شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دارا یکم

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

سهام بورس 232,200 8,980.00 3.72 245,150 3,970.00 1.65 1399/06/26 171,507 54.031 میلیون 13.246 هزار میلیارد - 241,180 255,200 230,000 262,000 1569 356,957 232,110 1130 296,505 232,110 144.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53.536 میلیون 527,039 52.988 میلیون 1.076 میلیون
شستا4

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 8,600 0.00 0.00 8,600 0.00 0.00 1399/01/30 190 1.293 میلیارد 11.121 هزار میلیارد - 8,600 8,600 8,600 8,600 0 - - 0 - - 688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.293 میلیارد - 1.293 میلیارد
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 37,130 1,740.00 4.92 36,990 1,600.00 4.52 1399/06/26 118,845 297.701 میلیون 11.011 هزار میلیارد 2,504.95 35,390 37,150 35,690 37,150 408 1.58 میلیون 37,140 1041 2.46 میلیون 37,140 3750.786 هزار میلیارد 3.668 میلیارد 366.659 میلیون 101.4 میلیون 80.565 میلیون 286.094 میلیون 238.543 میلیون 124.934 میلیون 30.02 13.11 15.72 272.685 میلیون 25.015 میلیون 235.961 میلیون 61.739 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 20,580 980.00 5.00 20,550 950.00 4.85 1399/06/26 77,447 500.745 میلیون 10.291 هزار میلیارد 6,465.65 19,600 20,580 20,100 20,580 294 12.048 میلیون 20,580 2329 975,448 20,580 4294.95 هزار میلیارد 4.332 میلیارد 646.309 میلیون 209 میلیون 235.25 میلیون 411.059 میلیون 422.406 میلیون 149.415 میلیون 28.75 10.45 10.17 441.345 میلیون 59.4 میلیون 372.79 میلیون 127.955 میلیون
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
ثمسکن4

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 12,570 1,390.00 12.43 12,570 1,390.00 12.43 1399/05/26 1 747.9 میلیون 9.401 هزار میلیارد - 11,180 12,570 12,570 12,570 0 - - 0 - - 69.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 747.9 میلیون - 747.9 میلیون
تاصیکو4

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 973 1,750.00 64.27 972 1,751.00 64.30 1398/05/27 10 9.5 میلیارد 9.239 هزار میلیارد - 2,723 972 972 973 - - - - 30.132 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.5 میلیارد - 9.5 میلیارد
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,350 60.00 1.76 3,510 100.00 2.93 1399/06/26 120,082 2.593 میلیارد 9.098 هزار میلیارد 21,595.76 3,410 3,580 3,260 3,580 550 6.762 میلیون 3,340 719 49.201 میلیون 3,340 1058.813 هزار میلیارد 1.508 میلیارد 570.975 میلیون 8.47 1.342 میلیارد -25.52 210.84 میلیون -114,123,067 -14.73 8.73 2.79 2.491 میلیارد 102.022 میلیون 2.252 میلیارد 340.775 میلیون
وبملت2

بانک ملت

سهام بورس 6,280 0.00 0.00 6,280 0.00 0.00 1399/06/26 7 1.38 میلیارد 8.668 هزار میلیارد - 6,280 6,280 6,280 6,280 0 - - 0 - - 1300.229 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.38 میلیارد - 1.38 میلیارد
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 20,640 0.00 0.00 20,640 0.00 0.00 1399/06/26 4 419.97 میلیون 8.668 هزار میلیارد - 20,640 20,640 20,640 20,640 0 - - 0 - - 1682.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 419.97 میلیون - 419.97 میلیون
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - 270.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
تیپیکو4

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 15,769 2,049.00 14.93 15,769 2,049.00 14.93 1398/05/2 1 493 میلیون 7.774 هزار میلیارد - 13,720 15,769 15,769 15,769 0 - - 0 - - 68.595 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 493 میلیون - 493 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 5,220 270.00 4.92 5,290 200.00 3.64 1399/06/26 63,416 1.422 میلیارد 7.519 هزار میلیارد 22,423.62 5,490 5,550 5,220 5,630 477 1.467 میلیون 5,220 224 23.656 میلیون 5,220 125.69 هزار میلیارد 2.392 میلیارد 1.65 میلیارد 8.08 927.096 میلیون -84.38 164.335 میلیون -10,986,736 -75.28 7.2 5.03 971.489 میلیون 450.527 میلیون 1.346 میلیارد 75.754 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 6,270 10.00 0.16 6,350 70.00 1.11 1399/06/26 89,855 1.109 میلیارد 7.046 هزار میلیارد 12,345.7 6,280 6,540 6,030 6,590 322 7.347 میلیون 6,280 350 8.287 میلیون 6,280 1314.722 هزار میلیارد 5.734 میلیارد 4.805 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 420.789 میلیون 27.034 میلیون 48.63 3.58 3.12 863.297 میلیون 246.027 میلیون 899.166 میلیون 210.157 میلیون
فولاد4

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 940 17,560.00 94.92 940 17,560.00 94.92 1399/06/12 17 7.333 میلیارد 6.893 هزار میلیارد - 18,500 940 940 940 0 - - 0 - - 196.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کرماشا4

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 21,260 16,170.00 43.20 21,260 16,170.00 43.20 1399/06/12 1 314.259 میلیون 6.681 هزار میلیارد - 37,430 21,260 21,260 21,260 - - - - 75.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 314.259 میلیون - 314.259 میلیون
صایپا0122

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

سهام بورس 955,000 49,236.00 4.90 977,500 26,736.00 2.66 1399/06/19 2 6.537 میلیون 6.39 هزار میلیارد - 1.004 میلیون 1,000,000 955,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3.421 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.537 میلیون - 6.537 میلیون
وبانک4

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,811 317.00 7.05 4,811 317.00 7.05 1398/04/18 2 1.219 میلیارد 5.863 هزار میلیارد - 4,494 4,811 4,811 4,811 0 - - 0 - - 78.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.219 میلیارد - 1.219 میلیارد
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,910 90.00 3.00 3,040 40.00 1.33 1399/06/26 91,015 1.826 میلیارد 5.56 هزار میلیارد 20,066.71 3,000 3,150 2,860 3,150 116 11.924 میلیون 2,890 947 12.257 میلیون 2,890 119.371 هزار میلیارد 947.171 میلیون 453.307 میلیون 7.37 740.985 میلیون -34.72 154.108 میلیون -21,338,909 -27.85 5.91 3.86 1.787 میلیارد 39.853 میلیون 1.683 میلیارد 143.23 میلیون
وپترو4

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 17,557 3,585.00 16.96 17,557 3,585.00 16.96 1399/02/16 1 304.39 میلیون 5.344 هزار میلیارد - 21,142 17,557 17,557 17,557 0 - - 0 - - 31.954 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 304.39 میلیون - 304.39 میلیون
سیتا4

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 15,750 0.00 0.00 15,750 0.00 0.00 1399/04/14 596 328.506 میلیون 5.174 هزار میلیارد - 15,750 15,750 15,750 15,750 0 - - 0 - - 173.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 328.506 میلیون - 328.506 میلیون
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 11.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,560 100.00 2.89 3,590 130.00 3.76 1399/06/26 59,486 1.151 میلیارد 4.128 هزار میلیارد 19,349.41 3,460 3,630 3,400 3,630 240 6.373 میلیون 3,550 508 4.302 میلیون 3,550 803.895 هزار میلیارد 3.342 میلیارد 2.706 میلیارد 5.22 723.281 میلیون 172.99 267.442 میلیون 4.181 میلیون 192.28 5.8 3.01 1.059 میلیارد 91.559 میلیون 1.037 میلیارد 113.786 میلیون
صخابر1022

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

سهام بورس 930,000 27,000.00 2.99 929,987 26,987.00 2.99 1398/05/5 4 4.41 میلیون 4.101 هزار میلیارد - 903,000 929,884 929,884 930,000 0 - - 0 - - 7.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.41 میلیون - 4.41 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 5,720 300.00 4.98 5,960 60.00 1.00 1399/06/26 69,922 685.824 میلیون 4.089 هزار میلیارد 9,808.41 6,020 6,250 5,720 6,310 1478 753,097 5,720 213 38.847 میلیون 5,720 14.304 هزار میلیارد 255.729 میلیون 67.926 میلیون 39.605 میلیون 19.682 میلیون 48.244 میلیون 2.93 میلیون 2.85 میلیون 82.82 4.89 80.56 665.192 میلیون 20.632 میلیون 677.487 میلیون 8.337 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 4,160 190.00 4.79 4,160 190.00 4.79 1399/06/26 31,995 957.404 میلیون 3.982 هزار میلیارد 29,923.54 3,970 4,160 4,040 4,160 183 105.458 میلیون 4,160 3189 1.703 میلیون 4,160 729.473 هزار میلیارد 4.138 میلیارد 3.602 میلیارد 3.99 640.042 میلیون 155.46 309.912 میلیون 4.117 میلیون 177.18 4.55 2.35 876.498 میلیون 80.905 میلیون 610.075 میلیون 347.329 میلیون
تاصیکو2

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 12,820 610.00 5.00 12,820 610.00 5.00 1399/06/22 2 309.9 میلیون 3.973 هزار میلیارد - 12,210 12,820 12,820 12,820 0 - - 0 - - 397.42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 309.9 میلیون - 309.9 میلیون
وانصار2

بانک انصار

سهام بورس 2,086 0.00 0.00 2,086 0.00 0.00 1398/03/25 177 1.77 میلیارد 3.691 هزار میلیارد - 2,086 2,086 2,086 2,086 0 - - 0 - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.77 میلیارد - 1.77 میلیارد
کروی4

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 2,011 1,472.00 42.26 2,912 571.00 16.39 1396/12/28 4 1.208 میلیارد 3.517 هزار میلیارد - 3,483 3,417 2,011 3,963 - - - - 7.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.208 میلیارد - 1.208 میلیارد
ستران2

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 60,280 2,870.00 5.00 60,280 2,870.00 5.00 1399/05/28 2 55.15 میلیون 3.324 هزار میلیارد - 57,410 60,280 60,280 60,280 0 - - 0 - - 105.49 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 55.15 میلیون - 55.15 میلیون
شیراز4

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 30,710 29,130.00 48.68 30,710 29,130.00 48.68 1399/06/12 1 108.088 میلیون 3.319 هزار میلیارد - 59,840 30,710 30,710 30,710 - - - - 156.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 108.088 میلیون - 108.088 میلیون
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,567 323.00 14.39 2,567 323.00 14.39 1398/10/17 3 1.281 میلیارد 3.288 هزار میلیارد - 2,244 2,567 2,567 2,567 0 - - 0 - - 168.19 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.281 میلیارد - 756.362 میلیون 524.58 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 51,820 510.00 0.99 53,040 1,730.00 3.37 1399/06/26 25,856 61.076 میلیون 3.24 هزار میلیارد 2,362.14 51,310 53,870 50,720 53,870 56 248,572 51,830 166 158,568 51,830 1010.343 هزار میلیارد 1.088 میلیارد 157.836 میلیون 19.049 میلیون 77.445 میلیون 80.391 میلیون 168.456 میلیون 33.941 میلیون 29.77 12.57 6 54.702 میلیون 6.373 میلیون 42.548 میلیون 18.527 میلیون
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,070 10.00 0.10 10,070 10.00 0.10 1399/06/26 4,769 298.079 میلیون 3.002 هزار میلیارد - 10,060 10,070 10,060 10,080 9 12.615 میلیون 10,070 140 432,311 10,070 80.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 97.063 میلیون 201.015 میلیون 90.007 میلیون 208.072 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 11,780 560.00 4.99 11,770 550.00 4.90 1399/06/26 19,179 238.831 میلیون 2.811 هزار میلیارد 12,452.73 11,220 11,780 11,410 11,780 65 252,223 11,780 89 434,230 11,780 147.125 هزار میلیارد 152.323 میلیون 27.847 میلیون 12.5 میلیون 5.198 میلیون 22.649 میلیون 6.694 میلیون 5.701 میلیون 25.81 6.5 21.98 203.726 میلیون 35.105 میلیون 191.123 میلیون 47.708 میلیون
شیران2

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 37,500 470.00 1.27 37,500 470.00 1.27 1399/05/27 1 72.316 میلیون 2.712 هزار میلیارد - 37,030 37,500 37,500 37,500 0 - - 0 - - 302.483 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 72.316 میلیون - 72.316 میلیون
بترانس4

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 3,045 16,627.00 84.52 3,045 16,627.00 84.52 1398/12/7 4 888.945 میلیون 2.707 هزار میلیارد - 19,672 3,045 3,045 3,045 - - - - 11.419 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 888.945 میلیون - 888.945 میلیون
خچرخش4

چرخشگر

سهام بورس 29,500 4,120.00 16.23 29,500 4,120.00 16.23 1399/06/2 1 85.593 میلیون 2.525 هزار میلیارد - 25,380 29,500 29,500 29,500 0 - - 0 - - 28.087 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 85.593 میلیون - 85.593 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 31,510 1,500.00 5.00 31,500 1,490.00 4.97 1399/06/26 15,612 78.114 میلیون 2.461 هزار میلیارد 5,003.47 30,010 31,510 30,500 31,510 63 5.82 میلیون 31,510 544 113,573 31,510 4520.25 هزار میلیارد 4.631 میلیارد 753.102 میلیون 143.5 میلیون - - 207.965 میلیون 208.588 میلیون 21.67 10.55 21.74 54.957 میلیون 23.157 میلیون 45.174 میلیون 32.94 میلیون
وامید2

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 40,800 270.00 0.67 40,800 270.00 0.67 1399/06/19 1 60 میلیون 2.448 هزار میلیارد - 40,530 40,800 40,800 40,800 0 - - 0 - - 1224 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 60 میلیون - 60 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 41,790 2,190.00 4.98 41,860 2,120.00 4.82 1399/06/13 18,840 55.827 میلیون 2.337 هزار میلیارد 2,963.22 43,980 55.827 میلیون 42,050 2.337 هزار میلیارد 1464 244,927 41,790 118 8.697 میلیون 41,790 1200.88 هزار میلیارد 1.302 میلیارد 170.152 میلیون 28.688 میلیون 100.885 میلیون 69.266 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون 57.84 17.34 1.9 32.142 میلیون 23.685 میلیون 50.836 میلیون 4.991 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 17,730 840.00 4.97 17,700 810.00 4.80 1399/06/26 13,226 124.63 میلیون 2.206 هزار میلیارد 9,423.08 16,890 17,730 17,110 17,730 78 17.232 میلیون 17,730 1307 130,321 17,730 1274.4 هزار میلیارد 1.315 میلیارد 167.156 میلیون 72 میلیون 40.339 میلیون 126.817 میلیون 49.188 میلیون 47.002 میلیون 27.11 10.06 25.91 94.154 میلیون 30.476 میلیون 94.693 میلیون 29.936 میلیون
های وب4

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,500 1,426.00 15.72 10,500 1,426.00 15.72 1398/10/15 1 200 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 9,074 10,500 10,500 10,500 0 - - 0 - - 42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 میلیون 200 میلیون -
امین4

تامین سرمایه امین

سهام بورس 10,400 0.00 0.00 10,400 0.00 0.00 1399/05/19 354 194.573 میلیون 2.024 هزار میلیارد - 10,400 10,400 10,400 10,400 0 - - 0 - - 72.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 194.573 میلیون - 194.573 میلیون
پاساح

ح . ایران‌یاساتایرورابر

سهام بورس 24,000 2,470.00 9.33 23,840 2,630.00 9.94 1399/04/22 2,557 83.732 میلیون 1.996 هزار میلیارد - 26,470 23,820 - - 0 - - 0 - - - 83.732 میلیون - - - - - - - - - 10.19 میلیون 73.542 میلیون - 83.732 میلیون
آپ2

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 39,570 370.00 0.93 39,570 370.00 0.93 1399/04/29 2 50 میلیون 1.979 هزار میلیارد - 39,940 39,570 39,570 39,570 0 - - 0 - - 104.861 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50 میلیون 50 میلیون -
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 18,550 880.00 4.98 18,550 880.00 4.98 1399/06/26 10,151 104.803 میلیون 1.944 هزار میلیارد 10,324.41 17,670 18,550 18,450 18,550 30 1.775 میلیون 18,550 71 201,577 18,550 1018.395 هزار میلیارد 1.029 میلیارد 106.449 میلیون 40.3 میلیون 10.496 میلیون 95.953 میلیون 29.904 میلیون 30.247 میلیون 33.67 10.61 34.06 97.274 میلیون 7.53 میلیون 53.392 میلیون 51.411 میلیون
خگستر2

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 20,000 715.00 3.45 20,000 715.00 3.45 1398/12/24 1 97 میلیون 1.94 هزار میلیارد - 20,715 20,000 20,000 20,000 0 - - 0 - - 792.103 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 97 میلیون - 97 میلیون
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 27,080 1,420.00 4.98 27,570 930.00 3.26 1399/06/26 10,871 70.223 میلیون 1.936 هزار میلیارد 6,459.65 28,500 29,920 27,080 29,920 217 51,386 27,080 17 4.073 میلیون 27,080 275.7 هزار میلیارد 277.264 میلیون 19.1 میلیون 10 میلیون 1.564 میلیون 17.536 میلیون 5.428 میلیون 5.292 میلیون 52.1 15.72 50.79 54.491 میلیون 15.732 میلیون 51.362 میلیون 18.861 میلیون
غگل4

گلوکوزان‌

سهام بورس 17,228 6,630.00 62.56 17,228 6,630.00 62.56 1397/10/4 1 102.269 میلیون 1.762 هزار میلیارد - 10,598 17,228 17,228 17,228 0 - - 0 - - 105.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102.269 میلیون - 102.269 میلیون
سیتا

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 21,260 570.00 2.61 22,060 230.00 1.05 1399/06/26 102,438 79.109 میلیون 1.745 هزار میلیارد 772.26 21,830 22,920 21,010 22,920 873 445,763 21,230 325 527,183 21,230 242.66 هزار میلیارد 248.184 میلیون 27.669 میلیون 11 میلیون 5.524 میلیون 22.145 میلیون 8.392 میلیون 8.216 میلیون 29.53 10.96 28.92 76.995 میلیون 2.114 میلیون 77.776 میلیون 1.333 میلیون
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 11,700 20.00 0.17 11,700 20.00 0.17 1399/06/26 3,070 138.586 میلیون 1.622 هزار میلیارد - 11,680 11,730 11,680 11,770 215 4,308 11,700 4 21.466 میلیون 11,700 57.915 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.659 میلیون 121.927 میلیون 6.624 میلیون 131.962 میلیون
ثامید4

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,750 0.00 0.00 1,750 0.00 0.00 1399/06/22 490 926.194 میلیون 1.621 هزار میلیارد - 1,750 1,750 1,750 1,750 0 - - 0 - - 61.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 926.194 میلیون - 926.194 میلیون
ونیرو4

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 1,320 220.00 20.00 1,320 220.00 20.00 1397/11/15 4 1.19 میلیارد 1.571 هزار میلیارد - 1,100 1,320 1,320 1,320 0 - - 0 - - 13.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.19 میلیارد - 1.19 میلیارد
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 10,090 530.00 4.99 10,470 150.00 1.41 1399/06/26 21,577 149.762 میلیون 1.569 هزار میلیارد 6,940.79 10,620 11,130 10,090 11,150 373 82,898 10,090 46 7.124 میلیون 10,090 237.881 هزار میلیارد 317.056 میلیون 70.387 میلیون 22.72 میلیون 79.175 میلیون -8,787,413 14.733 میلیون 653,096 364.24 -27.07 16.15 144.542 میلیون 5.22 میلیون 145.849 میلیون 3.913 میلیون
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 103,560 4,930.00 5.00 99,000 370.00 0.38 1399/06/26 5,508 15.649 میلیون 1.549 هزار میلیارد 2,841.09 98,630 93,700 93,700 103,560 15 8.995 میلیون 103,560 119 3,287 103,560 26.73 هزار میلیارد 26.984 میلیون 750,743 270,000 254,251 496,492 1.148 میلیون 125,479 213.02 53.84 23.28 11.919 میلیون 3.73 میلیون 10.55 میلیون 5.099 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 122,310 5,820.00 5.00 122,290 5,800.00 4.98 1399/06/26 4,024 12.627 میلیون 1.544 هزار میلیارد - 116,490 122,310 120,600 122,310 15 78,079 122,310 43 5,018 122,310 733.74 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.142 میلیون 5.485 میلیون 4.619 میلیون 8.008 میلیون
صایپا4032

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1398/11/29 3 1.529 میلیون 1.529 هزار میلیارد - 999,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.529 میلیون - 1.529 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 20,230 410.00 1.99 20,820 180.00 0.87 1399/06/26 17,820 72.047 میلیون 1.5 هزار میلیارد 4,043.06 20,640 21,280 20,090 21,570 83 59,370 20,230 62 118,781 20,230 1696.83 هزار میلیارد 1.497 میلیارد 185.081 میلیون 81.5 میلیون 15.96 میلیون 169.121 میلیون 62.186 میلیون 60.758 میلیون 27.93 10.03 27.29 55.284 میلیون 16.763 میلیون 55.58 میلیون 16.467 میلیون
تبریز1122

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/24 2 1.4 میلیون 1.4 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 798,000 - 798,000
پارسان2

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 31,800 1,520.00 4.56 31,800 1,520.00 4.56 1399/05/27 1 43 میلیون 1.367 هزار میلیارد - 33,320 31,800 31,800 31,800 0 - - 0 - - 1287.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 43 میلیون - 43 میلیون
فولاد2

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 19,600 930.00 4.98 19,600 930.00 4.98 1399/06/25 30 69.738 میلیون 1.367 هزار میلیارد - 18,670 19,600 19,600 19,600 0 - - 0 - - 4096.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 69.738 میلیون - 69.738 میلیون
پرداخت2

به پرداخت ملت

سهام بورس 47,880 0.00 0.00 47,880 0.00 0.00 1399/05/5 2 28.5 میلیون 1.365 هزار میلیارد - 47,880 47,880 47,880 47,880 0 - - 0 - - 69.426 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 28.5 میلیون - 28.5 میلیون
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,450 30.00 0.29 10,420 0.00 0.00 1399/06/26 3,390 129.947 میلیون 1.354 هزار میلیارد - 10,420 10,380 10,360 10,470 1 25,077 10,450 8 5,000 10,450 41.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 64.595 میلیون 65.352 میلیون 80.724 میلیون 49.223 میلیون
شاراک2

پتروشیمی شازند

سهام بورس 25,300 940.00 3.58 25,300 940.00 3.58 1399/05/22 1 52.8 میلیون 1.336 هزار میلیارد - 26,240 25,300 25,300 25,300 0 - - 0 - - 204.019 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 52.8 میلیون - 52.8 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام بورس 11,370 540.00 4.99 11,350 520.00 4.80 1399/06/26 15,410 115.594 میلیون 1.312 هزار میلیارد 7,501.24 10,830 11,370 10,950 11,370 47 16.36 میلیون 11,370 540 377,630 11,370 106.214 هزار میلیارد 110.837 میلیون 8.647 میلیون 2.356 میلیون 4.623 میلیون 4.024 میلیون 3.922 میلیون 1.183 میلیون 89.79 26.39 27.08 112.657 میلیون 2.937 میلیون 97.215 میلیون 18.379 میلیون
وخاور2

بانک خاورمیانه

سهام بورس 13,010 430.00 3.20 13,010 430.00 3.20 1399/05/20 1 100 میلیون 1.301 هزار میلیارد - 13,440 13,010 13,010 13,010 0 - - 0 - - 195.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
خمحرکه4

نیرو محرکه‌

سهام بورس 4,140 2,037.00 96.86 4,140 2,037.00 96.86 1396/07/1 1 310.2 میلیون 1.284 هزار میلیارد - 2,103 4,140 4,140 4,140 0 - - 0 - - 23.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 310.2 میلیون
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 173,000 8,150.00 4.94 167,410 2,560.00 1.55 1399/04/15 23,086 7.557 میلیون 1.265 هزار میلیارد 841.4 164,850 7.557 میلیون 169,000 1.265 هزار میلیارد 33 43,124 173,000 133 26,066 173,000 16.741 هزار میلیارد 4.839 میلیون 881,772 475.46 23.867 میلیون -292.2 618,234 -53,599 - - - 7.553 میلیون 3,947 7.557 میلیون 75
کیان

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

سهام بورس 25,300 50.00 0.20 25,290 40.00 0.16 1399/06/26 1,246 49.927 میلیون 1.263 هزار میلیارد - 25,250 25,250 25,250 25,400 4 2,175 25,310 2 61,975 25,310 75.87 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.066 میلیون 47.861 میلیون 1.628 میلیون 48.299 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 21,390 50.00 0.23 22,050 710.00 3.33 1399/06/26 11,761 54.601 میلیون 1.204 هزار میلیارد 4,642.57 21,340 22,400 21,140 22,400 15 295,226 21,380 59 235,819 21,380 1323 هزار میلیارد 1.461 میلیارد 241.61 میلیون 60 میلیون 137.715 میلیون 103.895 میلیون 52.928 میلیون 28.881 میلیون 45.81 12.73 25 47.089 میلیون 7.512 میلیون 32.508 میلیون 22.094 میلیون
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 35,180 1,670.00 4.53 36,860 10.00 0.03 1399/04/23 19,922 32.524 میلیون 1.199 هزار میلیارد 2,284.08 36,850 32.524 میلیون 37,600 1.199 هزار میلیارد 1 1,451 34,260 1 145 35,010 36.86 هزار میلیارد 23.464 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 32.319 میلیون 205,300 32.494 میلیون 30,450
حفاری4

حفاری شمال

سهام بورس 2,293 6,159.00 72.87 2,293 6,159.00 72.87 1398/12/12 1 521.081 میلیون 1.195 هزار میلیارد - 8,452 2,293 2,293 2,293 - - - - 11.948 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 521.081 میلیون - 521.081 میلیون
ثبهساز4

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,200 0.00 0.00 2,200 0.00 0.00 1399/05/25 804 542.498 میلیون 1.193 هزار میلیارد - 2,200 2,200 2,200 2,200 0 - - 0 - - 44.288 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 542.498 میلیون - 542.498 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 180,030 1,030.00 0.58 185,360 6,360.00 3.55 1399/06/26 8,675 6.437 میلیون 1.193 هزار میلیارد 741.96 179,000 187,950 179,400 187,950 12 9,970 180,060 55 3,897 180,060 185.36 هزار میلیارد 186.881 میلیون 16.504 میلیون 1,000,000 1.521 میلیون 14.983 میلیون 2.934 میلیون 11.152 میلیون 16.62 12.37 63.19 5.988 میلیون 448,836 6.317 میلیون 120,000
صشستا1122

صکوک اجاره شستا112-6ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/01/17 4 1.19 میلیون 1.19 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.19 میلیون - 1.19 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 19,160 1,000.00 4.96 19,710 450.00 2.23 1399/06/26 21,873 59.535 میلیون 1.174 هزار میلیارد 2,721.86 20,160 20,980 19,160 20,990 1374 119,795 19,160 110 6.749 میلیون 19,160 114.318 هزار میلیارد 119.428 میلیون 13.98 میلیون 5.8 میلیون 5.11 میلیون 8.87 میلیون 2.226 میلیون 1.959 میلیون 58.37 12.89 51.35 53.372 میلیون 6.163 میلیون 56.194 میلیون 3.341 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
جم پیلن2

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 101,750 3,790.00 3.87 100,559 2,599.00 2.65 1399/05/14 2 11.25 میلیون 1.131 هزار میلیارد - 97,960 100,480 100,480 101,750 0 - - 0 - - 201.118 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11.25 میلیون - 11.25 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 29,020 1,380.00 4.99 28,960 1,320.00 4.78 1399/06/26 6,634 38.864 میلیون 1.126 هزار میلیارد 5,858.36 27,640 29,020 27,660 29,020 12 42,539 29,020 30 73,899 29,020 1172.88 هزار میلیارد 1.211 میلیارد 130.499 میلیون 40.5 میلیون 38.535 میلیون 91.964 میلیون 25.408 میلیون 24.756 میلیون 47.38 12.75 46.16 28.892 میلیون 9.973 میلیون 28.126 میلیون 10.739 میلیون
برکت2

گروه دارویی برکت

سهام بورس 20,640 980.00 4.98 20,640 980.00 4.98 1399/06/25 1 53.3 میلیون 1.1 هزار میلیارد - 19,660 20,640 20,640 20,640 0 - - 0 - - 119.712 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 53.3 میلیون - 53.3 میلیون
منفت98102

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 2,258.00 0.23 1,000,000 2,258.00 0.23 1398/08/20 1 1.099 میلیون 1.099 هزار میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.099 میلیون - 1.099 میلیون
کدماح

ح . معدنی‌ دماوند

سهام بورس 104,360 440.00 0.42 108,570 4,650.00 4.47 1399/06/27 10,180 10.083 میلیون 1.095 هزار میلیارد 990.43 103,920 113,000 103,920 114,290 217 667,023 112,020 22 669,003 112,020 33.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.969 میلیون 113,150 8.826 میلیون 1.256 میلیون
مشهد14122

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/5 2 1.09 میلیون 1.09 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 80,000 - 80,000
دفرا2

فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌

سهام بورس 31,030 215.00 0.70 31,030 215.00 0.70 1399/03/3 1 34.3 میلیون 1.064 هزار میلیارد - 30,815 31,030 31,030 31,030 0 - - 0 - - 21.721 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 34.3 میلیون - 34.3 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 15,130 730.00 4.60 15,660 200.00 1.26 1399/06/26 120,094 67.768 میلیون 1.061 هزار میلیارد 564.29 15,860 16,550 15,070 16,600 1826 350,162 15,130 263 371,696 15,130 109.62 هزار میلیارد 112.218 میلیون 12.476 میلیون 3.5 میلیون 2.598 میلیون 9.878 میلیون 4.042 میلیون 2.869 میلیون 38.21 11.1 27.12 66.71 میلیون 1.058 میلیون 65.278 میلیون 2.49 میلیون
غزر4

صنعتی زر ماکارون

سهام بورس 39,750 0.00 0.00 39,750 0.00 0.00 1399/05/11 139 26.385 میلیون 1.049 هزار میلیارد - 39,750 39,750 39,750 39,750 0 - - 0 - - 63.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.385 میلیون 26.385 میلیون -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 191,350 1,780.00 0.94 193,490 3,920.00 2.07 1399/06/26 8,669 5.407 میلیون 1.046 هزار میلیارد 623.69 189,570 198,980 186,000 199,040 20 23,969 191,380 28 14,585 191,380 580.47 هزار میلیارد 763.756 میلیون 243.371 میلیون 3 میلیون 183.286 میلیون 60.085 میلیون 222.285 میلیون 33.171 میلیون 17.5 9.66 2.61 4.157 میلیون 1.25 میلیون 4.082 میلیون 1.325 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

سهام بورس 2,664 296.00 10.00 2,668 292.00 9.86 1398/11/9 12,216 387.556 میلیون 1.034 هزار میلیارد - 2,960 2,953 2,664 2,953 0 - - 0 - - 11.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 178.671 میلیون 208.885 میلیون - 387.556 میلیون
مشیر99112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

سهام بورس 1,000,000 28,000.00 2.88 1,000,000 28,000.00 2.88 1396/07/10 7 1,000,000 1000 میلیارد - 972,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 70,000 - 70,000
وساپا2

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 12,650 290.00 2.24 12,650 290.00 2.24 1399/06/25 1 79 میلیون 999.35 میلیارد - 12,940 12,650 12,650 12,650 0 - - 0 - - 135.039 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 79 میلیون - 79 میلیون
مشهد1122

مشارکت ش مشهد112-3ماهه18%

سهام بورس 88,500 911,500.00 91.15 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/30 2 999,000 999 میلیارد - 1,000,000 88,400 88,100 89,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 795,000 - 795,000
پاکشوح

ح . گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 54,200 0.00 0.00 53,940 260.00 0.48 1399/05/15 724 18.367 میلیون 990.81 میلیارد 1,346.93 54,200 54,200 53,000 56,000 0 100 59,620 1 - - 239.84 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.937 میلیون 14.43 میلیون - 18.367 میلیون
وبملت4

بانک ملت

سهام بورس 519 23,341.00 97.82 519 23,341.00 97.82 1399/03/31 2 1.905 میلیارد 988.582 میلیارد - 23,860 519 519 519 10 - - 0 923,410 19,877 107.455 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.905 میلیارد - 1.905 میلیارد
صینا2052

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/12 2 980,000 980 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 980,000 - 980,000
رمپنا2

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 40,180 1,910.00 4.99 40,180 1,910.00 4.99 1399/06/4 4 24.311 میلیون 976.83 میلیارد - 38,270 40,180 40,180 40,180 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 24.311 میلیون - 24.311 میلیون
پکویرح

ح. کویر تایر

حق تقدم بورس 21,620 1,170.00 5.72 21,450 1,000.00 4.89 1399/04/11 9,262 44.895 میلیون 963.016 میلیارد - 20,450 21,200 20,660 22,400 26 199,013 21,600 55 139,109 21,600 31.746 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 35.585 میلیون 9.31 میلیون 42.704 میلیون 2.191 میلیون
وپخش2

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 149,760 360.00 0.24 149,625 225.00 0.15 1399/05/14 2 6 میلیون 897.75 میلیارد - 149,400 149,490 149,490 149,760 0 - - 0 - - 125.685 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
فملی2

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 35,430 1,680.00 4.98 35,430 1,680.00 4.98 1399/06/25 3 24.834 میلیون 879.867 میلیارد - 33,750 35,430 35,430 35,430 0 - - 0 - - 3592.602 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.834 میلیون - 24.834 میلیون
خبهمن2

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 36,210 0.00 0.00 36,210 0.00 0.00 1399/05/27 2 24.28 میلیون 879.191 میلیارد - 36,210 36,210 36,210 36,210 0 - - 0 - - 362.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.28 میلیون - 24.28 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی