شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

ماهان99 | اوراق - فرابورس
- ( صکوک اجاره )
گروه:

-

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 1,000,000 0.15
قیمت پایانی: 1.001 میلیون 0.05

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/03/08
تعداد:14
حجم:1,049
ارزش:1.05 میلیارد
اولین:1.006 میلیون
کمترین:1,000,000
بیشترین:1.006 میلیون
قیمت:1,000,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/07
تعداد:14
حجم:1,049
ارزش:1.05 میلیارد
اولین:1,049
کمترین:1.006 میلیون
بیشترین:1.05 میلیارد
قیمت:1,000,000
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:451.00
درصد تغییر:0.05
تاریخ : 1399/03/06
تعداد:9
حجم:382
ارزش:382.557 میلیون
اولین:382
کمترین:1 میلیون
بیشترین:382.557 میلیون
قیمت:1 میلیون
تغییر:9,970.00
درصد تغییر:0.99
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:6,323.00
درصد تغییر:0.63
تاریخ : 1399/03/04
تعداد:9
حجم:171
ارزش:172.331 میلیون
اولین:1.01 میلیون
کمترین:1 میلیون
بیشترین:1.01 میلیون
قیمت:1.01 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.008 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/03
تعداد:9
حجم:171
ارزش:172.331 میلیون
اولین:1.01 میلیون
کمترین:1 میلیون
بیشترین:1.01 میلیون
قیمت:1.01 میلیون
تغییر:9,985.00
درصد تغییر:1.00
قیمت:1.008 میلیون
تغییر:6,627.00
درصد تغییر:0.66
تاریخ : 1399/03/01
تعداد:11
حجم:510
ارزش:510.589 میلیون
اولین:1.01 میلیون
کمترین:1 میلیون
بیشترین:1.01 میلیون
قیمت:1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/31
تعداد:11
حجم:510
ارزش:510.589 میلیون
اولین:510
کمترین:1.01 میلیون
بیشترین:510.589 میلیون
قیمت:1 میلیون
تغییر:46.00
درصد تغییر:0.01
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:3,448.00
درصد تغییر:0.34
تاریخ : 1399/02/30
تعداد:13
حجم:1,483
ارزش:1.49 میلیارد
اولین:1,483
کمترین:1.01 میلیون
بیشترین:1.49 میلیارد
قیمت:1 میلیون
تغییر:7,949.00
درصد تغییر:0.79
قیمت:1.005 میلیون
تغییر:4,360.00
درصد تغییر:0.44
تاریخ : 1399/02/29
تعداد:8
حجم:2,191
ارزش:2.192 میلیارد
اولین:2,191
کمترین:1.008 میلیون
بیشترین:2.192 میلیارد
قیمت:1.008 میلیون
تغییر:3,030.00
درصد تغییر:0.30
قیمت:1 میلیون
تغییر:7,187.00
درصد تغییر:0.71
تاریخ : 1399/02/28
تعداد:5
حجم:85
ارزش:85.631 میلیون
اولین:1.008 میلیون
کمترین:1.005 میلیون
بیشترین:1.008 میلیون
قیمت:1.005 میلیون
تغییر:4,965.00
درصد تغییر:0.50
قیمت:1.007 میلیون
تغییر:5,916.00
درصد تغییر:0.59
تاریخ : 1399/02/27
تعداد:9
حجم:151
ارزش:151.228 میلیون
اولین:151
کمترین:1 میلیون
بیشترین:151.228 میلیون
قیمت:1 میلیون
تغییر:5.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.002 میلیون
تغییر:1,667.00
درصد تغییر:0.17
تاریخ : 1399/02/24
تعداد:4
حجم:156
ارزش:156.496 میلیون
اولین:1.009 میلیون
کمترین:1 میلیون
بیشترین:1.009 میلیون
قیمت:1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.003 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/23
تعداد:4
حجم:156
ارزش:156.496 میلیون
اولین:156
کمترین:1.009 میلیون
بیشترین:156.496 میلیون
قیمت:1 میلیون
تغییر:5.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.003 میلیون
تغییر:2,891.00
درصد تغییر:0.29
تاریخ : 1399/02/22
تعداد:14
حجم:1,157
ارزش:1.157 میلیارد
اولین:1,157
کمترین:1.005 میلیون
بیشترین:1.157 میلیارد
قیمت:1 میلیون
تغییر:9.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1 میلیون
تغییر:212.00
درصد تغییر:0.02
تاریخ : 1399/02/21
تعداد:17
حجم:1,679
ارزش:1.68 میلیارد
اولین:1,679
کمترین:1.005 میلیون
بیشترین:1.68 میلیارد
قیمت:1 میلیون
تغییر:487.00
درصد تغییر:0.05
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/20
تعداد:4
حجم:80
ارزش:80.04 میلیون
اولین:80
کمترین:1.001 میلیون
بیشترین:80.04 میلیون
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:4,499.00
درصد تغییر:0.45
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:1,256.00
درصد تغییر:0.13
تاریخ : 1399/02/18
تعداد:3
حجم:22
ارزش:22.039 میلیون
اولین:1.001 میلیون
کمترین:1.001 میلیون
بیشترین:1.005 میلیون
قیمت:1.005 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.002 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/17
تعداد:3
حجم:22
ارزش:22.039 میلیون
اولین:22
کمترین:1.001 میلیون
بیشترین:22.039 میلیون
قیمت:1.005 میلیون
تغییر:2,490.00
درصد تغییر:0.25
قیمت:1.002 میلیون
تغییر:317.00
درصد تغییر:0.03
تاریخ : 1399/02/16
تعداد:7
حجم:180
ارزش:180.373 میلیون
اولین:180
کمترین:1 میلیون
بیشترین:180.373 میلیون
قیمت:1.007 میلیون
تغییر:7,479.00
درصد تغییر:0.75
قیمت:1.002 میلیون
تغییر:1,853.00
درصد تغییر:0.19
تاریخ : 1399/02/15
تعداد:6
حجم:115
ارزش:115.025 میلیون
اولین:1.005 میلیون
کمترین:1 میلیون
بیشترین:1.005 میلیون
قیمت:1 میلیون
تغییر:6,888.00
درصد تغییر:0.68
قیمت:1 میلیون
تغییر:1,342.00
درصد تغییر:0.13
تاریخ : 1399/02/14
تعداد:10
حجم:582
ارزش:582.91 میلیون
اولین:582
کمترین:1 میلیون
بیشترین:582.91 میلیون
قیمت:1.007 میلیون
تغییر:2,200.00
درصد تغییر:0.22
قیمت:1.002 میلیون
تغییر:1,332.00
درصد تغییر:0.13
تاریخ : 1399/02/13
تعداد:17
حجم:2,120
ارزش:2.12 میلیارد
اولین:2,120
کمترین:1.007 میلیون
بیشترین:2.12 میلیارد
قیمت:1.005 میلیون
تغییر:3,301.00
درصد تغییر:0.33
قیمت:1 میلیون
تغییر:7,768.00
درصد تغییر:0.77
تاریخ : 1399/02/11
تعداد:10
حجم:1,396
ارزش:1.407 میلیارد
اولین:1.007 میلیون
کمترین:1.007 میلیون
بیشترین:1.008 میلیون
قیمت:1.008 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.008 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/10
تعداد:10
حجم:1,396
ارزش:1.407 میلیارد
اولین:1.007 میلیون
کمترین:1.007 میلیون
بیشترین:1.008 میلیون
قیمت:1.008 میلیون
تغییر:7,997.00
درصد تغییر:0.80
قیمت:1.008 میلیون
تغییر:7,967.00
درصد تغییر:0.80
تاریخ : 1399/02/09
تعداد:20
حجم:2,712
ارزش:2.712 میلیارد
اولین:1 میلیون
کمترین:1,000,000
بیشترین:1.006 میلیون
قیمت:1 میلیون
تغییر:27.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1 میلیون
تغییر:2.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/08
تعداد:2
حجم:80
ارزش:80.002 میلیون
اولین:1 میلیون
کمترین:1 میلیون
بیشترین:1 میلیون
قیمت:1 میلیون
تغییر:3,969.00
درصد تغییر:0.40
قیمت:1 میلیون
تغییر:6.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/07
تعداد:7
حجم:221
ارزش:221.005 میلیون
اولین:1 میلیون
کمترین:1 میلیون
بیشترین:1.004 میلیون
قیمت:1.004 میلیون
تغییر:3,978.00
درصد تغییر:0.40
قیمت:1 میلیون
تغییر:3.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/06
تعداد:15
حجم:272,675
ارزش:272.681 میلیارد
اولین:1 میلیون
کمترین:1 میلیون
بیشترین:1 میلیون
قیمت:1 میلیون
تغییر:7,778.00
درصد تغییر:0.77
قیمت:1 میلیون
تغییر:6,082.00
درصد تغییر:0.61
تاریخ : 1399/02/04
تعداد:4
حجم:33
ارزش:33.201 میلیون
اولین:1.005 میلیون
کمترین:1.005 میلیون
بیشترین:1.008 میلیون
قیمت:1.008 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.006 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/02/03
تعداد:4
حجم:33
ارزش:33.201 میلیون
اولین:1.005 میلیون
کمترین:1.005 میلیون
بیشترین:1.008 میلیون
قیمت:1.008 میلیون
تغییر:7,794.00
درصد تغییر:0.78
قیمت:1.006 میلیون
تغییر:5,983.00
درصد تغییر:0.60
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی