شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اوراق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین YTM تاریخ سررسید دوره پرداخت سود کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اخزا812

اسنادخزانه-م12بودجه98-001111

اوراق فرابورس 679,000 71.00 0.01 680,674 1,745.00 0.26 13:09 26 60,335 41.068 میلیارد - 678,929 678,000 - - - 678,000 679,120 1 - - 0 3,000 681,450 27.227 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,941 48,394 8,109 52,226
اخزا807

اسنادخزانه-م7بودجه98-000719

اوراق فرابورس 722,000 452.00 0.06 721,249 299.00 0.04 13:09 23 65,943 47.561 میلیارد - 721,548 720,007 - - - 720,007 722,000 1 3,010 722,000 1 639 722,300 10.819 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,173 63,770 847 65,096
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 630,990 2,205.00 0.35 629,607 822.00 0.13 12:39 76 35,756 22.512 میلیارد - 628,785 629,000 - - - 629,000 630,990 1 834 629,218 2 40 631,000 25.184 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,485 25,271 9,532 26,224
تبریز112

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

اوراق بورس 886,666 612.00 0.07 886,666 612.00 0.07 12:38 1 16 14.187 میلیون - 886,054 886,666 - - - 886,666 886,666 1 9,750 886,000 1 26 886,666 5.763 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26 - 26 -
اخزا801

اسنادخزانه-م1بودجه98-990423

اوراق فرابورس 918,200 199.00 0.02 917,615 386.00 0.04 12:38 19 10,211 9.37 میلیارد - 918,001 917,999 - - - 917,500 918,204 1 - - 0 1,000 930,000 4.588 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 543 9,668 5 10,206
اخزا722

اسنادخزانه-م22بودجه97-000428

اوراق فرابورس 754,000 1,153.00 0.15 753,889 1,042.00 0.14 12:30 19 51,102 38.525 میلیارد - 752,847 753,001 - - - 753,000 754,500 1 - - 0 419 756,896 15.192 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,210 48,892 1,102 50,000
اخزا806

اسنادخزانه-م6بودجه98-000519

اوراق فرابورس 746,000 1,959.00 0.26 746,521 2,480.00 0.33 12:30 23 79,056 59.017 میلیارد - 744,041 744,100 - - - 744,001 747,000 0 400 744,100 1 - - 11.198 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,990 75,066 10,729 68,327
اخزا709

اسنادخزانه-م9بودجه97-990513

اوراق فرابورس 910,000 333.00 0.04 908,817 850.00 0.09 12:29 10 5,087 4.623 میلیارد - 909,667 908,164 - - - 908,164 910,000 1 - - 0 151 910,000 20.903 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,087 - 5,087 -
مشهد0112

مشارکت ش مشهد0112-3ماهه18%

اوراق بورس 844,625 40,218.00 5.00 844,625 40,218.00 5.00 12:29 2 21 17.737 میلیون - 804,407 844,625 - - - 844,625 844,625 0 4,500 779,955 1 - - 1.267 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21 - 21 -
رایان

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

اوراق فرابورس 1.002 میلیون 1,844.00 0.18 1.002 میلیون 1,821.00 0.18 12:29 14 1,660 1.663 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون - - - 1 میلیون 1.002 میلیون 1 300 1.001 میلیون 1 80 1.002 میلیون 801.581 میلیارد - - - - - - - - - - 1,660 - 1,660 -
اخزا810

اسنادخزانه-م10بودجه98-001006

اوراق فرابورس 695,941 0.00 0.00 695,940 1.00 0.00 12:29 11 4,944 3.441 میلیارد - 695,941 695,819 - - - 695,819 699,999 1 110 695,942 1 2 720,738 6.959 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7 4,937 4,944 -
اخزا720

اسنادخزانه-م20بودجه97-000324

اوراق فرابورس 770,001 3,130.00 0.41 771,035 4,164.00 0.54 12:29 6 422 325.377 میلیون - 766,871 766,301 - - - 766,301 771,120 1 534 766,929 1 10 771,000 7.581 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 411 11 420 2
افاد1

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

اوراق فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 12:29 1 25,000 25 میلیارد - 999,999 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 200 972,006 1 8,000 1.002 میلیون 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25,000 - 25,000
اخزا624

اسنادخزانه-م24بودجه96-990625

اوراق فرابورس 891,366 53.00 0.01 892,158 739.00 0.08 12:29 23 13,363 11.922 میلیارد - 891,419 891,950 - - - 891,124 892,000 1 - - 0 264 894,341 11.378 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 763 12,600 2 13,361
اخزا612

اسنادخزانه-م12بودجه96-981114

اوراق فرابورس 993,002 269.00 0.03 993,739 1,006.00 0.10 12:29 30 18,964 18.845 میلیارد - 992,733 980,188 - - - 980,188 993,700 3 10 985,000 1 8,819 996,000 17.887 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18,964 2,607 16,357
صایتل902

اجاره رایتل ماهانه 21 %

اوراق بورس 1.017 میلیون 2,451.00 0.24 1.016 میلیون 1,216.00 0.12 12:29 59 4.128 4.19 میلیارد - 1.015 میلیون 1.016 میلیون - - - 1.011 میلیون 1.017 میلیون 3 80 1.014 میلیون 1 1,397 1.018 میلیون 2.032 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اخزا811

اسنادخزانه-م11بودجه98-001013

اوراق فرابورس 691,173 2,152.00 0.31 691,173 2,152.00 0.31 12:29 29 35,947 24.846 میلیارد - 689,021 691,499 - - - 689,303 691,499 1 1,511 691,022 1 145 691,499 20.735 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 316 35,631 1,046 34,901
اخزا809

اسنادخزانه-م9بودجه98-000923

اوراق فرابورس 697,999 1,481.00 0.21 698,194 1,676.00 0.24 12:29 43 61,786 43.139 میلیارد - 696,518 697,000 - - - 695,115 698,699 1 20 697,022 1 56 700,100 17.455 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20,454 41,332 24,073 37,713
اشاد6

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

اوراق فرابورس 1.001 میلیون 1,614.00 0.16 1.001 میلیون 1,614.00 0.16 12:29 1 300 300.3 میلیون - 999,386 1.001 میلیون - - - 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1 900 999,116 1 100 1.004 میلیون 23.977 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 300 - 300 -
گندم2

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

اوراق فرابورس 947,000 21,900.00 2.37 947,000 21,900.00 2.37 12:29 2 2,000 1.894 میلیارد - 925,100 947,000 - - - 947,000 947,000 1 3,500 947,000 1 25,000 970,000 18.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 861,000 8,927.00 1.05 861,025 8,952.00 1.05 12:29 3 1,717 1.478 میلیارد - 852,073 838,118 - - - 838,118 869,599 1 1,488 861,000 1 995 869,600 6.888 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 1,712 1,712 5
اخزا804

اسنادخزانه-م4بودجه98-000421

اوراق فرابورس 757,995 2,833.00 0.38 755,536 374.00 0.05 12:29 19 5,228 3.95 میلیارد - 755,162 759,186 - - - 754,389 759,186 0 356 755,508 1 - - 3.778 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,568 3,660 2,255 2,973
اخزا802

اسنادخزانه-م2بودجه98-990430

اوراق فرابورس 915,555 16.00 0.00 915,806 267.00 0.03 12:29 47 10,940 10.019 میلیارد - 915,539 915,000 - - - 915,000 916,000 1 - - 0 1,441 918,999 18.316 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 524 10,416 469 10,471
اخزا814

اسنادخزانه-م14بودجه98-010318

اوراق فرابورس 635,340 415.00 0.07 635,847 922.00 0.15 12:29 26 67,636 43.006 میلیارد - 634,925 636,000 - - - 634,699 638,479 2 2,000 635,349 1 3,511 637,880 19.075 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,163 65,473 948 66,688
اخزا703

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

اوراق فرابورس 879,091 726.00 0.08 879,084 719.00 0.08 12:29 106 57,563 50.603 میلیارد - 878,365 878,506 - - - 878,506 879,505 1 563 879,092 1 50 883,146 35.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,804 50,759 17,569 39,994
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 790,000 0.00 0.00 808,000 18,000.00 2.28 12:29 1 10 8.08 میلیون - 790,000 790,000 - - - 790,000 790,000 1 6,000 786,070 1 20 808,000 3.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - 10 -
اخزا723

اسنادخزانه-م23بودجه97-000824

اوراق فرابورس 710,000 3,067.00 0.43 708,830 1,897.00 0.27 12:29 33 8,974 6.361 میلیارد - 706,933 708,891 - - - 706,972 710,799 1 20 705,000 1 100 710,500 14.244 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,304 6,670 6,514 2,460
اخزا803

اسنادخزانه-م3بودجه98-990521

اوراق فرابورس 905,774 330.00 0.04 905,616 488.00 0.05 12:29 19 18,913 17.128 میلیارد - 906,104 905,869 - - - 905,774 906,499 1 - - 0 1,000 906,498 9.056 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 265 18,648 - 18,913
اخزا721

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 719,100 2,377.00 0.33 718,486 1,763.00 0.25 12:29 101 91,562 65.786 میلیارد - 716,723 716,901 - - - 716,801 719,989 2 641 718,009 1 110 719,900 28.662 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,646 80,916 15,063 76,499
اخزا715

اسنادخزانه-م15بودجه97-990224

اوراق فرابورس 945,500 41.00 0.00 946,085 544.00 0.06 12:28 40 9,901 9.367 میلیارد - 945,541 945,555 - - - 945,371 946,969 1 10 946,210 1 500 960,000 5.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 736 9,165 2,097 7,804
اشاد9

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

اوراق فرابورس 956,970 983.00 0.10 956,978 975.00 0.10 12:28 4 2,700 2.584 میلیارد - 957,953 963,000 - - - 956,503 963,000 1 700 952,000 1 200 962,700 47.203 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,400 300 2,700 -
ماهان99

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اوراق فرابورس 1.008 میلیون 7,927.00 0.79 1.003 میلیون 2,957.00 0.30 12:28 6 342 343.029 میلیون - 1 میلیون 1 میلیون - - - 1 میلیون 1.008 میلیون 1 2,000 1 میلیون 1 20 1.007 میلیون 2.106 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 342 - 342 -
اشاد10

مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

اوراق فرابورس 905,040 5,421.00 0.60 915,002 4,541.00 0.50 12:28 6 27,100 24.797 میلیارد - 910,461 912,461 - - - 905,040 912,461 1 8,000 851,000 1 900 915,999 18.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 27,100 2,100 25,000
اخزا704

اسنادخزانه-م4بودجه97-991022

اوراق فرابورس 841,001 364.00 0.04 840,651 14.00 0.00 12:28 30 11,584 9.738 میلیارد - 840,637 840,877 - - - 840,520 841,077 1 457 841,001 1 240 842,400 20.547 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,271 6,313 2,146 9,438
اخزا718

اسنادخزانه-م18بودجه97-000525

اوراق فرابورس 743,000 1,917.00 0.26 742,973 1,890.00 0.26 12:27 23 19,927 14.805 میلیارد - 741,083 741,155 - - - 741,155 745,512 1 2,500 741,234 1 22 745,000 18.276 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,360 6,567 7,386 12,541
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 855,000 14,740.00 1.69 863,593 6,147.00 0.71 12:27 5 2,292 1.979 میلیارد - 869,740 887,807 - - - 855,000 887,807 1 75 867,001 1 21 913,227 863.593 میلیارد - - - - - - - - - - 114 2,178 4 2,288
اخزا816

اسنادخزانه-م16بودجه98-010503

اوراق فرابورس 620,000 1,114.00 0.18 621,508 394.00 0.06 12:27 32 33,195 20.631 میلیارد - 621,114 622,296 - - - 610,002 622,296 1 482 621,500 1 199 623,989 12.43 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,649 27,546 932 32,263
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 975,000 21,212.00 2.13 990,625 5,587.00 0.56 12:26 3 48,000 47.55 میلیارد - 996,212 1,000,000 - - - 975,000 1,000,000 0 10,000 970,000 1 - - 6.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 48,000 - 48,000
اخزا713

اسنادخزانه-م13بودجه97-000518

اوراق فرابورس 745,001 148.00 0.02 746,597 1,744.00 0.23 12:25 25 6,745 5.036 میلیارد - 744,853 745,200 - - - 743,514 746,000 1 10 745,923 1 7 746,890 13.187 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 926 5,819 4,634 2,111
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 914,028 4,570.00 0.50 914,028 4,570.00 0.50 12:24 1 100 91.403 میلیون - 918,598 914,028 - - - 914,028 914,028 1 900 914,028 1 11 946,998 2.285 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 100 -
اخزا813

اسنادخزانه-م13بودجه98-010219

اوراق فرابورس 646,500 22.00 0.00 646,487 9.00 0.00 12:24 29 87,460 56.542 میلیارد - 646,478 646,479 - - - 644,120 671,000 1 1,512 646,052 1 250 657,000 6.465 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,526 84,934 4 87,456
مشیر112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه18%

اوراق بورس 900,000 4,002.00 0.44 885,000 19,002.00 2.10 12:24 1 4 3.54 میلیون - 904,002 900,000 - - - 900,000 900,000 2 14,996 885,000 2 15,000 893,500 5.31 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 3 -
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 915,429 4,571.00 0.50 915,429 4,571.00 0.50 12:24 1 4 3.662 میلیون - 920,000 915,429 - - - 915,429 915,429 1 77 915,427 1 15 943,000 1.602 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 - 4 -
اخزا805

اسنادخزانه-م5بودجه98-000422

اوراق فرابورس 756,500 788.00 0.10 756,993 1,281.00 0.17 12:23 10 48,335 36.589 میلیارد - 755,712 753,502 - - - 753,502 756,500 1 - - 0 2,000 759,500 15.14 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 48,335 638 47,697
اروند10

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اوراق فرابورس 910,000 529.00 0.06 904,946 4,525.00 0.50 12:22 1 1 904,946 - 909,471 899,999 - - - 899,999 910,000 1 25 906,500 1 753 924,800 4.525 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
اخزا808

اسنادخزانه-م8بودجه98-000817

اوراق فرابورس 709,037 4.00 0.00 709,933 900.00 0.13 12:21 18 56,283 39.957 میلیارد - 709,033 706,283 - - - 706,283 710,000 1 36 710,000 3 91 713,600 10.649 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 370 55,913 669 55,614
شرق1400

مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010

اوراق فرابورس 996,000 853.00 0.09 996,998 145.00 0.01 12:20 2 227 226.319 میلیون - 996,853 996,997 - - - 996,000 996,997 1 500 978,000 1 277 996,998 239.28 میلیارد - - - - - - - - - - 227 - 4 223
جوپار99

اوراق اجاره جوپار 990212

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 598.00 0.06 1.005 میلیون 134.00 0.01 12:20 3 61 61.315 میلیون - 1.005 میلیون 1.003 میلیون - - - 1.003 میلیون 1.006 میلیون 2 110 1.001 میلیون 1 60 1.009 میلیون 521.178 میلیارد - - - - - - - - - - 61 - 61 -
اخزا716

اسنادخزانه-م16بودجه97-000407

اوراق فرابورس 761,000 31.00 0.00 761,102 71.00 0.01 12:19 3 22,201 16.897 میلیارد - 761,031 760,800 - - - 760,800 761,500 1 2 762,200 1 50 762,999 8.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22,201 1 22,200
اخزا706

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

اوراق فرابورس 918,990 485.00 0.05 918,406 99.00 0.01 12:17 25 12,149 11.158 میلیارد - 918,505 918,888 - - - 918,002 918,990 1 640 918,411 1 50 922,000 25.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,806 10,343 1,417 10,732
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 953,119 3,565.00 0.38 952,146 2,592.00 0.27 12:15 11 39 37.13 میلیون - 949,554 950,009 - - - 950,009 956,000 1 70 945,001 1 2 959,000 1.904 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اخزا623

اسنادخزانه-م23بودجه96-990528

اوراق فرابورس 903,500 639.00 0.07 902,912 51.00 0.01 12:15 31 13,205 11.923 میلیارد - 902,861 903,002 - - - 902,144 903,500 1 40 901,301 1 70 903,500 13.766 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,764 6,441 1,812 11,393
مشهد0012

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20%

اوراق بورس 1,000,000 5,000.00 0.50 1,000,000 5,000.00 0.50 12:14 1 100 100 میلیون - 995,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 8,674 990,000 1 6,235 1,000,000 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 - - 100
مشهد112

مشارکت ش مشهد112-3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 12:02 1 1,000 1000 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 - - - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 999,999 1.00 0.00 11:57 2 10,001 10.001 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 8,999 990,000 1 9,000 1,000,000 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
شستا993

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

اوراق فرابورس 980,392 19,608.00 1.96 980,392 19,608.00 1.96 11:52 1 6,250 6.127 میلیارد - 1,000,000 980,392 - - - 980,392 980,392 1 6,250 990,196 1 6,250 1.01 میلیون 4.902 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6,250 - 6,250
افاد72

منفعت دولت7-ش.خاص سپهر0204

اوراق فرابورس 882,000 10,500.00 1.18 882,000 10,500.00 1.18 11:49 1 1,000 882 میلیون - 892,500 882,000 - - - 882,000 882,000 0 - - 0 - - 8.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
افاد74

منفعت دولت7-ش.خاص سایر0204

اوراق فرابورس 910,000 0.00 0.00 910,000 0.00 0.00 11:45 3 54,000 49.14 میلیارد - 910,000 910,000 - - - 910,000 910,000 0 - - 0 - - 20.93 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 54,000 - 54,000
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 806,000 4,000.00 0.49 805,971 4,029.00 0.50 11:41 9 530 427.165 میلیون - 810,000 805,970 - - - 805,970 806,000 1 4,852 805,970 1 7 814,000 2.821 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 132 398 530 -
حکمت01

مشارکت حکمت ایرانیان 140107

اوراق فرابورس 985,000 17,399.00 1.74 986,119 16,280.00 1.62 11:27 6 244 240.613 میلیون - 1.002 میلیون 990,000 - - - 985,000 991,000 1 300 985,000 1 295 1.005 میلیون 197.224 میلیارد - - - - - - - - - - 3 241 244 -
شلرد02

کود شیمیایی اوره لردگان

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 11:25 1 2 2 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 2,500 1,000,000 1 2,500 1.02 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
اشاد7

مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227

اوراق فرابورس 999,999 16,699.00 1.70 1,000,000 16,700.00 1.70 11:10 4 30,700 30.7 میلیارد - 983,300 1,000,000 - - - 999,999 1,000,000 0 100 980,003 1 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 300 30,400 300 30,400
لوتوس99

اجاره لوتوس پارسیان990717

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 5,000.00 0.50 1.01 میلیون 5,000.00 0.50 11:08 1 1 1.01 میلیون - 1.005 میلیون 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 931 1,000,000 1 869 1.01 میلیون 484.8 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - - 1
سلامت6

مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400

اوراق فرابورس 898,818 42,800.00 5.00 898,818 42,800.00 5.00 10:57 4 1,400 1.258 میلیارد - 856,018 898,818 - - - 898,818 898,818 1 600 884,000 1 300 955,555 15.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,400 - 1,400 -
حریل02

اجاره ریل پردازسیر021212

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 10:49 1 2 2 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 1,250 1,000,000 1 1,250 1.02 میلیون 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
اشاد1

مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026

اوراق فرابورس 939,998 2.00 0.00 930,530 9,466.00 1.01 10:21 5 1,900 1.768 میلیارد - 939,996 920,010 - - - 920,010 939,998 1 100 912,005 1 200 942,000 9.305 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 900 1,000 1,000 900
مترو9812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 982,560 0.00 0.00 982,560 0.00 0.00 09:52 1 10 9.826 میلیون - 982,560 982,560 - - - 982,560 982,560 0 8,659 982,560 1 - - 2.948 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
صخود0012

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

اوراق بورس 919,000 0.00 0.00 919,000 0.00 0.00 09:02 1 10 9.19 میلیون - 919,000 919,000 - - - 919,000 919,000 1 1,400 910,000 1 1,400 919,000 3.217 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - - 10
افاد73

منفعت دولت7-ش.خاص نوین0204

اوراق فرابورس 980,000 20,000.00 2.00 980,000 20,000.00 2.00 1398/10/30 1 5,000 4.9 میلیارد - 1,000,000 980,000 - - - 980,000 980,000 0 - - 0 - - 9.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
صایپا143

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

اوراق بورس 910,022 848.00 0.09 914,104 3,234.00 0.36 1398/10/30 5 13 11.883 میلیون - 910,870 936,606 - - - 910,008 936,606 1 700 910,000 1 8 936,606 1.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13 - 13 -
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 999,998 2.00 0.00 1398/10/30 2 11,409 11.409 میلیارد - 1,000,000 980,000 - - - 980,000 1,000,000 0 9,996 980,000 1 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11,409 1 11,408
منفت9810

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

اوراق بورس 1.003 میلیون 3,000.00 0.30 1.003 میلیون 3,000.00 0.30 1398/10/30 2 6 6.018 میلیون - 1,000,000 1.003 میلیون - - - 1.003 میلیون 1.003 میلیون 2 996 1,000,000 1 2 1.003 میلیون 2.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6 - 6 -
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 929,010 15,578.00 1.65 929,010 15,578.00 1.65 1398/10/29 1 1,000 929.01 میلیون - 944,588 929,010 - - - 929,010 929,010 0 8,000 900,000 1 - - 46.524 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 - - 1,000
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس- 3ماهه16%

اوراق بورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1398/10/29 1 500 500 میلیون - 1.01 میلیون 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 2 12,500 1,000,000 2 12,500 1.02 میلیون 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
اجاد22

اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991117

اوراق فرابورس 970,000 26,053.00 2.76 970,000 26,053.00 2.76 1398/10/29 5 500 485 میلیون - 943,947 970,000 - - - 970,000 970,000 1 100 950,103 1 3,000 988,999 4.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 500 - 500 -
اجاد25

اجاره دولتی آپرورش-سپهر991117

اوراق فرابورس 1,000,000 10,000.00 1.01 995,991 5,991.00 0.61 1398/10/29 11 10,475 10.433 میلیارد - 990,000 958,011 - - - 958,010 1,000,000 0 1,725 1,000,000 2 - - 2.988 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 10,471 490 9,985
صبا1401

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

اوراق فرابورس 918,720 10,997.00 1.18 918,720 10,997.00 1.18 1398/10/29 1 100 91.872 میلیون - 929,717 918,720 - - - 918,720 918,720 1 1,300 918,720 1 1,400 927,907 845.222 میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
اشاد8

مشارکت دولتی8-شرایط خاص981030

اوراق فرابورس 991,007 8,548.00 0.86 991,007 8,548.00 0.86 1398/10/29 1 500 495.504 میلیون - 999,555 991,007 - - - 991,007 991,007 0 1,000 991,007 1 - - 2.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 500 -
اجاد42

اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224

اوراق فرابورس 945,000 24,999.00 2.72 945,000 24,999.00 2.72 1398/10/29 1 15,000 14.175 میلیارد - 920,001 945,000 - - - 945,000 945,000 0 20,000 940,001 1 - - 1.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000
مگچسا104

مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 986,000 0.00 0.00 986,000 0.00 0.00 1398/10/29 1 20 19.72 میلیون - 986,000 986,000 - - - 986,000 986,000 1 1,466 986,000 1 1,000 995,065 1.972 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 20 -
اجاد21

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

اوراق فرابورس 950,000 30,303.00 3.09 962,640 17,663.00 1.80 1398/10/26 3 890 856.75 میلیون - 980,303 995,000 - - - 950,000 995,000 1 250 995,000 1 250 1.005 میلیون 2.407 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 890 - 890
افاد52

منفعت دولت5-ش.خاص سپهر0108

اوراق فرابورس 840,000 25,000.00 2.89 840,000 25,000.00 2.89 1398/10/26 1 1,000 840 میلیون - 865,000 840,000 - - - 840,000 840,000 0 - - 0 - - 8.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
مشهد905

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

اوراق بورس 950,000 50,000.00 5.00 950,000 50,000.00 5.00 1398/10/26 1 10,000 9.5 میلیارد - 1,000,000 950,000 - - - 950,000 950,000 0 - - 0 - - 3.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
مبین014

اجاره اعتماد مبین لوتوس011019

اوراق فرابورس 831,271 35,028.00 4.04 831,925 34,374.00 3.97 1398/10/26 4 1,103 917.613 میلیون - 866,299 837,284 - - - 831,271 837,284 1 13,026 831,271 2 500 899,999 2.496 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 129 974 - 1,103
اجاد1

اجاره دولت مرحله یک1394-981226

اوراق فرابورس 991,000 0.00 0.00 991,002 2.00 0.00 1398/10/26 2 269 266.58 میلیون - 991,000 991,010 - - - 991,000 991,010 0 4,781 991,000 1 - - 4.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50 219 269 -
صگل1411

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

اوراق بورس 960,213 31,392.00 3.17 960,213 31,392.00 3.17 1398/10/26 1 400 384.085 میلیون - 991,605 960,213 - - - 960,213 960,213 1 400 960,213 1 400 991,610 1.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400 - 400
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 1,000,000 400.00 0.04 999,962 362.00 0.04 1398/10/25 6 55,250 55.248 میلیارد - 999,600 999,600 - - - 999,600 1,000,000 1 6,250 990,000 1 6,250 1.01 میلیون 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 55,250 - 55,250
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 969,000 18,999.00 2.00 969,000 18,999.00 2.00 1398/10/25 2 3,750 3.634 میلیارد - 950,001 969,000 - - - 969,000 969,000 1 3,750 963,500 1 3,750 982,800 2.907 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,750 - 3,750
صایپا104

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

اوراق بورس 871,000 24,100.00 2.69 873,880 21,220.00 2.37 1398/10/24 2 50 43.694 میلیون - 895,100 895,001 - - - 871,000 895,001 1 3,900 870,000 1 6 950,000 3.408 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50 - - 50
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 19,989.00 2.00 1.02 میلیون 19,989.00 2.00 1398/10/24 1 1 1.02 میلیون - 1 میلیون 1.02 میلیون - - - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 3,750 1.02 میلیون 3.06 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مبین011

اجاره اعتماد مبین لوتوس010710

اوراق فرابورس 890,000 36,732.00 4.30 890,000 36,732.00 4.30 1398/10/24 2 570 507.3 میلیون - 853,268 890,000 - - - 890,000 890,000 1 - - 0 500 920,000 2.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 570 570 -
سلامت1

مرابحه دولتی تعاون-ملت991118

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/24 1 5 5 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 700 1,000,000 1 700 1.01 میلیون 3.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 5 -
البرز02

اجاره ریلی البرزنیرو14020514

اوراق فرابورس 998,000 0.00 0.00 998,000 0.00 0.00 1398/10/23 1 1 998,000 - 998,000 998,000 - - - 998,000 998,000 1 1,389 988,020 1 1,387 998,000 1.048 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - - 1
امید99

مشارکت لیزینگ امید9907

اوراق فرابورس 990,000 490.00 0.05 990,000 490.00 0.05 1398/10/23 1 20 19.8 میلیون - 989,510 990,000 - - - 990,000 990,000 1 2,000 980,100 1 2,000 990,000 990 میلیارد - - - - - - - - - - 20 - - 20
رایان106

مشارکت رایان سایپا-3ماهه16%

اوراق بورس 1,000,000 29,703.00 3.06 1,000,000 29,703.00 3.06 1398/10/22 2 20,000 20 میلیارد - 970,297 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 7,500 912,656 1 7,500 921,783 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 5,000 -
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 999,997 3.00 0.00 1398/10/22 2 3,601 3.601 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 990,000 1,000,000 1 3,749 990,000 1 3,750 1,000,000 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,601 1 3,600
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 907,902 17,802.00 2.00 907,902 17,802.00 2.00 1398/10/22 1 3 2.724 میلیون - 890,100 907,902 - - - 907,902 907,902 0 17 907,902 1 - - 907.902 میلیارد - - - - - - - - - - 3 - 3 -
رایان911

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

اوراق بورس 975,000 10,150.00 1.03 975,000 10,150.00 1.03 1398/10/19 1 3,000 2.925 میلیارد - 985,150 975,000 - - - 975,000 975,000 1 - - 0 3,000 984,750 975 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,969 - 1,969
کرانه99

مرابحه بنا گستر کرانه 991221

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1398/10/19 1 1 1.01 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 250 1.01 میلیون 505 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - - 1
صدانا98

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 5,000.00 0.50 1.001 میلیون 872.00 0.09 1398/10/18 3 86 86.075 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1.05 میلیون 0 4 1.05 میلیون 1 - - 650.567 میلیارد - - - - - - - - - - 6 80 86 -