شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

اخزا706 | اوراق - فرابورس
- ( اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

-

زیر گروه:

اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

ممنوع-bourse.motevaghef

آخرین قیمت: 996,500 0.08
قیمت پایانی: 993,973 0.18

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/04/19
تعداد:23
حجم:50,232
ارزش:49.929 میلیارد
اولین:996,999
کمترین:948,002
بیشترین:996,999
قیمت:996,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:993,973
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/04/18
تعداد:23
حجم:50,232
ارزش:49.929 میلیارد
اولین:50,232
کمترین:996,999
بیشترین:49.929 میلیارد
قیمت:996,500
تغییر:1,000.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:993,973
تغییر:1,767.00
درصد تغییر:0.18
تاریخ : 1399/04/17
تعداد:14
حجم:6,138
ارزش:6.112 میلیارد
اولین:6,138
کمترین:995,000
بیشترین:6.112 میلیارد
قیمت:997,500
تغییر:1,375.00
درصد تغییر:0.14
قیمت:995,740
تغییر:720.00
درصد تغییر:0.07
تاریخ : 1399/04/16
تعداد:13
حجم:22,248
ارزش:22.169 میلیارد
اولین:22,248
کمترین:996,000
بیشترین:22.169 میلیارد
قیمت:996,125
تغییر:1,125.00
درصد تغییر:0.11
قیمت:996,460
تغییر:3,205.00
درصد تغییر:0.32
تاریخ : 1399/04/15
تعداد:20
حجم:7,080
ارزش:7.032 میلیارد
اولین:7,080
کمترین:990,011
بیشترین:7.032 میلیارد
قیمت:995,000
تغییر:1,997.00
درصد تغییر:0.20
قیمت:993,255
تغییر:85.00
درصد تغییر:0.01
تاریخ : 1399/04/14
تعداد:18
حجم:14,964
ارزش:14.864 میلیارد
اولین:9,454
کمترین:999,950
بیشترین:9.388 میلیارد
قیمت:993,003
تغییر:3,677.00
درصد تغییر:0.37
قیمت:993,340
تغییر:1,943.00
درصد تغییر:0.20
تاریخ : 1399/04/12
تعداد:11
حجم:1,551
ارزش:1.544 میلیارد
اولین:994,998
کمترین:994,048
بیشترین:996,680
قیمت:996,680
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:995,283
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/04/11
تعداد:11
حجم:1,551
ارزش:1.544 میلیارد
اولین:1,551
کمترین:994,998
بیشترین:1.544 میلیارد
قیمت:996,680
تغییر:1,784.00
درصد تغییر:0.18
قیمت:995,283
تغییر:291.00
درصد تغییر:0.03
تاریخ : 1399/04/10
تعداد:13
حجم:20,370
ارزش:20.268 میلیارد
اولین:20,370
کمترین:994,810
بیشترین:20.268 میلیارد
قیمت:994,896
تغییر:1,204.00
درصد تغییر:0.12
قیمت:994,992
تغییر:645.00
درصد تغییر:0.07
تاریخ : 1399/04/09
تعداد:23
حجم:34,947
ارزش:34.795 میلیارد
اولین:34,947
کمترین:995,000
بیشترین:34.795 میلیارد
قیمت:996,100
تغییر:1,100.00
درصد تغییر:0.11
قیمت:995,637
تغییر:2,250.00
درصد تغییر:0.23
تاریخ : 1399/04/08
تعداد:6
حجم:23,113
ارزش:22.96 میلیارد
اولین:23,113
کمترین:995,000
بیشترین:22.96 میلیارد
قیمت:995,000
تغییر:1,144.00
درصد تغییر:0.12
قیمت:993,387
تغییر:469.00
درصد تغییر:0.05
تاریخ : 1399/04/07
تعداد:2
حجم:2,190
ارزش:2.177 میلیارد
اولین:2,190
کمترین:993,856
بیشترین:2.177 میلیارد
قیمت:993,856
تغییر:333.00
درصد تغییر:0.03
قیمت:993,856
تغییر:311.00
درصد تغییر:0.03
تاریخ : 1399/04/05
تعداد:2
حجم:409
ارزش:406.36 میلیون
اولین:995,000
کمترین:993,523
بیشترین:995,000
قیمت:993,523
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:993,545
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/04/04
تعداد:2
حجم:409
ارزش:406.36 میلیون
اولین:409
کمترین:995,000
بیشترین:406.36 میلیون
قیمت:993,523
تغییر:523.00
درصد تغییر:0.05
قیمت:993,545
تغییر:207.00
درصد تغییر:0.02
تاریخ : 1399/04/03
تعداد:16
حجم:28,855
ارزش:28.663 میلیارد
اولین:28,855
کمترین:992,510
بیشترین:28.663 میلیارد
قیمت:993,000
تغییر:1,000.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:993,338
تغییر:1,263.00
درصد تغییر:0.13
تاریخ : 1399/04/02
تعداد:21
حجم:104,364
ارزش:103.537 میلیارد
اولین:991,990
کمترین:991,001
بیشترین:992,740
قیمت:992,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:992,075
تغییر:70.00
درصد تغییر:0.01
تاریخ : 1399/04/01
تعداد:52
حجم:397,201
ارزش:394.026 میلیارد
اولین:992,000
کمترین:990,046
بیشترین:993,000
قیمت:992,000
تغییر:496.00
درصد تغییر:0.05
قیمت:992,005
تغییر:588.00
درصد تغییر:0.06
تاریخ : 1399/03/31
تعداد:76
حجم:110,614
ارزش:109.665 میلیارد
اولین:110,614
کمترین:991,503
بیشترین:109.665 میلیارد
قیمت:991,504
تغییر:337.00
درصد تغییر:0.03
قیمت:991,417
تغییر:241.00
درصد تغییر:0.02
تاریخ : 1399/03/28
تعداد:38
حجم:199,054
ارزش:197.298 میلیارد
اولین:992,998
کمترین:990,400
بیشترین:992,998
قیمت:991,167
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:991,176
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/27
تعداد:38
حجم:199,054
ارزش:197.298 میلیارد
اولین:199,054
کمترین:992,998
بیشترین:197.298 میلیارد
قیمت:991,167
تغییر:168.00
درصد تغییر:0.02
قیمت:991,176
تغییر:1,243.00
درصد تغییر:0.13
تاریخ : 1399/03/26
تعداد:37
حجم:207,341
ارزش:205.254 میلیارد
اولین:207,341
کمترین:989,830
بیشترین:205.254 میلیارد
قیمت:990,999
تغییر:1,498.00
درصد تغییر:0.15
قیمت:989,933
تغییر:344.00
درصد تغییر:0.04
تاریخ : 1399/03/25
تعداد:19
حجم:29,416
ارزش:29.11 میلیارد
اولین:29,416
کمترین:989,456
بیشترین:29.11 میلیارد
قیمت:989,501
تغییر:299.00
درصد تغییر:0.03
قیمت:989,589
تغییر:358.00
درصد تغییر:0.04
تاریخ : 1399/03/24
تعداد:21
حجم:8,904
ارزش:8.808 میلیارد
اولین:8,904
کمترین:989,200
بیشترین:8.808 میلیارد
قیمت:989,202
تغییر:422.00
درصد تغییر:0.04
قیمت:989,231
تغییر:447.00
درصد تغییر:0.05
تاریخ : 1399/03/22
تعداد:33
حجم:192,096
ارزش:189.942 میلیارد
اولین:985,101
کمترین:985,101
بیشترین:988,800
قیمت:988,780
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:988,784
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/21
تعداد:33
حجم:192,096
ارزش:189.942 میلیارد
اولین:192,096
کمترین:985,101
بیشترین:189.942 میلیارد
قیمت:988,780
تغییر:997.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:988,784
تغییر:1,326.00
درصد تغییر:0.13
تاریخ : 1399/03/20
تعداد:14
حجم:10,603
ارزش:10.47 میلیارد
اولین:10,603
کمترین:986,753
بیشترین:10.47 میلیارد
قیمت:987,783
تغییر:1,028.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:987,458
تغییر:705.00
درصد تغییر:0.07
تاریخ : 1399/03/19
تعداد:22
حجم:10,342
ارزش:10.205 میلیارد
اولین:10,342
کمترین:986,021
بیشترین:10.205 میلیارد
قیمت:986,755
تغییر:302.00
درصد تغییر:0.03
قیمت:986,753
تغییر:428.00
درصد تغییر:0.04
تاریخ : 1399/03/18
تعداد:36
حجم:38,721
ارزش:38.191 میلیارد
اولین:38,721
کمترین:986,104
بیشترین:38.191 میلیارد
قیمت:986,453
تغییر:653.00
درصد تغییر:0.07
قیمت:986,325
تغییر:706.00
درصد تغییر:0.07
تاریخ : 1399/03/17
تعداد:23
حجم:15,485
ارزش:15.262 میلیارد
اولین:15,485
کمترین:985,005
بیشترین:15.262 میلیارد
قیمت:985,800
تغییر:200.00
درصد تغییر:0.02
قیمت:985,619
تغییر:581.00
درصد تغییر:0.06
تاریخ : 1399/03/13
تعداد:11
حجم:18,373
ارزش:18.098 میلیارد
اولین:18,373
کمترین:985,000
بیشترین:18.098 میلیارد
قیمت:986,000
تغییر:2,100.00
درصد تغییر:0.21
قیمت:985,038
تغییر:1,303.00
درصد تغییر:0.13
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی