شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اسنادخزانه-م1بودجه98-990423

اخزا801 | اوراق - فرابورس
- ( اسناد خزانه اسلامی )
گروه:

-

زیر گروه:

اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

ممنوع-bourse.motevaghef

آخرین قیمت: 996,678 0.29
قیمت پایانی: 986,527 0.73

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

تاریخ : 1399/04/19
تعداد:48
حجم:35,979
ارزش:35.494 میلیارد
اولین:996,100
کمترین:954,000
بیشترین:996,700
قیمت:996,678
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:986,527
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/04/18
تعداد:48
حجم:35,979
ارزش:35.494 میلیارد
اولین:35,979
کمترین:996,100
بیشترین:35.494 میلیارد
قیمت:996,678
تغییر:627.00
درصد تغییر:0.06
قیمت:986,527
تغییر:7,254.00
درصد تغییر:0.73
تاریخ : 1399/04/17
تعداد:49
حجم:28,277
ارزش:28.101 میلیارد
اولین:28,277
کمترین:996,000
بیشترین:28.101 میلیارد
قیمت:996,051
تغییر:551.00
درصد تغییر:0.06
قیمت:993,781
تغییر:2,232.00
درصد تغییر:0.22
تاریخ : 1399/04/16
تعداد:7
حجم:8,856
ارزش:8.821 میلیارد
اولین:8,856
کمترین:1,000,000
بیشترین:8.821 میلیارد
قیمت:995,500
تغییر:3,499.00
درصد تغییر:0.35
قیمت:996,013
تغییر:412.00
درصد تغییر:0.04
تاریخ : 1399/04/15
تعداد:13
حجم:26,351
ارزش:26.235 میلیارد
اولین:999,999
کمترین:992,001
بیشترین:1,000,000
قیمت:992,001
تغییر:4,997.00
درصد تغییر:0.50
قیمت:995,601
تغییر:4,226.00
درصد تغییر:0.43
تاریخ : 1399/04/14
تعداد:19
حجم:13,942
ارزش:13.822 میلیارد
اولین:10,921
کمترین:990,999
بیشترین:10.814 میلیارد
قیمت:996,998
تغییر:1,117.00
درصد تغییر:0.11
قیمت:991,375
تغییر:3,787.00
درصد تغییر:0.38
تاریخ : 1399/04/12
تعداد:14
حجم:11,288
ارزش:11.233 میلیارد
اولین:993,600
کمترین:993,600
بیشترین:995,881
قیمت:995,881
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:995,162
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/04/11
تعداد:14
حجم:11,288
ارزش:11.233 میلیارد
اولین:11,288
کمترین:993,600
بیشترین:11.233 میلیارد
قیمت:995,881
تغییر:1,011.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:995,162
تغییر:289.00
درصد تغییر:0.03
تاریخ : 1399/04/10
تعداد:16
حجم:40,676
ارزش:40.467 میلیارد
اولین:40,676
کمترین:994,867
بیشترین:40.467 میلیارد
قیمت:994,870
تغییر:1,130.00
درصد تغییر:0.11
قیمت:994,873
تغییر:300.00
درصد تغییر:0.03
تاریخ : 1399/04/09
تعداد:16
حجم:12,767
ارزش:12.698 میلیارد
اولین:12,767
کمترین:994,500
بیشترین:12.698 میلیارد
قیمت:996,000
تغییر:1,804.00
درصد تغییر:0.18
قیمت:994,573
تغییر:351.00
درصد تغییر:0.04
تاریخ : 1399/04/08
تعداد:25
حجم:11,566
ارزش:11.499 میلیارد
اولین:11,566
کمترین:993,000
بیشترین:11.499 میلیارد
قیمت:994,196
تغییر:339.00
درصد تغییر:0.03
قیمت:994,222
تغییر:785.00
درصد تغییر:0.08
تاریخ : 1399/04/07
تعداد:11
حجم:16,486
ارزش:16.378 میلیارد
اولین:16,486
کمترین:993,027
بیشترین:16.378 میلیارد
قیمت:993,857
تغییر:336.00
درصد تغییر:0.03
قیمت:993,437
تغییر:84.00
درصد تغییر:0.01
تاریخ : 1399/04/05
تعداد:9
حجم:12,656
ارزش:12.574 میلیارد
اولین:993,520
کمترین:993,520
بیشترین:993,522
قیمت:993,521
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:993,521
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/04/04
تعداد:9
حجم:12,656
ارزش:12.574 میلیارد
اولین:12,656
کمترین:993,520
بیشترین:12.574 میلیارد
قیمت:993,521
تغییر:613.00
درصد تغییر:0.06
قیمت:993,521
تغییر:635.00
درصد تغییر:0.06
تاریخ : 1399/04/03
تعداد:17
حجم:19,453
ارزش:19.315 میلیارد
اولین:19,453
کمترین:992,510
بیشترین:19.315 میلیارد
قیمت:992,908
تغییر:808.00
درصد تغییر:0.08
قیمت:992,886
تغییر:1,209.00
درصد تغییر:0.12
تاریخ : 1399/04/02
تعداد:25
حجم:36,211
ارزش:35.91 میلیارد
اولین:981,155
کمترین:981,155
بیشترین:993,998
قیمت:992,100
تغییر:599.00
درصد تغییر:0.06
قیمت:991,677
تغییر:45.00
درصد تغییر:0.01
تاریخ : 1399/04/01
تعداد:46
حجم:172,019
ارزش:170.595 میلیارد
اولین:990,002
کمترین:990,000
بیشترین:992,000
قیمت:991,501
تغییر:12.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:991,722
تغییر:219.00
درصد تغییر:0.02
تاریخ : 1399/03/31
تعداد:48
حجم:177,207
ارزش:175.701 میلیارد
اولین:177,207
کمترین:990,005
بیشترین:175.701 میلیارد
قیمت:991,513
تغییر:346.00
درصد تغییر:0.04
قیمت:991,503
تغییر:336.00
درصد تغییر:0.03
تاریخ : 1399/03/28
تعداد:25
حجم:35,703
ارزش:35.388 میلیارد
اولین:991,167
کمترین:991,159
بیشترین:991,173
قیمت:991,167
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:991,167
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/27
تعداد:25
حجم:35,703
ارزش:35.388 میلیارد
اولین:35,703
کمترین:991,167
بیشترین:35.388 میلیارد
قیمت:991,167
تغییر:1,161.00
درصد تغییر:0.12
قیمت:991,167
تغییر:1,080.00
درصد تغییر:0.11
تاریخ : 1399/03/26
تعداد:26
حجم:34,494
ارزش:34.152 میلیارد
اولین:34,494
کمترین:990,000
بیشترین:34.152 میلیارد
قیمت:990,006
تغییر:454.00
درصد تغییر:0.05
قیمت:990,087
تغییر:426.00
درصد تغییر:0.04
تاریخ : 1399/03/25
تعداد:18
حجم:37,626
ارزش:37.237 میلیارد
اولین:37,626
کمترین:989,462
بیشترین:37.237 میلیارد
قیمت:989,552
تغییر:300.00
درصد تغییر:0.03
قیمت:989,661
تغییر:496.00
درصد تغییر:0.05
تاریخ : 1399/03/24
تعداد:33
حجم:86,371
ارزش:85.435 میلیارد
اولین:86,371
کمترین:989,121
بیشترین:85.435 میلیارد
قیمت:989,252
تغییر:652.00
درصد تغییر:0.07
قیمت:989,165
تغییر:492.00
درصد تغییر:0.05
تاریخ : 1399/03/22
تعداد:30
حجم:50,251
ارزش:49.682 میلیارد
اولین:984,001
کمترین:984,001
بیشترین:988,787
قیمت:988,600
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:988,673
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/21
تعداد:30
حجم:50,251
ارزش:49.682 میلیارد
اولین:50,251
کمترین:984,001
بیشترین:49.682 میلیارد
قیمت:988,600
تغییر:1,450.00
درصد تغییر:0.15
قیمت:988,673
تغییر:986.00
درصد تغییر:0.10
تاریخ : 1399/03/20
تعداد:44
حجم:69,419
ارزش:68.564 میلیارد
اولین:69,419
کمترین:987,000
بیشترین:68.564 میلیارد
قیمت:987,150
تغییر:589.00
درصد تغییر:0.06
قیمت:987,687
تغییر:1,159.00
درصد تغییر:0.12
تاریخ : 1399/03/19
تعداد:16
حجم:22,602
ارزش:22.298 میلیارد
اولین:22,602
کمترین:986,490
بیشترین:22.298 میلیارد
قیمت:986,561
تغییر:71.00
درصد تغییر:0.01
قیمت:986,528
تغییر:15.00
درصد تغییر:0.00
تاریخ : 1399/03/18
تعداد:29
حجم:28,935
ارزش:28.546 میلیارد
اولین:28,935
کمترین:985,999
بیشترین:28.546 میلیارد
قیمت:986,490
تغییر:903.00
درصد تغییر:0.09
قیمت:986,543
تغییر:1,042.00
درصد تغییر:0.11
تاریخ : 1399/03/17
تعداد:34
حجم:70,664
ارزش:69.639 میلیارد
اولین:70,664
کمترین:985,302
بیشترین:69.639 میلیارد
قیمت:985,587
تغییر:293.00
درصد تغییر:0.03
قیمت:985,501
تغییر:269.00
درصد تغییر:0.03
تاریخ : 1399/03/13
تعداد:14
حجم:11,032
ارزش:10.869 میلیارد
اولین:11,032
کمترین:984,999
بیشترین:10.869 میلیارد
قیمت:985,294
تغییر:1,520.00
درصد تغییر:0.16
قیمت:985,232
تغییر:1,486.00
درصد تغییر:0.15
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی