شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400

سلامت6 | اوراق - فرابورس
گروه:

-

زیر گروه:

-

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 940,010 0.45
قیمت پایانی: 940,010 0.45

تاریخچه

تاریخ

معاملات

قیمت‌ها

آخرین

پایانی

1399/04/03
تعداد:2
حجم:500
ارزش:470.005 میلیون
اولین:940,010
کمترین:940,010
بیشترین:940,010
قیمت:940,010
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:940,010
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/04/02
تعداد:2
حجم:500
ارزش:470.005 میلیون
اولین:940,010
کمترین:940,010
بیشترین:940,010
قیمت:940,010
تغییر:1.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:940,010
تغییر:4,273.00
درصد تغییر:0.45
1399/02/30
تعداد:2
حجم:1,100
ارزش:1.039 میلیارد
اولین:987,001
کمترین:940,011
بیشترین:987,001
قیمت:940,011
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:944,283
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/29
تعداد:2
حجم:1,100
ارزش:1.039 میلیارد
اولین:1,100
کمترین:987,001
بیشترین:1.039 میلیارد
قیمت:940,011
تغییر:10.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:944,283
تغییر:4,282.00
درصد تغییر:0.46
1399/02/22
تعداد:10
حجم:34,500
ارزش:32.43 میلیارد
اولین:940,001
کمترین:940,001
بیشترین:940,001
قیمت:940,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:940,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/21
تعداد:1
حجم:1,000
ارزش:940 میلیون
اولین:34,500
کمترین:940,001
بیشترین:32.43 میلیارد
قیمت:940,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:940,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/20
تعداد:1
حجم:1,000
ارزش:940.001 میلیون
اولین:1,000
کمترین:940,001
بیشترین:940.001 میلیون
قیمت:940,001
تغییر:11,001.00
درصد تغییر:1.18
قیمت:940,001
تغییر:11,001.00
درصد تغییر:1.18
1399/02/16
تعداد:1
حجم:500
ارزش:464.5 میلیون
اولین:929,000
کمترین:929,000
بیشترین:929,000
قیمت:929,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:929,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/15
تعداد:1
حجم:500
ارزش:464.5 میلیون
اولین:929,000
کمترین:929,000
بیشترین:929,000
قیمت:929,000
تغییر:31,001.00
درصد تغییر:3.23
قیمت:929,000
تغییر:34,334.00
درصد تغییر:3.56
1399/02/07
تعداد:2
حجم:2,400
ارزش:2.312 میلیارد
اولین:980,000
کمترین:960,001
بیشترین:980,000
قیمت:960,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:963,334
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/06
تعداد:2
حجم:2,400
ارزش:2.312 میلیارد
اولین:980,000
کمترین:960,001
بیشترین:980,000
قیمت:960,001
تغییر:9,999.00
درصد تغییر:1.03
قیمت:963,334
تغییر:6,666.00
درصد تغییر:0.69
1399/02/04
تعداد:1
حجم:300
ارزش:291 میلیون
اولین:970,000
کمترین:970,000
بیشترین:970,000
قیمت:970,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:970,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/03
تعداد:2
حجم:1.4
ارزش:1.36 میلیارد
اولین:970,000
کمترین:970,000
بیشترین:970,000
قیمت:970,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:970,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/02/02
تعداد:2
حجم:1,400
ارزش:1.358 میلیارد
اولین:970,000
کمترین:970,000
بیشترین:970,000
قیمت:970,000
تغییر:30,000.00
درصد تغییر:3.19
قیمت:970,000
تغییر:30,000.00
درصد تغییر:3.19
1399/01/27
تعداد:1
حجم:5,200
ارزش:4.888 میلیارد
اولین:940,000
کمترین:940,000
بیشترین:940,000
قیمت:940,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:940,000
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/01/26
تعداد:1
حجم:5,200
ارزش:4.888 میلیارد
اولین:940,000
کمترین:940,000
بیشترین:940,000
قیمت:940,000
تغییر:19,679.00
درصد تغییر:2.05
قیمت:940,000
تغییر:19,679.00
درصد تغییر:2.05
1399/01/24
تعداد:2
حجم:200
ارزش:191.936 میلیون
اولین:959,679
کمترین:959,679
بیشترین:959,679
قیمت:959,679
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:959,679
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/01/23
تعداد:2
حجم:200
ارزش:191.936 میلیون
اولین:959,679
کمترین:959,679
بیشترین:959,679
قیمت:959,679
تغییر:49,674.00
درصد تغییر:5.46
قیمت:959,679
تغییر:45,699.00
درصد تغییر:5.00
1399/01/11
تعداد:3
حجم:2,700
ارزش:2.468 میلیارد
اولین:933,120
کمترین:910,005
بیشترین:933,120
قیمت:910,005
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:913,980
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1399/01/10
تعداد:3
حجم:2,700
ارزش:2.468 میلیارد
اولین:933,120
کمترین:910,005
بیشترین:933,120
قیمت:910,005
تغییر:29,994.00
درصد تغییر:3.19
قیمت:913,980
تغییر:26,019.00
درصد تغییر:2.77
1398/12/25
تعداد:1
حجم:100
ارزش:94 میلیون
اولین:939,999
کمترین:939,999
بیشترین:939,999
قیمت:939,999
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:939,999
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/24
تعداد:1
حجم:100
ارزش:94 میلیون
اولین:939,999
کمترین:939,999
بیشترین:939,999
قیمت:939,999
تغییر:20,998.00
درصد تغییر:2.29
قیمت:939,999
تغییر:20,998.00
درصد تغییر:2.29
1398/12/14
تعداد:-
حجم:-
ارزش:-
اولین:-
کمترین:-
بیشترین:-
قیمت:919,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:919,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/13
تعداد:-
حجم:-
ارزش:-
اولین:-
کمترین:-
بیشترین:-
قیمت:919,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:919,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/12
تعداد:-
حجم:-
ارزش:-
اولین:-
کمترین:-
بیشترین:-
قیمت:919,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:919,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/11
تعداد:-
حجم:-
ارزش:-
اولین:-
کمترین:-
بیشترین:-
قیمت:919,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:919,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/10
تعداد:-
حجم:-
ارزش:-
اولین:-
کمترین:-
بیشترین:-
قیمت:919,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:919,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/07
تعداد:-
حجم:-
ارزش:-
اولین:-
کمترین:-
بیشترین:-
قیمت:919,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
قیمت:919,001
تغییر:0.00
درصد تغییر:0.00
1398/12/06
تعداد:1
حجم:5,000
ارزش:4.595 میلیارد
اولین:919,001
کمترین:919,001
بیشترین:919,001
قیمت:919,001
تغییر:199.00
درصد تغییر:0.02
قیمت:919,001
تغییر:3,506.00
درصد تغییر:0.38
1398/12/05
تعداد:4
حجم:4,700
ارزش:4.336 میلیارد
اولین:941,399
کمترین:919,200
بیشترین:941,444
قیمت:919,200
تغییر:24,200.00
درصد تغییر:2.70
قیمت:922,507
تغییر:25,893.00
درصد تغییر:2.89
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی