شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام تغییر بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
سیتا

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 18,850 890.00 4.96 18,160 200.00 1.11 15:04 3,895 999,022 18.832 میلیارد - 17,960 999,022 18,850 18.832 میلیارد 0 253.118 میلیون 18,850 9999 - - 197.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 999,022 - 966,919 32,103 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 3,390 160.00 4.95 3,250 20.00 0.62 14:59 8,519 1.536 میلیون 5.206 میلیارد - 3,230 1.536 میلیون 3,390 5.206 میلیارد 0 538.658 میلیون 3,390 9999 - - 5.168 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.536 میلیون - 622,579 913,089 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
خساپا

سایپا

سهام بورس 4,470 210.00 4.93 4,470 210.00 4.93 14:54 3,551 183.458 میلیون 820.056 میلیارد 19,080.55 4,260 183.458 میلیون 4,470 820.056 میلیارد 0 1.89 میلیارد 4,470 9999 - - 167.276 هزار میلیارد 466.504 میلیون 330.608 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 181.858 میلیون 1.6 میلیون 71.81 میلیون 111.648 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 6,110 290.00 4.98 6,110 290.00 4.98 14:49 3,549 110.461 میلیون 674.918 میلیارد 12,069.44 5,820 110.461 میلیون 6,110 674.918 میلیارد 0 1.321 میلیارد 6,110 9999 - - 1755.638 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 106.761 میلیون 3.7 میلیون 86.779 میلیون 23.682 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 35,570 1,690.00 4.99 35,570 1,690.00 4.99 13:44 25,093 234.757 میلیون 8.35 هزار میلیارد 1,931.74 33,880 234.757 میلیون 35,570 8.35 هزار میلیارد 0 320.262 میلیون 35,570 9999 - - 2710.4 هزار میلیارد 1.545 میلیارد 203.469 میلیون - - - - - - - - 212.931 میلیون 21.825 میلیون 18.632 میلیون 216.125 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 38,970 1,850.00 4.98 38,970 1,850.00 4.98 13:40 8,631 103.703 میلیون 4.041 هزار میلیارد 24,085.64 37,120 103.703 میلیون 38,970 4.041 هزار میلیارد 0 265.274 میلیون 38,970 9999 - - 1893.12 هزار میلیارد 1.968 میلیارد 178.978 میلیون 5.12 549.015 میلیون 17.12 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 98.977 میلیون 4.726 میلیون 23.923 میلیون 79.779 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 23,900 550.00 2.25 24,190 260.00 1.06 12:30 7,449 32.808 میلیون 793.776 میلیارد 7,598.81 24,450 32.808 میلیون 24,460 793.776 میلیارد 13 35,702 23,850 31 39,699 23,850 397.313 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 22.987 میلیون 9.821 میلیون 27.195 میلیون 5.613 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,350 108.00 0.87 12,640 182.00 1.46 12:30 36,450 186.534 میلیون 2.358 هزار میلیارد 13,012.04 12,458 186.534 میلیون 12,900 2.358 هزار میلیارد 75 445,950 12,360 115 340,410 12,360 116.583 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 186.275 میلیون 259,144 149.109 میلیون 37.425 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 36,820 1,930.00 4.98 37,180 1,570.00 4.05 12:29 2,830 17.341 میلیون 644.8 میلیارد 3,617.83 38,750 17.341 میلیون 38,400 644.8 میلیارد 28 126,712 36,820 14 1.056 میلیون 36,820 251.875 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 7.022 میلیون 10.319 میلیون 7.92 میلیون 9.421 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 41,800 2,190.00 4.98 42,190 1,800.00 4.09 12:29 7,309 15.816 میلیون 667.246 میلیارد 5,395.72 43,990 15.816 میلیون 43,500 667.246 میلیارد 136 25,167 41,800 50 828,860 41,800 101.177 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 11.409 میلیون 4.407 میلیون 15.72 میلیون 96,634 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 28,250 1,340.00 4.98 28,250 1,340.00 4.98 12:29 4,734 19.488 میلیون 550.533 میلیارد 8,553.78 26,910 19.488 میلیون 28,250 550.533 میلیارد 25 9.807 میلیون 28,250 4518 87,141 28,250 148.809 هزار میلیارد 28.321 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 29.186 میلیون 1.216 میلیون - - - 19.488 میلیون - 19.408 میلیون 80,000 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 36,702 1,747.00 5.00 35,236 281.00 0.80 12:29 4,564 231,789 8.507 میلیارد 25.92 34,955 231,789 36,702 8.507 میلیارد 12 10.182 میلیون 36,702 1854 236 36,702 6.991 هزار میلیارد 6.781 میلیون 1.553 میلیون - - - 3.278 میلیون 572,457 - - - 231,789 - 231,663 126 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 18,670 880.00 4.95 18,670 880.00 4.95 12:29 13,393 70.715 میلیون 1.32 هزار میلیارد 11,725.54 17,790 70.715 میلیون 18,670 1.32 هزار میلیارد 59 1.386 میلیون 18,670 532 793,466 18,670 189.908 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 69.258 میلیون 1.457 میلیون 57.546 میلیون 13.169 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 64,052 3,371.00 5.00 64,414 3,009.00 4.46 12:29 2,942 3.63 میلیون 233.849 میلیارد 2,706.01 67,423 3.63 میلیون 66,500 233.849 میلیارد 789 2,745 64,052 7 4.24 میلیون 64,052 46.522 هزار میلیارد 25.494 میلیون 1.821 میلیون 690,000 769,526 920,282 1.495 میلیون 384,050 - - - 2.87 میلیون 760,100 3.436 میلیون 194,124 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 120,000 2,678.00 2.28 112,470 4,852.00 4.14 12:29 1,145 981,789 110.422 میلیارد 468.12 117,322 981,789 111,456 110.422 میلیارد 6 16,248 120,000 3 42,478 120,000 16.425 هزار میلیارد 8.83 میلیون 1.629 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 3.764 میلیون 244,447 - - - 961,789 20,000 981,789 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 25,770 1,080.00 4.37 25,740 1,050.00 4.25 12:29 13,327 79.909 میلیون 2.057 هزار میلیارد 8,873.52 24,690 79.909 میلیون 25,920 2.057 هزار میلیارد 23 175,425 25,850 68 109,409 25,850 493.8 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 37.773 میلیون 42.136 میلیون 48.095 میلیون 31.814 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
فجام

جام‌دارو

سهام بورس 71,580 3,400.00 4.99 69,210 1,030.00 1.51 12:29 145 233,039 16.681 میلیارد 788.68 68,180 233,039 71,580 16.681 میلیارد 1 1.001 میلیون 71,580 652 710 71,580 8.182 هزار میلیارد 3.933 میلیون 421,913 120,000 207,055 214,858 424,409 115,041 - - - 233,039 - 233,039 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وایرا

سرمایه گذاری صنایع ایران

سهام پایه فرابورس 16,822 489.00 2.99 16,505 172.00 1.05 12:29 103 457,072 7.689 میلیارد - 16,333 457,072 16,822 7.689 میلیارد 28 500 14,446 1 180,641 14,446 7.187 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 457,072 - 357,072 100,000 ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده
چفیبر

فیبر ایران‌

سهام بورس 13,080 680.00 4.94 13,300 460.00 3.34 12:29 503 2.23 میلیون 29.164 میلیارد 7,977.42 13,760 2.23 میلیون 13,080 29.164 میلیارد 596 6,481 13,080 8 8.66 میلیون 13,080 24.768 هزار میلیارد 7.709 میلیون 1.406 میلیون 1.347 میلیون 215,334 1.191 میلیون 85,206 -16,741 - - - 2.23 میلیون - 2.175 میلیون 55,000 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وتوشه

سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌

سهام بورس 35,000 1,840.00 4.99 36,140 700.00 1.90 12:29 1,947 6.681 میلیون 241.447 میلیارد 15,021.95 36,840 6.681 میلیون 38,680 241.447 میلیارد 62 2,099 35,000 6 1.416 میلیون 35,000 55.26 هزار میلیارد - - 1.5 میلیون 919,770 4.622 میلیون 1.29 میلیون 1.206 میلیون - - - 3.475 میلیون 3.206 میلیون 6.079 میلیون 602,141 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 62,140 3,270.00 5.00 62,230 3,180.00 4.86 12:29 1,353 796,876 49.589 میلیارد 513.11 65,410 796,876 63,380 49.589 میلیارد 27 300 62,140 2 38,541 62,140 65.41 هزار میلیارد 36.325 میلیون 4.255 میلیون 600,000 1.886 میلیون 2.185 میلیون 3.408 میلیون 1.368 میلیون - - - 796,876 - 770,551 26,325 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
تپولا

مهندسی مرآت پولاد

سهام پایه فرابورس 12,788 250.00 1.99 12,623 85.00 0.68 12:29 52 281,886 3.605 میلیارد - 12,538 281,886 12,788 3.605 میلیارد 25 - - 0 105,237 9,112 1.579 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 281,886 - 131,886 150,000 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 15,652 745.00 5.00 15,652 745.00 5.00 12:28 532 3.912 میلیون 61.223 میلیارد 5,426.18 14,907 3.912 میلیون 15,652 61.223 میلیارد 0 27.483 میلیون 15,652 1377 - - 17.888 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - 3.912 میلیون - 2.974 میلیون 937,872 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 253,810 12,080.00 5.00 243,200 1,470.00 0.61 12:27 68 25,878 6.568 میلیارد 423.76 241,730 25,878 253,810 6.568 میلیارد 0 155,625 253,810 124 - - 13.095 هزار میلیارد 9.315 میلیون 646,706 54,173 175,477 471,229 5.419 میلیون 112,728 - - - 25,878 - 25,878 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
دلقما

دارویی‌ لقمان‌

سهام بورس 33,000 6,220.00 23.23 27,380 600.00 2.24 11:57 2 1,570 51.81 میلیون 2,096.09 26,780 1,000 33,000 33 میلیون 10 158 32,990 1 164,309 33,000 18.482 هزار میلیارد 7.729 میلیون 2.226 میلیون 675,000 1.203 میلیون 1.023 میلیون 1.194 میلیون 97,541 - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 152,834 7,277.00 5.00 151,130 5,573.00 3.83 10:45 37 608,064 92.933 میلیارد 703.17 145,557 608,064 152,834 92.933 میلیارد 0 19.364 میلیون 152,834 2106 - - 1164.456 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 503,666 104,398 6,128 601,936 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وشهر

بانک شهر

سهام پایه فرابورس 7,857 154.00 2.00 7,758 55.00 0.71 09:27 124 2.24 میلیون 17.598 میلیارد - 7,703 2.24 میلیون 7,857 17.598 میلیارد 0 - - 0 - - 119.958 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.04 میلیون 200,000 2.24 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 22,900 920.00 4.19 22,960 980.00 4.46 09:09 3,238 9.448 میلیون 216.901 میلیارد 14,992.9 21,980 9.448 میلیون 22,970 216.901 میلیارد 2 83,820 22,890 5 59,371 22,900 1791.37 هزار میلیارد 1.599 میلیارد 130.68 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 9.03 میلیون 418,000 8.856 میلیون 592,500 ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 23,000 1,070.00 4.88 23,020 1,090.00 4.97 09:06 28,384 111.839 میلیون 2.574 هزار میلیارد 29,032.62 21,930 111.839 میلیون 23,020 2.574 هزار میلیارد 1 142,076 22,970 44 33,029 23,000 4583.37 هزار میلیارد 77.482 میلیون 4.42 میلیارد 5.04 1.752 میلیارد 14.15 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 98.445 میلیون 13.394 میلیون 88.208 میلیون 23.631 میلیون ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 29,333 1,396.00 5.00 28,947 1,010.00 3.62 1399/04/24 8,071 33.249 میلیون 962.457 میلیارد 4,534.13 27,937 33.249 میلیون 27,940 962.457 میلیارد 0 200 26,930 1 - - 86.841 هزار میلیارد 47.783 میلیون 12.158 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 31.929 میلیون 1.319 میلیون 21.203 میلیون 12.046 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,640 450.00 4.90 9,640 450.00 4.90 1399/04/24 47,767 442.256 میلیون 4.263 هزار میلیارد 21,913.89 9,190 442.256 میلیون 9,640 4.263 هزار میلیارد 73 8.875 میلیون 9,640 1541 596,390 9,640 23.136 هزار میلیارد 201.811 میلیون 163.332 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 434.221 میلیون 8.036 میلیون 193.605 میلیون 248.651 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 13,760 650.00 4.96 13,720 610.00 4.65 1399/04/24 5,143 43.935 میلیون 602.862 میلیارد 5,147.66 13,110 43.935 میلیون 13,670 602.862 میلیارد 3 8.572 میلیون 13,760 1462 1,197 13,760 36.299 هزار میلیارد - - 1.323 میلیون 3.435 میلیون 1.606 میلیون 4.386 میلیون -228,173 - - - 39.935 میلیون 4 میلیون 40.787 میلیون 3.148 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
ونفت

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 18,240 30.00 0.16 18,160 110.00 0.60 1399/04/24 7,626 21.779 میلیون 395.453 میلیارد 3,520.57 18,270 21.782 میلیون 18,200 395.508 میلیارد 46 124,247 18,250 25 139,326 18,250 29.964 هزار میلیارد 16.421 میلیون 4.285 میلیون 1.65 میلیون 1.31 میلیون 2.976 میلیون 980,652 990,321 - - - 21.751 میلیون 28,231 21.751 میلیون 28,000 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
خودکفا

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

سهام پایه فرابورس 181,093 5,600.00 3.00 181,210 5,483.00 2.94 1399/04/24 3,303 2.093 میلیون 379.214 میلیارد - 186,693 2.093 میلیون 181,093 379.214 میلیارد 97 139 215,074 1 202,896 215,074 126.847 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.043 میلیون 50,028 2.093 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 462,220 22,010.00 5.00 462,220 22,010.00 5.00 1399/04/24 1,483 750,613 346.948 میلیارد 381 440,210 750,613 462,220 346.948 میلیارد 9 544,608 462,220 2191 1,884 462,220 114.335 هزار میلیارد 22.157 میلیون 853,772 247,360 577,473 276,299 5,962 3,864 - - - 728,613 22,000 385,851 364,762 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 22,200 407.00 1.87 21,813 20.00 0.09 1399/04/24 15,788 65.644 میلیون 1.432 هزار میلیارد 3,224.28 21,793 65.644 میلیون 21,400 1.432 هزار میلیارد 1 1,100 21,010 1 4,695 22,600 98.159 هزار میلیارد 60.7 میلیون 8.474 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون -1,925,949 54,289 - - - 38.637 میلیون 27.007 میلیون 64.22 میلیون 1.425 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 4,280 200.00 4.90 4,250 170.00 4.17 1399/04/24 51,035 1.516 میلیارد 6.444 هزار میلیارد 34,998.17 4,080 1.516 میلیارد 4,250 6.444 هزار میلیارد 61 82.097 میلیون 4,280 4931 975,213 4,280 745.254 هزار میلیارد 383.098 میلیون 715.444 میلیون 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 1.382 میلیارد 134.596 میلیون 886.748 میلیون 629.503 میلیون ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 31,000 1,480.00 4.56 30,940 1,540.00 4.74 1399/04/24 10,300 22.62 میلیون 699.776 میلیارد 7,918.65 32,480 22.628 میلیون 31,000 700.032 میلیارد 37 54,239 30,870 40 34,356 30,870 185.64 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 22.216 میلیون 403,500 19.255 میلیون 3.364 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 61,780 2,940.00 5.00 61,560 2,720.00 4.62 1399/04/24 15,493 24.921 میلیون 1.534 هزار میلیارد 2,492.9 58,840 24.921 میلیون 61,480 1.534 هزار میلیارد 23 4.758 میلیون 61,780 3544 32,803 61,780 615.6 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 23.064 میلیون 1.857 میلیون 21.242 میلیون 3.679 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 133,200 7,010.00 5.00 133,290 6,920.00 4.94 1399/04/24 4,447 2.765 میلیون 368.546 میلیارد 566.76 140,210 2.765 میلیون 134,000 368.546 میلیارد 438 5,818 133,200 24 1.26 میلیون 133,200 29.324 هزار میلیارد 4.649 میلیون 374,886 162,000 97,012 277,874 264,147 58,198 - - - 2.49 میلیون 275,071 2.765 میلیون - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 109,802 5,779.00 5.00 110,470 5,111.00 4.42 1399/04/24 9,643 6.589 میلیون 727.848 میلیارد 736.92 115,581 6.589 میلیون 113,800 727.848 میلیارد 1 - - 0 40 115,888 38.665 هزار میلیارد - - 210,000 799,825 356,009 1.45 میلیون 263,864 - - - 6.171 میلیون 417,716 6.589 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 18,740 980.00 4.97 18,820 900.00 4.56 1399/04/24 3,765 14.8 میلیون 278.593 میلیارد 7,400.14 19,720 14.8 میلیون 18,800 278.593 میلیارد 100 25,780 18,740 14 1.202 میلیون 18,740 60.854 هزار میلیارد 190.963 میلیون 164.928 میلیون 3.233 میلیون 181.332 میلیون -6,929,260 19.649 میلیون -3,595,798 - - - 11.388 میلیون 3.413 میلیون 14.538 میلیون 262,129 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,960 1,050.00 5.00 20,010 1,000.00 4.76 1399/04/24 10,123 60.433 میلیون 1.209 هزار میلیارد 13,047.62 21,010 60.433 میلیون 20,020 1.209 هزار میلیارد 11 734,779 19,960 71 29,802 19,960 300.15 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 48.034 میلیون 25.188 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 46.34 میلیون 14.093 میلیون 54.464 میلیون 5.969 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
شفا

سرمایه گذاری شفادارو

سهام بورس 84,000 2,880.00 3.31 85,310 1,570.00 1.81 1399/04/24 2,144 6.924 میلیون 590.686 میلیارد 2,224.86 86,880 6.924 میلیون 86,600 590.686 میلیارد 3 1,829 84,000 7 20,913 84,000 100.58 هزار میلیارد 22.694 میلیون 6.122 میلیون 1.179 میلیون 3.618 میلیون 2.504 میلیون 1.165 میلیون 1.087 میلیون - - - 1.088 میلیون 5.836 میلیون 3.928 میلیون 2.995 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 23,320 1,210.00 4.93 23,430 1,100.00 4.48 1399/04/24 3,982 12.448 میلیون 291.71 میلیارد 3,651.84 24,530 12.448 میلیون 23,550 291.71 میلیارد 9 15,833 23,310 16 15,778 23,310 45.689 هزار میلیارد 25.208 میلیون 6.728 میلیون 1,000,000 3.473 میلیون 3.255 میلیون 3.712 میلیون 2.155 میلیون - - - 9.635 میلیون 2.813 میلیون 12.083 میلیون 364,608 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 88,020 1,476.00 1.65 86,242 3,254.00 3.64 1399/04/24 2,187 4.022 میلیون 346.832 میلیارد 1,420.03 89,496 4.022 میلیون 86,010 346.832 میلیارد 1 - - 0 2,208 92,500 17.248 هزار میلیارد 15.598 میلیون 1.083 میلیون 100,000 647,331 289,852 1.18 میلیون 114,223 - - - 1.356 میلیون 2.666 میلیون 3.438 میلیون 583,358 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
خزر

فنرسازی‌زر

سهام بورس 15,170 720.00 4.98 14,960 510.00 3.53 1399/04/24 2,856 12.389 میلیون 185.399 میلیارد 3,009.13 14,450 12.389 میلیون 14,800 185.399 میلیارد 1 335,648 15,170 29 5,331 15,170 11.968 هزار میلیارد 5.216 میلیون 1.159 میلیون 499,997 501,647 657,743 711,732 68,249 - - - 12.389 میلیون - 12.389 میلیون - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 9,390 440.00 4.92 9,390 440.00 4.92 1399/04/24 1,403 26.287 میلیون 246.831 میلیارد 10,435.84 8,950 26.287 میلیون 9,390 246.831 میلیارد 5 18.876 میلیون 9,390 2159 9,717 9,390 14.669 هزار میلیارد 6.082 میلیون 1.375 میلیون 1.262 میلیون 617,978 757,429 361,722 -71,270 - - - 25.287 میلیون 1,000,000 26.287 میلیون - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 183,380 9,650.00 5.00 183,430 9,600.00 4.97 1399/04/24 1,856 965,407 177.089 میلیارد 1,515.8 193,030 965,407 183,380 177.089 میلیارد 469 1,744 183,380 8 878,261 183,380 59.064 هزار میلیارد 10.966 میلیون 1.752 میلیون 322,000 1.004 میلیون 748,498 2.454 میلیون 450,988 - - - 730,119 235,288 576,274 389,133 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
شکبیر

پتروشیمی امیرکبیر

سهام پایه فرابورس 69,272 2,142.00 3.00 71,153 261.00 0.37 1399/04/24 195 169,295 11.728 میلیارد - 71,414 169,295 69,272 11.728 میلیارد 1 26,350 71,027 8 936 71,027 256.151 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 119,295 50,000 23,659 145,636 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 93,010 4,420.00 4.99 92,880 4,290.00 4.84 1399/04/24 1,004 732,499 68.032 میلیارد 868.87 88,590 732,499 93,010 68.032 میلیارد 4 1,101 93,010 4 329 93,010 22.291 هزار میلیارد 5.822 میلیون 1.118 میلیون 240,000 528,872 589,136 1.229 میلیون 384,676 - - - 433,302 299,197 712,499 20,000 ممنوع - به دلیل اصلاح اساسنامه
ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 30,740 1,610.00 4.98 31,310 1,040.00 3.21 1399/04/24 953 3.355 میلیون 105.051 میلیارد 2,278.27 32,350 3.355 میلیون 33,390 105.051 میلیارد 21 14,077 30,740 2 591,983 30,740 7.514 هزار میلیارد - - 240,000 73,571 283,275 14,919 630 - - - 3.25 میلیون 104,415 3.09 میلیون 264,400 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
حبندر

دریایی و کشتیرانی خط دریابندر

سهام پایه فرابورس 33,292 969.00 3.00 33,284 961.00 2.97 1399/04/24 934 1.492 میلیون 49.646 میلیارد - 32,323 1.492 میلیون 33,292 49.646 میلیارد 518 144 42,222 1 1.395 میلیون 42,319 5.273 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.492 میلیون - 1.492 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 758 45.00 6.31 29,525 28,812.00 4.00 1399/04/24 275 2.793 میلیون 2.106 میلیارد - 713 719 700 770 1 10,000 740 1 10,000 777 177.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.668 میلیون 125,673 2.704 میلیون 89,861 ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 11,380 390.00 3.55 10,990 0.00 0.00 1399/04/24 2 4,140 46.407 میلیون 6,517.12 10,990 11,190 11,050 11,380 13 22,510 11,390 1 125,012 11,400 28.904 هزار میلیارد 13.484 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 - - - - - - - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 43,189 1,997.00 4.85 43,047 1,855.00 4.50 1399/04/24 1,565 2.888 میلیون 124.304 میلیارد 1,545.27 41,192 2.888 میلیون 43,251 124.304 میلیارد 1 50 41,200 1 30 43,511 7.318 هزار میلیارد 7.826 میلیون 1.16 میلیون 170,000 1.089 میلیون 151,285 872,919 45,113 - - - 2.888 میلیون - 2.553 میلیون 335,072 ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 39,999 1,658.00 3.98 40,239 1,418.00 3.40 1399/04/24 2,063 2.106 میلیون 84.724 میلیارد 1,313.31 41,657 2.106 میلیون 41,480 84.724 میلیارد 2 350 36,815 2 15,260 41,480 20.924 هزار میلیارد 21.517 میلیون 1.885 میلیون 520,000 746,081 714,925 2.836 میلیون 440,902 - - - 2.042 میلیون 63,345 2.106 میلیون - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 16,530 780.00 4.95 16,390 640.00 4.06 1399/04/24 286 6.594 میلیون 109.003 میلیارد 9,595.86 15,750 6.594 میلیون 16,530 109.003 میلیارد 0 90.64 میلیون 16,530 9999 - - 372.385 هزار میلیارد 97.677 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 - - - 6.594 میلیون - 6.544 میلیون 50,000 ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 38,430 1,830.00 5.00 37,060 460.00 1.26 1399/04/24 74 403,476 15.506 میلیارد 17,596.89 36,600 403,476 38,430 15.506 میلیارد 0 35.593 میلیون 38,430 6241 - - 148.486 هزار میلیارد 12.404 میلیون 6.123 میلیون 4.007 میلیون 343,770 5.779 میلیون 753,660 680,437 - - - 403,476 - 403,476 - ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 15,860 830.00 4.97 16,180 510.00 3.06 1399/04/23 7,259 47.113 میلیون 762.196 میلیارد - 16,690 16,600 15,860 16,950 14 134,432 15,860 37 79,518 15,860 161.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 40.207 میلیون 6.906 میلیون 21.332 میلیون 25.781 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
سجام

مجتمع سیمان غرب آسیا

سهام پایه فرابورس 13,440 415.00 3.00 14,080 225.00 1.62 1399/04/23 1,628 7.88 میلیون 110.949 میلیارد - 13,855 7.88 میلیون 14,000 110.949 میلیارد 3 44,352 7,950 9 2,850 7,950 28.891 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.08 میلیون 2.8 میلیون 7.473 میلیون 406,681 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 35,180 1,670.00 4.53 36,860 10.00 0.03 1399/04/23 19,922 32.524 میلیون 1.199 هزار میلیارد 2,284.08 36,850 32.524 میلیون 37,600 1.199 هزار میلیارد 1 1,451 34,260 1 145 35,010 36.86 هزار میلیارد 23.464 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 32.319 میلیون 205,300 32.494 میلیون 30,450 ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
بمیلا

توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد

سهام پایه فرابورس 39,210 1,142.00 3.00 39,210 1,142.00 3.00 1399/04/23 196 1.942 میلیون 76.15 میلیارد - 38,068 1.942 میلیون 39,210 76.15 میلیارد 0 2.988 میلیون 21,374 260 - - 15.774 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.892 میلیون 50,000 862,618 1.079 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 40,735 1,939.00 5.00 40,162 1,366.00 3.52 1399/04/23 153 950,146 38.704 میلیارد 2,936.66 38,796 950,146 40,735 38.704 میلیارد 0 21,918 40,735 20 - - 96.389 هزار میلیارد 59.704 میلیون 13.367 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 750,146 200,000 750,146 200,000 ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 50,530 2,400.00 4.99 50,530 2,400.00 4.99 1399/04/23 789 8.642 میلیون 436.672 میلیارد 10,923.43 48,130 8.642 میلیون 50,530 436.672 میلیارد 0 147,350 50,530 147 - - 1449.605 هزار میلیارد 1.461 میلیارد 144.771 میلیون 8.97 463.598 میلیون 26.17 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 7.297 میلیون 1.345 میلیون 1.942 میلیون 6.7 میلیون ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 122,500 4,280.00 3.62 121,360 3,140.00 2.66 1399/04/22 7,767 7.69 میلیون 933.277 میلیارد 607.26 118,220 7.69 میلیون 115,000 933.277 میلیارد 48 108,914 123,700 64 305,163 123,700 36.408 هزار میلیارد - - 300,000 853,405 794,347 2.57 میلیون 146,432 - - - 4.66 میلیون 3.03 میلیون 5.82 میلیون 1.87 میلیون ممنوع - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه)
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 82,600 290.00 0.35 82,600 290.00 0.35 1399/04/22 3,011 4.347 میلیون 359.035 میلیارد 740.49 82,310 4.347 میلیون 82,600 359.035 میلیارد 2 12,012 82,600 15 1,399 82,640 28.91 هزار میلیارد 3.447 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 - - - 4.347 میلیون - 4.347 میلیون - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
فاما

صنعتی‌ آما

سهام بورس 30,000 3,810.00 11.27 34,310 500.00 1.48 1399/04/21 3 460 13.8 میلیون 2,439.61 33,810 30,000 30,000 30,000 1 3,096 29,930 1 14,287 30,000 30.879 هزار میلیارد - - 900,000 712,969 1.663 میلیون 2.269 میلیون 763,561 - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
فمراد

آلومراد

سهام بورس 119,000 25,420.00 27.16 93,580 0.00 0.00 1399/04/21 12 345 41.055 میلیون 527.93 93,580 119,000 119,000 119,000 30 100 110,000 1 51,127 119,000 4.635 هزار میلیارد 1.888 میلیون 176,044 49,535 157,597 18,447 619,624 -15,378 - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 11,150 580.00 4.94 11,350 380.00 3.24 1399/04/19 31,065 140.885 میلیون 1.598 هزار میلیارد 5,769.15 11,730 140.885 میلیون 11,550 1.598 هزار میلیارد 6 12,000 11,000 1 4,591 11,150 68.1 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 - - - 140.734 میلیون 151,269 139.27 میلیون 1.615 میلیون ممنوع - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه)
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 565,970 26,950.00 5.00 565,970 26,950.00 5.00 1399/04/19 1,538 660,559 373.857 میلیارد 883.06 539,020 660,559 565,970 373.857 میلیارد 0 263 565,970 5 - - 16.979 هزار میلیارد 2.61 میلیون 286,668 30,000 233,579 53,089 111,768 32,145 - - - 640,559 20,000 537,239 123,320 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
غبهار

کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان

سهام پایه فرابورس 25,100 414.00 1.62 25,073 441.00 1.73 1399/04/19 1,149 2.01 میلیون 50.387 میلیارد - 25,514 2.01 میلیون 25,000 50.387 میلیارد 1 280 22,778 1 500 22,778 9.729 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.799 میلیون 210,917 1.963 میلیون 46,580 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
سلار

شرکت سیمان لارستان

سهام پایه فرابورس 24,437 711.00 3.00 24,263 537.00 2.26 1399/04/19 843 3.046 میلیون 73.916 میلیارد - 23,726 3.046 میلیون 24,437 73.916 میلیارد 138 - - 0 514,387 18,444 5.697 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.046 میلیون - 3.046 میلیون - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
غپونه

نوش پونه مشهد

سهام پایه فرابورس 27,689 856.00 3.00 27,902 643.00 2.25 1399/04/19 1,671 2.297 میلیون 64.08 میلیارد - 28,545 2.297 میلیون 29,179 64.08 میلیارد 4 1,867 23,822 3 1,610 23,822 17.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.297 میلیون - 2.297 میلیون - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 131,999 6,181.00 4.91 127,577 1,759.00 1.40 1399/04/18 7,270 3.095 میلیون 394.883 میلیارد 1,741.77 125,818 3.095 میلیون 123,650 394.883 میلیارد 1 382 130,000 1 100 135,900 12.763 هزار میلیارد 10.284 میلیون 594,275 100,043 295,573 291,694 1.154 میلیون 198,748 - - - 3.073 میلیون 21,840 3.045 میلیون 50,000 ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده
شساخت

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سهام پایه فرابورس 66,311 2,050.00 3.00 66,640 1,721.00 2.52 1399/04/18 856 937,432 62.35 میلیارد - 68,361 937,432 68,900 62.35 میلیارد 0 21.625 میلیون 42,662 239 - - 167.869 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 887,432 50,000 937,432 - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 18,920 490.00 2.66 19,030 600.00 3.26 1399/04/18 1,460 6.01 میلیون 114.822 میلیارد 23,445.25 18,430 6.01 میلیون 19,130 114.822 میلیارد 2 10,000 18,800 1 73,299 18,920 1044.747 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 5.49 میلیون 520,000 6.01 میلیون - ممنوع - نوسان قیمت بیش از 50 درصد
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 9,650 240.00 2.55 9,410 0.00 0.00 1399/04/17 2 1,224 11.812 میلیون 10,524.59 9,410 9,650 9,650 9,650 11 5,032 9,640 1 363,407 9,650 98.805 هزار میلیارد 25.399 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 - - - - - - - ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر
کصدف

کاشی صدف سرام استقلال آباده

سهام پایه فرابورس 11,272 221.00 2.00 11,133 82.00 0.74 1399/04/17 168 330,804 3.729 میلیارد - 11,051 330,804 11,272 3.729 میلیارد 4 2,000 10,300 1 16,518 10,300 1.336 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 330,804 - 330,804 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
ثعتما

س. ساختمانی اعتماد گستر

سهام پایه فرابورس 28,880 841.00 3.00 28,880 841.00 3.00 1399/04/17 277 878,093 25.359 میلیارد - 28,039 878,093 28,880 25.359 میلیارد 2 1,000 23,352 1 1,000 23,352 2.043 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 878,093 - 828,093 50,000 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 173,000 8,150.00 4.94 167,410 2,560.00 1.55 1399/04/15 23,086 7.557 میلیون 1.265 هزار میلیارد 841.4 164,850 7.557 میلیون 169,000 1.265 هزار میلیارد 33 43,124 173,000 133 26,066 173,000 16.741 هزار میلیارد 4.839 میلیون 881,772 475.46 23.867 میلیون -292.2 618,234 -53,599 - - - 7.553 میلیون 3,947 7.557 میلیون 75 ممنوع - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه)
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 166,000 3,458.00 2.13 161,876 666.00 0.41 1399/04/11 2,979 931,333 150.76 میلیارد 1,193.9 162,542 931,333 154,415 150.76 میلیارد 13 5,001 166,000 10 2,748 166,000 117.846 هزار میلیارد 107.053 میلیون 17.414 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 2.043 میلیون 813,581 - - - 767,090 164,243 559,333 372,000 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
شستان

پتروشیمی گلستان

سهام پایه فرابورس 3,788 74.00 1.99 3,788 74.00 1.99 1399/04/10 494 21.451 میلیون 81.254 میلیارد - 3,714 21.451 میلیون 3,788 81.254 میلیارد 4 5,000 2,965 1 5,799 2,965 1.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.851 میلیون 18.6 میلیون 21.451 میلیون - ممنوع - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 48,200 760.00 1.60 46,570 870.00 1.83 1399/04/9 3,454 7.078 میلیون 329.631 میلیارد - 47,440 45,100 45,070 48,400 1 1,000 45,070 1 952 49,500 642.666 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.805 میلیون 1.273 میلیون 5.093 میلیون 1.985 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 121,900 3,220.00 2.71 122,230 3,550.00 2.99 1399/04/9 25,055 16.069 میلیون 1.964 هزار میلیارد 599.45 118,680 16.069 میلیون 124,500 1.964 هزار میلیارد 1 163 121,900 1 360 123,000 73.338 هزار میلیارد - - 600,000 1.792 میلیون 538,129 1.24 میلیون 125,330 - - - 15.295 میلیون 773,173 15.818 میلیون 251,030 ممنوع - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه)
نبروج

نساجی‌ بروجرد

سهام بورس 6,200 290.00 4.91 5,910 0.00 0.00 1399/03/31 2 1,267 7.855 میلیون 785 5,910 6,200 6,200 6,200 0 1.471 میلیون 6,200 70 - - 875.93 میلیارد 2.953 میلیون 2.469 میلیون 148,212 2.198 میلیون 270,725 1.998 میلیون 183,144 - - - 1,267 - 1,267 - ممنوع - به دلیل عدم رعایت الزمات دستور العمل پذیرش
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 17,880 850.00 4.99 17,880 850.00 4.99 1399/03/27 1,300 8.395 میلیون 150.103 میلیارد 15,108.7 17,030 8.395 میلیون 17,880 150.103 میلیارد 3 76.248 میلیون 17,880 2695 4,303 17,880 1072.8 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 7.695 میلیون 700,000 6.782 میلیون 1.614 میلیون ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 17,194 818.00 5.00 16,902 526.00 3.21 1399/03/24 4,285 8.411 میلیون 142.166 میلیارد 2,244.11 16,376 16,900 16,574 17,194 4 302,183 17,194 108 15,103 17,194 19.603 هزار میلیارد 22.07 میلیون 2.172 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 5.205 میلیون 113,669 - - - 8.311 میلیون 100,000 8.402 میلیون 9,000 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شمواد

تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌

سهام بورس 3,701 46.00 1.23 54,555 50,808.00 1.00 1399/03/21 - - - - 3,747 3,700 - - 1 6,810 3,653 1 200 3,849 7.828 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 101,760 3,000 104,760 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
آینده

بازرگانی آینده سازان بهشت پارس

سهام پایه فرابورس 32,000 8,793.00 37.89 23,207 0.00 0.00 1399/03/20 1 2,000 64 میلیون - 23,207 32,000 - - 3 61,176 16,310 8 41,118 16,310 9.697 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شپلی

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 487 9.00 1.81 7,242 6,746.00 1.00 1399/03/18 1,801 31.314 میلیون 15.154 میلیارد - 496 490 477 500 1 274,820 486 8 62,210 487 25.861 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.314 میلیون - 31.299 میلیون 14,968 ممنوع - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 7,700 119.00 1.52 7,722 97.00 1.24 1399/03/6 761 6.493 میلیون 49.994 میلیارد - 7,819 7,700 7,700 7,700 14 153,250 7,777 10 169,842 7,777 193.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.493 میلیون - 5.593 میلیون 900,000 ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر
دهدشت

صنایع پتروشیمی دهدشت

سهام پایه فرابورس 8,527 406.00 5.00 8,527 406.00 5.00 1399/03/4 553 3.503 میلیون 29.87 میلیارد - 8,121 8,527 8,527 8,527 4 3,850 7,760 1 6,763 7,760 12.712 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.503 میلیون - 3.503 میلیون - ممنوع - به دلیل عدم رعایت الزامات دستورالعمل اجرایی
ممسنی

پتروشیمی ممسنی

سهام پایه فرابورس 8,546 248.00 2.99 8,520 222.00 2.68 1399/03/4 182 2.155 میلیون 18.42 میلیارد - 8,298 8,546 8,546 8,546 46 101,600 7,684 3 2.199 میلیون 7,684 11.576 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.155 میلیون - 655,396 1.5 میلیون ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
کازرو

پتروشیمی کازرون

سهام پایه فرابورس 7,631 222.00 3.00 7,610 201.00 2.71 1399/03/4 215 2.445 میلیون 18.657 میلیارد - 7,409 7,631 7,631 7,631 334 1,500 7,150 1 9.44 میلیون 7,150 9.148 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.445 میلیون - 2.425 میلیون 20,000 ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
ومهر

بانک مهر اقتصاد

سهام پایه فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وقوام

بانک قوامین

سهام پایه فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
آکنتور

کنتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 45,893 674.00 1.45 46,567 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - 46,567 45,893 45,893 45,893 - - - - 9.313 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات
وانصار

بانک انصار

سهام بورس 2,088 2.00 0.10 2,086 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - 2,086 2,088 2,088 2,088 - - - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر
باران

بیمه زندگی باران50%تادیه

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - 500 500 500 500 - - - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی