شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اوراق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین YTM تاریخ سررسید دوره پرداخت سود کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
لوتوس99

اجاره لوتوس پارسیان990717

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 14:54 1 2 2.02 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 5 1.01 میلیون 1 709 1.01 میلیون 484.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

اوراق فرابورس 980,000 20,000.00 2.00 980,000 20,000.00 2.00 14:49 1 2 1.96 میلیون - 1,000,000 980,000 - - - 980,000 980,000 1 2,500 955,000 1 13 980,000 1.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اخزا713

اسنادخزانه-م13بودجه97-000518

اوراق فرابورس 808,998 14,961.00 1.88 804,993 10,956.00 1.38 13:11 137 50,559 40.7 میلیارد - 794,037 795,000 - - - 794,000 810,000 1 10 793,500 1 100 808,909 14.219 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 39,957 10,602 43,376 7,183
اخزا818

اسنادخزانه-م18بودجه98-010614

اوراق فرابورس 680,001 7,926.00 1.18 681,163 9,088.00 1.35 13:11 34 12,273 8.36 میلیارد - 672,075 673,999 - - - 670,005 687,500 1 16 680,001 4 3 681,187 13.623 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,349 5,924 4,722 7,551
اخزا816

اسنادخزانه-م16بودجه98-010503

اوراق فرابورس 688,001 11,257.00 1.66 686,840 10,096.00 1.49 13:11 48 13,793 9.474 میلیارد - 676,744 677,000 - - - 677,000 688,001 1 37 677,000 1 9 706,541 13.737 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,981 812 9,852 3,941
اخزا802

اسنادخزانه-م2بودجه98-990430

اوراق فرابورس 952,999 1,138.00 0.12 952,548 687.00 0.07 12:30 67 11,596 11.046 میلیارد - 951,861 951,801 - - - 940,088 959,984 1 10,000 942,000 1 630 954,999 19.051 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,345 3,251 5,712 5,884
اخزا721

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 777,522 455.00 0.06 787,787 9,810.00 1.26 12:29 100 59,957 47.233 میلیارد - 777,977 776,750 - - - 775,001 799,000 1 5,000 777,416 1 500 799,000 31.426 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53,447 6,510 57,034 2,923
صایتل902

اجاره رایتل ماهانه 21 %

اوراق بورس 1,000,000 4,367.00 0.43 1.005 میلیون 183.00 0.02 12:29 46 2,270 2.28 میلیارد - 1.004 میلیون 997,051 - - - 990,015 1.001 میلیون 1 20 997,029 1 50 1.008 میلیون 2.009 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,547 10,977 17,524 -
اخزا623

اسنادخزانه-م23بودجه96-990528

اوراق فرابورس 941,500 2,736.00 0.29 940,222 1,458.00 0.16 12:29 27 13,416 12.614 میلیارد - 938,764 939,013 - - - 930,999 942,400 2 30 941,000 1 1,334 942,000 14.335 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,864 11,552 12,966 450
اخزا811

اسنادخزانه-م11بودجه98-001013

اوراق فرابورس 753,500 9,765.00 1.31 752,908 9,173.00 1.23 12:29 77 54,088 40.723 میلیارد - 743,735 748,250 - - - 748,250 760,000 1 28 745,000 1 100 762,000 22.587 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53,693 395 26,326 27,762
اروند11

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

اوراق فرابورس 931,500 731.00 0.08 931,500 731.00 0.08 12:29 3 7 6.521 میلیون - 930,769 931,500 - - - 931,500 931,500 1 193 931,500 1 3,100 970,000 4.658 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7 - 7 -
اخزا808

اسنادخزانه-م8بودجه98-000817

اوراق فرابورس 771,500 7,644.00 1.00 769,620 5,764.00 0.75 12:29 27 5,683 4.374 میلیارد - 763,856 765,000 - - - 763,501 772,000 1 6,260 760,500 2 100 783,999 11.544 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,683 - 787 4,896
مشیر112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه18%

اوراق بورس 900,000 10,000.00 1.12 900,000 10,000.00 1.12 12:29 1 30 27 میلیون - 890,000 900,000 - - - 900,000 900,000 1 500 890,001 1 158 900,000 5.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اخزا624

اسنادخزانه-م24بودجه96-990625

اوراق فرابورس 930,000 3,006.00 0.32 929,740 2,746.00 0.30 12:29 37 2,090 1.943 میلیارد - 926,994 919,007 - - - 919,007 931,888 1 35 929,449 1 5 930,999 11.858 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 443 1,647 1,833 257
کرونا1

تامین مالی جمعی اهدای کامل

اوراق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 12:29 275 75,546 755.46 میلیون - 10,000 10,000 - - - 10,000 10,000 0 15 10,000 2 - - 100 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25,546 50,000 - 75,546
اخزا817

اسنادخزانه-م17بودجه98-010512

اوراق فرابورس 682,034 7,321.00 1.09 683,543 8,830.00 1.31 12:29 43 92,687 63.356 میلیارد - 674,713 677,587 - - - 677,587 694,000 1 6 669,963 1 20 693,990 13.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24,600 68,087 3,774 88,913
اخزا715

اسنادخزانه-م15بودجه97-990224

اوراق فرابورس 983,400 1,365.00 0.14 983,036 1,001.00 0.10 12:29 22 6,132 6.028 میلیارد - 982,035 982,800 - - - 982,800 983,400 1 100 983,002 1 10 983,490 5.752 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,724 4,408 4,722 1,410
اخزا807

اسنادخزانه-م7بودجه98-000719

اوراق فرابورس 787,690 13,146.00 1.70 777,657 3,113.00 0.40 12:29 41 13,758 10.699 میلیارد - 774,544 774,003 - - - 774,003 787,690 1 15,000 776,000 2 164 787,700 11.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,530 1,228 2,257 11,501
کرونا2

تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود

اوراق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 12:29 148 36,568 365.68 میلیون - 10,000 10,000 - - - 10,000 10,000 0 500 10,000 1 - - 100 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36,568 - - 36,568
اخزا723

اسنادخزانه-م23بودجه97-000824

اوراق فرابورس 768,500 5,322.00 0.70 768,582 5,404.00 0.71 12:28 72 30,117 23.147 میلیارد - 763,178 764,500 - - - 764,000 776,999 1 65 768,450 1 438 768,500 15.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,809 25,308 4,245 25,872
اخزا703

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

اوراق فرابورس 916,002 7,849.00 0.86 918,110 9,957.00 1.10 12:28 81 42,225 38.767 میلیارد - 908,153 910,000 - - - 910,000 920,000 1 7,036 916,000 1 498 919,994 37.085 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,547 33,678 4,940 37,285
افاد53

منفعت دولت5-ش.خاص کاریزما0108

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 12:28 4 100,000 100 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 700,001 15,227.00 2.22 700,611 15,837.00 2.31 12:28 140 112,551 78.855 میلیارد - 684,774 691,000 - - - 690,010 705,000 1 3 699,500 1 1,132 700,001 28.024 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 42,674 69,877 72,844 39,707
اراد22

مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212

اوراق فرابورس 962,500 22,500.00 2.28 962,500 22,500.00 2.28 12:28 1 1,000 962.5 میلیون - 985,000 962,500 - - - 962,500 962,500 0 - - 0 - - 10.588 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اخزا809

اسنادخزانه-م9بودجه98-000923

اوراق فرابورس 755,555 6,083.00 0.81 753,173 3,701.00 0.49 12:27 58 37,931 28.569 میلیارد - 749,472 745,655 - - - 745,655 764,999 1 15 745,655 1 5 769,410 18.829 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,522 26,409 6,313 31,618
اخزا814

اسنادخزانه-م14بودجه98-010318

اوراق فرابورس 703,000 9,665.00 1.39 703,778 10,443.00 1.51 12:27 71 62,433 43.939 میلیارد - 693,335 691,155 - - - 690,005 710,000 1 6 688,286 1 500 720,000 21.113 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50,225 12,208 52,807 9,626
اخزا801

اسنادخزانه-م1بودجه98-990423

اوراق فرابورس 955,366 348.00 0.04 956,201 1,183.00 0.12 12:27 36 21,538 20.595 میلیارد - 955,018 955,018 - - - 955,000 956,775 1 - - 0 251 955,470 4.781 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,527 20,011 140 21,398
اخزا709

اسنادخزانه-م9بودجه97-990513

اوراق فرابورس 947,800 2,163.00 0.23 947,737 2,100.00 0.22 12:27 11 1,101 1.043 میلیارد - 945,637 946,900 - - - 946,900 949,000 0 - - 0 - - 21.798 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 234 867 750 351
اخزا804

اسنادخزانه-م4بودجه98-000421

اوراق فرابورس 812,393 3,573.00 0.44 816,333 7,513.00 0.93 12:27 30 20,978 17.125 میلیارد - 808,820 810,000 - - - 805,255 822,000 1 10 805,482 1 128 849,261 4.082 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,968 10,010 9,961 11,017
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 885,000 4,854.00 0.55 875,851 4,295.00 0.49 12:26 14 2,135 1.87 میلیارد - 880,146 897,895 - - - 875,100 897,895 1 1,000 875,010 1 16 890,000 7.007 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 135 2,000 135 2,000
اخزا810

اسنادخزانه-م10بودجه98-001006

اوراق فرابورس 750,510 9,572.00 1.29 750,018 9,080.00 1.23 12:25 5 571 428.26 میلیون - 740,938 750,013 - - - 750,003 750,510 1 1,000 750,500 1 10 777,980 7.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 571 - 571 -
شرق1400

مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010

اوراق فرابورس 978,000 2,000.00 0.20 978,000 2,000.00 0.20 12:25 1 1 978,000 - 980,000 978,000 - - - 978,000 978,000 1 10 973,001 1 1 978,000 234.72 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 831,000 7,500.00 0.89 831,006 7,494.00 0.89 12:25 2 2,000 1.662 میلیارد - 838,500 835,000 - - - 831,000 835,000 1 100 825,500 1 888 888,888 3.324 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3 1,997 - 2,000
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 836,100 13,895.00 1.63 836,191 13,804.00 1.62 12:24 4 2,005 1.677 میلیارد - 849,995 855,000 - - - 836,100 855,000 1 100 836,009 1 5 875,000 2.927 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21 1,984 5 2,000
اشاد10

مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

اوراق فرابورس 925,050 3,921.00 0.42 927,682 1,289.00 0.14 12:23 15 18,500 17.162 میلیارد - 928,971 930,000 - - - 925,009 930,000 1 200 925,050 1 1,800 929,999 18.554 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7,300 11,200 6,500 12,000
کیش1402

اجاره س. و توسعه کیش14020820

اوراق فرابورس 858,650 35,784.00 4.00 871,899 22,535.00 2.52 12:23 18 10,800 9.417 میلیارد - 894,434 895,000 - - - 858,650 900,000 1 - - 0 130 939,154 2.616 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,100 6,700 2,800 8,000
ماهان99

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اوراق فرابورس 1.002 میلیون 496.00 0.05 1.003 میلیون 761.00 0.08 12:22 9 58 58.189 میلیون - 1.002 میلیون 1.008 میلیون - - - 1.002 میلیون 1.008 میلیون 1 474 1.002 میلیون 2 909 1.003 میلیون 2.107 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 58 - 58 -
اخزا704

اسنادخزانه-م4بودجه97-991022

اوراق فرابورس 881,000 2,154.00 0.25 881,040 2,194.00 0.25 12:22 21 6,134 5.404 میلیارد - 878,846 879,899 - - - 879,899 884,500 1 600 840,000 1 20 883,500 21.534 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,134 5,000 5,886 248
جوپار99

اوراق اجاره جوپار 990212

اوراق فرابورس 1 میلیون 323.00 0.03 1 میلیون 324.00 0.03 12:20 8 118 118 میلیون - 1 میلیون 1 میلیون - - - 1 میلیون 1 میلیون 1 91 1 میلیون 1 10 1.002 میلیون 518.502 میلیارد - - - - - - - - - - 118 - 118 -
اخزا718

اسنادخزانه-م18بودجه97-000525

اوراق فرابورس 805,000 11,453.00 1.44 802,585 9,038.00 1.14 12:19 38 34,289 27.52 میلیارد - 793,547 799,500 - - - 796,000 809,500 1 2 688,966 1 10 819,999 19.743 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,078 32,211 9,409 24,880
گندم2

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

اوراق فرابورس 930,000 40,000.00 4.12 930,000 40,000.00 4.12 12:19 1 2,000 1.86 میلیارد - 970,000 930,000 - - - 930,000 930,000 0 1,000 925,103 1 - - 18.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اخزا706

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

اوراق فرابورس 956,701 2,228.00 0.23 956,568 2,095.00 0.22 12:18 44 23,531 22.509 میلیارد - 954,473 955,000 - - - 953,044 958,000 1 288 862,690 1 53 957,990 26.658 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,125 21,406 7,589 15,942
افاد61

منفعت دولت6-ش.خاص140109

اوراق فرابورس 940,000 30,000.00 3.09 940,000 30,000.00 3.09 12:17 1 2,200 2.068 میلیارد - 970,000 940,000 - - - 940,000 940,000 0 - - 0 - - 28.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,200 - 2,200
اخزا803

اسنادخزانه-م3بودجه98-990521

اوراق فرابورس 943,010 6,450.00 0.69 943,003 6,443.00 0.69 12:17 11 1,578 1.488 میلیارد - 936,560 943,000 - - - 943,000 943,100 1 - - 0 1 943,500 9.43 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 40 1,538 808 770
صمسکن912

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

اوراق بورس 465,486 4,655.00 1.01 462,665 1,834.00 0.40 12:17 5 33 15.268 میلیون - 460,831 460,833 - - - 460,831 465,486 1 6 460,842 1 1,343 571,999 61.627 میلیارد - - - - - - - - - - 26 7 20 13
صشستا112

صکوک اجاره شستا112-6ماهه18%

اوراق بورس 945,001 27,053.00 2.78 945,001 27,053.00 2.78 12:16 1 1,000 945.001 میلیون - 972,054 945,001 - - - 945,001 945,001 1 6,450 970,000 1 2 1.021 میلیون 4.064 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 930,000 10,000.00 1.06 930,000 10,000.00 1.06 12:16 2 102 94.86 میلیون - 940,000 930,000 - - - 930,000 930,000 1 350 925,010 1 135 944,500 2.325 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 102 - 102 -
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 14,305.00 1.44 1.005 میلیون 14,305.00 1.44 12:15 1 2 2.01 میلیون - 990,695 1.005 میلیون - - - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 1,500 990,000 1 3,745 1.005 میلیون 3.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مشهد0112

مشارکت ش مشهد0112-3ماهه18%

اوراق بورس 875,200 24,800.00 2.76 875,000 25,000.00 2.78 12:14 1 500 437.5 میلیون - 900,000 875,200 - - - 875,200 875,200 0 - - 0 - - 1.313 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50 - 50
اخزا813

اسنادخزانه-م13بودجه98-010219

اوراق فرابورس 733,489 34,422.00 4.92 725,365 26,298.00 3.76 12:11 14 897 650.652 میلیون - 699,067 705,005 - - - 704,000 733,499 1 4 694,485 1 2,020 733,500 7.254 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 397 500 897 -
اخزا720

اسنادخزانه-م20بودجه97-000324

اوراق فرابورس 821,284 1,287.00 0.16 829,769 9,772.00 1.19 12:06 62 20,079 16.661 میلیارد - 819,997 820,000 - - - 820,000 831,000 0 50 820,547 1 - - 8.159 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 449 19,630 20,079 -
حریل02

اجاره ریل پردازسیر021212

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 0.00 0.00 1.02 میلیون 0.00 0.00 12:03 1 1 1.02 میلیون - 1.02 میلیون 1.02 میلیون - - - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 1,250 1,000,000 1 1,250 1.02 میلیون 1.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - - 1
اخزا812

اسنادخزانه-م12بودجه98-001111

اوراق فرابورس 744,000 10,015.00 1.36 739,744 5,759.00 0.78 11:59 27 20,076 14.851 میلیارد - 733,985 739,990 - - - 730,003 744,000 1 4 729,709 1 50 749,579 29.59 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20,076 - 10,861 9,215
اخزا806

اسنادخزانه-م6بودجه98-000519

اوراق فرابورس 797,167 5,040.00 0.64 800,105 7,978.00 1.01 11:59 27 2,334 1.867 میلیارد - 792,127 794,003 - - - 794,003 809,965 1 2,260 797,000 1 530 809,000 12.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,234 100 1,321 1,013
اخزا805

اسنادخزانه-م5بودجه98-000422

اوراق فرابورس 822,000 19,517.00 2.43 819,016 16,533.00 2.06 11:56 27 11,520 9.435 میلیارد - 802,483 812,428 - - - 812,428 822,000 0 - - 0 - - 16.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 160 11,360 7,888 3,632
حکمت01

مشارکت حکمت ایرانیان 140107

اوراق فرابورس 1,000,000 10,000.00 1.01 1,000,000 10,000.00 1.01 11:46 2 2 2 میلیون - 990,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 290 980,000 1 250 1,000,000 200 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مبین014

اجاره اعتماد مبین لوتوس011019

اوراق فرابورس 885,000 16,500.00 1.90 885,000 16,500.00 1.90 11:41 1 15 13.275 میلیون - 868,500 885,000 - - - 885,000 885,000 1 50 861,139 1 2 898,000 2.655 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 980,000 137.00 0.01 974,005 5,858.00 0.60 11:33 10 1,350 1.315 میلیارد - 979,863 980,000 - - - 980,000 980,000 1 333 963,333 1 750 989,990 1.948 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 - 4 -
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 19,316.00 1.95 1.01 میلیون 19,316.00 1.95 11:29 1 1 1.01 میلیون - 990,484 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 5,000 990,000 1 860 1.01 میلیون 4.039 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اخزا716

اسنادخزانه-م16بودجه97-000407

اوراق فرابورس 819,693 2,349.00 0.29 820,170 2,826.00 0.35 11:18 16 6,788 5.567 میلیارد - 817,344 819,000 - - - 817,000 821,750 1 2 817,000 1 40 833,000 8.759 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,953 3,835 813 5,975
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 930,000 550.00 0.06 929,352 1,198.00 0.13 11:13 5 54 50.185 میلیون - 930,550 930,000 - - - 926,500 930,000 1 1,000 930,000 1 5 950,000 929.352 میلیارد - - - - - - - - - - 54 - 54 -
اشاد9

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

اوراق فرابورس 970,000 0.00 0.00 970,000 0.00 0.00 11:09 1 2,900 2.813 میلیارد - 970,000 970,000 - - - 970,000 970,000 1 1,000 965,308 1 3,600 978,000 47.845 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,900 2,900 -
کرمان00

رهنی کرمان موتور14001130

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 19,700.00 2.00 1.005 میلیون 19,700.00 2.00 10:53 2 2 2.009 میلیون - 985,000 1.005 میلیون - - - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 2,500 985,000 1 1,116 1.005 میلیون 2.009 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صخود0012

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

اوراق بورس 940,000 0.00 0.00 940,000 0.00 0.00 10:52 1 32 30.08 میلیون - 940,000 940,000 - - - 940,000 940,000 1 1,365 940,000 1 1,400 949,000 3.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 32 32 -
صمعاد212

صکوک اجاره معادن212-6ماهه21%

اوراق بورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 10:52 2 18,000 18.18 میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 2,000 1 میلیون 1 - - 4.545 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18,000 - 18,000
صخود1404

ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16%

اوراق بورس 920,000 13,809.00 1.48 920,000 13,809.00 1.48 10:49 9 14,165 13.032 میلیارد - 933,809 920,000 - - - 920,000 920,000 0 2,380 910,800 1 - - 1.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14,165 - 14,165
البرز02

اجاره ریلی البرزنیرو14020514

اوراق فرابورس 867,350 0.00 0.00 867,350 0.00 0.00 10:46 3 1,501 1.302 میلیارد - 867,350 867,350 - - - 867,350 867,350 1 23 867,350 1 1,388 1,000,000 910.718 میلیارد - - - - - - - - - - 2 1,499 1 1,500
اخزا722

اسنادخزانه-م22بودجه97-000428

اوراق فرابورس 817,999 8,794.00 1.09 815,495 6,290.00 0.78 10:44 21 7,730 6.304 میلیارد - 809,205 808,500 - - - 808,500 817,999 1 100 808,310 1 100 817,795 16.433 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7,730 - 7,730 -
سلامت5

مرابحه دولتی تعاون-نوین991117

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 10,000.00 0.99 1.02 میلیون 10,000.00 0.99 10:34 1 1 1.02 میلیون - 1.01 میلیون 1.02 میلیون - - - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 200 991,000 1 200 1,000,000 1.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تبریز112

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

اوراق بورس 895,000 1,891.00 0.21 902,361 5,470.00 0.61 10:32 3 1,190 1.074 میلیارد - 896,891 903,000 - - - 895,000 903,000 1 9,050 893,000 1 9,748 903,000 5.865 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22 - 17 5
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 990,000 0.00 0.00 990,000 0.00 0.00 09:57 1 1 990 - 990,000 990,000 - - - 990,000 990,000 1 9,000 990,000 1 9,000 1,000,000 2.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شلرد02

کود شیمیایی اوره لردگان

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 1.02 میلیون 20,000.00 2.00 09:33 2 8 8.16 میلیون - 1,000,000 1.02 میلیون - - - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 2 2,500 1,000,000 1 2,505 1.02 میلیون 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8 - - 8
شستا993

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

اوراق فرابورس 990,196 19,804.00 1.96 990,196 19,804.00 1.96 09:16 1 1 990.2 - 1.01 میلیون 1.01 میلیون - - - 990,196 1.01 میلیون 1 6,249 990,196 1 6,150 1.01 میلیون 4.951 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اروند10

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اوراق فرابورس 935,000 79.00 0.01 935,000 79.00 0.01 09:01 1 1,119 1.046 میلیارد - 935,079 935,000 - - - 935,000 935,000 1 881 935,000 1 75 969,996 4.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,119 1,119 -
تابان01

اجاره تابان تمدن14021206

اوراق فرابورس 920,000 14,000.00 1.50 920,000 14,000.00 1.50 1399/01/18 1 2,000 1.84 میلیارد - 934,000 920,000 - - - 920,000 920,000 0 15,000 915,000 1 - - 11.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اراد23

مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن0212

اوراق فرابورس 980,000 20,000.00 2.00 980,000 20,000.00 2.00 1399/01/18 1 2,000 1.96 میلیارد - 1,000,000 980,000 - - - 980,000 980,000 0 - - 0 - - 9.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اراد11

مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس0206

اوراق فرابورس 985,000 15,000.00 1.50 985,000 15,000.00 1.50 1399/01/18 1 2,000 1.97 میلیارد - 1,000,000 985,000 - - - 985,000 985,000 0 - - 0 - - 10.835 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اشاد1

مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026

اوراق فرابورس 920,004 23,996.00 2.54 920,004 23,996.00 2.54 1399/01/18 1 1,000 920.004 میلیون - 944,000 920,004 - - - 920,004 920,004 1 200 920,002 1 100 944,000 9.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اروند04

منفعت صبا اروند کاردان14001113

اوراق فرابورس 920,000 37,323.00 3.90 920,000 37,323.00 3.90 1399/01/18 1 1,250 1.15 میلیارد - 957,323 920,000 - - - 920,000 920,000 1 1,250 959,908 1 1,250 979,107 920 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,250 - 1,250
افاد83

منفعت دولت8-ش.خاص تمدن0205

اوراق فرابورس 900,000 17,500.00 1.91 900,000 17,500.00 1.91 1399/01/18 1 1,500 1.35 میلیارد - 917,500 900,000 - - - 900,000 900,000 0 - - 0 - - 9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500
سلامت2

مرابحه دولت تعاون-کاردان991117

اوراق فرابورس 979,411 19,589.00 1.96 979,411 19,589.00 1.96 1399/01/18 1 600 587.647 میلیون - 999,000 979,411 - - - 979,411 979,411 0 - - 0 - - 2.938 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 600 - 600
افاد72

منفعت دولت7-ش.خاص سپهر0204

اوراق فرابورس 740,000 31,000.00 4.02 740,000 31,000.00 4.02 1399/01/18 1 1,000 740 میلیون - 771,000 740,000 - - - 740,000 740,000 0 - - 0 - - 7.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
کرانه99

مرابحه بنا گستر کرانه 991221

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1399/01/18 1 4 4.04 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 250 1,000,000 1 250 1.01 میلیون 505 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مگچسا104

مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 987,000 8,065.00 0.81 995,065 0.00 0.00 1399/01/18 1 5 4.975 میلیون - 995,065 987,000 - - - 987,000 987,000 1 1,000 987,000 1 999 996,870 1.99 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 984,000 16,011.00 1.60 985,116 14,895.00 1.49 1399/01/18 3 53,750 52.95 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 - - - 984,000 1,000,000 1 3,750 1,000,000 1 3,750 1.02 میلیون 2.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 53,750 - 53,750
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

اوراق فرابورس 872,000 43,240.00 4.72 874,102 41,138.00 4.49 1399/01/18 5 76,252 66.652 میلیارد - 915,240 1,000,000 - - - 872,000 1,000,000 1 1,250 1,000,000 1 1,243 1.02 میلیون 874.102 میلیارد - - - - - - - - - - 2 76,250 - 76,252
مشیر9911

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

اوراق بورس 987,982 17,981.00 1.85 979,700 9,699.00 1.00 1399/01/18 1 2 1.959 میلیون - 970,001 987,982 - - - 987,982 987,982 0 2,000 978,200 1 - - 3.919 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تابان03

اجاره تابان سپهر14021206

اوراق فرابورس 975,000 11,000.00 1.14 975,000 11,000.00 1.14 1399/01/18 2 5 4.875 میلیون - 964,000 975,000 - - - 975,000 975,000 1 5,000 955,000 1 4,995 975,000 3.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - - 5
صبا1401

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

اوراق فرابورس 861,300 27,493.00 3.09 861,300 27,493.00 3.09 1399/01/17 1 20 17.226 میلیون - 888,793 861,300 - - - 861,300 861,300 0 - - 0 - - 792.396 میلیارد - - - - - - - - - - - 20 20 -
اجاد22

اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991117

اوراق فرابورس 991,100 8,900.00 0.89 991,100 8,900.00 0.89 1399/01/17 1 2,000 1.982 میلیارد - 1,000,000 991,100 - - - 991,100 991,100 1 500 990,004 1 240 1.49 میلیون 4.956 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اروند07

منفعت صبا اروند نوین 14001113

اوراق فرابورس 999,804 70,531.00 7.59 999,804 70,531.00 7.59 1399/01/17 2 2 2 میلیون - 929,273 999,804 - - - 999,804 999,804 1 635 980,200 2 625 999,804 499.902 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 1.322 میلیون 440,500.00 50.00 1.322 میلیون 440,500.00 50.00 1399/01/17 1 1 1.322 میلیون - 881,000 1.322 میلیون - - - 1.322 میلیون 1.322 میلیون 0 77 880,000 1 - - 1.322 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صگل1411

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

اوراق بورس 960,213 0.00 0.00 960,213 0.00 0.00 1399/01/17 1 1 960,213 - 960,213 960,213 - - - 960,213 960,213 1 399 960,213 1 400 969,815 1.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
اجاد42

اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224

اوراق فرابورس 951,000 4,000.00 0.42 951,000 4,000.00 0.42 1399/01/17 1 1,000 951 میلیون - 947,000 951,000 - - - 951,000 951,000 0 10,000 950,000 1 - - 1.427 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
ریل1401

اجاره ریل کوثر14010509

اوراق فرابورس 1.032 میلیون 20,237.00 2.00 1.032 میلیون 20,237.00 2.00 1399/01/17 1 1 1.032 میلیون - 1.012 میلیون 1.032 میلیون - - - 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1 375 1.012 میلیون 1 1 1.032 میلیون 309.623 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صخود0004

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

اوراق بورس 925,800 17,727.00 1.95 925,800 17,727.00 1.95 1399/01/12 1 267 247.189 میلیون - 908,073 925,800 - - - 925,800 925,800 1 2,000 907,647 1 2,000 925,800 1.389 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 267 - - 267
افاد2

منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626

اوراق فرابورس 913,000 47,000.00 4.90 913,000 47,000.00 4.90 1399/01/12 1 5,000 4.565 میلیارد - 960,000 913,000 - - - 913,000 913,000 0 2,500 914,000 1 - - 18.26 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
اجاد25

اجاره دولتی آپرورش-سپهر991117

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/01/12 2 100 100 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 300 1,000,000 1 300 1.01 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 100 -
سلامت1

مرابحه دولتی تعاون-ملت991118

اوراق فرابورس 995,000 5,000.00 0.50 995,000 5,000.00 0.50 1399/01/12 2 2 1.99 میلیون - 1,000,000 995,000 - - - 995,000 995,000 1 698 995,000 1 700 1.004 میلیون 3.483 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
اروند09

منفعت صبا اروند نوین 14001222

اوراق فرابورس 930,100 2,067.00 0.22 930,100 2,067.00 0.22 1399/01/12 1 25,000 23.253 میلیارد - 928,033 930,100 - - - 930,100 930,100 0 3,750 923,100 1 - - 2.79 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25,000 - 25,000
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی