شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اوراق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین YTM تاریخ سررسید دوره پرداخت سود کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اخزا814

اسنادخزانه-م14بودجه98-010318

اوراق فرابورس 634,000 1,139.00 0.18 634,575 564.00 0.09 12:29 84 68,099 43.214 میلیارد - 635,139 633,151 - - - 633,020 635,600 1 280 633,721 1 590 635,149 19.037 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19,598 48,501 4,450 63,649
اخزا721

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 717,000 1,956.00 0.27 716,221 1,177.00 0.16 12:29 231 59,114 42.339 میلیارد - 715,044 715,400 - - - 715,400 717,080 1 5,000 715,502 1 10 717,000 28.571 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26,609 32,505 15,314 43,800
افاد1

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

اوراق فرابورس 999,999 10.00 0.00 999,999 10.00 0.00 12:29 3 300 300 میلیون - 999,989 999,999 - - - 999,999 999,999 1 400 971,017 1 25,000 1,000,000 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300 300 -
اخزا704

اسنادخزانه-م4بودجه97-991022

اوراق فرابورس 840,998 1,875.00 0.22 840,229 1,106.00 0.13 12:29 52 40,551 34.072 میلیارد - 839,123 840,000 - - - 839,001 842,000 1 5 840,020 1 40 842,400 20.536 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,195 39,356 1,376 39,175
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 628,400 1,087.00 0.17 628,408 1,095.00 0.17 12:29 125 196,816 123.681 میلیارد - 627,313 627,030 - - - 627,030 629,670 1 2,990 627,200 1 10 628,998 25.136 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,162 184,654 12,650 184,166
اخزا718

اسنادخزانه-م18بودجه97-000525

اوراق فرابورس 741,799 1,679.00 0.23 740,997 877.00 0.12 12:29 29 24,019 17.798 میلیارد - 740,120 741,000 - - - 740,062 741,800 1 1,729 741,504 1 100 746,800 18.228 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,000 21,019 219 23,800
اخزا715

اسنادخزانه-م15بودجه97-990224

اوراق فرابورس 945,005 26.00 0.00 945,030 1.00 0.00 12:29 20 41,487 39.206 میلیارد - 945,031 945,004 - - - 945,004 946,087 1 10 945,004 1 517 946,969 5.529 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92 41,395 2,172 39,315
اخزا816

اسنادخزانه-م16بودجه98-010503

اوراق فرابورس 622,295 1,352.00 0.22 620,463 480.00 0.08 12:29 22 48,614 30.163 میلیارد - 620,943 620,001 - - - 620,000 623,000 1 80 620,062 1 96 622,295 12.409 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,025 40,589 702 47,912
اخزا713

اسنادخزانه-م13بودجه97-000518

اوراق فرابورس 744,601 1,291.00 0.17 745,147 1,837.00 0.25 12:29 58 33,936 25.287 میلیارد - 743,310 743,311 - - - 741,497 777,798 1 13 741,501 1 50 749,124 13.162 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,180 31,756 18,343 15,593
اروند10

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اوراق فرابورس 900,000 8,978.00 1.01 900,048 9,026.00 1.01 12:29 25 2,125 1.913 میلیارد - 891,022 899,000 - - - 892,002 901,000 1 110 881,054 1 753 927,900 4.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,125 - 2,125 -
صایتل902

اجاره رایتل ماهانه 21 %

اوراق بورس 1.016 میلیون 3,956.00 0.39 1.013 میلیون 737.00 0.07 12:29 51 5,348 5.419 میلیارد - 1.013 میلیون 1.011 میلیون - - - 1.011 میلیون 1.017 میلیون 2 40 1.005 میلیون 1 64 1.014 میلیون 2.027 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,346 - 16,146 200
جوپار99

اوراق اجاره جوپار 990212

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 1,346.00 0.13 1.008 میلیون 455.00 0.05 12:29 8 152 153.246 میلیون - 1.009 میلیون 1.005 میلیون - - - 1.004 میلیون 1.01 میلیون 1 393 1.006 میلیون 1 1,419 1.01 میلیون 522.751 میلیارد - - - - - - - - - - 152 - 152 -
اشاد10

مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

اوراق فرابورس 913,002 2,780.00 0.30 912,461 3,321.00 0.36 12:29 3 1,100 1.004 میلیارد - 915,782 912,010 - - - 912,010 913,002 2 8,000 851,000 1 1,000 916,990 18.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,100 - 1,100
اخزا813

اسنادخزانه-م13بودجه98-010219

اوراق فرابورس 643,209 1,053.00 0.16 644,684 422.00 0.07 12:29 43 82,346 53.087 میلیارد - 644,262 647,000 - - - 643,000 647,000 1 1,000 643,200 1 800 647,000 6.447 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9,236 73,110 2,435 79,911
اخزا706

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

اوراق فرابورس 918,112 384.00 0.04 918,502 774.00 0.08 12:29 30 21,066 19.349 میلیارد - 917,728 917,600 - - - 917,600 921,999 1 50 875,000 1 392 918,400 25.597 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,425 19,641 2,283 18,783
سلامت6

مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400

اوراق فرابورس 855,000 31,326.00 3.53 856,018 30,308.00 3.42 12:28 16 99,000 84.746 میلیارد - 886,326 900,055 - - - 855,000 900,055 1 100 860,000 1 300 910,000 14.878 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,100 95,900 - 99,000
اخزا703

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

اوراق فرابورس 878,001 377.00 0.04 877,861 237.00 0.03 12:28 119 45,606 40.036 میلیارد - 877,624 878,151 - - - 877,002 878,870 1 1,000 875,100 1 14 878,870 35.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,075 41,531 11,953 33,653
اخزا716

اسنادخزانه-م16بودجه97-000407

اوراق فرابورس 760,613 490.00 0.06 760,626 503.00 0.07 12:28 43 86,053 65.454 میلیارد - 760,123 760,990 - - - 760,382 763,898 2 - - 0 100 763,800 8.123 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 744 85,309 5,713 80,340
اخزا812

اسنادخزانه-م12بودجه98-001111

اوراق فرابورس 678,100 993.00 0.15 678,452 641.00 0.09 12:28 21 24,456 16.592 میلیارد - 679,093 679,000 - - - 677,029 679,945 1 400 677,030 1 1,050 680,499 27.138 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,692 22,764 1,841 22,615
اخزا623

اسنادخزانه-م23بودجه96-990528

اوراق فرابورس 902,298 128.00 0.01 902,774 604.00 0.07 12:27 31 14,796 13.357 میلیارد - 902,170 901,723 - - - 901,686 903,000 1 2 901,520 1 1,000 904,800 13.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 950 13,846 881 13,915
اخزا811

اسنادخزانه-م11بودجه98-001013

اوراق فرابورس 691,200 3,107.00 0.45 688,998 905.00 0.13 12:27 30 39,877 27.475 میلیارد - 688,093 688,990 - - - 688,990 691,200 1 1,464 688,996 1 878 691,300 20.67 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 340 39,537 1,713 38,164
تبریز112

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

اوراق بورس 886,666 612.00 0.07 886,666 612.00 0.07 12:26 1 16 14.187 میلیون - 886,054 886,666 - - - 886,666 886,666 1 9,750 886,000 1 26 886,666 5.763 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16 - 16 -
اخزا802

اسنادخزانه-م2بودجه98-990430

اوراق فرابورس 915,100 869.00 0.10 914,997 766.00 0.08 12:26 83 50,579 46.28 میلیارد - 914,231 914,200 - - - 913,222 917,944 1 - - 0 1,441 918,000 18.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,094 42,485 14,765 35,814
اخزا803

اسنادخزانه-م3بودجه98-990521

اوراق فرابورس 905,870 76.00 0.01 905,774 20.00 0.00 12:26 40 44,071 39.918 میلیارد - 905,794 904,500 - - - 904,500 909,488 1 - - 0 300 909,000 9.058 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 186 43,885 1,254 42,817
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 929,010 15,578.00 1.65 929,010 15,578.00 1.65 12:25 1 1,000 929.01 میلیون - 944,588 929,010 - - - 929,010 929,010 0 8,000 900,000 1 - - 46.524 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 - - 1,000
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 849,999 28,179.00 3.43 842,309 20,489.00 2.49 12:24 13 92 77.492 میلیون - 821,820 869,500 - - - 830,000 869,500 1 5 827,003 1 53 857,998 6.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92 - 92 -
افاد74

منفعت دولت7-ش.خاص سایر0204

اوراق فرابورس 910,000 40,000.00 4.21 910,000 40,000.00 4.21 12:24 1 20,000 18.2 میلیارد - 950,000 910,000 - - - 910,000 910,000 0 - - 0 - - 20.93 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
اخزا804

اسنادخزانه-م4بودجه98-000421

اوراق فرابورس 759,000 6,104.00 0.81 755,105 2,209.00 0.29 12:23 32 40,372 30.485 میلیارد - 752,896 753,500 - - - 753,500 759,000 1 3,500 755,007 1 522 770,000 3.776 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,016 38,356 3,472 36,900
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 918,600 34,219.00 3.87 918,598 34,217.00 3.87 12:23 4 798 733.041 میلیون - 884,381 918,500 - - - 918,500 918,659 1 40 883,198 1 471 918,600 2.296 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 798 - 798 -
اخزا806

اسنادخزانه-م6بودجه98-000519

اوراق فرابورس 743,401 977.00 0.13 743,270 846.00 0.11 12:23 82 48,294 35.895 میلیارد - 742,424 742,671 - - - 741,671 743,800 1 158 739,000 3 125 743,800 11.149 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,654 41,640 13,874 34,420
اخزا723

اسنادخزانه-م23بودجه97-000824

اوراق فرابورس 705,934 264.00 0.04 705,789 409.00 0.06 12:23 28 22,844 16.123 میلیارد - 706,198 708,702 - - - 705,001 708,800 1 1,147 705,937 1 585 707,666 14.182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,991 17,853 2,769 20,075
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس- 3ماهه16%

اوراق بورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 12:22 1 500 500 میلیون - 1.01 میلیون 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 2 12,500 1,000,000 2 12,500 1.02 میلیون 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 950,009 13,664.00 1.42 959,019 4,654.00 0.48 12:22 39 5,040 4.833 میلیارد - 963,673 945,000 - - - 945,000 950,009 1 200 927,000 1 44 979,500 1.918 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22 - 22 -
اخزا807

اسنادخزانه-م7بودجه98-000719

اوراق فرابورس 721,304 68.00 0.01 721,306 70.00 0.01 12:22 26 65,125 46.975 میلیارد - 721,236 721,301 - - - 721,301 721,311 1 25 719,000 1 3,500 724,000 10.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 65,125 213 64,912
اخزا801

اسنادخزانه-م1بودجه98-990423

اوراق فرابورس 918,012 360.00 0.04 918,049 397.00 0.04 12:21 25 22,332 20.502 میلیارد - 917,652 918,444 - - - 917,001 919,488 1 200 913,100 1 1,000 918,888 4.59 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 880 21,452 491 21,841
اخزا808

اسنادخزانه-م8بودجه98-000817

اوراق فرابورس 709,000 554.00 0.08 708,130 316.00 0.04 12:21 84 39,159 27.73 میلیارد - 708,446 708,998 - - - 707,417 709,000 1 200 705,100 1 91 713,600 10.622 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,806 25,353 5,537 33,622
اخزا722

اسنادخزانه-م22بودجه97-000428

اوراق فرابورس 753,938 2,102.00 0.28 752,925 1,089.00 0.14 12:21 27 24,248 18.257 میلیارد - 751,836 751,001 - - - 751,001 753,938 1 200 717,757 1 419 754,925 15.173 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,249 21,999 12,374 11,874
اخزا809

اسنادخزانه-م9بودجه98-000923

اوراق فرابورس 697,004 1,827.00 0.26 696,891 1,714.00 0.25 12:20 69 77,805 54.222 میلیارد - 695,177 694,111 - - - 694,111 697,998 1 57 697,002 1 105 698,898 17.422 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,484 75,321 8,272 69,533
اخزا624

اسنادخزانه-م24بودجه96-990625

اوراق فرابورس 892,000 765.00 0.09 891,834 599.00 0.07 12:19 24 6,056 5.401 میلیارد - 891,235 892,000 - - - 891,106 896,999 1 50 891,240 1 100 894,990 11.374 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,620 4,436 728 5,328
اخزا810

اسنادخزانه-م10بودجه98-001006

اوراق فرابورس 695,801 31.00 0.00 695,818 14.00 0.00 12:19 15 10,222 7.113 میلیارد - 695,832 695,831 - - - 695,800 695,831 1 30 689,500 1 200 700,000 6.958 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 8,222 3,310 6,912
مشیر112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه18%

اوراق بورس 885,000 19,002.00 2.10 885,000 19,002.00 2.10 12:16 1 4 3.54 میلیون - 904,002 885,000 - - - 885,000 885,000 2 14,996 885,000 2 15,000 893,500 5.31 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 4 -
اخزا720

اسنادخزانه-م20بودجه97-000324

اوراق فرابورس 768,300 236.00 0.03 768,040 24.00 0.00 12:14 12 4,752 3.65 میلیارد - 768,064 769,000 - - - 768,000 772,400 1 - - 0 71 772,500 7.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 173 4,579 1,103 3,649
اجاد22

اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991117

اوراق فرابورس 970,000 26,053.00 2.76 970,000 26,053.00 2.76 12:14 5 500 485 میلیون - 943,947 970,000 - - - 970,000 970,000 1 100 950,103 1 3,000 988,999 4.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 500 - 500 -
حکمت01

مشارکت حکمت ایرانیان 140107

اوراق فرابورس 991,000 9,357.00 0.94 1.002 میلیون 2,042.00 0.20 12:13 5 5 5.012 میلیون - 1 میلیون 1.01 میلیون - - - 991,000 1.01 میلیون 1 250 990,000 1 1 1.01 میلیون 200.48 میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
اخزا805

اسنادخزانه-م5بودجه98-000422

اوراق فرابورس 758,000 2.00 0.00 755,057 2,941.00 0.39 12:13 18 29,303 22.125 میلیارد - 757,998 752,904 - - - 752,904 758,000 1 300 753,752 1 2,000 759,500 15.101 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 410 28,893 690 28,613
اخزا709

اسنادخزانه-م9بودجه97-990513

اوراق فرابورس 910,000 292.00 0.03 910,946 1,238.00 0.14 12:13 7 6,344 5.779 میلیارد - 909,708 911,000 - - - 909,999 911,000 2 10 909,211 1 1,118 911,000 20.952 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 344 6,000 1,320 5,024
اخزا612

اسنادخزانه-م12بودجه96-981114

اوراق فرابورس 992,831 827.00 0.08 992,684 680.00 0.07 12:12 34 108,596 107.802 میلیارد - 992,004 992,200 - - - 944,008 993,080 1 35 966,010 1 10 993,200 17.868 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,514 105,082 4,541 104,055
اجاد25

اجاره دولتی آپرورش-سپهر991117

اوراق فرابورس 1,000,000 10,000.00 1.01 995,991 5,991.00 0.61 12:12 11 10,475 10.433 میلیارد - 990,000 958,011 - - - 958,010 1,000,000 0 1,725 1,000,000 2 - - 2.988 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 10,471 490 9,985
افاد72

منفعت دولت7-ش.خاص سپهر0204

اوراق فرابورس 880,000 40,000.00 4.35 920,000 0.00 0.00 12:08 1 1,000 920 میلیون - 920,000 905,000 - - - 880,000 905,000 - - - - 9.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صبا1401

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

اوراق فرابورس 918,720 10,997.00 1.18 918,720 10,997.00 1.18 12:08 1 100 91.872 میلیون - 929,717 918,720 - - - 918,720 918,720 1 1,300 918,720 1 1,400 927,907 845.222 میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
اشاد9

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

اوراق فرابورس 960,000 1,971.00 0.21 957,000 1,029.00 0.11 12:03 3 900 861.3 میلیون - 958,029 953,000 - - - 953,000 960,000 1 1,700 954,900 3 4,000 967,500 47.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900 500 400
صایپا143

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

اوراق بورس 910,022 848.00 0.09 914,104 3,234.00 0.36 12:02 5 13 11.883 میلیون - 910,870 936,606 - - - 910,008 936,606 1 700 910,000 1 8 936,606 1.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13 - 13 -
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 11:53 2 11,000 11 میلیارد - 1,000,000 990,000 - - - 990,000 1,000,000 1 9,000 990,000 1 9,000 1,000,000 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,001 1 10,000
اشاد8

مشارکت دولتی8-شرایط خاص981030

اوراق فرابورس 991,007 8,548.00 0.86 991,007 8,548.00 0.86 11:51 1 500 495.504 میلیون - 999,555 991,007 - - - 991,007 991,007 0 1,000 991,007 1 - - 2.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 500 -
شرق1400

مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010

اوراق فرابورس 996,997 2,205.00 0.22 996,919 2,127.00 0.21 11:51 3 179 178.449 میلیون - 994,792 996,000 - - - 996,000 996,997 1 165 978,102 1 35 996,995 239.261 میلیارد - - - - - - - - - - 179 - 179 -
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 916,000 6,000.00 0.65 917,689 4,311.00 0.47 11:47 5 42 38.543 میلیون - 922,000 919,900 - - - 916,000 919,990 1 6 916,000 1 8 929,800 1.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 42 - 42 -
رایان

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 3,921.00 0.39 1.005 میلیون 3,921.00 0.39 11:23 1 5 5.024 میلیون - 1.001 میلیون 1.005 میلیون - - - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 2 60 1.001 میلیون 1 20 1.005 میلیون 803.8 میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
شستا993

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

اوراق فرابورس 1,000,000 19,608.00 2.00 1,000,000 19,608.00 2.00 11:07 1 6,250 6.25 میلیارد - 980,392 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 6,250 990,196 1 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6,250 - 6,250
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 887,806 629.00 0.07 887,806 629.00 0.07 10:49 2 14 12.429 میلیون - 888,435 887,806 - - - 887,806 887,806 1 2,383 887,806 1 5 925,000 887.806 میلیارد - - - - - - - - - - - 14 14 -
اجاد42

اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224

اوراق فرابورس 945,000 24,999.00 2.72 945,000 24,999.00 2.72 10:49 1 15,000 14.175 میلیارد - 920,001 945,000 - - - 945,000 945,000 0 20,000 940,001 1 - - 1.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 800,000 2,822.00 0.35 800,000 2,822.00 0.35 10:34 5 474 379.2 میلیون - 797,178 800,000 - - - 800,000 800,000 1 50 790,103 1 170 807,000 2.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 474 - 474 -
صخود0012

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

اوراق بورس 919,000 8,999.00 0.99 919,000 8,999.00 0.99 10:20 1 3 2.757 میلیون - 910,001 919,000 - - - 919,000 919,000 1 1,400 910,000 1 1,400 919,000 3.217 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3 - - 3
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 980,000 20,000.00 2.00 10:07 1 1 980 - 1,000,000 980,000 - - - 980,000 1,000,000 0 9,997 980,000 1 - - 2.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
حریل02

اجاره ریل پردازسیر021212

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 11,667.00 1.16 1.014 میلیون 5,953.00 0.59 10:06 2 14 14.2 میلیون - 1.008 میلیون 1,000,000 - - - 1,000,000 1.02 میلیون 1 1,253 1,000,000 3 1,250 1.02 میلیون 1.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 4 4 10
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 10:04 2 35,611 35.611 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 10,000 970,000 1 - - 7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 35,611 - 35,611
منفت9810

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

اوراق بورس 1.003 میلیون 3,000.00 0.30 1,000,000 0.00 0.00 10:03 1 4 4 میلیون - 1,000,000 1.003 میلیون - - - 1.003 میلیون 1.003 میلیون 1 996 1,000,000 1 1 1.003 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 4 -
ماهان99

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اوراق فرابورس 1 میلیون 50.00 0.01 1 میلیون 50.00 0.01 09:36 2 21 21.001 میلیون - 1,000,000 1 میلیون - - - 1 میلیون 1 میلیون 1 2,029 1 میلیون 2 30 1.004 میلیون 2.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21 - 21 -
مگچسا104

مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 986,000 0.00 0.00 986,000 0.00 0.00 09:32 1 20 19.72 میلیون - 986,000 986,000 - - - 986,000 986,000 1 1,466 986,000 1 1,000 995,065 1.972 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 20 -
اشاد6

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

اوراق فرابورس 1,000,000 1,529.00 0.15 1,000,000 1,529.00 0.15 09:14 1 18,800 18.8 میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 25,000 1,000,000 1 100 1.004 میلیون 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18,800 - 18,800
مترو9812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 982,560 0.00 0.00 992,386 9,826.00 1.00 09:14 1 3 2.977 میلیون - 982,560 982,560 - - - 982,560 982,560 1 69 983,000 1 69 992,386 2.977 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 39 39 -
اشاد1

مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026

اوراق فرابورس 939,996 14,969.00 1.62 939,996 14,969.00 1.62 09:02 5 11,000 10.34 میلیارد - 925,027 939,996 - - - 939,996 939,996 1 600 925,028 1 200 942,000 9.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11,000 11,000 -
گندم2

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

اوراق فرابورس 925,100 15,900.00 1.69 925,100 15,900.00 1.69 1398/10/26 1 1,000 925.1 میلیون - 941,000 925,100 - - - 925,100 925,100 1 7,000 925,100 1 25,000 970,000 18.502 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اجاد21

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

اوراق فرابورس 950,000 30,303.00 3.09 962,640 17,663.00 1.80 1398/10/26 3 890 856.75 میلیون - 980,303 995,000 - - - 950,000 995,000 1 250 995,000 1 250 1.005 میلیون 2.407 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 890 - 890
افاد52

منفعت دولت5-ش.خاص سپهر0108

اوراق فرابورس 840,000 25,000.00 2.89 840,000 25,000.00 2.89 1398/10/26 1 1,000 840 میلیون - 865,000 840,000 - - - 840,000 840,000 0 - - 0 - - 8.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
مشهد905

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

اوراق بورس 950,000 50,000.00 5.00 950,000 50,000.00 5.00 1398/10/26 1 10,000 9.5 میلیارد - 1,000,000 950,000 - - - 950,000 950,000 0 - - 0 - - 3.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
شلرد02

کود شیمیایی اوره لردگان

اوراق فرابورس 1,000,000 4,706.00 0.47 1,000,000 4,706.00 0.47 1398/10/26 1 84 84 میلیون - 1.005 میلیون 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 2,500 1,000,000 1 2,500 1.02 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 84 84 -
مبین014

اجاره اعتماد مبین لوتوس011019

اوراق فرابورس 831,271 35,028.00 4.04 831,925 34,374.00 3.97 1398/10/26 4 1,103 917.613 میلیون - 866,299 837,284 - - - 831,271 837,284 1 13,026 831,271 2 500 899,999 2.496 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 129 974 - 1,103
اجاد1

اجاره دولت مرحله یک1394-981226

اوراق فرابورس 991,000 0.00 0.00 991,002 2.00 0.00 1398/10/26 2 269 266.58 میلیون - 991,000 991,010 - - - 991,000 991,010 0 4,781 991,000 1 - - 4.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50 219 269 -
صگل1411

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

اوراق بورس 960,213 31,392.00 3.17 960,213 31,392.00 3.17 1398/10/26 1 400 384.085 میلیون - 991,605 960,213 - - - 960,213 960,213 1 400 960,213 1 400 991,610 1.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400 - 400
اشاد7

مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227

اوراق فرابورس 983,300 300.00 0.03 983,300 300.00 0.03 1398/10/26 1 5,400 5.31 میلیارد - 983,000 983,300 - - - 983,300 983,300 0 200 983,300 1 - - 3.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,400 - 5,400
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 780,000 11,054.00 1.40 792,688 1,634.00 0.21 1398/10/26 14 1,510 1.197 میلیارد - 791,054 809,000 - - - 775,000 814,999 1 100 780,000 1 310 821,270 3.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,210 300 500 1,010
مشهد0012

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20%

اوراق بورس 995,000 5,000.00 0.50 995,000 5,000.00 0.50 1398/10/26 1 20 19.9 میلیون - 1,000,000 995,000 - - - 995,000 995,000 1 8,674 990,000 1 6,235 1,000,000 2.985 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20 - 20 -
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 1,000,000 400.00 0.04 999,962 362.00 0.04 1398/10/25 6 55,250 55.248 میلیارد - 999,600 999,600 - - - 999,600 1,000,000 1 6,250 990,000 1 6,250 1.01 میلیون 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 55,250 - 55,250
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 969,000 18,999.00 2.00 969,000 18,999.00 2.00 1398/10/25 2 3,750 3.634 میلیارد - 950,001 969,000 - - - 969,000 969,000 1 3,750 963,500 1 3,750 982,800 2.907 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,750 - 3,750
صایپا104

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

اوراق بورس 871,000 24,100.00 2.69 873,880 21,220.00 2.37 1398/10/24 2 50 43.694 میلیون - 895,100 895,001 - - - 871,000 895,001 1 3,900 870,000 1 6 950,000 3.408 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50 - - 50
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 19,989.00 2.00 1.02 میلیون 19,989.00 2.00 1398/10/24 1 1 1.02 میلیون - 1 میلیون 1.02 میلیون - - - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 3,750 1.02 میلیون 3.06 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مبین011

اجاره اعتماد مبین لوتوس010710

اوراق فرابورس 890,000 36,732.00 4.30 890,000 36,732.00 4.30 1398/10/24 2 570 507.3 میلیون - 853,268 890,000 - - - 890,000 890,000 1 - - 0 500 920,000 2.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 570 570 -
سلامت1

مرابحه دولتی تعاون-ملت991118

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/24 1 5 5 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 700 1,000,000 1 700 1.01 میلیون 3.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 5 -
البرز02

اجاره ریلی البرزنیرو14020514

اوراق فرابورس 998,000 0.00 0.00 998,000 0.00 0.00 1398/10/23 1 1 998,000 - 998,000 998,000 - - - 998,000 998,000 1 1,389 988,020 1 1,387 998,000 1.048 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - - 1
امید99

مشارکت لیزینگ امید9907

اوراق فرابورس 990,000 490.00 0.05 990,000 490.00 0.05 1398/10/23 1 20 19.8 میلیون - 989,510 990,000 - - - 990,000 990,000 1 2,000 980,100 1 2,000 990,000 990 میلیارد - - - - - - - - - - 20 - - 20
مشهد0112

مشارکت ش مشهد0112-3ماهه18%

اوراق بورس 804,407 16,598.00 2.02 804,407 16,598.00 2.02 1398/10/23 1 20 16.09 میلیون - 821,005 804,407 - - - 804,407 804,407 0 750 800,010 1 - - 1.207 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20 - 20 -
رایان106

مشارکت رایان سایپا-3ماهه16%

اوراق بورس 1,000,000 29,703.00 3.06 1,000,000 29,703.00 3.06 1398/10/22 2 20,000 20 میلیارد - 970,297 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 7,500 912,656 1 7,500 921,783 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 5,000 -
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 999,997 3.00 0.00 1398/10/22 2 3,601 3.601 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 990,000 1,000,000 1 3,749 990,000 1 3,750 1,000,000 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,601 1 3,600
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 907,902 17,802.00 2.00 907,902 17,802.00 2.00 1398/10/22 1 3 2.724 میلیون - 890,100 907,902 - - - 907,902 907,902 0 17 907,902 1 - - 907.902 میلیارد - - - - - - - - - - 3 - 3 -
رایان911

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

اوراق بورس 975,000 10,150.00 1.03 975,000 10,150.00 1.03 1398/10/19 1 3,000 2.925 میلیارد - 985,150 975,000 - - - 975,000 975,000 1 - - 0 3,000 984,750 975 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,969 - 1,969
کرانه99

مرابحه بنا گستر کرانه 991221

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1398/10/19 1 1 1.01 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 250 1.01 میلیون 505 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - - 1
صدانا98

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 5,000.00 0.50 1.001 میلیون 872.00 0.09 1398/10/18 3 86 86.075 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1.05 میلیون 0 4 1.05 میلیون 1 - - 650.567 میلیارد - - - - - - - - - - 6 80 86 -
اروند11

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

اوراق فرابورس 928,896 6,104.00 0.65 928,896 6,104.00 0.65 1398/10/16 1 500 464.448 میلیون - 935,000 928,896 - - - 928,896 928,896 1 6,250 916,300 1 500 935,001 4.644 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
افاد61

منفعت دولت6-ش.خاص140109

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/16 1 10,000 10 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
مکرج112

مشارکت شهرداری کرج-3ماهه18%

اوراق بورس 1.002 میلیون 9,550.00 0.96 1.002 میلیون 9,550.00 0.96 1398/10/16 1 1,000 1.002 میلیارد - 992,400 1.002 میلیون - - - 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1 7,500 990,000 1 7,500 999,900 2.505 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000