شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

شستا993 | اوراق - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.129 میلیون 10.00
قیمت پایانی: 1.129 میلیون 10.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/04/25
تعداد:3
حجم:25
ارزش:28.215 میلیون
اولین:1.129 میلیون
کمترین:1.129 میلیون
بیشترین:1.129 میلیون
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:102,600.00
درصد تغییر:10.00
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:102,600.00
درصد تغییر:10.00
1399/04/24
تعداد:3
حجم:19
ارزش:19.494 میلیون
اولین:1.026 میلیون
کمترین:1.026 میلیون
بیشترین:1.026 میلیون
قیمت:1.026 میلیون
تغییر:102,600.00
درصد تغییر:9.09
قیمت:1.026 میلیون
تغییر:102,600.00
درصد تغییر:9.09
1399/04/23
تعداد:2
حجم:10
ارزش:11.286 میلیون
اولین:1.129 میلیون
کمترین:1.129 میلیون
بیشترین:1.129 میلیون
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/22
تعداد:3
حجم:15
ارزش:16.929 میلیون
اولین:1.129 میلیون
کمترین:1.129 میلیون
بیشترین:1.129 میلیون
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/21
تعداد:2
حجم:30
ارزش:33.858 میلیون
اولین:1.129 میلیون
کمترین:1.129 میلیون
بیشترین:1.129 میلیون
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/19
تعداد:2
حجم:12
ارزش:13.543 میلیون
اولین:1.129 میلیون
کمترین:1.12 میلیون
بیشترین:1.129 میلیون
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/18
تعداد:2
حجم:12
ارزش:13.543 میلیون
اولین:1.129 میلیون
کمترین:1.129 میلیون
بیشترین:1.129 میلیون
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/17
تعداد:1
حجم:20
ارزش:22.572 میلیون
اولین:1.129 میلیون
کمترین:1.129 میلیون
بیشترین:1.129 میلیون
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/16
تعداد:1
حجم:9
ارزش:10.157 میلیون
اولین:1.129 میلیون
کمترین:1.129 میلیون
بیشترین:1.129 میلیون
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:28,576.00
درصد تغییر:2.60
قیمت:1.129 میلیون
تغییر:28,576.00
درصد تغییر:2.60
1399/04/15
تعداد:1
حجم:9
ارزش:9.9 میلیون
اولین:1.1 میلیون
کمترین:1.1 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:74,024.00
درصد تغییر:7.22
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:74,024.00
درصد تغییر:7.22
1399/04/14
تعداد:1
حجم:15
ارزش:15.39 میلیون
اولین:15
کمترین:1.026 میلیون
بیشترین:15.39 میلیون
قیمت:1.026 میلیون
تغییر:74,024.00
درصد تغییر:6.73
قیمت:1.026 میلیون
تغییر:74,019.00
درصد تغییر:6.73
1399/04/12
تعداد:3
حجم:28
ارزش:30.801 میلیون
اولین:1.1 میلیون
کمترین:1.1 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:9.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/11
تعداد:3
حجم:28
ارزش:30.801 میلیون
اولین:1.1 میلیون
کمترین:1.1 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:4.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/10
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.6 میلیون
اولین:1.1 میلیون
کمترین:1.1 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:120.00
درصد تغییر:0.01
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:120.00
درصد تغییر:0.01
1399/04/09
تعداد:1
حجم:9
ارزش:9.899 میلیون
اولین:1.1 میلیون
کمترین:1.1 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/08
تعداد:1
حجم:1
ارزش:1.1 میلیون
اولین:1.1 میلیون
کمترین:1.1 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:129.00
درصد تغییر:0.01
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:129.00
درصد تغییر:0.01
1399/04/05
تعداد:1
حجم:15
ارزش:16.5 میلیون
اولین:1.1 میلیون
کمترین:1.1 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/04
تعداد:1
حجم:15
ارزش:16.5 میلیون
اولین:1.1 میلیون
کمترین:-
بیشترین:-
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:129.00
درصد تغییر:0.01
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:129.00
درصد تغییر:0.01
1399/04/03
تعداد:1
حجم:15
ارزش:16.499 میلیون
اولین:1.1 میلیون
کمترین:1.1 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:1,270.00
درصد تغییر:0.12
1399/04/02
تعداد:4
حجم:71
ارزش:78.003 میلیون
اولین:1.1 میلیون
کمترین:1.098 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:129.00
درصد تغییر:0.01
قیمت:1.099 میلیون
تغییر:1,252.00
درصد تغییر:0.11
1399/04/01
تعداد:4
حجم:54
ارزش:59.394 میلیون
اولین:1.1 میلیون
کمترین:1.1 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:929.00
درصد تغییر:0.09
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:782.00
درصد تغییر:0.07
1399/03/31
تعداد:2
حجم:15
ارزش:16.487 میلیون
اولین:1.099 میلیون
کمترین:1.099 میلیون
بیشترین:1.099 میلیون
قیمت:1.099 میلیون
تغییر:929.00
درصد تغییر:0.08
قیمت:1.099 میلیون
تغییر:929.00
درصد تغییر:0.08
1399/03/28
تعداد:4
حجم:71
ارزش:78.102 میلیون
اولین:1.1 میلیون
کمترین:1.1 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/27
تعداد:4
حجم:71
ارزش:78.102 میلیون
اولین:1.1 میلیون
کمترین:1.1 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:100,002.00
درصد تغییر:10.00
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:100,002.00
درصد تغییر:10.00
1399/03/26
تعداد:1
حجم:102
ارزش:102.003 میلیون
اولین:102
کمترین:1 میلیون
بیشترین:102.003 میلیون
قیمت:1 میلیون
تغییر:100,047.00
درصد تغییر:9.10
قیمت:1 میلیون
تغییر:12,537.00
درصد تغییر:1.24
1399/03/25
تعداد:7
حجم:6,176
ارزش:6.254 میلیارد
اولین:6,176
کمترین:1.093 میلیون
بیشترین:6.254 میلیارد
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.013 میلیون
تغییر:87,510.00
درصد تغییر:7.96
1399/03/24
تعداد:2
حجم:13
ارزش:14.301 میلیون
اولین:1.1 میلیون
کمترین:1.1 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:15,162.00
درصد تغییر:1.40
1399/03/22
تعداد:3
حجم:33
ارزش:35.802 میلیون
اولین:1 میلیون
کمترین:1 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.085 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/21
تعداد:3
حجم:33
ارزش:35.802 میلیون
اولین:1 میلیون
کمترین:1 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.085 میلیون
تغییر:15,162.00
درصد تغییر:1.38
1399/03/20
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.6 میلیون
اولین:1.1 میلیون
کمترین:1.005 میلیون
بیشترین:1.1 میلیون
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.1 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی