شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام تغییر بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 121,550 3.00 0.00 121,553 0.00 0.00 13:47 3 160 19.448 میلیون 321.26 121,553 121,553 121,550 121,553 1 16 121,003 1 1,525 121,550 121.551 هزار میلیارد 87.138 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.159 میلیون 4.028 میلیون - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 39,500 1,348.00 3.53 39,899 1,747.00 4.58 12:30 7,302 16.209 میلیون 646.721 میلیارد 1,872.5 38,152 38,228 39,050 40,059 9 12,760 39,500 23 96,794 39,500 19.072 هزار میلیارد 43.282 میلیون 20.172 میلیون 500,000 1.276 میلیون 869,559 1.768 میلیون 673,849 - - - 14.679 میلیون 1.53 میلیون 15.979 میلیون 230,000 ممنوع - به دلیل مجمع فوق العاده(انتخاب هیئت مدیره)
کاما

باما

سهام بورس 35,382 1,684.00 5.00 34,995 1,297.00 3.85 12:30 630 1.308 میلیون 46.281 میلیارد 2,790.01 33,698 33,698 35,382 35,382 2 439,866 35,382 209 2,767 35,382 33.697 هزار میلیارد 24.749 میلیون 5.401 میلیون 1,000,000 716,029 4.685 میلیون 1.949 میلیون 2.183 میلیون - - - 1.308 میلیون - 553,051 755,000 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 7,789 370.00 4.99 7,689 270.00 3.64 12:29 2,132 20.116 میلیون 154.682 میلیارد 8,740.92 7,419 7,678 7,481 7,789 0 1,641 7,789 2 - - 34.601 هزار میلیارد 27.152 میلیون 9.201 میلیون 4.5 میلیون 1.083 میلیون 8.118 میلیون 2.141 میلیون 2.104 میلیون - - - 12.829 میلیون 7.287 میلیون 18.821 میلیون 1.295 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 5,936 282.00 4.99 5,819 165.00 2.92 12:29 895 5.486 میلیون 32.551 میلیارد 6,984.07 5,654 5,657 5,856 5,936 0 204,333 5,936 50 - - 5.654 هزار میلیارد 4.082 میلیون 1.465 میلیون 800,000 518,844 946,185 91,725 -5,198 - - - 4.752 میلیون 733,657 5.486 میلیون - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 11,436 544.00 4.99 11,436 544.00 4.99 12:28 364 5.188 میلیون 59.334 میلیارد 21,104.82 10,892 10,903 11,436 11,436 0 11.639 میلیون 11,436 628 - - 90.866 هزار میلیارد 44.967 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون - - - 4.695 میلیون 493,000 2.134 میلیون 3.055 میلیون ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
ثفارس

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 10,536 501.00 4.99 10,273 238.00 2.37 12:27 11,319 113.308 میلیون 1.164 هزار میلیارد 11,776.3 10,035 10,000 9,635 10,536 0 40,892 10,536 9 - - 18.491 هزار میلیارد 8.562 میلیون 3.854 میلیون 1,000,000 2.5 میلیون 1.354 میلیون 1.997 میلیون 129,190 - - - 109.765 میلیون 3.543 میلیون 112.07 میلیون 1.238 میلیون ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 6,740 46.00 0.69 6,668 26.00 0.39 12:16 46,088 315.406 میلیون 2.103 هزار میلیارد 13,840.13 6,694 6,697 6,360 6,999 2 43,634 6,740 2 3,500 6,745 83.675 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 293.345 میلیون 22.062 میلیون 283.434 میلیون 31.973 میلیون ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
کطبس

ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌

سهام بورس 39,796 1,895.00 5.00 39,153 1,252.00 3.30 11:24 620 1.005 میلیون 39.922 میلیارد 2,564.22 37,901 37,923 38,868 39,796 0 187,236 39,796 60 - - 7.012 هزار میلیارد 3.955 میلیون 888,456 185,000 535,716 352,740 730,754 207,386 - - - 1.005 میلیون - 973,152 31,973 ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
چکاوه

صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌

سهام بورس 41,090 1,956.00 5.00 40,347 1,213.00 3.10 09:26 604 1.061 میلیون 43.288 میلیارد 1,989.17 39,134 39,192 39,775 41,090 2 1,728 41,079 1 11,908 41,090 9.783 هزار میلیارد 6.382 میلیون 981,134 250,000 916,362 59,147 1.032 میلیون -27,359 - - - 1.061 میلیون - 1.061 میلیون - ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام پایه فرابورس 1,080 17.00 1.60 14,393 13,330.00 1.00 09:19 - - - - 1,063 - - - - - - - 10.795 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.86 میلیون - 2.86 میلیون - ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
تپمپی

پمپ‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 26,700 1,210.00 4.75 26,454 964.00 3.78 09:06 465 1.718 میلیون 45.824 میلیارد 3,234.16 25,490 26,764 25,551 26,764 1 1,100 25,532 2 100 26,762 12.433 هزار میلیارد 6.796 میلیون 1.133 میلیون 470,000 311,861 820,881 265,314 293,906 - - - 1.668 میلیون 50,000 1.718 میلیون - ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
غشهد

شهد ایران‌

سهام بورس 58,677 2,794.00 5.00 58,010 2,127.00 3.81 09:05 87 788,628 46.274 میلیارد 1,006.42 55,883 56,018 58,677 58,677 0 2.364 میلیون 58,677 950 - - 11.177 هزار میلیارد 4.423 میلیون 1.147 میلیون 200,000 95,758 1.052 میلیون 181,784 1.026 میلیون - - - 638,628 150,000 788,628 - ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 18,236 868.00 5.00 18,236 868.00 5.00 1399/01/18 743 5.122 میلیون 93.411 میلیارد 7,812.58 17,368 18,236 18,236 18,236 0 19.767 میلیون 18,236 499 - - 55.578 هزار میلیارد 31.442 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون - - - 4.616 میلیون 506,230 5.022 میلیون 100,000 ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 12,414 591.00 5.00 11,944 121.00 1.02 1399/01/18 168 874,428 10.855 میلیارد 740.49 11,823 12,414 12,414 12,414 0 242,677 12,414 63 - - 4.138 هزار میلیارد 3.447 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 - - - 824,428 50,000 874,428 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 8,130 344.00 4.42 8,156 370.00 4.75 1399/01/17 7,133 45.228 میلیون 368.884 میلیارد 11,522.82 7,786 8,175 7,800 8,175 1 600 8,110 1 7,000 8,129 10.122 هزار میلیارد 6.343 میلیون 3.074 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 954,738 926,115 - - - 44.892 میلیون 336,500 29.628 میلیون 15.601 میلیون ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 139,777 7,356.00 5.00 142,401 4,732.00 3.22 1399/01/17 8,484 2.922 میلیون 416.158 میلیارد 908.81 147,133 143,100 139,777 153,000 99 45 132,000 1 100,816 139,777 14.24 هزار میلیارد 4.839 میلیون 881,772 100,000 801,219 80,553 618,234 -53,599 - - - 2.922 میلیون - 2.911 میلیون 11,663 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 106,759 5,083.00 5.00 106,759 5,083.00 5.00 1399/01/17 2,350 1.747 میلیون 186.466 میلیارد 918.25 101,676 106,759 106,759 106,759 0 1.369 میلیون 106,759 1257 - - 19.457 هزار میلیارد 11.794 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 52,345 2,492.00 5.00 52,341 2,488.00 4.99 1399/01/17 2,364 2.857 میلیون 149.531 میلیارد 2,521.88 49,853 52,345 52,000 52,345 1 759,505 52,345 217 20 56,001 11.515 هزار میلیارد 4.649 میلیون 374,886 162,000 97,012 277,874 264,147 58,198 - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 84,176 4,008.00 5.00 84,176 4,008.00 5.00 1399/01/17 2,184 2.753 میلیون 231.774 میلیارد 1,585.81 80,168 84,176 84,176 84,176 0 2.693 میلیون 84,176 2714 - - 50.506 هزار میلیارد - - 600,000 1.792 میلیون 538,129 1.24 میلیون 125,330 - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 22,688 1,080.00 5.00 22,688 1,080.00 5.00 1399/01/17 352 2.435 میلیون 55.236 میلیارد 1,755.18 21,608 22,688 22,688 22,688 0 4.18 میلیون 22,688 233 - - 68.064 هزار میلیارد 48.656 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون - - - 1.835 میلیون 600,000 1.045 میلیون 1.39 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 7,821 372.00 4.99 7,449 0.00 0.00 1399/01/11 200 1.24 میلیون 9.701 میلیارد 4,615.43 7,449 7,821 7,821 7,821 1 18.75 میلیون 7,821 984 50,000 12,000 10.42 هزار میلیارد 14.12 میلیون 6.124 میلیون 1.385 میلیون 4.673 میلیون 1.452 میلیون 8.722 میلیون -112,730 - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 83,800 3,990.00 5.00 82,584 2,774.00 3.48 1399/01/11 189 461,870 38.705 میلیارد 949.27 79,810 83,800 83,800 83,800 0 1.598 میلیون 83,800 661 - - 18.078 هزار میلیارد 13.215 میلیون 2.105 میلیون 226,509 1.624 میلیون 480,149 7.639 میلیون 365,918 51.12 31.7 2.46 461,870 - 461,870 - ممنوع - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه)
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 26,411 1,257.00 5.00 25,154 0.00 0.00 1399/01/11 385 1.194 میلیون 31.538 میلیارد 2,582.78 25,154 26,411 26,411 26,411 1 4.841 میلیون 26,411 726 1,118 32,222 12.951 هزار میلیارد 10.06 میلیون 2.982 میلیون 500,000 2.415 میلیون 566,975 2.168 میلیون 5,879 - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 31,951 592.00 1.89 31,307 52.00 0.17 1399/01/11 570 1.583 میلیون 49.455 میلیارد 1,546.21 31,359 32,698 30,560 32,698 1 70 30,500 1 200 32,900 385.716 هزار میلیارد 426.453 میلیون 67.638 میلیون 12.3 میلیون 32.792 میلیون 34.846 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون 15.07 11.05 7.38 438,597 1.144 میلیون 421,887 1.161 میلیون ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 101,293 4,823.00 5.00 96,470 0.00 0.00 1399/01/11 345 788,265 79.846 میلیارد 3,019.58 96,470 101,293 101,293 101,293 0 1.029 میلیون 101,293 850 - - 30.388 هزار میلیارد - - 300,000 853,405 794,347 2.57 میلیون 146,432 - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
کسرام

پارس‌ سرام‌

سهام بورس 131,216 6,248.00 5.00 124,968 0.00 0.00 1399/01/11 270 200,862 26.356 میلیارد 541.68 124,968 131,216 131,216 131,216 0 436,809 131,216 372 - - 7.686 هزار میلیارد 4.251 میلیون 171,115 60,000 192,155 -21,040 220,936 -52,223 - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 67,756 3,226.00 5.00 64,530 0.00 0.00 1399/01/11 406 172,286 11.673 میلیارد 1,329.61 64,530 67,756 67,756 67,756 1 141,253 67,756 229 100 68,335 65.247 هزار میلیارد 36.325 میلیون 4.255 میلیون 600,000 1.886 میلیون 2.185 میلیون 3.408 میلیون 1.368 میلیون - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 69,456 3,307.00 5.00 66,149 0.00 0.00 1399/01/11 365 282,877 19.648 میلیارد 903.74 66,149 69,456 69,456 69,456 0 392,777 69,456 616 - - 20.216 هزار میلیارد 8.123 میلیون 1.109 میلیون 300,000 318,888 790,564 289,882 193,391 - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 4,530 769.00 20.45 4,101 340.00 9.04 1399/01/10 1 18,000 81.54 میلیون 10,593.2 3,761 4,530 4,530 4,530 1 1.281 میلیون 4,530 62 10,000 4,550 38.344 هزار میلیارد 25.399 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 102,970 3,188.00 3.19 100,913 1,131.00 1.13 1398/12/29 448 203,625 20.869 میلیارد 882.4 99,782 103,180 100,007 103,653 1 20 99,000 1 10 104,500 95.867 هزار میلیارد - - 950,000 26.639 میلیون 14.524 میلیون 31.453 میلیون 20.631 میلیون 4.99 5.68 3.13 195,926 7,699 104,964 98,661 ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
ورازی

بیمه رازی

سهام پایه فرابورس 3,029 16.00 0.53 3,000 45.00 1.48 1398/12/29 445 2.998 میلیون 8.983 میلیارد - 3,045 3,097 2,985 3,105 - - - - 9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.998 میلیون - 2.998 میلیون - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 6,277 334.00 5.62 6,321 378.00 6.36 1398/12/27 10,387 150.653 میلیون 952.228 میلیارد 21,568.27 5,943 6,240 6,150 6,552 1 52,976 6,220 4 30,000 6,220 150.187 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.739 میلیون -15,086,623 - - - 113.956 میلیون 36.697 میلیون 94.761 میلیون 55.892 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,114 148.00 4.99 3,103 137.00 4.62 1398/12/27 22,520 268.172 میلیون 832.264 میلیارد 30,505.2 2,966 3,055 3,042 3,114 3 4.582 میلیون 3,114 220 11,471 3,114 121.844 هزار میلیارد 410.499 میلیون 227.835 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 261.826 میلیون 6.346 میلیون 230.903 میلیون 37.269 میلیون ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
قنقش

قندنقش‌جهان‌

سهام بورس 4,400 88.00 2.04 59,090 54,778.00 1.00 1398/12/26 10 16,326 68.813 میلیون - 4,312 4,456 4,170 4,456 1 700 4,172 1 923 4,444 8.214 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,326 - 16,326 - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 11,497 150.00 1.29 11,575 72.00 0.62 1398/12/25 23,353 99.136 میلیون 1.147 هزار میلیارد 12,069.44 11,647 11,399 11,065 12,000 5 57,349 11,490 8 402,718 11,490 178.199 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 91.655 میلیون 7.48 میلیون 85.448 میلیون 13.688 میلیون ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 21,750 1,035.00 5.00 21,582 867.00 4.19 1398/12/25 27,065 84.796 میلیون 1.83 هزار میلیارد 1,790.06 20,715 21,750 20,000 21,750 0 1.272 میلیون 21,750 375 - - 51.797 هزار میلیارد 35.877 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 84.551 میلیون 245,477 53.398 میلیون 31.398 میلیون ممنوع - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه)
شپلی

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 487 9.00 1.81 6,047 5,551.00 1.00 1398/12/20 1,801 31.314 میلیون 15.154 میلیارد - 496 490 477 500 1 274,820 486 8 62,210 487 21.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.314 میلیون - 31.299 میلیون 14,968 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 758 45.00 6.31 4,123 3,410.00 478.26 1398/12/20 275 2.793 میلیون 2.106 میلیارد - 713 719 700 770 1 10,000 740 1 10,000 777 24.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.668 میلیون 125,673 2.704 میلیون 89,861 ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 60,325 2,872.00 5.00 60,325 2,872.00 5.00 1398/12/18 337 942,921 56.882 میلیارد 916.01 57,453 60,325 60,325 60,325 0 1.326 میلیون 60,325 761 - - 14.762 هزار میلیارد 11.627 میلیون 1.996 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 4.488 میلیون 130,493 - - - 82,923 - 82,923 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
لخزر

پارس‌ خزر

سهام بورس 83,816 3,991.00 5.00 81,836 2,011.00 2.52 1398/12/14 473 330,416 27.629 میلیارد 1,198.66 79,825 82,900 82,421 83,816 1 500 83,301 1 98 84,444 12.07 هزار میلیارد 13.03 میلیون 3.58 میلیون 151,200 2.384 میلیون 1.197 میلیون 4.079 میلیون 469,604 26.76 9.48 2.9 300,416 30,000 230,416 100,000 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
غدشت

دشت‌ مرغاب‌

سهام بورس 129,605 6,171.00 5.00 126,647 3,213.00 2.60 1398/12/10 280 97,305 12.323 میلیارد 278.05 123,434 127,480 117,990 129,605 1 - - 0 200 131,000 6.77 هزار میلیارد 8.106 میلیون 2.468 میلیون 53,453 2.467 میلیون 1,438 3.184 میلیون 37,953 - - - 68,802 28,503 97,305 - ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر
دلقما

دارویی‌ لقمان‌

سهام بورس 13,200 316.00 2.34 13,792 276.00 2.04 1398/12/8 1,401 3.144 میلیون 43.368 میلیارد 2,590.87 13,516 14,191 12,841 14,191 3 771 13,200 2 20,500 13,200 9.31 هزار میلیارد 7.729 میلیون 2.226 میلیون 675,000 1.203 میلیون 1.023 میلیون 1.194 میلیون 97,541 - - - 3.144 میلیون - 3.144 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/11/2 27,314 600 میلیون 600 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 594.028 میلیون 5.972 میلیون - 600 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
سپرده

سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

سهام پایه فرابورس 2,700 0.00 0.00 29,975 27,275.00 1.00 1398/10/25 1 22.5 میلیون 60.75 میلیارد - 2,700 2,700 2,700 2,700 - - - - 44.963 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
سنوین

سرمایه گذاری اقتصاد نوین

سهام پایه فرابورس 3,710 5.00 0.13 3,710 5.00 0.13 1398/09/13 3 3,131 11.615 میلیون - 3,705 3,702 3,702 3,710 2 - - 0 12,542 3,636 3.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,131 - 3,131 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
باران

بیمه زندگی باران50%تادیه

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1398/04/5 701 467.254 میلیون 233.627 میلیارد - 500 500 500 500 0 440,000 500 44 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - 7.584 میلیون 459.67 میلیون - 467.254 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وقوام

بانک قوامین

سهام پایه فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.436 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ومهر

بانک مهر اقتصاد

سهام پایه فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 320 6.028 میلیون 6.028 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.028 میلیون 6.028 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
هفردا

راهیابان فردا

سهام فرابورس 1,100 100.00 10.00 1,100 100.00 10.00 1397/12/27 200 10 میلیون 11 میلیارد - 1,000 1,100 - - 0 - - 0 - - 110 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
رفاه

فروشگاه های زنجیره ای رفاه

سهام پایه فرابورس 11,490 7.00 0.06 11,490 7.00 0.06 1397/11/27 38 20,405 234.453 میلیون - 11,497 11,490 11,490 11,490 - - - - 5.175 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20,405 - 20,405 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
شلیا

شرکت مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 10,463 213.00 2.00 10,469 207.00 1.94 1397/09/26 143 816,015 8.543 میلیارد - 10,676 10,470 10,463 10,501 4 3,582 10,192 4 5,571 10,463 846.105 میلیارد - - - - - - - - - - 813,015 3,000 816,015 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وانصار

بانک انصار

سهام بورس 2,088 2.00 0.10 2,086 0.00 0.00 1397/05/3 132 1.148 میلیون 2.395 میلیارد - 2,086 2,090 2,085 2,100 1 5,531 2,088 2 9,799 2,089 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,823 1.132 میلیون 1.148 میلیون - ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر
شپمچا

پارس‌ پامچال‌

سهام بورس 9,879 519.00 4.99 10,353 45.00 0.43 1396/04/13 2 4,185 41.344 میلیون - 10,398 9,879 9,879 9,879 15 - - 0 18,694 9,879 310.59 میلیارد - - - - - - - - - - 4,185 - 4,185 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
قیستو

شرکت قند بیستون

سهام پایه فرابورس 800 22.00 2.83 800 22.00 2.83 1395/12/16 1 1,000 800,000 - 778 800 800 800 - - - - 384 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 1,000 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
کچینی

چینی‌ ایران

سهام بورس 3,009 157.00 4.96 3,034 132.00 4.17 1395/08/9 74 294,924 894.851 میلیون - 3,166 3,166 3,009 3,166 1 7,977 3,009 2 7,000 3,030 506.766 میلیارد - - - - - - - - - - - - 294,924 - ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات
آکنتور

کنتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 45,893 674.00 1.45 46,567 0.00 0.00 1395/06/13 - - - - 46,567 57,800 - - 1 400 45,821 1 10 47,900 9.313 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 388,554 25,000 412,554 1,000 ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات
وثامن

شرکت اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 - - - - 1,000 1,000 - - 0 104,972 1,000 12 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 930.389 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی