,200 -
صنوین

صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط

صندوق بورس 39,400 179.00 0.46 39,520 299.00 0.76 12:21 21 10,432 412.268 میلیون - 39,221 39,490 39,300 39,930 2 300 39,400 1 1,582 39,800 3.952 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,432 - 10,432 -
کاردان

صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام

صندوق بورس 52,392 972.00 1.89 52,226 806.00 1.57 12:21 2 165 8.617 میلیون - 51,420 52,000 52,000 52,392 1 600 52,000 1 108 52,392 5.223 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 165 - 165 -
پرند

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

صندوق بورس 5,028 1,410.00 38.97 3,637 19.00 0.53 1398/10/10 1 4.6 میلیون 16.73 میلیارد - 3,618 5,028 5,028 5,028 1 15.905 میلیون 3,636 1 15 میلیون 3,708 33.72 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.9 میلیون - 2.9 میلیون
رویش

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

صندوق فرابورس 1.038 میلیون 54,625.00 5.00 1.038 میلیون 54,625.00 5.00 1398/10/10 1 50 51.894 میلیون - 1.093 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 0 - - 0 - - 518.938 میلیارد - - - - - - - - - - 50 - 50 -
نگین

ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 14,850 40.00 0.27 14,850 40.00 0.27 1398/10/8 1 200 2.97 میلیون - 14,810 14,850 14,850 14,850 1 9,800 14,850 1 30,000 15,250 400.95 میلیارد - - - - - - - - - - 200 - 200 -
فنابا

ص.ج. فناوری بازنشستگی 20%تادیه

صندوق فرابورس 225,000 25,000.00 12.50 225,000 25,000.00 12.50 1398/08/22 1 3,000 675 میلیون - 200,000 225,000 225,000 225,000 0 - - 0 - - 22.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000