شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

شستا001 | اوراق - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

صکوک اجاره

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1.084 میلیون 10.00
قیمت پایانی: 1.084 میلیون 10.00

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/04/15
تعداد:1
حجم:5
ارزش:5.422 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:1.084 میلیون
بیشترین:1.084 میلیون
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/14
تعداد:1
حجم:5
ارزش:5.422 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:1.084 میلیون
بیشترین:1.084 میلیون
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/12
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.506 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:1.084 میلیون
بیشترین:1.084 میلیون
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/11
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.506 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:1.084 میلیون
بیشترین:1.084 میلیون
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/10
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.506 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:1.084 میلیون
بیشترین:1.084 میلیون
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/09
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.506 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:1.084 میلیون
بیشترین:1.084 میلیون
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/08
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.506 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:1.084 میلیون
بیشترین:1.084 میلیون
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/07
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.506 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:1.084 میلیون
بیشترین:1.084 میلیون
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/05
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.506 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:1.084 میلیون
بیشترین:1.084 میلیون
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/04
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.506 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:-
بیشترین:-
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:83,324.00
درصد تغییر:8.32
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:83,324.00
درصد تغییر:8.32
1399/04/03
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.006 میلیون
اولین:1.001 میلیون
کمترین:1.001 میلیون
بیشترین:1.001 میلیون
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/02
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.006 میلیون
اولین:1.001 میلیون
کمترین:1.001 میلیون
بیشترین:1.001 میلیون
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/01
تعداد:1
حجم:4
ارزش:4.004 میلیون
اولین:1.001 میلیون
کمترین:1.001 میلیون
بیشترین:1.001 میلیون
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:1.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:1.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/31
تعداد:1
حجم:5
ارزش:5.005 میلیون
اولین:1.001 میلیون
کمترین:1.001 میلیون
بیشترین:1.001 میلیون
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:20.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/28
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.006 میلیون
اولین:1.001 میلیون
کمترین:1.001 میلیون
بیشترین:1.001 میلیون
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/27
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.006 میلیون
اولین:1.001 میلیون
کمترین:1.001 میلیون
بیشترین:1.001 میلیون
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:83,304.00
درصد تغییر:7.68
قیمت:1.001 میلیون
تغییر:83,304.00
درصد تغییر:7.68
1399/03/26
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.506 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:1.084 میلیون
بیشترین:1.084 میلیون
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:1.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:1.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/24
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.506 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:1.084 میلیون
بیشترین:1.084 میلیون
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/22
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.506 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:1.084 میلیون
بیشترین:1.084 میلیون
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/21
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.506 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:1.084 میلیون
بیشترین:1.084 میلیون
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/20
تعداد:1
حجم:6
ارزش:6.506 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:1.084 میلیون
بیشترین:1.084 میلیون
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/03/19
تعداد:1
حجم:3
ارزش:3.253 میلیون
اولین:1.084 میلیون
کمترین:1.084 میلیون
بیشترین:1.084 میلیون
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:99,325.00
درصد تغییر:10.08
قیمت:1.084 میلیون
تغییر:98,575.00
درصد تغییر:10.00
1399/02/30
تعداد:2
حجم:8
ارزش:7.886 میلیون
اولین:986,000
کمترین:985,000
بیشترین:986,000
قیمت:985,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:985,750
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/29
تعداد:2
حجم:8
ارزش:7.886 میلیون
اولین:986,000
کمترین:985,000
بیشترین:986,000
قیمت:985,000
تغییر:116,430.00
درصد تغییر:10.57
قیمت:985,750
تغییر:115,680.00
درصد تغییر:10.50
1399/02/28
تعداد:2
حجم:8
ارزش:8.811 میلیون
اولین:1.101 میلیون
کمترین:1.101 میلیون
بیشترین:1.101 میلیون
قیمت:1.101 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.101 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/27
تعداد:2
حجم:8
ارزش:8.811 میلیون
اولین:8
کمترین:1.101 میلیون
بیشترین:8.811 میلیون
قیمت:1.101 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.101 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/25
تعداد:1
حجم:8
ارزش:8.811 میلیون
اولین:1.101 میلیون
کمترین:1.101 میلیون
بیشترین:1.101 میلیون
قیمت:1.101 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.101 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/24
تعداد:1
حجم:8
ارزش:8.811 میلیون
اولین:1.101 میلیون
کمترین:1.101 میلیون
بیشترین:1.101 میلیون
قیمت:1.101 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.101 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/23
تعداد:1
حجم:8
ارزش:8.811 میلیون
اولین:1.101 میلیون
کمترین:1.101 میلیون
بیشترین:1.101 میلیون
قیمت:1.101 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.101 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/22
تعداد:1
حجم:8
ارزش:8.811 میلیون
اولین:1.101 میلیون
کمترین:1.101 میلیون
بیشترین:1.101 میلیون
قیمت:1.101 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:1.101 میلیون
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی