شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اوراق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین YTM تاریخ سررسید دوره پرداخت سود کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.002 میلیون 19,887.00 1.95 1.002 میلیون 19,887.00 1.95 1399/06/26 2 6 6.01 میلیون - 1.021 میلیون 1.002 میلیون - - - 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 5 1.073 میلیون 1 - - 3.506 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6 6 -
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 1,000,000 29,740.00 2.89 1.006 میلیون 24,107.00 2.34 1399/06/26 28 2,382 2.395 میلیارد - 1.03 میلیون 1.545 میلیون - - - 1,000,000 1.016 میلیون 1 39 1.013 میلیون 2 991 1.013 میلیون 1.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 359 2,023 82 2,300
حکمت01

مشارکت حکمت ایرانیان 140107

اوراق فرابورس 1.1 میلیون 3,978.00 0.36 1.1 میلیون 3,978.00 0.36 1399/06/26 2 23 25.3 میلیون - 1.096 میلیون 1.206 میلیون - - - 1.1 میلیون 1.1 میلیون 1 5 1 میلیون 1 950 1.05 میلیون 220 میلیارد - - - - - - - - - - 23 - - 23
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1.1 میلیون 99,993.00 10.00 1.1 میلیون 99,993.00 10.00 1399/06/26 1 7 7.7 میلیون - 1 میلیون 1.1 میلیون - - - 1.1 میلیون 1.1 میلیون 0 5 1.1 میلیون 1 - - 3.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صگل1411

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

اوراق بورس 1.522 میلیون 507,210.00 50.00 1.522 میلیون 507,210.00 50.00 1399/06/26 7 34 51.735 میلیون - 1.014 میلیون 1.522 میلیون - - - 1.522 میلیون 1.522 میلیون 1 245 1.522 میلیون 34 10 1.522 میلیون 3.043 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اخزا809

اسنادخزانه-م9بودجه98-000923

اوراق فرابورس 808,503 1,455.00 0.18 809,257 701.00 0.09 1399/06/26 35 24,965 20.203 میلیارد - 809,958 807,625 - - - 807,625 811,000 1 1,851 808,503 1 1,396 808,503 20.231 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24,965 7,513 17,452
اخزا817

اسنادخزانه-م17بودجه98-010512

اوراق فرابورس 721,000 55.00 0.01 721,149 204.00 0.03 1399/06/26 64 119,725 86.34 میلیارد - 720,945 721,105 - - - 721,000 722,000 1 4,000 720,000 1 6,277 722,000 14.423 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,154 115,571 12,675 107,050
اخزا808

اسنادخزانه-م8بودجه98-000817

اوراق فرابورس 822,003 645.00 0.08 821,194 164.00 0.02 1399/06/26 79 49,531 40.675 میلیارد - 821,358 820,003 - - - 820,000 822,700 1 4,708 822,003 1 315 822,003 12.318 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7,639 41,892 16,146 33,385
اخزا816

اسنادخزانه-م16بودجه98-010503

اوراق فرابورس 724,008 513.00 0.07 724,134 387.00 0.05 1399/06/26 57 89,093 64.515 میلیارد - 724,521 725,000 - - - 722,000 727,999 1 500 724,050 1 800 724,550 14.483 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,947 87,146 22,291 66,802
اخزا811

اسنادخزانه-م11بودجه98-001013

اوراق فرابورس 801,471 809.00 0.10 801,466 814.00 0.10 1399/06/26 63 98,302 78.786 میلیارد - 802,280 801,000 - - - 800,001 804,091 1 10,395 801,471 1 250 803,999 24.044 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,846 82,456 16,228 82,074
اخزا704

اسنادخزانه-م4بودجه97-991022

اوراق فرابورس 950,004 5.00 0.00 950,051 52.00 0.01 1399/06/26 22 103,861 98.673 میلیارد - 949,999 950,000 - - - 950,000 955,000 1 2,691 950,000 1 40 950,000 23.221 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 56 103,805 1,206 102,655
کرونا2

تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود

اوراق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/06/26 18 2,680 26.8 میلیون - 10,000 10,000 - - - 10,000 10,000 1 5,320 10,000 2 100 10,000 100 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,680 2,680 -
اخزا804

اسنادخزانه-م4بودجه98-000421

اوراق فرابورس 867,700 5,004.00 0.57 867,884 4,820.00 0.55 1399/06/26 7 8,477 7.357 میلیارد - 872,704 867,201 - - - 867,201 868,500 1 5,762 867,701 1 315 875,000 4.339 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 6,477 - 8,477
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 5.00 0.00 992,879 7,116.00 0.71 1399/06/26 7 427 423.959 میلیون - 999,995 991,000 - - - 986,012 1,000,000 1 800 1,000,000 1 5,583 1.014 میلیون 2.482 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 227 200 427 -
اخزا713

اسنادخزانه-م13بودجه97-000518

اوراق فرابورس 857,107 1,028.00 0.12 857,305 1,226.00 0.14 1399/06/26 7 2,102 1.802 میلیارد - 856,079 857,500 - - - 856,516 857,500 1 5,333 857,107 1 20 865,900 15.143 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 49 2,053 1,018 1,084
اخزا814

اسنادخزانه-م14بودجه98-010318

اوراق فرابورس 741,702 53.00 0.01 741,001 648.00 0.09 1399/06/26 51 74,178 54.966 میلیارد - 741,649 741,000 - - - 740,600 741,702 2 3,003 741,702 2 17,744 742,600 22.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,817 58,361 8,013 66,165
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 735,001 3.00 0.00 734,833 165.00 0.02 1399/06/26 94 154,413 113.468 میلیارد - 734,998 734,008 - - - 734,008 735,400 2 16,448 735,001 1 1,228 736,000 29.393 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7,161 147,252 85,762 68,651
اخزا818

اسنادخزانه-م18بودجه98-010614

اوراق فرابورس 705,200 5,367.00 0.76 708,935 1,632.00 0.23 1399/06/26 66 95,895 67.983 میلیارد - 710,567 709,504 - - - 705,200 710,500 1 1,000 707,510 1 100 710,000 14.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25,119 70,776 47,845 48,050
اخزا721

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 833,985 355.00 0.04 833,984 354.00 0.04 1399/06/26 17 38,775 32.338 میلیارد - 833,630 833,630 - - - 833,630 834,005 1 479 833,986 1 10 840,000 33.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9,680 29,095 3,617 35,158
اخزا806

اسنادخزانه-م6بودجه98-000519

اوراق فرابورس 860,101 5,087.00 0.59 860,435 4,753.00 0.55 1399/06/26 24 43,084 37.071 میلیارد - 865,188 860,000 - - - 860,000 864,996 1 5,276 860,101 2 500 864,000 12.907 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14,886 28,198 274 42,810
اخزا821

اسنادخزانه-م21بودجه98-020906

اوراق فرابورس 582,200 172.00 0.03 581,475 897.00 0.15 1399/06/26 44 35,230 20.485 میلیارد - 582,372 581,021 - - - 578,000 582,500 1 31,355 582,200 2 100 582,200 14.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,656 24,574 30,370 4,860
اخزا703

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

اوراق فرابورس 987,100 3.00 0.00 987,131 34.00 0.00 1399/06/26 28 40,359 39.84 میلیارد - 987,097 987,098 - - - 987,013 988,000 1 10 987,100 1 109 988,000 39.873 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 650 39,709 30,310 10,049
اخزا716

اسنادخزانه-م16بودجه97-000407

اوراق فرابورس 874,141 1,193.00 0.14 876,266 3,318.00 0.38 1399/06/26 9 20,526 17.986 میلیارد - 872,948 872,949 - - - 872,949 880,000 1 14,782 874,141 1 480 913,378 9.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 297 20,229 10 20,516
مبین014

اجاره اعتماد مبین لوتوس011019

اوراق فرابورس 962,000 13,000.00 1.33 962,000 13,000.00 1.33 1399/06/26 1 2,000 1.924 میلیارد - 975,000 962,000 - - - 962,000 962,000 0 3,750 955,882 1 - - 2.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اخزا718

اسنادخزانه-م18بودجه97-000525

اوراق فرابورس 865,000 4,990.00 0.57 864,754 5,236.00 0.60 1399/06/26 32 49,977 43.218 میلیارد - 869,990 862,200 - - - 862,200 872,000 1 25,000 863,701 1 3,000 874,999 21.272 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7,841 42,136 21,533 28,444
اخزا820

اسنادخزانه-م20بودجه98-020806

اوراق فرابورس 588,000 1,057.00 0.18 588,000 1,057.00 0.18 1399/06/26 9 25,092 14.754 میلیارد - 589,057 588,300 - - - 586,501 588,300 1 50,810 588,000 3 7,872 589,888 14.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 902 24,190 25,092 -
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 100,100.00 10.00 1.101 میلیون 100,100.00 10.00 1399/06/26 5 38 41.842 میلیون - 1.001 میلیون 1.101 میلیون - - - 1.101 میلیون 1.101 میلیون 0 25 1.101 میلیون 3 - - 5.506 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا993

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

اوراق فرابورس 1.015 میلیون 15,585.00 1.51 1.015 میلیون 15,585.00 1.51 1399/06/26 5 70 71.03 میلیون - 1.03 میلیون 1.015 میلیون - - - 1.015 میلیون 1.015 میلیون 2 6,101 1.015 میلیون 2 3,933 1.035 میلیون 5.074 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 69 70 -
اخزا813

اسنادخزانه-م13بودجه98-010219

اوراق فرابورس 751,376 367.00 0.05 751,171 572.00 0.08 1399/06/26 22 20,753 15.589 میلیارد - 751,743 752,000 - - - 750,001 752,000 1 9,500 751,359 6 7,963 751,359 7.512 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,530 19,223 10,582 10,171
پارسا306

صکوک اجاره پارسیان-6ماهه16%

اوراق بورس 970,000 20,083.00 2.03 970,000 20,083.00 2.03 1399/06/26 1 1,000 970 میلیون - 990,083 970,000 - - - 970,000 970,000 1 25,000 970,000 3 100 1.04 میلیون 9.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
شرق1400

مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 20,000.00 1.94 1.013 میلیون 16,982.00 1.65 1399/06/26 6 116 117.51 میلیون - 1.03 میلیون 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.08 میلیون 1 5 1.08 میلیون 1 220 1.08 میلیون 243.124 میلیارد - - - - - - - - - - 45 71 21 95
کیش1402

اجاره س. و توسعه کیش14020820

اوراق فرابورس 1.08 میلیون 50,667.00 4.92 1.087 میلیون 57,246.00 5.56 1399/06/26 6 143 155.381 میلیون - 1.029 میلیون 1.132 میلیون - - - 1.08 میلیون 1.132 میلیون 0 100 1,000,000 1 - - 3.26 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 1,000.00 0.10 1.038 میلیون 10,605.00 1.01 1399/06/26 3 38 39.459 میلیون - 1.049 میلیون 1.001 میلیون - - - 1.001 میلیون 1.05 میلیون 2 47 1.001 میلیون 1 15 1.01 میلیون 3.115 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38 - 9 29
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 991,000 19,000.00 1.88 991,000 19,000.00 1.88 1399/06/26 1 2,000 1.982 میلیارد - 1.01 میلیون 991,000 - - - 991,000 991,000 1 10,000 990,196 1 35 1.1 میلیون 7.928 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1.005 میلیون 4,900.00 0.49 990,000 10,000.00 1.00 1399/06/26 1 1 990,000 - 1,000,000 6,702 - - - 1,000,000 6.702 میلیارد 1 8,995 990,000 1 9,000 1,000,000 2.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19 6,683 - 6,702
اخزا807

اسنادخزانه-م7بودجه98-000719

اوراق فرابورس 834,200 3,242.00 0.39 835,579 1,863.00 0.22 1399/06/26 6 4,686 3.916 میلیارد - 837,442 840,000 - - - 833,114 840,000 1 3,369 834,301 1 990 839,000 12.534 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,895 2,791 120 4,566
اخزا805

اسنادخزانه-م5بودجه98-000422

اوراق فرابورس 867,501 4,775.00 0.55 867,501 4,775.00 0.55 1399/06/26 1 199 172.633 میلیون - 872,276 867,501 - - - 867,501 867,501 2 11,524 867,660 2 1,259 875,000 17.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 199 - 199
اخزا812

اسنادخزانه-م12بودجه98-001111

اوراق فرابورس 792,002 194.00 0.02 793,668 1,860.00 0.23 1399/06/26 36 110,991 88.09 میلیارد - 791,808 790,500 - - - 788,385 795,000 1 25,000 791,733 1 200 798,000 31.747 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,341 106,650 7,726 103,265
شلرد02

کود شیمیایی اوره لردگان

اوراق فرابورس 1.001 میلیون 8,435.00 0.84 1.001 میلیون 8,435.00 0.84 1399/06/26 6 266 266.266 میلیون - 1.009 میلیون 1.001 میلیون - - - 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1 5 1.05 میلیون 1 5 1.05 میلیون 2.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 266 - 266 -
اروند10

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اوراق فرابورس 1,000,000 9,805.00 0.97 1.006 میلیون 3,922.00 0.39 1399/06/26 2 50 50.294 میلیون - 1.01 میلیون 1.01 میلیون - - - 1,000,000 1.01 میلیون 1 1,980 1,000,000 1 35 1.096 میلیون 5.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30 20 50 -
افاد1

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

اوراق فرابورس 1 میلیون 994.00 0.10 1 میلیون 994.00 0.10 1399/06/26 1 100 100.001 میلیون - 1.001 میلیون 1 میلیون - - - 1 میلیون 1 میلیون 1 100 1 میلیون 1 100 1.051 میلیون 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 - 100 -
اروند11

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

اوراق فرابورس 975,012 2,010.00 0.21 975,012 2,010.00 0.21 1399/06/26 1 19 18.525 میلیون - 973,002 975,012 - - - 975,012 975,012 1 11 975,012 1 988 1.05 میلیون 4.875 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19 - 19 -
اخزا810

اسنادخزانه-م10بودجه98-001006

اوراق فرابورس 800,951 2,909.00 0.36 800,828 3,032.00 0.38 1399/06/26 7 28,235 22.611 میلیارد - 803,860 803,053 - - - 800,518 803,053 1 13 801,100 1 200 805,000 8.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 28,235 1,402 26,833
اخزا723

اسنادخزانه-م23بودجه97-000824

اوراق فرابورس 829,358 0.00 0.00 829,323 35.00 0.00 1399/06/26 6 10,169 8.433 میلیارد - 829,358 829,358 - - - 829,000 829,360 1 7 820,000 1 2,338 829,358 16.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 169 10,000 6,007 4,162
اراد36

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0104

اوراق فرابورس 915,000 35,000.00 3.68 915,000 35,000.00 3.68 1399/06/26 1 2,000 1.83 میلیارد - 950,000 915,000 - - - 915,000 915,000 0 - - 0 - - 54.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اخزا819

اسنادخزانه-م19بودجه98-020322

اوراق فرابورس 642,000 0.00 0.00 642,000 0.00 0.00 1399/06/26 3 264 169.488 میلیون - 642,000 642,000 - - - 642,000 642,000 0 100 622,001 1 - - 12.84 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 264 - 264 -
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 91,780.00 10.00 1.01 میلیون 91,780.00 10.00 1399/06/26 1 6 6.057 میلیون - 917,801 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 10 1.01 میلیون 1 - - 1.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 1.102 میلیون 100,154.00 10.00 1.102 میلیون 100,154.00 10.00 1399/06/26 3 31 34.153 میلیون - 1.002 میلیون 1.102 میلیون - - - 1.102 میلیون 1.102 میلیون 0 530 1.102 میلیون 26 - - 7.712 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
لوتوس99

اجاره لوتوس پارسیان990717

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1399/06/26 1 5 5.05 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 2 45 1.005 میلیون 1 502 1.01 میلیون 484.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اخزا720

اسنادخزانه-م20بودجه97-000324

اوراق فرابورس 885,000 3,095.00 0.35 884,819 2,914.00 0.33 1399/06/26 11 6,107 5.404 میلیارد - 881,905 884,000 - - - 884,000 885,000 1 2,165 884,007 1 20 885,000 8.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6,107 327 5,780
اخزا722

اسنادخزانه-م22بودجه97-000428

اوراق فرابورس 875,200 184.00 0.02 875,200 184.00 0.02 1399/06/26 1 20 17.504 میلیون - 875,016 875,200 - - - 875,200 875,200 2 5,000 875,016 1 5,050 887,000 17.637 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 - 20
صمسکن912

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

اوراق بورس 197,499 65.00 0.03 197,499 65.00 0.03 1399/06/26 1 700 138.249 میلیون - 197,564 197,499 - - - 197,499 197,499 1 50 200,000 1 22 200,000 26.307 میلیارد - - - - - - - - - - 700 - - 700
اشاد9

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

اوراق فرابورس 992,001 4,960.00 0.50 992,442 4,519.00 0.45 1399/06/26 4 12,700 12.604 میلیارد - 996,961 999,995 - - - 992,001 999,995 1 11,000 992,001 1 3,400 999,800 48.952 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12,700 700 12,000
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 998,000 25,000.00 2.57 973,000 0.00 0.00 1399/06/26 1 1 973,000 - 973,000 39 - - - 998,000 38.922 میلیون 1 32 973,000 1 300 990,000 1.946 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 39 - 39 -
رهن0104

اوراق رهنی بانک مسکن14010423

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/06/26 1 5 5 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 12,495 1,000,000 1 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 5 -
اشاد10

مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

اوراق فرابورس 980,000 9,181.00 0.95 986,026 15,207.00 1.57 1399/06/26 8 28,100 27.707 میلیارد - 970,819 975,200 - - - 975,200 994,001 1 100 961,001 1 6,500 978,990 19.721 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 28,000 12,900 15,200
صخود0012

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

اوراق بورس 1.02 میلیون 0.00 0.00 1.02 میلیون 0.00 0.00 1399/06/26 1 5 5.1 میلیون - 1.02 میلیون 1.02 میلیون - - - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 1,400 1.02 میلیون 1 1,400 1.03 میلیون 3.57 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 5 -
صبا1401

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

اوراق فرابورس 825,000 75,000.00 10.00 825,000 75,000.00 10.00 1399/06/26 3 22 18.15 میلیون - 750,000 825,000 - - - 825,000 825,000 0 852 825,000 7 - - 759 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مبین012

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

اوراق فرابورس 952,000 12,000.00 1.28 952,000 12,000.00 1.28 1399/06/25 1 500 476 میلیون - 940,000 952,000 - - - 952,000 952,000 0 1,875 939,000 1 - - 1.428 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
افاد81

منفعت دولت8-ش.خاص مهر0205

اوراق فرابورس 1.015 میلیون 15,000.00 1.50 1.015 میلیون 15,000.00 1.50 1399/06/25 1 100 101.5 میلیون - 1,000,000 1.015 میلیون - - - 1.015 میلیون 1.015 میلیون 0 - - 0 - - 15.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
اراد50

مرابحه عام دولتی4-ش.خ0302

اوراق فرابورس 970,000 30,000.00 3.00 970,000 30,000.00 3.00 1399/06/25 1 1,000 970 میلیون - 1,000,000 970,000 - - - 970,000 970,000 0 - - 0 - - 19.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد11

مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس0206

اوراق فرابورس 840,000 5,000.00 0.60 840,000 5,000.00 0.60 1399/06/25 1 5,000 4.2 میلیارد - 835,000 840,000 - - - 840,000 840,000 0 1,000 832,428 1 - - 9.24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اراد22

مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212

اوراق فرابورس 806,000 6,000.00 0.75 806,000 6,000.00 0.75 1399/06/25 1 5,000 4.03 میلیارد - 800,000 806,000 - - - 806,000 806,000 0 500 800,000 1 - - 8.866 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اراد49

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0206

اوراق فرابورس 931,580 3,010.00 0.32 931,580 3,010.00 0.32 1399/06/25 2 12,500 11.645 میلیارد - 934,590 931,580 - - - 931,580 931,580 0 - - 0 - - 27.947 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12,500 - 12,500
تابان02

اجاره تابان لوتوس14021206

اوراق فرابورس 865,000 10,000.00 1.17 865,000 10,000.00 1.17 1399/06/25 1 7,000 6.055 میلیارد - 855,000 865,000 - - - 865,000 865,000 0 2,000 831,004 1 - - 3.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7,000 - 7,000
اجاد22

اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991117

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 7,032.00 0.69 1.01 میلیون 7,032.00 0.69 1399/06/25 1 5,000 5.05 میلیارد - 1.017 میلیون 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 140 1 میلیون 1 - - 5.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 957,000 1,990.00 0.21 957,035 2,025.00 0.21 1399/06/25 2 1,892 1.811 میلیارد - 955,010 967,999 - - - 957,000 967,999 1 93 955,000 1 12 979,900 3.828 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6 1,886 6 1,886
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

اوراق فرابورس 968,015 50,522.00 4.96 968,015 50,522.00 4.96 1399/06/25 20 20 19.36 میلیون - 1.019 میلیون 968,015 - - - 968,015 968,015 2 33 968,014 1 20 1.12 میلیون 1.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اراد34

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305

اوراق فرابورس 999,970 0.00 0.00 999,970 0.00 0.00 1399/06/25 5 50,000 49.999 میلیارد - 999,970 999,970 - - - 999,970 999,970 0 - - 0 - - 34.999 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
اجاد21

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

اوراق فرابورس 1.072 میلیون 30,000.00 2.88 1.072 میلیون 30,000.00 2.88 1399/06/25 1 500 536 میلیون - 1.042 میلیون 1.072 میلیون - - - 1.072 میلیون 1.072 میلیون 0 1,000 1,000,000 1 - - 2.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اروند08

منفعت صبا اروند ملت 14001222

اوراق فرابورس 965,000 14,000.00 1.43 965,000 14,000.00 1.43 1399/06/25 1 2 1.93 میلیون - 979,000 965,000 - - - 965,000 965,000 0 998 965,000 1 - - 6.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
حریل02

اجاره ریل پردازسیر021212

اوراق فرابورس 940,001 4,999.00 0.53 940,000 5,000.00 0.53 1399/06/25 4 36 33.84 میلیون - 945,000 940,000 - - - 940,000 940,001 0 1,250 940,000 3 - - 940 میلیارد - - - - - - - - - - - 36 18 18
رایان911

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

اوراق بورس 990,000 5,250.00 0.53 985,000 250.00 0.03 1399/06/25 1 1 985,000 - 984,750 90 - - - 1,000,000 89.28 میلیون 0 3,000 985,000 1 - - 985 میلیارد - - - - - - - - - - 90 - 90 -
گندم2

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

اوراق فرابورس 1,000,000 1,000.00 0.10 1,000,000 1,000.00 0.10 1399/06/24 1 100 100 میلیون - 999,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 100 998,000 1 - - 20 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
مکرج112

مشارکت شهرداری کرج-3ماهه18%

اوراق بورس 908,000 93,950.00 9.38 993,000 8,950.00 0.89 1399/06/24 1 1,000 993 میلیون - 1.002 میلیون 500 - - - 908,000 454 میلیون 1 7,500 990,000 1 7,500 999,900 2.483 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
مبین015

اجاره اعتماد مبین تمدن011019

اوراق فرابورس 953,000 25,000.00 2.56 953,000 25,000.00 2.56 1399/06/24 1 100 95.3 میلیون - 978,000 953,000 - - - 953,000 953,000 0 400 953,000 1 - - 953 میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
تبریز112

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

اوراق بورس 1.005 میلیون 111,999.00 12.54 898,721 5,720.00 0.64 1399/06/24 3 43 38.645 میلیون - 893,001 13 - - - 1.005 میلیون 13.065 میلیون 1 9,750 893,000 1 200 915,000 5.842 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13 - 13 -
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1.001 میلیون 4.00 0.00 1.001 میلیون 4.00 0.00 1399/06/24 1 6 6.006 میلیون - 1.001 میلیون 1.001 میلیون - - - 1.001 میلیون 1.001 میلیون 0 3 1.001 میلیون 1 - - 3.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6 - 6 -
صخود1412

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1399/06/24 1 10 10.05 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون - - - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 50 1.015 میلیون 1 985 1.015 میلیون 1.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 17,000.00 1.72 1.005 میلیون 17,000.00 1.72 1399/06/23 1 500 502.268 میلیون - 987,535 1.005 میلیون - - - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 0 2,000 938,159 1 - - 50.306 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
مگچسا104

مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 969,600 17,400.00 1.76 996,870 9,870.00 1.00 1399/06/23 1 6 5.981 میلیون - 987,000 2 - - - 969,600 1.939 میلیون 1 1,000 987,000 1 993 996,870 1.994 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 - - 2
صخود0004

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

اوراق بورس 970,000 0.00 0.00 970,000 0.00 0.00 1399/06/23 1 8 7.76 میلیون - 970,000 970,000 - - - 970,000 970,000 0 2,207 970,000 1 - - 1.455 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8 8 -
اشاد1

مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026

اوراق فرابورس 992,250 47,250.00 5.00 992,250 47,250.00 5.00 1399/06/22 1 900 893.025 میلیون - 945,000 992,250 - - - 992,250 992,250 0 3,000 992,250 1 - - 9.923 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900 - 900
اراد24

مرابحه عام دولت2-ش.خ سایر0212

اوراق فرابورس 978,211 46,581.00 5.00 978,211 46,581.00 5.00 1399/06/22 1 500 489.106 میلیون - 931,630 978,211 - - - 978,211 978,211 0 5,000 978,211 1 - - 25.923 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
امید99

مشارکت لیزینگ امید9907

اوراق فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1399/06/22 2 14 14 میلیون - 1.01 میلیون 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 1,986 1,000,000 1 1,995 1.01 میلیون - - - - - - - - - - - - 14 14 -
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.029 میلیون 49,000.00 5.00 1.029 میلیون 49,000.00 5.00 1399/06/22 2 31 31.899 میلیون - 980,000 1.029 میلیون - - - 1.029 میلیون 1.029 میلیون 0 3,716 980,000 1 - - 2.573 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31 - 31 -
کرمان00

رهنی کرمان موتور14001130

اوراق فرابورس 925,001 57,999.00 5.90 925,000 58,000.00 5.90 1399/06/22 2 10 9.25 میلیون - 983,000 925,000 - - - 925,000 925,001 0 2,500 925,000 1 - - 1.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اراد23

مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن0212

اوراق فرابورس 625,000 25,000.00 3.85 625,000 25,000.00 3.85 1399/06/22 1 1,000 625 میلیون - 650,000 625,000 - - - 625,000 625,000 0 400 620,000 1 - - 6.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 1.068 میلیون 0.00 0.00 1.068 میلیون 0.00 0.00 1399/06/22 2 5 5.34 میلیون - 1.068 میلیون 1.068 میلیون - - - 1.068 میلیون 1.068 میلیون 1 100 990,699 1 20 1.068 میلیون 1.068 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
اخزا624

اسنادخزانه-م24بودجه96-990625

اوراق فرابورس 997,250 1,623.00 0.16 995,547 80.00 0.01 1399/06/19 18 5,099 5.076 میلیارد - 995,627 997,450 - - - 995,521 997,450 1 - - 0 3,188 999,800 12.697 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,099 - 5,099 -
اجاد42

اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224

اوراق فرابورس 980,000 0.00 0.00 980,000 0.00 0.00 1399/06/19 1 5,000 4.9 میلیارد - 980,000 980,000 - - - 980,000 980,000 0 1,000 950,000 1 - - 1.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
سلامت3

مرابحه دولتی تعاون-امید991117

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 17,000.00 1.66 1.005 میلیون 17,000.00 1.66 1399/06/19 1 9 9.045 میلیون - 1.022 میلیون 1.005 میلیون - - - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 0 2,991 1.005 میلیون 1 - - 1.508 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9 9 -
اجاد23

اجاره دولتی آپرورش-ملت991117

اوراق فرابورس 1 میلیون 4.00 0.00 1 میلیون 4.00 0.00 1399/06/19 1 7,683 7.683 میلیارد - 1,000,000 1 میلیون - - - 1 میلیون 1 میلیون 0 1,000 1 میلیون 1 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7,683 - 7,683
مبین011

اجاره اعتماد مبین لوتوس010710

اوراق فرابورس 977,000 23,000.00 2.30 977,000 23,000.00 2.30 1399/06/18 1 2,000 1.954 میلیارد - 1,000,000 977,000 - - - 977,000 977,000 0 3,125 970,000 1 - - 2.443 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اروند06

منفعت صبا اروند ملت 14001113

اوراق فرابورس 960,000 9,000.00 0.95 960,000 9,000.00 0.95 1399/06/18 1 2,000 1.92 میلیارد - 951,000 960,000 - - - 960,000 960,000 0 20,000 950,000 1 - - 960 میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اروند05

منفعت صبا اروند لوتوس 14001113

اوراق فرابورس 1 میلیون 14,999.00 1.48 1 میلیون 14,999.00 1.48 1399/06/18 2 27 27 میلیون - 1.015 میلیون 1 میلیون - - - 1 میلیون 1 میلیون 1 84 1 میلیون 1 189 1.071 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27 - 27 -
افاد61

منفعت دولت6-ش.خاص140109

اوراق فرابورس 980,000 15,000.00 1.55 980,000 15,000.00 1.55 1399/06/18 1 1,000 980 میلیون - 965,000 980,000 - - - 980,000 980,000 1 1,000 977,000 1 1,000 980,000 29.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
تابان03

اجاره تابان سپهر14021206

اوراق فرابورس 962,000 13,000.00 1.33 962,000 13,000.00 1.33 1399/06/16 3 52,000 50.024 میلیارد - 975,000 962,000 - - - 962,000 962,000 0 2,000 950,000 1 - - 3.848 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 52,000 - 52,000
اجاد25

اجاره دولتی آپرورش-سپهر991117

اوراق فرابورس 1 میلیون 6.00 0.00 1 میلیون 6.00 0.00 1399/06/16 3 41 41 میلیون - 1 میلیون 1 میلیون - - - 1 میلیون 1 میلیون 1 959 1 میلیون 1 1,972 1.05 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 41 41 -
شستا005

اجاره تامین اجتماعی-امین001220

اوراق فرابورس 968,006 7,780.00 0.81 968,007 7,781.00 0.81 1399/06/16 2 2,500 2.42 میلیارد - 960,226 968,012 - - - 968,006 968,012 0 1,000 960,005 1 - - 5.808 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 500 2,000 - 2,500
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی