شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مرابحه عام دولت2-ش.خ سایر0212

اراد24 | اوراق - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 828,450 5.00
قیمت پایانی: 828,450 5.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/04/16
تعداد:1
حجم:100
ارزش:82.845 میلیون
اولین:828,450
کمترین:828,450
بیشترین:828,450
قیمت:828,450
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:828,450
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/15
تعداد:1
حجم:100
ارزش:82.845 میلیون
اولین:100
کمترین:828,450
بیشترین:82.845 میلیون
قیمت:828,450
تغییر:39,450.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:828,450
تغییر:39,450.00
درصد تغییر:5.00
1399/04/12
تعداد:1
حجم:1,000
ارزش:789 میلیون
اولین:789,000
کمترین:789,000
بیشترین:789,000
قیمت:789,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:789,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/11
تعداد:1
حجم:1,000
ارزش:789 میلیون
اولین:1,000
کمترین:789,000
بیشترین:789 میلیون
قیمت:789,000
تغییر:41,000.00
درصد تغییر:4.94
قیمت:789,000
تغییر:41,000.00
درصد تغییر:4.94
1399/04/09
تعداد:3
حجم:26,000
ارزش:21.58 میلیارد
اولین:830,000
کمترین:830,000
بیشترین:830,000
قیمت:830,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:830,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/08
تعداد:3
حجم:26,000
ارزش:21.58 میلیارد
اولین:26,000
کمترین:830,000
بیشترین:21.58 میلیارد
قیمت:830,000
تغییر:37,825.00
درصد تغییر:4.36
قیمت:830,000
تغییر:37,825.00
درصد تغییر:4.36
1399/02/31
تعداد:1
حجم:5,000
ارزش:4.339 میلیارد
اولین:867,825
کمترین:867,825
بیشترین:867,825
قیمت:867,825
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:867,825
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/30
تعداد:1
حجم:5,000
ارزش:4.339 میلیارد
اولین:5,000
کمترین:867,825
بیشترین:4.339 میلیارد
قیمت:867,825
تغییر:41,325.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:867,825
تغییر:41,325.00
درصد تغییر:5.00
1399/02/17
تعداد:1
حجم:6,000
ارزش:4.959 میلیارد
اولین:826,500
کمترین:826,500
بیشترین:826,500
قیمت:826,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:826,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/16
تعداد:1
حجم:6,000
ارزش:4.959 میلیارد
اولین:6,000
کمترین:826,500
بیشترین:4.959 میلیارد
قیمت:826,500
تغییر:43,500.00
درصد تغییر:5.00
قیمت:826,500
تغییر:43,500.00
درصد تغییر:5.00
1399/02/15
تعداد:1
حجم:1,000
ارزش:870 میلیون
اولین:870,000
کمترین:870,000
بیشترین:870,000
قیمت:870,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:870,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/14
تعداد:1
حجم:1,000
ارزش:870 میلیون
اولین:1,000
کمترین:870,000
بیشترین:870 میلیون
قیمت:870,000
تغییر:45,000.00
درصد تغییر:4.92
قیمت:870,000
تغییر:45,000.00
درصد تغییر:4.92
1399/02/13
تعداد:1
حجم:1,000
ارزش:915 میلیون
اولین:1,000
کمترین:915,000
بیشترین:915 میلیون
قیمت:915,000
تغییر:45,000.00
درصد تغییر:4.69
قیمت:915,000
تغییر:45,000.00
درصد تغییر:4.69
1399/02/11
تعداد:1
حجم:1,000
ارزش:960 میلیون
اولین:960,000
کمترین:960,000
بیشترین:960,000
قیمت:960,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:960,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/10
تعداد:1
حجم:1,000
ارزش:960 میلیون
اولین:960,000
کمترین:960,000
بیشترین:960,000
قیمت:960,000
تغییر:40,000.00
درصد تغییر:4.00
قیمت:960,000
تغییر:40,000.00
درصد تغییر:4.00
1398/12/25
تعداد:136
حجم:26.5 میلیون
ارزش:26.5 هزار میلیارد
اولین:1,000,000
کمترین:1,000,000
بیشترین:1,000,000
قیمت:1,000,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1,000,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی