شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اوراق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین YTM تاریخ سررسید دوره پرداخت سود کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تابان03

اجاره تابان سپهر14021206

اوراق فرابورس 950,000 0.00 0.00 950,000 0.00 0.00 1399/03/13 5 110,000 104.5 میلیارد - 950,000 950,000 - - - 950,000 950,000 0 - - 0 - - 3.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 110,000 - 110,000
شستا004

اجاره تامین اجتماعی-نوین000523

اوراق فرابورس 966,051 27,936.00 2.81 966,051 27,936.00 2.81 1399/03/13 1 47 45.404 میلیون - 993,987 966,051 - - - 966,051 966,051 1 525 970,034 1 10 1.05 میلیون 1.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شلرد02

کود شیمیایی اوره لردگان

اوراق فرابورس 1,000,000 74,799.00 8.08 1,000,000 74,799.00 8.08 1399/03/13 1 10 10 میلیون - 925,201 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 10 1.01 میلیون 1 10 1.01 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 1.144 میلیون 104,000.00 10.00 1.144 میلیون 104,000.00 10.00 1399/03/13 6 200 228.8 میلیون - 1.04 میلیون 1.144 میلیون - - - 1.144 میلیون 1.144 میلیون 2 37 990,000 1 1,696 1.144 میلیون 3.432 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 100,074.00 10.00 1.101 میلیون 100,074.00 10.00 1399/03/13 2 14 15.411 میلیون - 1.001 میلیون 1.101 میلیون - - - 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1 256 1.101 میلیون 22 50 1.101 میلیون 7.706 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اخزا805

اسنادخزانه-م5بودجه98-000422

اوراق فرابورس 856,990 1,589.00 0.19 856,511 1,110.00 0.13 1399/03/13 31 113,496 97.211 میلیارد - 855,401 855,000 - - - 855,000 856,990 1 501 853,986 1 8,000 858,000 17.13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,509 101,987 3,006 110,490
اخزا713

اسنادخزانه-م13بودجه97-000518

اوراق فرابورس 851,000 5,399.00 0.64 850,610 5,009.00 0.59 1399/03/13 17 15,331 13.041 میلیارد - 845,601 850,000 - - - 850,000 851,000 1 6,200 845,134 1 6,000 860,000 15.025 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,793 9,538 10,669 4,662
اخزا817

اسنادخزانه-م17بودجه98-010512

اوراق فرابورس 737,504 8,512.00 1.17 734,941 5,949.00 0.82 1399/03/13 96 208,414 153.172 میلیارد - 728,992 730,500 - - - 730,000 737,504 2 16,500 737,504 1 16 765,441 14.699 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28,677 179,737 142,914 65,500
اخزا813

اسنادخزانه-م13بودجه98-010219

اوراق فرابورس 762,000 7,538.00 1.00 760,549 6,087.00 0.81 1399/03/13 61 54,468 41.426 میلیارد - 754,462 758,736 - - - 754,029 762,900 1 42,519 762,000 2 763 770,000 7.605 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,353 51,115 25,097 29,371
اخزا816

اسنادخزانه-م16بودجه98-010503

اوراق فرابورس 740,000 6,814.00 0.93 737,620 4,434.00 0.60 1399/03/13 56 55,246 40.751 میلیارد - 733,186 733,502 - - - 733,502 740,001 1 34,683 740,000 2 500 740,000 14.752 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 349 54,897 9,668 45,578
حریل02

اجاره ریل پردازسیر021212

اوراق فرابورس 910,000 20,001.00 2.15 910,000 20,001.00 2.15 1399/03/13 1 3,000 2.73 میلیارد - 930,001 910,000 - - - 910,000 910,000 2 44 905,001 1 49 1.023 میلیون 910 میلیارد - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اخزا802

اسنادخزانه-م2بودجه98-990430

اوراق فرابورس 982,333 1,362.00 0.14 982,858 1,887.00 0.19 1399/03/13 62 66,968 65.82 میلیارد - 980,971 981,998 - - - 978,000 991,999 1 14,583 982,333 1 15 994,999 19.657 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24 66,944 13,717 53,251
اخزا821

اسنادخزانه-م21بودجه98-020906

اوراق فرابورس 619,100 1,023.00 0.17 619,159 1,082.00 0.18 1399/03/13 63 66,653 41.269 میلیارد - 618,077 619,001 - - - 617,000 620,880 1 2,941 619,100 2 500 619,100 15.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,337 61,316 47,114 19,539
اخزا814

اسنادخزانه-م14بودجه98-010318

اوراق فرابورس 754,500 8,912.00 1.20 751,907 6,319.00 0.85 1399/03/13 90 98,279 73.897 میلیارد - 745,588 746,501 - - - 746,501 755,000 1 8,498 754,500 1 1,000 754,800 22.557 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18,459 79,820 42,212 56,067
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 745,000 3,312.00 0.45 743,674 1,986.00 0.27 1399/03/13 131 101,828 75.727 میلیارد - 741,688 741,005 - - - 741,005 748,119 1 2,600 744,954 2 189 746,000 29.747 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 42,330 59,498 19,969 81,859
اخزا722

اسنادخزانه-م22بودجه97-000428

اوراق فرابورس 861,900 9,748.00 1.14 861,892 9,740.00 1.14 1399/03/13 37 33,725 29.067 میلیارد - 852,152 860,000 - - - 860,000 861,900 1 66,710 861,900 3 337 870,000 17.368 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 435 33,290 16,079 17,646
کرونا2

تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود

اوراق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/03/13 1,178 1.958 میلیون 19.58 میلیارد - 10,000 10,000 - - - 10,000 10,000 13 242,050 10,000 1 12,170 10,000 100 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.958 میلیون 555,700 1.402 میلیون
اخزا709

اسنادخزانه-م9بودجه97-990513

اوراق فرابورس 977,189 1,291.00 0.13 977,113 1,215.00 0.12 1399/03/13 10 3,091 3.02 میلیارد - 975,898 976,113 - - - 976,113 977,200 1 3,000 977,187 1 25 980,000 22.474 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,091 902 2,189
اخزا723

اسنادخزانه-م23بودجه97-000824

اوراق فرابورس 825,000 10,427.00 1.28 822,890 8,317.00 1.02 1399/03/13 37 26,985 22.206 میلیارد - 814,573 815,000 - - - 815,000 825,000 1 58,892 825,000 3 50 850,000 16.536 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 762 26,223 26,105 880
اخزا807

اسنادخزانه-م7بودجه98-000719

اوراق فرابورس 836,298 12,477.00 1.51 833,213 9,392.00 1.14 1399/03/13 40 98,273 81.882 میلیارد - 823,821 820,010 - - - 820,010 836,299 1 34,789 836,298 2 190 839,980 12.498 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,030 95,243 8,335 89,938
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 980,000 326.00 0.03 975,116 5,210.00 0.53 1399/03/13 2 3,010 2.935 میلیارد - 980,326 975,100 - - - 975,100 980,000 2 40 980,000 1 35 1.01 میلیون 2.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 3,000 10 3,000
اخزا809

اسنادخزانه-م9بودجه98-000923

اوراق فرابورس 817,000 13,429.00 1.67 816,331 12,760.00 1.59 1399/03/13 34 22,048 17.998 میلیارد - 803,571 801,000 - - - 801,000 820,000 2 56,227 817,000 3 888 843,749 20.408 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 197 21,851 5,629 16,419
اخزا818

اسنادخزانه-م18بودجه98-010614

اوراق فرابورس 725,000 4,528.00 0.63 731,044 10,572.00 1.47 1399/03/13 55 115,873 84.708 میلیارد - 720,472 720,473 - - - 720,472 735,800 1 10,000 719,125 1 10,000 735,799 14.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,092 107,781 31,900 83,973
اخزا623

اسنادخزانه-م23بودجه96-990528

اوراق فرابورس 971,452 940.00 0.10 971,890 1,378.00 0.14 1399/03/13 2 893 867.898 میلیون - 970,512 991,000 - - - 971,452 991,000 2 5,327 971,452 1 443 980,000 14.818 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20 873 20 873
اجاد21

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

اوراق فرابورس 1.021 میلیون 6,039.00 0.59 1.021 میلیون 5,937.00 0.58 1399/03/13 10 2,461 2.512 میلیارد - 1.015 میلیون 1.02 میلیون - - - 1.02 میلیون 1.021 میلیون 0 250 1.01 میلیون 1 - - 2.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,461 - 2,461
اخزا803

اسنادخزانه-م3بودجه98-990521

اوراق فرابورس 973,721 1,326.00 0.14 973,416 1,021.00 0.10 1399/03/13 27 10,521 10.241 میلیارد - 972,395 967,081 - - - 967,081 981,499 1 1,654 973,601 1 2,834 981,499 9.734 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,521 3,345 7,176
اخزا808

اسنادخزانه-م8بودجه98-000817

اوراق فرابورس 816,340 949.00 0.12 815,605 214.00 0.03 1399/03/13 78 34,788 28.373 میلیارد - 815,391 816,000 - - - 810,105 818,000 1 49 816,340 1 125 819,500 12.234 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14,826 19,962 11,124 23,664
اخزا703

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

اوراق فرابورس 951,930 1,098.00 0.12 951,034 202.00 0.02 1399/03/13 23 7,424 7.06 میلیارد - 950,832 940,297 - - - 940,297 953,333 1 94 951,930 1 9 954,350 38.415 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,730 4,694 598 6,826
اشاد10

مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

اوراق فرابورس 965,000 15,250.00 1.56 965,000 15,250.00 1.56 1399/03/13 1 2,000 1.93 میلیارد - 980,250 965,000 - - - 965,000 965,000 1 1,000 965,115 1 100 980,000 19.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اخزا801

اسنادخزانه-م1بودجه98-990423

اوراق فرابورس 985,294 1,548.00 0.16 985,232 1,486.00 0.15 1399/03/13 14 11,032 10.869 میلیارد - 983,746 984,999 - - - 984,999 985,555 1 14,000 985,294 1 500 986,000 4.926 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8 11,024 1,551 9,481
اخزا820

اسنادخزانه-م20بودجه98-020806

اوراق فرابورس 626,000 4,285.00 0.69 622,964 1,249.00 0.20 1399/03/13 204 335,092 208.75 میلیارد - 621,715 624,500 - - - 620,000 626,000 1 505 622,861 1 852 635,000 15.574 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 52,935 282,157 164,998 170,094
اخزا706

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

اوراق فرابورس 986,000 2,265.00 0.23 985,038 1,303.00 0.13 1399/03/13 11 18,373 18.098 میلیارد - 983,735 985,000 - - - 985,000 986,000 1 1,177 985,098 1 10 986,005 27.451 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26 18,347 2,781 15,592
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 27,000.00 2.77 973,000 0.00 0.00 1399/03/13 1 1 973,000 - 973,000 3,105 - - - 977,000 3.037 میلیارد 1 32 973,000 1 300 990,000 1.946 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 105 3,000 105 3,000
صخود0004

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

اوراق بورس 995,292 21.00 0.00 999,854 4,583.00 0.46 1399/03/13 4 24 23.996 میلیون - 995,271 1.005 میلیون - - - 995,292 1.005 میلیون 3 9 1.005 میلیون 1 2,270 1.005 میلیون 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11 13 13 11
مشیر112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه18%

اوراق بورس 947,625 57,624.00 6.47 890,001 0.00 0.00 1399/03/13 4 116 103.24 میلیون - 890,001 6 - - - 947,625 5.686 میلیون 1 15,000 890,000 2 88 900,000 5.34 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اخزا811

اسنادخزانه-م11بودجه98-001013

اوراق فرابورس 798,600 1,033.00 0.13 798,193 1,440.00 0.18 1399/03/13 135 72,611 57.958 میلیارد - 799,633 796,101 - - - 792,806 803,998 1 501 798,518 1 200 802,299 23.946 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 42,195 30,416 12,269 60,342
اخزا716

اسنادخزانه-م16بودجه97-000407

اوراق فرابورس 863,003 3,211.00 0.37 864,455 4,663.00 0.54 1399/03/13 7 1,338 1.157 میلیارد - 859,792 863,242 - - - 862,004 865,000 1 6,200 858,946 1 1,000 870,000 9.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,338 - 338 1,000
اخزا810

اسنادخزانه-م10بودجه98-001006

اوراق فرابورس 801,662 1,655.00 0.21 801,617 1,610.00 0.20 1399/03/13 8 16,150 12.946 میلیارد - 800,007 801,000 - - - 800,051 805,000 1 501 800,678 1 223 805,000 8.016 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8 16,142 28 16,122
اخزا812

اسنادخزانه-م12بودجه98-001111

اوراق فرابورس 792,000 2,511.00 0.32 790,935 1,446.00 0.18 1399/03/13 48 114,163 90.296 میلیارد - 789,489 786,572 - - - 786,572 792,000 1 10 787,680 1 600 795,000 31.637 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,716 100,447 10,062 104,101
اخزا718

اسنادخزانه-م18بودجه97-000525

اوراق فرابورس 850,002 6,908.00 0.82 849,646 6,552.00 0.78 1399/03/13 19 22,088 18.767 میلیارد - 843,094 850,000 - - - 844,404 850,003 2 118 849,301 1 244 851,900 20.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,760 19,328 12,400 9,688
اخزا721

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 833,000 13,514.00 1.65 831,151 11,665.00 1.42 1399/03/13 48 37,303 31.004 میلیارد - 819,486 824,000 - - - 810,218 833,000 2 43,216 833,000 2 201 857,421 33.156 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,519 31,784 29,850 7,453
اخزا720

اسنادخزانه-م20بودجه97-000324

اوراق فرابورس 869,803 2,689.00 0.31 869,803 2,689.00 0.31 1399/03/13 10 2,922 2.542 میلیارد - 867,114 870,000 - - - 868,003 870,000 2 5,000 865,200 1 54 874,998 8.553 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,922 - 2,622 300
حکمت01

مشارکت حکمت ایرانیان 140107

اوراق فرابورس 985,005 9,997.00 1.00 995,002 0.00 0.00 1399/03/13 2 10 9.95 میلیون - 995,002 1.005 میلیون - - - 985,005 1.005 میلیون 1 269 985,005 1 278 1.005 میلیون 199 میلیارد - - - - - - - - - - 5 5 5 5
اخزا624

اسنادخزانه-م24بودجه96-990625

اوراق فرابورس 965,100 1,100.00 0.11 964,555 555.00 0.06 1399/03/13 6 586 565.229 میلیون - 964,000 962,100 - - - 962,100 965,100 1 6,200 961,002 1 56 966,666 12.302 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 586 - 576 10
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 1.04 میلیون 45,000.00 4.52 1.043 میلیون 47,930.00 4.82 1399/03/13 13 137 142.881 میلیون - 995,000 1.045 میلیون - - - 1,000,000 1.045 میلیون 1 6 1 میلیون 1 2 1.04 میلیون 1.043 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 137 - 137 -
مشهد995

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه16%

اوراق بورس 1.1 میلیون 130,000.00 13.40 979,000 9,000.00 0.93 1399/03/13 1 150 146.85 میلیون - 970,000 25 - - - 1,000,000 27 میلیون 1 1,999 970,000 1 1,850 979,000 1.958 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
کیش1402

اجاره س. و توسعه کیش14020820

اوراق فرابورس 980,000 60,418.00 6.57 984,345 64,763.00 7.04 1399/03/13 4 29 28.546 میلیون - 919,582 994,000 - - - 980,000 994,000 1 1,000 933,000 1 380 980,000 2.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اخزا806

اسنادخزانه-م6بودجه98-000519

اوراق فرابورس 846,290 2,152.00 0.25 844,725 587.00 0.07 1399/03/13 38 45,772 38.665 میلیارد - 844,138 846,000 - - - 842,000 846,810 1 33 845,500 1 475 855,000 12.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7,730 38,042 990 44,782
مبین014

اجاره اعتماد مبین لوتوس011019

اوراق فرابورس 970,000 10,000.00 1.04 970,000 10,000.00 1.04 1399/03/13 1 200 194 میلیون - 960,000 970,000 - - - 970,000 970,000 1 800 970,000 1 100 980,000 2.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 200 -
اخزا804

اسنادخزانه-م4بودجه98-000421

اوراق فرابورس 856,160 1,231.00 0.14 854,462 467.00 0.05 1399/03/13 27 14,268 12.191 میلیارد - 854,929 855,890 - - - 851,026 860,432 1 990 856,162 1 500 875,000 4.272 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,754 10,514 2,048 12,220
اخزا704

اسنادخزانه-م4بودجه97-991022

اوراق فرابورس 921,026 3,151.00 0.34 921,283 3,408.00 0.37 1399/03/13 35 21,710 20.001 میلیارد - 917,875 920,000 - - - 920,000 922,500 1 270 921,500 5 1,000 927,995 22.518 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17,009 4,701 14,753 6,957
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 1.144 میلیون 104,000.00 10.00 1.041 میلیون 535.00 0.05 1399/03/13 8 1,532 1.594 میلیارد - 1.04 میلیون 1.04 میلیون - - - 1.04 میلیون 1.144 میلیون 1 230 1 میلیون 1 1,195 1.144 میلیون 5.203 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,532 - 16 1,516
سلامت3

مرابحه دولتی تعاون-امید991117

اوراق فرابورس 1.032 میلیون 9,595.00 0.94 1.032 میلیون 9,595.00 0.94 1399/03/13 1 1,500 1.548 میلیارد - 1.023 میلیون 1.032 میلیون - - - 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1 3,000 1.022 میلیون 1 400 1.032 میلیون 1.548 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 952,110 54.00 0.01 950,107 1,949.00 0.20 1399/03/13 3 3,010 2.86 میلیارد - 952,056 950,100 - - - 950,100 952,110 1 1,190 950,000 1 312 1.009 میلیون 3.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 3,000 10 3,000
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 5,000.00 0.50 999,695 4,695.00 0.47 1399/03/13 4 1,035 1.035 میلیارد - 995,000 1.03 میلیون - - - 975,504 1.03 میلیون 1 1,181 975,494 1 100 1.095 میلیون 7.998 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24 1,011 35 1,000
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 11,833.00 1.17 1.001 میلیون 10,502.00 1.04 1399/03/13 5 45 45.06 میلیون - 1.012 میلیون 1.012 میلیون - - - 991,993 1.012 میلیون 1 5,240 991,993 1 411 1.012 میلیون 3.505 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15 30 30 15
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 990,102 5,910.00 0.59 990,102 5,910.00 0.59 1399/03/13 1 5 4.951 میلیون - 996,012 990,102 - - - 990,102 990,102 3 337 990,106 1 637 1.096 میلیون 3.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
امید99

مشارکت لیزینگ امید9907

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/03/13 1 33 33 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 2,000 1,000,000 1 - - - - - - - - - - - - - - 33 33 -
شستا993

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

اوراق فرابورس 1.1 میلیون 100,006.00 10.00 1.085 میلیون 84,857.00 8.49 1399/03/13 3 33 35.803 میلیون - 1 میلیون 1 میلیون - - - 1 میلیون 1.1 میلیون 1 80 1.1 میلیون 4 1,219 1.122 میلیون 5.425 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
افاد1

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

اوراق فرابورس 1 میلیون 5.00 0.00 1 میلیون 6.00 0.00 1399/03/13 2 200 200.001 میلیون - 1,000,000 1 میلیون - - - 1 میلیون 1 میلیون 1 900 1 میلیون 1 100 1.06 میلیون 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 100 200 -
لوتوس99

اجاره لوتوس پارسیان990717

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 8,000.00 0.80 1.01 میلیون 8,000.00 0.80 1399/03/13 1 105 106.05 میلیون - 1.002 میلیون 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 - - 0 383 1.01 میلیون 484.8 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1 میلیون 92,199.00 8.44 1.012 میلیون 80,515.00 7.37 1399/03/13 12 2,019 2.043 میلیارد - 1.092 میلیون 1.201 میلیون - - - 1 میلیون 1.201 میلیون 0 512 1.002 میلیون 2 - - 3.035 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 122 1,897 19 2,000
صمسکن912

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

اوراق بورس 307,760 2,886.00 0.93 307,762 2,884.00 0.93 1399/03/13 3 640 196.967 میلیون - 310,646 307,770 - - - 307,760 307,770 2 130 307,762 1 5,400 310,869 40.994 میلیارد - - - - - - - - - - 100 540 640 -
اروند05

منفعت صبا اروند لوتوس 14001113

اوراق فرابورس 960,000 2,304.00 0.24 960,000 2,304.00 0.24 1399/03/13 1 30 28.8 میلیون - 962,304 960,000 - - - 960,000 960,000 1 1,000 961,000 1 246 1.025 میلیون 1.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30 - 30 -
مبین015

اجاره اعتماد مبین تمدن011019

اوراق فرابورس 965,000 5,000.00 0.52 965,000 5,000.00 0.52 1399/03/12 1 400 386 میلیون - 960,000 965,000 - - - 965,000 965,000 0 1,250 950,000 1 - - 965 میلیارد - - - - - - - - - - - 400 - 400
افاد61

منفعت دولت6-ش.خاص140109

اوراق فرابورس 980,000 35,550.00 3.50 980,000 35,550.00 3.50 1399/03/12 1 1,100 1.078 میلیارد - 1.016 میلیون 980,000 - - - 980,000 980,000 0 - - 0 - - 29.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,100 - 1,100
صخود0012

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

اوراق بورس 1.05 میلیون 0.00 0.00 1.05 میلیون 0.00 0.00 1399/03/12 1 15 15.75 میلیون - 1.05 میلیون 1.05 میلیون - - - 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1 1,400 1.04 میلیون 1 1,400 1.05 میلیون 3.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15 - - 15
مبین012

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

اوراق فرابورس 985,001 20,001.00 2.07 985,001 20,001.00 2.07 1399/03/12 1 1,000 985.001 میلیون - 965,000 985,001 - - - 985,001 985,001 1 1,875 985,000 1 1,875 1.005 میلیون 1.478 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
مشهد0112

مشارکت ش مشهد0112-3ماهه18%

اوراق بورس 840,220 46,498.00 5.24 875,200 11,518.00 1.30 1399/03/12 1 50 43.76 میلیون - 886,718 2 - - - 840,220 1.68 میلیون 1 400 875,220 1 2 931,053 1.313 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 - 2 -
شرق1400

مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 6,897.00 0.69 1.003 میلیون 5,137.00 0.51 1399/03/12 4 25 25.079 میلیون - 998,003 1,000,000 - - - 1,000,000 1.005 میلیون 0 500 995,000 1 - - 240.754 میلیارد - - - - - - - - - - 20 5 25 -
اشاد9

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

اوراق فرابورس 980,602 497.00 0.05 980,602 497.00 0.05 1399/03/12 1 1,000 980.602 میلیون - 980,105 980,602 - - - 980,602 980,602 0 8,000 902,700 1 - - 48.368 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اخزا819

اسنادخزانه-م19بودجه98-020322

اوراق فرابورس 671,985 21,796.00 3.35 671,956 21,767.00 3.35 1399/03/12 3 745 500.607 میلیون - 650,189 671,899 - - - 671,899 671,985 1 2,758 645,000 1 2 671,985 13.439 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 745 - 745 -
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

اوراق فرابورس 981,750 89,250.00 10.00 981,750 89,250.00 10.00 1399/03/12 4 109 107.011 میلیون - 892,500 981,750 - - - 981,750 981,750 0 300 811,001 1 - - 981.75 میلیارد - - - - - - - - - - 109 - 109 -
اروند09

منفعت صبا اروند نوین 14001222

اوراق فرابورس 910,500 19,600.00 2.11 910,500 19,600.00 2.11 1399/03/11 1 3,000 2.732 میلیارد - 930,100 910,500 - - - 910,500 910,500 0 3,750 910,000 1 - - 2.732 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اجاد22

اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991117

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 8,000.00 0.80 1.01 میلیون 8,417.00 0.84 1399/03/11 2 1,010 1.021 میلیارد - 1.002 میلیون 1.052 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.052 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 1 1.1 میلیون 5.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 1,000 10 1,000
مشیر9911

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

اوراق بورس 1,000,000 29,999.00 3.09 979,700 9,699.00 1.00 1399/03/11 1 2 1.959 میلیون - 970,001 2,000 - - - 1,000,000 2 میلیارد 0 2,000 978,200 1 - - 3.919 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
اجاد24

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

اوراق فرابورس 1.035 میلیون 25,000.00 2.48 1.035 میلیون 25,000.00 2.48 1399/03/11 1 10,000 10.35 میلیارد - 1.01 میلیون 1.035 میلیون - - - 1.035 میلیون 1.035 میلیون 0 3,000 1.01 میلیون 1 - - 5.175 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اشاد1

مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026

اوراق فرابورس 912,000 48,000.00 5.00 912,000 48,000.00 5.00 1399/03/11 6 2,000 1.824 میلیارد - 960,000 912,000 - - - 912,000 912,000 1 900 922,000 1 1,600 1.008 میلیون 9.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000 -
اروند10

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1399/03/10 1 1,000 1.01 میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 - - 0 50 1.099 میلیون 5.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
تبریز112

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 106,999.00 11.98 898,721 5,720.00 0.64 1399/03/10 3 43 38.645 میلیون - 893,001 250 - - - 1,000,000 250 میلیون 1 9,750 893,000 1 200 915,000 5.842 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 250 - 250 -
اروند11

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

اوراق فرابورس 1.02 میلیون 10,000.00 0.99 1.02 میلیون 10,000.00 0.99 1399/03/10 1 10 10.2 میلیون - 1.01 میلیون 1.02 میلیون - - - 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 250 940,000 1 1,203 1.02 میلیون 5.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تابان01

اجاره تابان تمدن14021206

اوراق فرابورس 845,005 5.00 0.00 845,005 5.00 0.00 1399/03/10 4 100,000 84.501 میلیارد - 845,000 845,005 - - - 845,005 845,005 0 30 845,000 1 - - 10.14 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
گندم2

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

اوراق فرابورس 928,000 42,001.00 4.33 928,000 42,001.00 4.33 1399/03/10 1 2,000 1.856 میلیارد - 970,001 928,000 - - - 928,000 928,000 0 100 925,000 1 - - 18.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
ماهان99

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اوراق فرابورس 1,000,000 1,458.00 0.15 1.001 میلیون 451.00 0.05 1399/03/8 14 1,049 1.05 میلیارد - 1.001 میلیون 1.006 میلیون - - - 1,000,000 1.006 میلیون 0 294 1,000,000 1 - - 2.102 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 343 706 1,049 -
صخود1412

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1399/03/8 1 10 10 میلیون - 1.01 میلیون 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 990 1,000,000 1 1,000 1.01 میلیون 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
کرمان00

رهنی کرمان موتور14001130

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 19,700.00 2.00 1.005 میلیون 19,700.00 2.00 1399/03/8 1 250 251.175 میلیون - 985,000 1.005 میلیون - - - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 2,500 985,000 1 354 1.005 میلیون 2.009 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صگل1411

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

اوراق بورس 1.01 میلیون 0.00 0.00 1.01 میلیون 0.00 0.00 1399/03/7 1 5 5.05 میلیون - 1.01 میلیون 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 400 1,000,000 1 400 1.01 میلیون 2.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - - 5
دومینو4

اجاره دومینو14040208

اوراق بورس 1,000,000 19,000.00 1.86 1.01 میلیون 9,000.00 0.88 1399/03/7 2 10 10.1 میلیون - 1.019 میلیون 1.02 میلیون - - - 1,000,000 1.02 میلیون 1 2,500 1,000,000 1 1,000 1.02 میلیون 2.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 5 5 5
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/03/7 1 19 19 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 3,699 1,000,000 1 3,689 1.01 میلیون 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 19 19 -
افاد54

منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108

اوراق فرابورس 820,000 20,000.00 2.38 820,000 20,000.00 2.38 1399/03/4 1 3,000 2.46 میلیارد - 840,000 820,000 - - - 820,000 820,000 0 100 825,000 1 - - 8.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
اجاد25

اجاره دولتی آپرورش-سپهر991117

اوراق فرابورس 1.04 میلیون 39,990.00 4.00 1 میلیون 0.00 0.00 1399/03/3 1 10 10.4 میلیون - 1 میلیون 1.04 میلیون - - - 1.04 میلیون 1.04 میلیون 1 115 1 میلیون 2 4,979 1.04 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کرونا1

تامین مالی جمعی اهدای کامل

اوراق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/03/1 62 5,378 53.78 میلیون - 10,000 10,000 - - - 10,000 10,000 1 20 10,000 2 94,622 10,000 100 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,378 - - 5,378
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس- 3ماهه16%

اوراق بورس 882,000 12,000.00 1.38 882,000 12,000.00 1.38 1399/03/1 1 1,000 882 میلیون - 870,000 882,000 - - - 882,000 882,000 0 350 865,001 1 - - 8.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد23

مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن0212

اوراق فرابورس 845,000 10,000.00 1.20 845,000 10,000.00 1.20 1399/03/1 1 1,000 845 میلیون - 835,000 845,000 - - - 845,000 845,000 0 - - 0 - - 8.45 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اراد24

مرابحه عام دولت2-ش.خ سایر0212

اوراق فرابورس 867,825 41,325.00 5.00 867,825 41,325.00 5.00 1399/02/31 1 5,000 4.339 میلیارد - 826,500 867,825 - - - 867,825 867,825 0 5,000 867,825 1 - - 22.997 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
افاد53

منفعت دولت5-ش.خاص کاریزما0108

اوراق فرابورس 859,814 40,943.00 5.00 859,814 40,943.00 5.00 1399/02/31 1 100 85.981 میلیون - 818,871 859,814 - - - 859,814 859,814 0 - - 0 - - 8.598 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1 میلیون 1.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/02/31 20 200,000 200 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1 میلیون 1 9,000 994,950 1 1,453 1.005 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سلامت4

مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991117

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1 میلیون 3.00 0.00 1399/02/31 2 7,330 7.33 میلیارد - 1,000,000 1 میلیون - - - 1,000,000 1 میلیون 0 3,670 1,000,000 1 - - 1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7,330 - 7,330
تابان02

اجاره تابان لوتوس14021206

اوراق فرابورس 840,000 160.00 0.02 840,000 160.00 0.02 1399/02/31 1 6 5.04 میلیون - 839,840 840,000 - - - 840,000 840,000 0 7 832,000 1 - - 3.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6 - 6 -
سلامت6

مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400

اوراق فرابورس 940,011 10.00 0.00 944,283 4,282.00 0.46 1399/02/30 2 1,100 1.039 میلیارد - 940,001 987,001 - - - 940,011 987,001 0 1,000 940,010 1 - - 16.412 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,100 - 1,100
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی