شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اسنادخزانه-م6بودجه98-000519

اخزا806 | اوراق - فرابورس
- ( اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

-

زیر گروه:

اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 863,000 0.26
قیمت پایانی: 861,411 0.07

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/07/02
تعداد:35
حجم:161,914
ارزش:139.474 میلیارد
اولین:859,225
کمترین:859,225
بیشترین:864,500
قیمت:863,000
تغییر:2,804.00
درصد تغییر:0.33
قیمت:861,411
تغییر:627.00
درصد تغییر:0.07
تاریخ : 1399/07/01
تعداد:27
حجم:29,013
ارزش:24.974 میلیارد
اولین:857,785
کمترین:857,785
بیشترین:863,900
قیمت:860,196
تغییر:344.00
درصد تغییر:0.04
قیمت:860,784
تغییر:899.00
درصد تغییر:0.11
تاریخ : 1399/06/31
تعداد:37
حجم:48,951
ارزش:42.092 میلیارد
اولین:859,001
کمترین:859,001
بیشترین:863,900
قیمت:859,852
تغییر:752.00
درصد تغییر:0.09
قیمت:859,885
تغییر:1,077.00
درصد تغییر:0.13
تاریخ : 1399/06/30
تعداد:51
حجم:107,862
ارزش:92.633 میلیارد
اولین:107,862
کمترین:856,000
بیشترین:92.633 میلیارد
قیمت:859,100
تغییر:71.00
درصد تغییر:0.01
قیمت:858,808
تغییر:509.00
درصد تغییر:0.06
تاریخ : 1399/06/29
تعداد:38
حجم:31,757
ارزش:27.289 میلیارد
اولین:858,716
کمترین:858,010
بیشترین:861,000
قیمت:859,171
تغییر:930.00
درصد تغییر:0.11
قیمت:859,317
تغییر:1,118.00
درصد تغییر:0.13
تاریخ : 1399/06/26
تعداد:24
حجم:43,084
ارزش:37.071 میلیارد
اولین:860,000
کمترین:860,000
بیشترین:864,996
قیمت:860,101
تغییر:5,649.00
درصد تغییر:0.65
قیمت:860,435
تغییر:4,753.00
درصد تغییر:0.55
تاریخ : 1399/06/25
تعداد:33
حجم:57,066
ارزش:49.373 میلیارد
اولین:57,066
کمترین:861,650
بیشترین:49.373 میلیارد
قیمت:865,750
تغییر:9,242.00
درصد تغییر:1.06
قیمت:865,188
تغییر:1,073.00
درصد تغییر:0.12
تاریخ : 1399/06/24
تعداد:38
حجم:77,099
ارزش:66.788 میلیارد
اولین:857,501
کمترین:857,501
بیشترین:880,000
قیمت:874,992
تغییر:16,986.00
درصد تغییر:1.98
قیمت:866,261
تغییر:7,574.00
درصد تغییر:0.88
تاریخ : 1399/06/23
تعداد:77
حجم:112,767
ارزش:96.832 میلیارد
اولین:854,033
کمترین:854,033
بیشترین:869,896
قیمت:858,006
تغییر:1,964.00
درصد تغییر:0.23
قیمت:858,687
تغییر:2,663.00
درصد تغییر:0.31
تاریخ : 1399/06/22
تعداد:31
حجم:34,319
ارزش:29.378 میلیارد
اولین:855,990
کمترین:855,990
بیشترین:857,000
قیمت:856,042
تغییر:1,766.00
درصد تغییر:0.21
قیمت:856,024
تغییر:1,461.00
درصد تغییر:0.17
تاریخ : 1399/06/19
تعداد:46
حجم:36,820
ارزش:31.465 میلیارد
اولین:36,820
کمترین:854,005
بیشترین:31.465 میلیارد
قیمت:854,276
تغییر:727.00
درصد تغییر:0.09
قیمت:854,563
تغییر:453.00
درصد تغییر:0.05
تاریخ : 1399/06/18
تعداد:46
حجم:55,051
ارزش:47.069 میلیارد
اولین:854,480
کمترین:854,479
بیشترین:856,000
قیمت:855,003
تغییر:647.00
درصد تغییر:0.08
قیمت:855,016
تغییر:541.00
درصد تغییر:0.06
تاریخ : 1399/06/17
تعداد:41
حجم:49,339
ارزش:42.159 میلیارد
اولین:847,748
کمترین:847,738
بیشترین:856,330
قیمت:855,650
تغییر:1,650.00
درصد تغییر:0.19
قیمت:854,475
تغییر:590.00
درصد تغییر:0.07
تاریخ : 1399/06/16
تعداد:53
حجم:100,869
ارزش:86.131 میلیارد
اولین:100,869
کمترین:853,680
بیشترین:86.131 میلیارد
قیمت:854,000
تغییر:501.00
درصد تغییر:0.06
قیمت:853,885
تغییر:201.00
درصد تغییر:0.02
تاریخ : 1399/06/15
تعداد:31
حجم:39,037
ارزش:33.325 میلیارد
اولین:854,990
کمترین:850,007
بیشترین:855,760
قیمت:854,501
تغییر:10,499.00
درصد تغییر:1.21
قیمت:853,684
تغییر:1,836.00
درصد تغییر:0.22
تاریخ : 1399/06/12
تعداد:56
حجم:168,339
ارزش:144.017 میلیارد
اولین:168,339
کمترین:854,000
بیشترین:144.017 میلیارد
قیمت:865,000
تغییر:12,000.00
درصد تغییر:1.41
قیمت:855,520
تغییر:2,544.00
درصد تغییر:0.30
تاریخ : 1399/06/11
تعداد:29
حجم:52,790
ارزش:45.029 میلیارد
اولین:846,512
کمترین:846,512
بیشترین:855,000
قیمت:853,000
تغییر:6,983.00
درصد تغییر:0.83
قیمت:852,976
تغییر:62.00
درصد تغییر:0.01
تاریخ : 1399/06/10
تعداد:67
حجم:114,146
ارزش:97.371 میلیارد
اولین:114,146
کمترین:832,322
بیشترین:97.371 میلیارد
قیمت:846,017
تغییر:13,983.00
درصد تغییر:1.63
قیمت:853,038
تغییر:13,094.00
درصد تغییر:1.51
تاریخ : 1399/06/05
تعداد:46
حجم:124,100
ارزش:107.487 میلیارد
اولین:124,100
کمترین:847,503
بیشترین:107.487 میلیارد
قیمت:860,000
تغییر:12,498.00
درصد تغییر:1.48
قیمت:866,132
تغییر:3,542.00
درصد تغییر:0.41
تاریخ : 1399/06/04
تعداد:55
حجم:115,892
ارزش:99.967 میلیارد
اولین:115,892
کمترین:841,694
بیشترین:99.967 میلیارد
قیمت:847,502
تغییر:2,508.00
درصد تغییر:0.30
قیمت:862,590
تغییر:2,441.00
درصد تغییر:0.28
تاریخ : 1399/06/03
تعداد:49
حجم:121,830
ارزش:104.792 میلیارد
اولین:121,830
کمترین:850,000
بیشترین:104.792 میلیارد
قیمت:850,010
تغییر:3,010.00
درصد تغییر:0.36
قیمت:860,149
تغییر:7,808.00
درصد تغییر:0.92
تاریخ : 1399/06/02
تعداد:32
حجم:74,820
ارزش:63.772 میلیارد
اولین:830,015
کمترین:830,015
بیشترین:858,000
قیمت:847,000
تغییر:1,000.00
درصد تغییر:0.12
قیمت:852,341
تغییر:7,142.00
درصد تغییر:0.85
تاریخ : 1399/06/01
تعداد:60
حجم:60,890
ارزش:51.464 میلیارد
اولین:844,010
کمترین:844,000
بیشترین:850,000
قیمت:848,000
تغییر:4,098.00
درصد تغییر:0.49
قیمت:845,199
تغییر:4,373.00
درصد تغییر:0.52
تاریخ : 1399/05/29
تعداد:55
حجم:92,231
ارزش:78.357 میلیارد
اولین:838,943
کمترین:838,943
بیشترین:865,000
قیمت:843,902
تغییر:301.00
درصد تغییر:0.04
قیمت:849,572
تغییر:6,116.00
درصد تغییر:0.73
تاریخ : 1399/05/28
تعداد:40
حجم:32,991
ارزش:27.826 میلیارد
اولین:841,121
کمترین:841,120
بیشترین:846,000
قیمت:843,601
تغییر:1,408.00
درصد تغییر:0.17
قیمت:843,456
تغییر:1,921.00
درصد تغییر:0.23
تاریخ : 1399/05/27
تعداد:43
حجم:30,762
ارزش:26.005 میلیارد
اولین:849,000
کمترین:841,011
بیشترین:849,500
قیمت:845,009
تغییر:509.00
درصد تغییر:0.06
قیمت:845,377
تغییر:3,367.00
درصد تغییر:0.40
تاریخ : 1399/05/26
تعداد:46
حجم:49,592
ارزش:41.757 میلیارد
اولین:840,169
کمترین:840,169
بیشترین:844,500
قیمت:844,500
تغییر:1,493.00
درصد تغییر:0.18
قیمت:842,010
تغییر:884.00
درصد تغییر:0.11
تاریخ : 1399/05/25
تعداد:21
حجم:37,039
ارزش:31.22 میلیارد
اولین:840,002
کمترین:840,002
بیشترین:845,000
قیمت:843,007
تغییر:498.00
درصد تغییر:0.06
قیمت:842,894
تغییر:1,383.00
درصد تغییر:0.16
تاریخ : 1399/05/22
تعداد:26
حجم:22,685
ارزش:19.09 میلیارد
اولین:844,900
کمترین:833,511
بیشترین:845,500
قیمت:842,509
تغییر:256.00
درصد تغییر:0.03
قیمت:841,511
تغییر:66.00
درصد تغییر:0.01
تاریخ : 1399/05/21
تعداد:38
حجم:50,957
ارزش:42.884 میلیارد
اولین:834,200
کمترین:834,200
بیشترین:845,080
قیمت:842,253
تغییر:553.00
درصد تغییر:0.07
قیمت:841,577
تغییر:109.00
درصد تغییر:0.01
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی