شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اسنادخزانه-م4بودجه98-000421

اخزا804 | اوراق - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

اسناد خزانه اسلامی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 856,160 0.14
قیمت پایانی: 854,462 0.05

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/03/13
تعداد:27
حجم:14,268
ارزش:12.191 میلیارد
اولین:855,890
کمترین:851,026
بیشترین:860,432
قیمت:856,160
تغییر:260.00
درصد تغییر:0.03
قیمت:854,462
تغییر:467.00
درصد تغییر:0.06
1399/03/12
تعداد:14
حجم:18,102
ارزش:15.476 میلیارد
اولین:18,102
کمترین:853,110
بیشترین:15.476 میلیارد
قیمت:855,900
تغییر:1,966.00
درصد تغییر:0.23
قیمت:854,929
تغییر:1,819.00
درصد تغییر:0.21
1399/03/11
تعداد:31
حجم:28,511
ارزش:24.323 میلیارد
اولین:28,511
کمترین:855,000
بیشترین:24.323 میلیارد
قیمت:853,934
تغییر:1,933.00
درصد تغییر:0.23
قیمت:853,110
تغییر:213.00
درصد تغییر:0.03
1399/03/10
تعداد:25
حجم:26,441
ارزش:22.563 میلیارد
اولین:26,441
کمترین:850,112
بیشترین:22.563 میلیارد
قیمت:852,001
تغییر:1,996.00
درصد تغییر:0.24
قیمت:853,323
تغییر:473.00
درصد تغییر:0.06
1399/03/8
تعداد:43
حجم:65,963
ارزش:56.319 میلیارد
اولین:854,500
کمترین:850,000
بیشترین:855,302
قیمت:850,005
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:853,796
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/7
تعداد:43
حجم:65,963
ارزش:56.319 میلیارد
اولین:65,963
کمترین:854,500
بیشترین:56.319 میلیارد
قیمت:850,005
تغییر:1,132.00
درصد تغییر:0.13
قیمت:853,796
تغییر:1,558.00
درصد تغییر:0.18
1399/03/6
تعداد:69
حجم:74,511
ارزش:63.501 میلیارد
اولین:74,511
کمترین:850,004
بیشترین:63.501 میلیارد
قیمت:851,137
تغییر:4,362.00
درصد تغییر:0.51
قیمت:852,238
تغییر:1,832.00
درصد تغییر:0.22
1399/03/4
تعداد:49
حجم:112,151
ارزش:95.785 میلیارد
اولین:855,000
کمترین:850,001
بیشترین:855,499
قیمت:855,499
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:854,070
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/3
تعداد:49
حجم:112,151
ارزش:95.785 میلیارد
اولین:-
کمترین:850,001
بیشترین:855,499
قیمت:855,499
تغییر:2,499.00
درصد تغییر:0.29
قیمت:854,070
تغییر:3,195.00
درصد تغییر:0.38
1399/03/1
تعداد:16
حجم:13,601
ارزش:11.573 میلیارد
اولین:850,104
کمترین:850,103
بیشترین:853,000
قیمت:853,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:850,875
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/31
تعداد:16
حجم:13,601
ارزش:11.573 میلیارد
اولین:13,601
کمترین:850,104
بیشترین:11.573 میلیارد
قیمت:853,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:850,875
تغییر:241.00
درصد تغییر:0.03
1399/02/30
تعداد:19
حجم:24,187
ارزش:20.574 میلیارد
اولین:24,187
کمترین:850,001
بیشترین:20.574 میلیارد
قیمت:853,000
تغییر:2,999.00
درصد تغییر:0.35
قیمت:850,634
تغییر:715.00
درصد تغییر:0.08
1399/02/29
تعداد:23
حجم:27,541
ارزش:23.447 میلیارد
اولین:27,541
کمترین:852,000
بیشترین:23.447 میلیارد
قیمت:850,001
تغییر:841.00
درصد تغییر:0.10
قیمت:851,349
تغییر:94.00
درصد تغییر:0.01
1399/02/28
تعداد:16
حجم:23,887
ارزش:20.334 میلیارد
اولین:23,887
کمترین:850,838
بیشترین:20.334 میلیارد
قیمت:850,842
تغییر:1,859.00
درصد تغییر:0.22
قیمت:851,255
تغییر:1,445.00
درصد تغییر:0.17
1399/02/27
تعداد:19
حجم:19,864
ارزش:16.938 میلیارد
اولین:19,864
کمترین:852,700
بیشترین:16.938 میلیارد
قیمت:852,701
تغییر:701.00
درصد تغییر:0.08
قیمت:852,700
تغییر:2,036.00
درصد تغییر:0.24
1399/02/25
تعداد:8
حجم:3,551
ارزش:3.021 میلیارد
اولین:844,011
کمترین:844,011
بیشترین:852,000
قیمت:852,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:850,664
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/24
تعداد:8
حجم:3,551
ارزش:3.021 میلیارد
اولین:3,551
کمترین:844,011
بیشترین:3.021 میلیارد
قیمت:852,000
تغییر:1,200.00
درصد تغییر:0.14
قیمت:850,664
تغییر:5,192.00
درصد تغییر:0.61
1399/02/23
تعداد:13
حجم:46,080
ارزش:38.959 میلیارد
اولین:46,080
کمترین:842,536
بیشترین:38.959 میلیارد
قیمت:850,800
تغییر:300.00
درصد تغییر:0.04
قیمت:845,472
تغییر:1,709.00
درصد تغییر:0.20
1399/02/22
تعداد:13
حجم:6,799
ارزش:5.76 میلیارد
اولین:840,028
کمترین:840,028
بیشترین:850,500
قیمت:850,500
تغییر:2,700.00
درصد تغییر:0.32
قیمت:847,181
تغییر:1,579.00
درصد تغییر:0.19
1399/02/21
تعداد:34
حجم:37,716
ارزش:32.012 میلیارد
اولین:37,716
کمترین:846,000
بیشترین:32.012 میلیارد
قیمت:847,800
تغییر:2,200.00
درصد تغییر:0.26
قیمت:848,760
تغییر:5,583.00
درصد تغییر:0.66
1399/02/20
تعداد:30
حجم:17,368
ارزش:14.644 میلیارد
اولین:843,990
کمترین:839,659
بیشترین:850,000
قیمت:850,000
تغییر:10,500.00
درصد تغییر:1.25
قیمت:843,177
تغییر:2,596.00
درصد تغییر:0.31
1399/02/18
تعداد:24
حجم:50,334
ارزش:42.31 میلیارد
اولین:836,001
کمترین:836,001
بیشترین:849,770
قیمت:839,500
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:840,581
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/17
تعداد:24
حجم:50,334
ارزش:42.31 میلیارد
اولین:50,334
کمترین:836,001
بیشترین:42.31 میلیارد
قیمت:839,500
تغییر:1,500.00
درصد تغییر:0.18
قیمت:840,581
تغییر:1,298.00
درصد تغییر:0.16
1399/02/16
تعداد:37
حجم:32,332
ارزش:27.136 میلیارد
اولین:32,332
کمترین:834,750
بیشترین:27.136 میلیارد
قیمت:838,000
تغییر:519.00
درصد تغییر:0.06
قیمت:839,283
تغییر:1,813.00
درصد تغییر:0.22
1399/02/15
تعداد:19
حجم:58,193
ارزش:48.735 میلیارد
اولین:58,193
کمترین:837,951
بیشترین:48.735 میلیارد
قیمت:837,481
تغییر:134.00
درصد تغییر:0.02
قیمت:837,470
تغییر:35.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/14
تعداد:44
حجم:29,967
ارزش:25.098 میلیارد
اولین:834,128
کمترین:834,000
بیشترین:841,800
قیمت:837,615
تغییر:4,385.00
درصد تغییر:0.52
قیمت:837,505
تغییر:3,830.00
درصد تغییر:0.46
1399/02/13
تعداد:26
حجم:37,040
ارزش:31.163 میلیارد
اولین:37,040
کمترین:833,000
بیشترین:31.163 میلیارد
قیمت:842,000
تغییر:6,000.00
درصد تغییر:0.72
قیمت:841,335
تغییر:6,353.00
درصد تغییر:0.76
1399/02/11
تعداد:18
حجم:11,102
ارزش:9.27 میلیارد
اولین:831,000
کمترین:829,999
بیشترین:836,546
قیمت:836,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:834,982
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/10
تعداد:18
حجم:11,102
ارزش:9.27 میلیارد
اولین:831,000
کمترین:829,999
بیشترین:836,546
قیمت:836,000
تغییر:6,000.00
درصد تغییر:0.72
قیمت:834,982
تغییر:7,365.00
درصد تغییر:0.89
1399/02/9
تعداد:31
حجم:60,730
ارزش:50.261 میلیارد
اولین:827,324
کمترین:826,450
بیشترین:833,980
قیمت:830,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:827,617
تغییر:358.00
درصد تغییر:0.04
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی