شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام تغییر بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,477 133.00 1.00 13,361 17.00 0.13 17:36 8,485 35.31 میلیون 471.78 میلیارد 4,299.04 13,344 13,000 12,731 13,988 2 10,000 13,477 1 5,197 13,568 107.773 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 33.145 میلیون 2.165 میلیون 31.112 میلیون 4.198 میلیون ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 9,720 1.00 0.01 9,680 39.00 0.40 12:29 1,771 4.55 میلیون 44.044 میلیارد 2,884.27 9,719 9,800 9,550 9,800 1 19,557 9,620 1 1,975 9,746 30.976 هزار میلیارد 36.65 میلیون 9 میلیون 1.8 میلیون 5.674 میلیون 3.326 میلیون 16.653 میلیون 2.348 میلیون - - - 2.9 میلیون 1.65 میلیون 3.51 میلیون 1.04 میلیون ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 2,370 32.00 1.37 2,364 26.00 1.11 12:29 4,074 59.257 میلیون 140.06 میلیارد 18,428.76 2,338 2,340 2,270 2,397 2 5,000 2,370 1 1,143 2,371 18.61 هزار میلیارد 20.004 میلیون 13.125 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 - - - 57.737 میلیون 1.52 میلیون 56.846 میلیون 2.411 میلیون ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 18,702 1,738.00 10.25 18,449 1,485.00 8.75 12:29 1,885 7.354 میلیون 135.672 میلیارد 5,092.42 16,964 17,812 17,812 18,702 10 4.8 میلیون 18,702 78 570 18,702 18.496 هزار میلیارد 21.062 میلیون 6.545 میلیون 1.09 میلیون 3.275 میلیون 3.27 میلیون 2.428 میلیون 1.743 میلیون 10.61 5.66 7.62 5.166 میلیون 2.188 میلیون 5.44 میلیون 1.914 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 81,008 3,857.00 5.00 79,498 2,347.00 3.04 11:42 379 294,530 23.414 میلیارد 883.06 77,151 74,106 74,106 81,008 2 26,635 81,008 128 115 81,254 2.315 هزار میلیارد 2.61 میلیون 286,668 30,000 233,579 53,089 111,768 32,145 - - - 294,530 - 294,530 - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 2,190 52.00 2.32 2,193 49.00 2.19 11:30 12,355 160.638 میلیون 352.327 میلیارد 11,644.27 2,242 2,215 2,182 2,222 1 9,868 2,190 5 99,118 2,191 137.891 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 153.874 میلیون 6.764 میلیون 159.738 میلیون 899,576 ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام پایه فرابورس 3,098 184.00 6.31 7,691 4,777.00 163.93 10:28 31 255,403 775.049 میلیون - 2,914 2,985 2,985 3,140 - - - - 12.306 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 255,403 - 255,403 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام پایه فرابورس 1,080 17.00 1.60 7,534 6,471.00 608.75 09:19 - - - - 1,063 - - - - - - - 5.651 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.86 میلیون - 2.86 میلیون - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
ثفارس

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 3,148 143.00 4.76 3,120 115.00 3.83 1398/10/29 2,209 27.751 میلیون 86.584 میلیارد 11,776.3 3,005 3,115 3,060 3,155 2 649 3,060 1 2,856 3,155 5.616 هزار میلیارد 8.562 میلیون 3.854 میلیون 1,000,000 2.5 میلیون 1.354 میلیون 1.997 میلیون 129,190 - - - 27.704 میلیون 47,691 25.858 میلیون 1.893 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وآذر

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

سهام بورس 19,899 92.00 0.46 20,208 401.00 2.02 1398/10/29 1,294 2.263 میلیون 45.738 میلیارد 2,321.48 19,807 19,860 19,000 20,740 2 551 17,970 1 84 20,396 4.042 هزار میلیارد 3.835 میلیون 261,166 100,000 183,048 78,118 20,516 -20,874 - - - 2.203 میلیون 60,000 2.165 میلیون 98,333 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
بکاب

صنایع‌جوشکاب‌یزد

سهام بورس 58,759 2,798.00 5.00 58,692 2,731.00 4.88 1398/10/29 627 701,835 41.192 میلیارد 1,254.52 55,961 58,759 57,502 58,759 1 19 55,248 1 2,619 59,300 1.414 هزار میلیارد 1.589 میلیون 213,756 24,100 106,493 107,263 206,386 17,435 - - - 701,835 - 631,835 70,000 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وایرا

سرمایه گذاری صنایع ایران

سهام پایه فرابورس 7,267 211.00 2.99 7,267 211.00 2.99 1398/10/29 113 1.337 میلیون 9.715 میلیارد - 7,056 7,267 7,267 7,267 0 40,503 4,699 9 - - 3.197 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.337 میلیون - 1.337 میلیون - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
کبافق

معادن‌ بافق‌

سهام بورس 113,962 5,426.00 5.00 113,937 5,401.00 4.98 1398/10/29 5,046 2.755 میلیون 313.9 میلیارد 730.91 108,536 113,900 113,100 113,962 0 21 113,961 1 - - 23.072 هزار میلیارد 16.779 میلیون 2.663 میلیون 202,500 365,487 2.297 میلیون 1.353 میلیون 1.058 میلیون - - - 2.629 میلیون 126,276 2.532 میلیون 222,888 ممنوع - به برگزاری مجمع فوق العاده(افزایش سرمایه)
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 6,020 286.00 4.99 6,014 280.00 4.88 1398/10/29 2,904 54.607 میلیون 328.419 میلیارد 16,245.55 5,734 6,020 5,800 6,020 0 6.593 میلیون 6,020 121 - - 8.42 هزار میلیارد 10.912 میلیون 5.305 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 918,011 113,181 - - - 47.482 میلیون 7.126 میلیون 39.657 میلیون 14.95 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
ثقزوی

شرکت عمران و سازندگی قزوین

سهام پایه فرابورس 7,353 214.00 3.00 7,353 214.00 3.00 1398/10/29 97 678,829 4.991 میلیارد - 7,139 7,353 7,353 7,353 0 241,780 3,733 28 - - 1.471 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 678,829 - 678,829 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
وشمال

س. چشم انداز توسعه شمال

سهام پایه فرابورس 6,641 193.00 2.99 6,641 193.00 2.99 1398/10/29 303 1.682 میلیون 11.172 میلیارد - 6,448 6,641 6,640 6,641 0 454,778 2,683 22 - - 809.54 میلیارد - - - - - - - - - - 1.682 میلیون - 1.682 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 3,353 159.00 4.98 3,343 149.00 4.66 1398/10/28 5,423 71.677 میلیون 239.622 میلیارد - 3,194 3,310 3,232 3,353 1 1,507 3,331 1 5,000 4,750 66.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 67.497 میلیون 4.18 میلیون 48.372 میلیون 23.305 میلیون ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
ثاژن

سخت‌ آژند

سهام بورس 2,260 9.00 0.40 4,976 2,707.00 119.30 1398/10/28 112 588,226 1.328 میلیارد - 2,269 2,255 2,241 2,283 3 1,330 2,245 1 17,871 2,260 1.99 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 588,226 - 588,226 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,600 94.00 1.25 7,673 167.00 2.22 1398/10/26 12,568 135.181 میلیون 1.037 هزار میلیارد 7,228.22 7,506 7,590 7,450 7,740 3 1,000 7,551 1 300,000 7,600 598.494 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون 6.98 3.11 3.79 74.455 میلیون 60.726 میلیون 39.415 میلیون 95.766 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,490 118.00 4.97 2,481 109.00 4.60 1398/10/26 2,461 78.101 میلیون 193.746 میلیارد 31,735.37 2,372 2,376 2,320 2,490 1 10,000 2,300 1 2,000 2,520 14.886 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 -18.36 3.14 38.44 78.101 میلیون 100 24.801 میلیون 53.3 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 13,940 273.00 1.92 13,875 338.00 2.38 1398/10/26 1,715 3.663 میلیون 50.824 میلیارد 2,050.78 14,213 14,230 13,600 14,230 1 107 13,887 1 4,000 14,198 3.746 هزار میلیارد 4.796 میلیون 1.012 میلیون 270,000 469,492 542,036 1.132 میلیون 239,677 15.63 7.27 3.31 3.473 میلیون 190,100 3.447 میلیون 216,000 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
قشهد

شهد

سهام بورس 18,340 387.00 2.07 18,178 549.00 2.93 1398/10/26 501 598,732 10.884 میلیارد 810.01 18,727 18,361 17,843 18,499 1 1,000 18,150 1 3,000 18,990 7.271 هزار میلیارد 8.689 میلیون 1.54 میلیون 400,000 761,122 778,710 2.384 میلیون 295,337 24.62 9.34 3.05 598,732 - 598,732 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 62,396 2,971.00 5.00 62,396 2,971.00 5.00 1398/10/26 288 364,157 22.722 میلیارد 603.53 59,425 62,396 62,396 62,396 1 36,713 62,396 21 396 62,429 12.479 هزار میلیارد 13.645 میلیون 2.306 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 20.86 15.45 3.15 364,157 - 364,157 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 3,935 187.00 4.99 3,798 50.00 1.33 1398/10/26 36 198,846 782.459 میلیون 18,889.45 3,748 3,935 3,935 3,935 0 115,980 3,935 7 - - 7.071 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 -14.72 15.71 1.31 198,846 - 198,846 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ثزاگرس

سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس

سهام پایه فرابورس 15,300 7.00 0.05 15,309 2.00 0.01 1398/10/25 430 1.151 میلیون 17.621 میلیارد - 15,307 15,502 14,848 15,766 1 8,029 8,255 2 385 8,700 1.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.151 میلیون - 1.058 میلیون 92,693 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 14,622 696.00 5.00 14,505 579.00 4.16 1398/10/25 2,663 16.964 میلیون 246.06 میلیارد 7,812.58 13,926 14,622 14,094 14,622 1 8.435 میلیون 14,622 399 790 14,803 29.01 هزار میلیارد 31.442 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون - - - 16.324 میلیون 640,000 15.419 میلیون 1.544 میلیون ممنوع - به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده
قنقش

قندنقش‌جهان‌

سهام بورس 4,400 88.00 2.04 29,504 25,192.00 584.23 1398/10/25 10 16,326 68.813 میلیون - 4,312 4,456 4,170 4,456 1 700 4,172 1 923 4,444 4.101 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,326 - 16,326 - ممنوع - به دلیل عدم اظهار نظر حسابرس
چافست

افست‌

سهام بورس 12,450 1,353.00 9.80 13,903 100.00 0.72 1398/10/25 2 172 2.141 میلیون 1,645.69 13,803 12,450 12,450 12,450 1 721,760 12,450 125 400 14,109 13.764 هزار میلیارد 17.487 میلیون 3.694 میلیون 990,000 2.044 میلیون 1.65 میلیون 2.104 میلیون 554,005 24.84 8.25 6.54 - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
سپرده

سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

سهام پایه فرابورس 2,700 0.00 0.00 29,975 27,275.00 1.00 1398/10/25 1 22.5 میلیون 60.75 میلیارد - 2,700 2,700 2,700 2,700 - - - - 44.963 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شمواد

تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌

سهام بورس 3,701 46.00 1.23 48,247 44,500.00 1.00 1398/10/24 - - - - 3,747 3,700 - - 1 6,810 3,653 1 200 3,849 6.923 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 101,760 3,000 104,760 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
وبرق

س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی

سهام پایه فرابورس 33,490 975.00 3.00 33,490 975.00 3.00 1398/10/22 89 248,026 8.306 میلیارد - 32,515 33,490 33,490 33,490 1 168,335 14,834 42 273 15,430 1.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 248,026 - 248,026 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 77,161 3,674.00 5.00 77,161 3,674.00 5.00 1398/10/15 37 151,369 11.68 میلیارد 740.49 73,487 77,161 77,161 77,161 0 1.351 میلیون 77,161 584 - - 2.721 هزار میلیارد 3.447 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 169.59 50.79 37.9 75,282 76,087 151,369 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
داسوه

داروسازی‌ اسوه‌

سهام بورس 16,689 61.00 0.36 16,749 1.00 0.01 1398/09/25 2,230 5.099 میلیون 85.407 میلیارد 1,506.77 16,750 16,879 16,001 17,300 1 7,341 16,689 2 169 16,703 11.492 هزار میلیارد 16.154 میلیون 5.717 میلیون 750,000 3.592 میلیون 2.125 میلیون 2.765 میلیون 961,169 11.03 4.99 3.84 5.099 میلیون - 2.627 میلیون 2.472 میلیون ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
فرآور

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌

سهام بورس 21,000 9,734.00 86.40 61,963 50,697.00 450.00 1398/09/24 6 21 441,000 961.43 11,266 21,000 21,000 21,000 74 140 20,750 1 584,351 21,000 6.058 هزار میلیارد 14.423 میلیون 1.481 میلیون 120,000 563,300 917,816 1.183 میلیون 441,346 15.02 7.22 5.6 - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
سنوین

سرمایه گذاری اقتصاد نوین

سهام پایه فرابورس 3,710 5.00 0.13 3,710 5.00 0.13 1398/09/13 3 3,131 11.615 میلیون - 3,705 3,702 3,702 3,710 2 - - 0 12,542 3,636 3.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,131 - 3,131 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
باران

بیمه زندگی باران50%تادیه

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1398/04/5 701 467.254 میلیون 233.627 میلیارد - 500 500 500 500 0 440,000 500 44 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - 7.584 میلیون 459.67 میلیون - 467.254 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وقوام

بانک قوامین

سهام پایه فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.436 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ومهر

بانک مهر اقتصاد

سهام پایه فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 320 6.028 میلیون 6.028 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.028 میلیون 6.028 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ودانا

سرمایه گذاری دانایان پارس

سهام پایه فرابورس 510 4.00 0.79 510 4.00 0.79 1398/01/26 2 200 102,000 - 506 510 510 510 - - - - 688.5 میلیارد - - - - - - - - - - 200 - - 200 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
هفردا

راهیابان فردا

سهام فرابورس 1,100 100.00 10.00 1,100 100.00 10.00 1397/12/27 200 10 میلیون 11 میلیارد - 1,000 1,100 - - 0 - - 0 - - 110 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
رفاه

فروشگاه های زنجیره ای رفاه

سهام پایه فرابورس 11,490 7.00 0.06 11,490 7.00 0.06 1397/11/27 38 20,405 234.453 میلیون - 11,497 11,490 11,490 11,490 - - - - 5.175 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20,405 - 20,405 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
شلیا

شرکت مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 10,463 213.00 2.00 10,469 207.00 1.94 1397/09/26 143 816,015 8.543 میلیارد - 10,676 10,470 10,463 10,501 4 3,582 10,192 4 5,571 10,463 846.105 میلیارد - - - - - - - - - - 813,015 3,000 816,015 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وانصار

بانک انصار

سهام بورس 2,088 2.00 0.10 2,086 0.00 0.00 1397/05/3 132 1.148 میلیون 2.395 میلیارد - 2,086 2,090 2,085 2,100 1 5,531 2,088 2 9,799 2,089 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,823 1.132 میلیون 1.148 میلیون - ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر
شپمچا

پارس‌ پامچال‌

سهام بورس 9,879 519.00 4.99 10,353 45.00 0.43 1396/04/13 2 4,185 41.344 میلیون - 10,398 9,879 9,879 9,879 15 - - 0 18,694 9,879 310.59 میلیارد - - - - - - - - - - 4,185 - 4,185 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
قیستو

شرکت قند بیستون

سهام پایه فرابورس 800 22.00 2.83 800 22.00 2.83 1395/12/16 1 1,000 800,000 - 778 800 800 800 - - - - 384 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 1,000 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
کچینی

چینی‌ ایران

سهام بورس 3,009 157.00 4.96 3,034 132.00 4.17 1395/08/9 74 294,924 894.851 میلیون - 3,166 3,166 3,009 3,166 1 7,977 3,009 2 7,000 3,030 506.766 میلیارد - - - - - - - - - - - - 294,924 - ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات
آکنتور

کنتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 45,893 674.00 1.45 46,567 0.00 0.00 1395/06/13 - - - - 46,567 57,800 - - 1 400 45,821 1 10 47,900 9.313 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 388,554 25,000 412,554 1,000 ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات
وثامن

شرکت اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 - - - - 1,000 1,000 - - 0 104,972 1,000 12 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 930.389 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر