شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم خرید حقوقی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تاصیکو4

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 973 1,750.00 64.27 972 1,751.00 64.30 1398/05/27 10 9.5 میلیارد 9.239 هزار میلیارد - 2,723 972 972 973 - - - - 30.132 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.5 میلیارد - 9.5 میلیارد
پرند4

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

سهام بورس 48,600 0.00 0.00 - 0.00 0.00 1398/09/3 - - - - - 49,700 48,151 49,700 - - - - - - - - - - - - - - - - 8.901 میلیارد - 8.901 میلیارد
خپارسح

ح . پارس‌ خودرو

سهام بورس 60 59.00 5.00 60 59.00 5.00 1395/12/15 472 3.539 میلیارد 212.353 میلیارد - 1 60 60 60 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 165,000 3.539 میلیارد - 3.539 میلیارد
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 11.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
وبملت4

بانک ملت

سهام بورس 519 23,341.00 97.82 519 23,341.00 97.82 1399/03/31 2 1.905 میلیارد 988.582 میلیارد - 23,860 519 519 519 10 - - 0 923,410 19,877 107.455 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.905 میلیارد - 1.905 میلیارد
وانصار2

بانک انصار

سهام بورس 2,086 0.00 0.00 2,086 0.00 0.00 1398/03/25 177 1.77 میلیارد 3.691 هزار میلیارد - 2,086 2,086 2,086 2,086 0 - - 0 - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.77 میلیارد - 1.77 میلیارد
خکاوه4

سایپا دیزل‌

سهام بورس 200 547.00 73.23 200 547.00 73.23 1395/12/24 6 1.495 میلیارد 298.996 میلیارد - 747 200 200 200 0 - - 0 - - 527.143 میلیارد - - - - - - - - - - - 1.495 میلیارد - 1.495 میلیارد
وبملت2

بانک ملت

سهام بورس 6,280 0.00 0.00 6,280 0.00 0.00 1399/06/26 7 1.38 میلیارد 8.668 هزار میلیارد - 6,280 6,280 6,280 6,280 0 - - 0 - - 1300.229 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.38 میلیارد - 1.38 میلیارد
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
شستا4

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 8,600 0.00 0.00 8,600 0.00 0.00 1399/01/30 190 1.293 میلیارد 11.121 هزار میلیارد - 8,600 8,600 8,600 8,600 0 - - 0 - - 688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.293 میلیارد - 1.293 میلیارد
وبانک4

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,811 317.00 7.05 4,811 317.00 7.05 1398/04/18 2 1.219 میلیارد 5.863 هزار میلیارد - 4,494 4,811 4,811 4,811 0 - - 0 - - 78.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.219 میلیارد - 1.219 میلیارد
کروی4

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 2,011 1,472.00 42.26 2,912 571.00 16.39 1396/12/28 4 1.208 میلیارد 3.517 هزار میلیارد - 3,483 3,417 2,011 3,963 - - - - 7.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.208 میلیارد - 1.208 میلیارد
ونیرو4

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 1,320 220.00 20.00 1,320 220.00 20.00 1397/11/15 4 1.19 میلیارد 1.571 هزار میلیارد - 1,100 1,320 1,320 1,320 0 - - 0 - - 13.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.19 میلیارد - 1.19 میلیارد
ثامید4

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,750 0.00 0.00 1,750 0.00 0.00 1399/06/22 490 926.194 میلیون 1.621 هزار میلیارد - 1,750 1,750 1,750 1,750 0 - - 0 - - 61.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 926.194 میلیون - 926.194 میلیون
بترانس4

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 3,045 16,627.00 84.52 3,045 16,627.00 84.52 1398/12/7 4 888.945 میلیون 2.707 هزار میلیارد - 19,672 3,045 3,045 3,045 - - - - 11.419 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 888.945 میلیون - 888.945 میلیون
ثمسکن4

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 12,570 1,390.00 12.43 12,570 1,390.00 12.43 1399/05/26 1 747.9 میلیون 9.401 هزار میلیارد - 11,180 12,570 12,570 12,570 0 - - 0 - - 69.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 747.9 میلیون - 747.9 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
برکت4

گروه دارویی برکت

سهام بورس 1,045 11,083.00 91.38 1,045 11,083.00 91.38 1399/03/12 2 621.071 میلیون 649.019 میلیارد - 12,128 1,045 1,045 1,045 - - - - 6.061 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 621.071 میلیون - 621.071 میلیون
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - 270.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
ورنا4

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,300 323.00 33.06 1,300 323.00 33.06 1395/12/23 1 552.335 میلیون 718.036 میلیارد - 977 1,300 1,300 1,300 0 - - 0 - - 10.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 552.335 میلیون - 552.335 میلیون
ثبهساز4

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,200 0.00 0.00 2,200 0.00 0.00 1399/05/25 804 542.498 میلیون 1.193 هزار میلیارد - 2,200 2,200 2,200 2,200 0 - - 0 - - 44.288 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 542.498 میلیون - 542.498 میلیون
حفاری4

حفاری شمال

سهام بورس 2,293 6,159.00 72.87 2,293 6,159.00 72.87 1398/12/12 1 521.081 میلیون 1.195 هزار میلیارد - 8,452 2,293 2,293 2,293 - - - - 11.948 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 521.081 میلیون - 521.081 میلیون
تیپیکو4

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 15,769 2,049.00 14.93 15,769 2,049.00 14.93 1398/05/2 1 493 میلیون 7.774 هزار میلیارد - 13,720 15,769 15,769 15,769 0 - - 0 - - 68.595 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 493 میلیون - 493 میلیون
وسپه4

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 1,588 101.00 6.79 1,588 101.00 6.79 1395/10/27 1 457.47 میلیون 726.462 میلیارد - 1,487 1,588 1,588 1,588 0 - - 0 - - 10.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 457.47 میلیون - 457.47 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 5,220 270.00 4.92 5,290 200.00 3.64 1399/06/26 63,416 1.422 میلیارد 7.519 هزار میلیارد 22,423.62 5,490 5,550 5,220 5,630 477 1.467 میلیون 5,220 224 23.656 میلیون 5,220 125.69 هزار میلیارد 2.392 میلیارد 1.65 میلیارد 8.08 927.096 میلیون -84.38 164.335 میلیون -10,986,736 -75.28 7.2 5.03 971.489 میلیون 450.527 میلیون 1.346 میلیارد 75.754 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 20,640 0.00 0.00 20,640 0.00 0.00 1399/06/26 4 419.97 میلیون 8.668 هزار میلیارد - 20,640 20,640 20,640 20,640 0 - - 0 - - 1682.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 419.97 میلیون - 419.97 میلیون
ولغدر4

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 1,940 815.00 72.44 1,940 815.00 72.44 1395/12/24 1 339.509 میلیون 658.648 میلیارد - 1,125 1,940 1,940 1,940 0 - - 0 - - 1.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 339.509 میلیون - 339.509 میلیون
سیتا4

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 15,750 0.00 0.00 15,750 0.00 0.00 1399/04/14 596 328.506 میلیون 5.174 هزار میلیارد - 15,750 15,750 15,750 15,750 0 - - 0 - - 173.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 328.506 میلیون - 328.506 میلیون
سفارس4

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 1,391 25,319.00 94.79 1,391 25,319.00 94.79 1399/03/25 1 319.375 میلیون 444.251 میلیارد - 26,710 1,391 1,391 1,391 - - - - 7.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 319.375 میلیون - 319.375 میلیون
کرماشا4

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 21,260 16,170.00 43.20 21,260 16,170.00 43.20 1399/06/12 1 314.259 میلیون 6.681 هزار میلیارد - 37,430 21,260 21,260 21,260 - - - - 75.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 314.259 میلیون - 314.259 میلیون
تاصیکو2

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 12,820 610.00 5.00 12,820 610.00 5.00 1399/06/22 2 309.9 میلیون 3.973 هزار میلیارد - 12,210 12,820 12,820 12,820 0 - - 0 - - 397.42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 309.9 میلیون - 309.9 میلیون
فخاس4

فولاد خراسان

سهام بورس 1,182 29,710.00 96.17 1,182 29,710.00 96.17 1399/02/10 1 307.343 میلیون 363.28 میلیارد - 30,892 1,182 1,182 1,182 0 - - 0 - - 14.066 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 307.343 میلیون - 307.343 میلیون
وپترو4

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 17,557 3,585.00 16.96 17,557 3,585.00 16.96 1399/02/16 1 304.39 میلیون 5.344 هزار میلیارد - 21,142 17,557 17,557 17,557 0 - - 0 - - 31.954 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 304.39 میلیون - 304.39 میلیون
وخارزم4

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 835 63.00 8.16 835 63.00 8.16 1396/03/24 1 274 میلیون 228.79 میلیارد - 772 835 835 835 0 - - 0 - - 10.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 274 میلیون - 274 میلیون
حفارس4

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,460 1,392.00 36.14 2,460 1,392.00 36.14 1397/03/9 1 273.528 میلیون 672.879 میلیارد - 3,852 2,460 2,460 2,460 0 - - 0 - - 6.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 273.528 میلیون - 273.528 میلیون
وتوکا4

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 1,800 289.00 19.13 1,800 289.00 19.13 1397/08/12 1 254 میلیون 457.2 میلیارد - 1,511 1,800 1,800 1,800 0 - - 0 - - 7.254 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 254 میلیون - 254 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 6,270 10.00 0.16 6,350 70.00 1.11 1399/06/26 89,855 1.109 میلیارد 7.046 هزار میلیارد 12,345.7 6,280 6,540 6,030 6,590 322 7.347 میلیون 6,280 350 8.287 میلیون 6,280 1314.722 هزار میلیارد 5.734 میلیارد 4.805 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 420.789 میلیون 27.034 میلیون 48.63 3.58 3.12 863.297 میلیون 246.027 میلیون 899.166 میلیون 210.157 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
پارسیان4

بیمه پارسیان

سهام بورس 914 853.00 48.27 914 853.00 48.27 1396/05/9 1 242.525 میلیون 221.668 میلیارد - 1,767 914 914 914 0 - - 0 - - 3.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 242.525 میلیون - 242.525 میلیون
شبهرن4

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 1,536 11,724.00 88.42 1,536 11,724.00 88.42 1397/12/22 1 225.045 میلیون 345.669 میلیارد - 13,260 1,536 1,536 1,536 - - - - 3.994 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 225.045 میلیون - 225.045 میلیون
خرینگ4

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 3,223 1,832.00 131.70 3,223 1,832.00 131.70 1396/12/28 2 223.396 میلیون 720.006 میلیارد - 1,391 3,223 3,223 3,223 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 223.396 میلیون - 223.396 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

سهام بورس 2,664 296.00 10.00 2,668 292.00 9.86 1398/11/9 12,216 387.556 میلیون 1.034 هزار میلیارد - 2,960 2,953 2,664 2,953 0 - - 0 - - 11.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 178.671 میلیون 208.885 میلیون - 387.556 میلیون
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,070 10.00 0.10 10,070 10.00 0.10 1399/06/26 4,769 298.079 میلیون 3.002 هزار میلیارد - 10,060 10,070 10,060 10,080 9 12.615 میلیون 10,070 140 432,311 10,070 80.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 97.063 میلیون 201.015 میلیون 90.007 میلیون 208.072 میلیون
های وب4

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,500 1,426.00 15.72 10,500 1,426.00 15.72 1398/10/15 1 200 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 9,074 10,500 10,500 10,500 0 - - 0 - - 42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 میلیون 200 میلیون -
امین4

تامین سرمایه امین

سهام بورس 10,400 0.00 0.00 10,400 0.00 0.00 1399/05/19 354 194.573 میلیون 2.024 هزار میلیارد - 10,400 10,400 10,400 10,400 0 - - 0 - - 72.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 194.573 میلیون - 194.573 میلیون
کمند2

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

سهام بورس 1 10,089.00 99.99 1 10,089.00 99.99 1399/06/25 2 170 میلیون 170 میلیون - 10,090 1 1 1 0 - - 0 - - 8 میلیارد - - - - - - - - - - - 170 میلیون - 170 میلیون
البرز4

بیمه البرز

سهام بورس 1,301 254.00 24.26 1,301 254.00 24.26 1396/12/12 1 169 میلیون 219.869 میلیارد - 1,047 1,301 1,301 1,301 0 693.667 میلیون 1,300 1 - - 5.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 169 میلیون - 169 میلیون
رکیش4

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,300 413.00 14.31 3,300 413.00 14.31 1397/12/19 1 160 میلیون 528 میلیارد - 2,887 3,300 3,300 3,300 0 - - 0 - - 8.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 160 میلیون - 160 میلیون
سشرقح

ح . سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/01/21 2,234 180.439 میلیون 1.624 میلیارد - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 27.641 میلیون 152.797 میلیون - 180.439 میلیون
وصندوقح

ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سهام بورس 451 29.00 6.04 451 29.00 6.04 1395/08/25 1,016 168.741 میلیون 76.049 میلیارد - 480 480 450 480 0 2.755 میلیون 451 28 - - - - - - - - - - - - - 16.59 میلیون 152.151 میلیون - 168.741 میلیون
لپارس4

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 531 110,004.00 99.52 531 110,004.00 99.52 1399/03/12 1 145.146 میلیون 77.072 میلیارد - 110,535 531 531 531 - - - - 159.3 میلیارد - - - - - - - - - - - 145.146 میلیون - 145.146 میلیون
وبصادر2

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,970 180.00 4.75 3,970 180.00 4.75 1399/06/25 53 144.44 میلیون 573.445 میلیارد - 3,790 3,970 3,970 3,979 0 - - 0 - - 696.155 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 144.44 میلیون - 144.44 میلیون
خمحور4

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 4,045 1,532.00 60.96 3,817 1,304.00 51.89 1396/06/29 2 139.404 میلیون 532.166 میلیارد - 2,513 3,291 3,291 4,045 0 - - 0 - - 1.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 139.404 میلیون - 139.404 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
زپارس4

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 693 50,609.00 98.65 693 50,609.00 98.65 1398/12/11 1 130.136 میلیون 90.184 میلیارد - 51,302 693 693 693 - - - - 225.461 میلیارد - - - - - - - - - - - 130.136 میلیون - 130.136 میلیون
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 11,700 20.00 0.17 11,700 20.00 0.17 1399/06/26 3,070 138.586 میلیون 1.622 هزار میلیارد - 11,680 11,730 11,680 11,770 215 4,308 11,700 4 21.466 میلیون 11,700 57.915 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.659 میلیون 121.927 میلیون 6.624 میلیون 131.962 میلیون
وساخت4

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 3,147 16,937.00 84.33 3,147 16,937.00 84.33 1398/12/27 1 118.204 میلیون 371.989 میلیارد - 20,084 3,147 3,147 3,147 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 118.204 میلیون - 118.204 میلیون
سکردح

ح . سیمان کردستان

سهام بورس 118 13.00 9.92 118 13.00 9.92 1397/08/20 1,805 115.209 میلیون 13.595 میلیارد - 131 118 118 118 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 20,278 115.189 میلیون - 115.209 میلیون
بموتو4

موتوژن‌

سهام بورس 6,677 1,475.00 28.35 6,677 1,475.00 28.35 1396/05/18 1 113.826 میلیون 760.018 میلیارد - 5,202 6,677 6,677 6,677 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 113.826 میلیون - 113.826 میلیون
شیراز4

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 30,710 29,130.00 48.68 30,710 29,130.00 48.68 1399/06/12 1 108.088 میلیون 3.319 هزار میلیارد - 59,840 30,710 30,710 30,710 - - - - 156.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 108.088 میلیون - 108.088 میلیون
ثشاهد2

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 1,172 0.00 0.00 1,172 0.00 0.00 1397/06/6 1 107.762 میلیون 126.298 میلیارد - 1,172 1,172 1,172 1,172 0 - - 0 - - 4.696 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 107.762 میلیون - 107.762 میلیون
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
تایرا2

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 3,094 0.00 0.00 3,094 0.00 0.00 1397/09/26 3 104.09 میلیون 322.053 میلیارد - 3,094 3,094 3,094 3,094 0 - - 0 - - 9.901 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 104.09 میلیون - 104.09 میلیون
غگل4

گلوکوزان‌

سهام بورس 17,228 6,630.00 62.56 17,228 6,630.00 62.56 1397/10/4 1 102.269 میلیون 1.762 هزار میلیارد - 10,598 17,228 17,228 17,228 0 - - 0 - - 105.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102.269 میلیون - 102.269 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,350 60.00 1.76 3,510 100.00 2.93 1399/06/26 120,082 2.593 میلیارد 9.098 هزار میلیارد 21,595.76 3,410 3,580 3,260 3,580 550 6.762 میلیون 3,340 719 49.201 میلیون 3,340 1058.813 هزار میلیارد 1.508 میلیارد 570.975 میلیون 8.47 1.342 میلیارد -25.52 210.84 میلیون -114,123,067 -14.73 8.73 2.79 2.491 میلیارد 102.022 میلیون 2.252 میلیارد 340.775 میلیون
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
وخاور2

بانک خاورمیانه

سهام بورس 13,010 430.00 3.20 13,010 430.00 3.20 1399/05/20 1 100 میلیون 1.301 هزار میلیارد - 13,440 13,010 13,010 13,010 0 - - 0 - - 195.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
خگستر2

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 20,000 715.00 3.45 20,000 715.00 3.45 1398/12/24 1 97 میلیون 1.94 هزار میلیارد - 20,715 20,000 20,000 20,000 0 - - 0 - - 792.103 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 97 میلیون - 97 میلیون
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
ونیروح2

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 550 42.00 8.27 550 42.00 8.27 1398/05/28 1 93 میلیون 51.15 میلیارد - 508 550 550 550 - - - - 632.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 93 میلیون - 93 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,560 100.00 2.89 3,590 130.00 3.76 1399/06/26 59,486 1.151 میلیارد 4.128 هزار میلیارد 19,349.41 3,460 3,630 3,400 3,630 240 6.373 میلیون 3,550 508 4.302 میلیون 3,550 803.895 هزار میلیارد 3.342 میلیارد 2.706 میلیارد 5.22 723.281 میلیون 172.99 267.442 میلیون 4.181 میلیون 192.28 5.8 3.01 1.059 میلیارد 91.559 میلیون 1.037 میلیارد 113.786 میلیون
خچرخش4

چرخشگر

سهام بورس 29,500 4,120.00 16.23 29,500 4,120.00 16.23 1399/06/2 1 85.593 میلیون 2.525 هزار میلیارد - 25,380 29,500 29,500 29,500 0 - - 0 - - 28.087 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 85.593 میلیون - 85.593 میلیون
والبر4

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 4,147 1,200.00 40.72 4,147 1,200.00 40.72 1396/06/1 1 80.98 میلیون 335.823 میلیارد - 2,947 4,147 4,147 4,147 - - - - 19.906 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 80.98 میلیون - 80.98 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 4,160 190.00 4.79 4,160 190.00 4.79 1399/06/26 31,995 957.404 میلیون 3.982 هزار میلیارد 29,923.54 3,970 4,160 4,040 4,160 183 105.458 میلیون 4,160 3189 1.703 میلیون 4,160 729.473 هزار میلیارد 4.138 میلیارد 3.602 میلیارد 3.99 640.042 میلیون 155.46 309.912 میلیون 4.117 میلیون 177.18 4.55 2.35 876.498 میلیون 80.905 میلیون 610.075 میلیون 347.329 میلیون
وبشهر2

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 4,840 161.00 3.22 4,840 161.00 3.22 1398/09/26 1 79.8 میلیون 386.232 میلیارد - 5,001 4,840 4,840 4,840 0 - - 0 - - 39.93 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 79.8 میلیون - 79.8 میلیون
ماح

ح . بیمه ما

سهام بورس 50 0.00 0.00 50 0.00 0.00 1397/02/19 1,585 79.661 میلیون 3.983 میلیارد - 50 50 50 50 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 40,000 79.621 میلیون - 79.661 میلیون
وساپا2

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 12,650 290.00 2.24 12,650 290.00 2.24 1399/06/25 1 79 میلیون 999.35 میلیارد - 12,940 12,650 12,650 12,650 0 - - 0 - - 135.039 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 79 میلیون - 79 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
پاساح

ح . ایران‌یاساتایرورابر

سهام بورس 24,000 2,470.00 9.33 23,840 2,630.00 9.94 1399/04/22 2,557 83.732 میلیون 1.996 هزار میلیارد - 26,470 23,820 - - 0 - - 0 - - - 83.732 میلیون - - - - - - - - - 10.19 میلیون 73.542 میلیون - 83.732 میلیون
شیران2

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 37,500 470.00 1.27 37,500 470.00 1.27 1399/05/27 1 72.316 میلیون 2.712 هزار میلیارد - 37,030 37,500 37,500 37,500 0 - - 0 - - 302.483 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 72.316 میلیون - 72.316 میلیون
خموتور4

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 3,750 297.00 8.60 3,750 297.00 8.60 1396/03/9 1 70.44 میلیون 264.15 میلیارد - 3,453 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 5.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 70.44 میلیون - 70.44 میلیون
خفنر4

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 4,772 1,997.00 71.96 4,772 1,997.00 71.96 1396/01/15 1 69.984 میلیون 333.964 میلیارد - 2,775 4,772 4,772 4,772 0 - - 0 - - 2.233 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 69.984 میلیون - 69.984 میلیون
فولاد2

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 19,600 930.00 4.98 19,600 930.00 4.98 1399/06/25 30 69.738 میلیون 1.367 هزار میلیارد - 18,670 19,600 19,600 19,600 0 - - 0 - - 4096.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 69.738 میلیون - 69.738 میلیون
شیران4

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 3,850 273.00 6.62 3,850 273.00 6.62 1396/11/9 1 69.435 میلیون 267.324 میلیارد - 4,123 3,850 3,850 3,850 0 - - 0 - - 31.055 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 69.435 میلیون - 69.435 میلیون
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,450 30.00 0.29 10,420 0.00 0.00 1399/06/26 3,390 129.947 میلیون 1.354 هزار میلیارد - 10,420 10,380 10,360 10,470 1 25,077 10,450 8 5,000 10,450 41.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 64.595 میلیون 65.352 میلیون 80.724 میلیون 49.223 میلیون
وانصارح

ح.بانک انصار

سهام بورس 770 0.00 0.00 770 0.00 0.00 1395/11/23 649 63.138 میلیون 48.617 میلیارد - 770 770 770 770 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 37,700 63.101 میلیون - 63.138 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 4,390 150.00 3.54 4,420 180.00 4.25 1399/06/26 7,431 150.109 میلیون 663.372 میلیارد 20,200.33 4,240 4,430 4,240 4,590 53 1.812 میلیون 4,390 61 3.164 میلیون 4,390 134.482 هزار میلیارد 795.759 میلیون 695.202 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 74.265 میلیون 3.647 میلیون 36.87 3.96 1.81 87.478 میلیون 62.63 میلیون 133.336 میلیون 16.773 میلیون
ولپارس2

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 3,460 160.00 4.85 3,460 160.00 4.85 1399/05/4 1 61.843 میلیون 213.977 میلیارد - 3,300 3,460 3,460 3,460 0 - - 0 - - 6.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 61.843 میلیون - 61.843 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

حق تقدم بورس 3,070 60.00 1.99 2,870 140.00 4.65 1399/06/27 19,139 268.921 میلیون 772.602 میلیارد 14,050.92 3,010 2,980 2,730 3,090 34 7.574 میلیون 2,750 135 1.699 میلیون 2,750 47.61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 207.259 میلیون 61.662 میلیون 268.805 میلیون 115,172
پارند2

صندوق س. پارند پایدار سپهر

سهام بورس 1 11,959.00 99.99 1 11,959.00 99.99 1399/06/16 606 60.6 میلیون 60.6 میلیون - 11,960 1 1 1 0 - - 0 - - 4.95 میلیارد - - - - - - - - - - - 60.6 میلیون - 60.6 میلیون
وامید2

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 40,800 270.00 0.67 40,800 270.00 0.67 1399/06/19 1 60 میلیون 2.448 هزار میلیارد - 40,530 40,800 40,800 40,800 0 - - 0 - - 1224 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 60 میلیون - 60 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 20,580 980.00 5.00 20,550 950.00 4.85 1399/06/26 77,447 500.745 میلیون 10.291 هزار میلیارد 6,465.65 19,600 20,580 20,100 20,580 294 12.048 میلیون 20,580 2329 975,448 20,580 4294.95 هزار میلیارد 4.332 میلیارد 646.309 میلیون 209 میلیون 235.25 میلیون 411.059 میلیون 422.406 میلیون 149.415 میلیون 28.75 10.45 10.17 441.345 میلیون 59.4 میلیون 372.79 میلیون 127.955 میلیون
وپارس2

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 5,700 70.00 1.21 5,700 70.00 1.21 1399/05/29 1 59 میلیون 336.3 میلیارد - 5,770 5,700 5,700 5,700 0 - - 0 - - 891.138 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 59 میلیون - 59 میلیون
ولپارس4

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 3,200 0.00 0.00 3,200 0.00 0.00 1399/04/21 202 58.972 میلیون 188.712 میلیارد - 3,200 3,200 3,200 3,200 0 - - 0 - - 6.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 58.972 میلیون - 58.972 میلیون
ستران2

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 60,280 2,870.00 5.00 60,280 2,870.00 5.00 1399/05/28 2 55.15 میلیون 3.324 هزار میلیارد - 57,410 60,280 60,280 60,280 0 - - 0 - - 105.49 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 55.15 میلیون - 55.15 میلیون
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 1,618 147.00 9.99 1,563 92.00 6.25 1398/09/24 3,131 89.057 میلیون 139.155 میلیارد 5,254.2 1,471 1,471 1,471 1,618 0 1.876 میلیون 1,618 31 - - - - - - - - - - - - - 34.983 میلیون 54.074 میلیون - 89.057 میلیون
سپاها2

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 771 14.00 1.78 771 14.00 1.78 1397/03/2 3 53.659 میلیون 41.371 میلیارد - 785 771 771 771 0 - - 0 - - 1.889 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 53.659 میلیون - 53.659 میلیون
برکت2

گروه دارویی برکت

سهام بورس 20,640 980.00 4.98 20,640 980.00 4.98 1399/06/25 1 53.3 میلیون 1.1 هزار میلیارد - 19,660 20,640 20,640 20,640 0 - - 0 - - 119.712 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 53.3 میلیون - 53.3 میلیون
بترانسح2

ح . ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 4,107 0.00 0.00 4,107 0.00 0.00 1396/03/17 4 52.8 میلیون 216.85 میلیارد - 4,107 4,107 4,107 4,107 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 52.8 میلیون - 52.8 میلیون
شاراک2

پتروشیمی شازند

سهام بورس 25,300 940.00 3.58 25,300 940.00 3.58 1399/05/22 1 52.8 میلیون 1.336 هزار میلیارد - 26,240 25,300 25,300 25,300 0 - - 0 - - 204.019 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 52.8 میلیون - 52.8 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی