شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تاصیکو4

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 973 1,750.00 64.27 972 1,751.00 64.30 1398/05/27 10 9.5 میلیارد 9.239 هزار میلیارد - 2,723 972 972 973 - - - - 30.132 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.5 میلیارد - 9.5 میلیارد
فولاد4

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 940 17,560.00 94.92 940 17,560.00 94.92 1399/06/12 17 7.333 میلیارد 6.893 هزار میلیارد - 18,500 940 940 940 0 - - 0 - - 196.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خپارسح

ح . پارس‌ خودرو

سهام بورس 60 59.00 5.00 60 59.00 5.00 1395/12/15 472 3.539 میلیارد 212.353 میلیارد - 1 60 60 60 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 165,000 3.539 میلیارد - 3.539 میلیارد
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,350 60.00 1.76 3,510 100.00 2.93 1399/06/26 120,082 2.593 میلیارد 9.098 هزار میلیارد 21,595.76 3,410 3,580 3,260 3,580 550 6.762 میلیون 3,340 719 49.201 میلیون 3,340 1058.813 هزار میلیارد 1.508 میلیارد 570.975 میلیون 8.47 1.342 میلیارد -25.52 210.84 میلیون -114,123,067 -14.73 8.73 2.79 2.491 میلیارد 102.022 میلیون 2.252 میلیارد 340.775 میلیون
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 11.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
وبملت4

بانک ملت

سهام بورس 519 23,341.00 97.82 519 23,341.00 97.82 1399/03/31 2 1.905 میلیارد 988.582 میلیارد - 23,860 519 519 519 10 - - 0 923,410 19,877 107.455 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.905 میلیارد - 1.905 میلیارد
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,910 90.00 3.00 3,040 40.00 1.33 1399/06/26 91,015 1.826 میلیارد 5.56 هزار میلیارد 20,066.71 3,000 3,150 2,860 3,150 116 11.924 میلیون 2,890 947 12.257 میلیون 2,890 119.371 هزار میلیارد 947.171 میلیون 453.307 میلیون 7.37 740.985 میلیون -34.72 154.108 میلیون -21,338,909 -27.85 5.91 3.86 1.787 میلیارد 39.853 میلیون 1.683 میلیارد 143.23 میلیون
وانصار2

بانک انصار

سهام بورس 2,086 0.00 0.00 2,086 0.00 0.00 1398/03/25 177 1.77 میلیارد 3.691 هزار میلیارد - 2,086 2,086 2,086 2,086 0 - - 0 - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.77 میلیارد - 1.77 میلیارد
خکاوه4

سایپا دیزل‌

سهام بورس 200 547.00 73.23 200 547.00 73.23 1395/12/24 6 1.495 میلیارد 298.996 میلیارد - 747 200 200 200 0 - - 0 - - 527.143 میلیارد - - - - - - - - - - - 1.495 میلیارد - 1.495 میلیارد
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 5,220 270.00 4.92 5,290 200.00 3.64 1399/06/26 63,416 1.422 میلیارد 7.519 هزار میلیارد 22,423.62 5,490 5,550 5,220 5,630 477 1.467 میلیون 5,220 224 23.656 میلیون 5,220 125.69 هزار میلیارد 2.392 میلیارد 1.65 میلیارد 8.08 927.096 میلیون -84.38 164.335 میلیون -10,986,736 -75.28 7.2 5.03 971.489 میلیون 450.527 میلیون 1.346 میلیارد 75.754 میلیون
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
وبملت2

بانک ملت

سهام بورس 6,280 0.00 0.00 6,280 0.00 0.00 1399/06/26 7 1.38 میلیارد 8.668 هزار میلیارد - 6,280 6,280 6,280 6,280 0 - - 0 - - 1300.229 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.38 میلیارد - 1.38 میلیارد
شستا4

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 8,600 0.00 0.00 8,600 0.00 0.00 1399/01/30 190 1.293 میلیارد 11.121 هزار میلیارد - 8,600 8,600 8,600 8,600 0 - - 0 - - 688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.293 میلیارد - 1.293 میلیارد
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,567 323.00 14.39 2,567 323.00 14.39 1398/10/17 3 1.281 میلیارد 3.288 هزار میلیارد - 2,244 2,567 2,567 2,567 0 - - 0 - - 168.19 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.281 میلیارد - 756.362 میلیون 524.58 میلیون
وبانک4

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,811 317.00 7.05 4,811 317.00 7.05 1398/04/18 2 1.219 میلیارد 5.863 هزار میلیارد - 4,494 4,811 4,811 4,811 0 - - 0 - - 78.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.219 میلیارد - 1.219 میلیارد
کروی4

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 2,011 1,472.00 42.26 2,912 571.00 16.39 1396/12/28 4 1.208 میلیارد 3.517 هزار میلیارد - 3,483 3,417 2,011 3,963 - - - - 7.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.208 میلیارد - 1.208 میلیارد
ونیرو4

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 1,320 220.00 20.00 1,320 220.00 20.00 1397/11/15 4 1.19 میلیارد 1.571 هزار میلیارد - 1,100 1,320 1,320 1,320 0 - - 0 - - 13.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.19 میلیارد - 1.19 میلیارد
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,560 100.00 2.89 3,590 130.00 3.76 1399/06/26 59,486 1.151 میلیارد 4.128 هزار میلیارد 19,349.41 3,460 3,630 3,400 3,630 240 6.373 میلیون 3,550 508 4.302 میلیون 3,550 803.895 هزار میلیارد 3.342 میلیارد 2.706 میلیارد 5.22 723.281 میلیون 172.99 267.442 میلیون 4.181 میلیون 192.28 5.8 3.01 1.059 میلیارد 91.559 میلیون 1.037 میلیارد 113.786 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 6,270 10.00 0.16 6,350 70.00 1.11 1399/06/26 89,855 1.109 میلیارد 7.046 هزار میلیارد 12,345.7 6,280 6,540 6,030 6,590 322 7.347 میلیون 6,280 350 8.287 میلیون 6,280 1314.722 هزار میلیارد 5.734 میلیارد 4.805 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 420.789 میلیون 27.034 میلیون 48.63 3.58 3.12 863.297 میلیون 246.027 میلیون 899.166 میلیون 210.157 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 4,160 190.00 4.79 4,160 190.00 4.79 1399/06/26 31,995 957.404 میلیون 3.982 هزار میلیارد 29,923.54 3,970 4,160 4,040 4,160 183 105.458 میلیون 4,160 3189 1.703 میلیون 4,160 729.473 هزار میلیارد 4.138 میلیارد 3.602 میلیارد 3.99 640.042 میلیون 155.46 309.912 میلیون 4.117 میلیون 177.18 4.55 2.35 876.498 میلیون 80.905 میلیون 610.075 میلیون 347.329 میلیون
ثامید4

توسعه و عمران امید

سهام بورس 1,750 0.00 0.00 1,750 0.00 0.00 1399/06/22 490 926.194 میلیون 1.621 هزار میلیارد - 1,750 1,750 1,750 1,750 0 - - 0 - - 61.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 926.194 میلیون - 926.194 میلیون
بترانس4

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 3,045 16,627.00 84.52 3,045 16,627.00 84.52 1398/12/7 4 888.945 میلیون 2.707 هزار میلیارد - 19,672 3,045 3,045 3,045 - - - - 11.419 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 888.945 میلیون - 888.945 میلیون
ثمسکن4

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 12,570 1,390.00 12.43 12,570 1,390.00 12.43 1399/05/26 1 747.9 میلیون 9.401 هزار میلیارد - 11,180 12,570 12,570 12,570 0 - - 0 - - 69.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 747.9 میلیون - 747.9 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 5,720 300.00 4.98 5,960 60.00 1.00 1399/06/26 69,922 685.824 میلیون 4.089 هزار میلیارد 9,808.41 6,020 6,250 5,720 6,310 1478 753,097 5,720 213 38.847 میلیون 5,720 14.304 هزار میلیارد 255.729 میلیون 67.926 میلیون 39.605 میلیون 19.682 میلیون 48.244 میلیون 2.93 میلیون 2.85 میلیون 82.82 4.89 80.56 665.192 میلیون 20.632 میلیون 677.487 میلیون 8.337 میلیون
برکت4

گروه دارویی برکت

سهام بورس 1,045 11,083.00 91.38 1,045 11,083.00 91.38 1399/03/12 2 621.071 میلیون 649.019 میلیارد - 12,128 1,045 1,045 1,045 - - - - 6.061 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 621.071 میلیون - 621.071 میلیون
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - 270.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
ورنا4

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,300 323.00 33.06 1,300 323.00 33.06 1395/12/23 1 552.335 میلیون 718.036 میلیارد - 977 1,300 1,300 1,300 0 - - 0 - - 10.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 552.335 میلیون - 552.335 میلیون
ثبهساز4

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 2,200 0.00 0.00 2,200 0.00 0.00 1399/05/25 804 542.498 میلیون 1.193 هزار میلیارد - 2,200 2,200 2,200 2,200 0 - - 0 - - 44.288 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 542.498 میلیون - 542.498 میلیون
حفاری4

حفاری شمال

سهام بورس 2,293 6,159.00 72.87 2,293 6,159.00 72.87 1398/12/12 1 521.081 میلیون 1.195 هزار میلیارد - 8,452 2,293 2,293 2,293 - - - - 11.948 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 521.081 میلیون - 521.081 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 20,580 980.00 5.00 20,550 950.00 4.85 1399/06/26 77,447 500.745 میلیون 10.291 هزار میلیارد 6,465.65 19,600 20,580 20,100 20,580 294 12.048 میلیون 20,580 2329 975,448 20,580 4294.95 هزار میلیارد 4.332 میلیارد 646.309 میلیون 209 میلیون 235.25 میلیون 411.059 میلیون 422.406 میلیون 149.415 میلیون 28.75 10.45 10.17 441.345 میلیون 59.4 میلیون 372.79 میلیون 127.955 میلیون
تیپیکو4

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 15,769 2,049.00 14.93 15,769 2,049.00 14.93 1398/05/2 1 493 میلیون 7.774 هزار میلیارد - 13,720 15,769 15,769 15,769 0 - - 0 - - 68.595 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 493 میلیون - 493 میلیون
وسپه4

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 1,588 101.00 6.79 1,588 101.00 6.79 1395/10/27 1 457.47 میلیون 726.462 میلیارد - 1,487 1,588 1,588 1,588 0 - - 0 - - 10.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 457.47 میلیون - 457.47 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 20,640 0.00 0.00 20,640 0.00 0.00 1399/06/26 4 419.97 میلیون 8.668 هزار میلیارد - 20,640 20,640 20,640 20,640 0 - - 0 - - 1682.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 419.97 میلیون - 419.97 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

سهام بورس 2,664 296.00 10.00 2,668 292.00 9.86 1398/11/9 12,216 387.556 میلیون 1.034 هزار میلیارد - 2,960 2,953 2,664 2,953 0 - - 0 - - 11.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 178.671 میلیون 208.885 میلیون - 387.556 میلیون
ولغدر4

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 1,940 815.00 72.44 1,940 815.00 72.44 1395/12/24 1 339.509 میلیون 658.648 میلیارد - 1,125 1,940 1,940 1,940 0 - - 0 - - 1.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 339.509 میلیون - 339.509 میلیون
سیتا4

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 15,750 0.00 0.00 15,750 0.00 0.00 1399/04/14 596 328.506 میلیون 5.174 هزار میلیارد - 15,750 15,750 15,750 15,750 0 - - 0 - - 173.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 328.506 میلیون - 328.506 میلیون
سفارس4

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 1,391 25,319.00 94.79 1,391 25,319.00 94.79 1399/03/25 1 319.375 میلیون 444.251 میلیارد - 26,710 1,391 1,391 1,391 - - - - 7.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 319.375 میلیون - 319.375 میلیون
کرماشا4

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 21,260 16,170.00 43.20 21,260 16,170.00 43.20 1399/06/12 1 314.259 میلیون 6.681 هزار میلیارد - 37,430 21,260 21,260 21,260 - - - - 75.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 314.259 میلیون - 314.259 میلیون
خمحرکه4

نیرو محرکه‌

سهام بورس 4,140 2,037.00 96.86 4,140 2,037.00 96.86 1396/07/1 1 310.2 میلیون 1.284 هزار میلیارد - 2,103 4,140 4,140 4,140 0 - - 0 - - 23.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 310.2 میلیون
تاصیکو2

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 12,820 610.00 5.00 12,820 610.00 5.00 1399/06/22 2 309.9 میلیون 3.973 هزار میلیارد - 12,210 12,820 12,820 12,820 0 - - 0 - - 397.42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 309.9 میلیون - 309.9 میلیون
فخاس4

فولاد خراسان

سهام بورس 1,182 29,710.00 96.17 1,182 29,710.00 96.17 1399/02/10 1 307.343 میلیون 363.28 میلیارد - 30,892 1,182 1,182 1,182 0 - - 0 - - 14.066 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 307.343 میلیون - 307.343 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
وپترو4

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 17,557 3,585.00 16.96 17,557 3,585.00 16.96 1399/02/16 1 304.39 میلیون 5.344 هزار میلیارد - 21,142 17,557 17,557 17,557 0 - - 0 - - 31.954 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 304.39 میلیون - 304.39 میلیون
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,070 10.00 0.10 10,070 10.00 0.10 1399/06/26 4,769 298.079 میلیون 3.002 هزار میلیارد - 10,060 10,070 10,060 10,080 9 12.615 میلیون 10,070 140 432,311 10,070 80.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 97.063 میلیون 201.015 میلیون 90.007 میلیون 208.072 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 37,130 1,740.00 4.92 36,990 1,600.00 4.52 1399/06/26 118,845 297.701 میلیون 11.011 هزار میلیارد 2,504.95 35,390 37,150 35,690 37,150 408 1.58 میلیون 37,140 1041 2.46 میلیون 37,140 3750.786 هزار میلیارد 3.668 میلیارد 366.659 میلیون 101.4 میلیون 80.565 میلیون 286.094 میلیون 238.543 میلیون 124.934 میلیون 30.02 13.11 15.72 272.685 میلیون 25.015 میلیون 235.961 میلیون 61.739 میلیون
وخارزم4

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 835 63.00 8.16 835 63.00 8.16 1396/03/24 1 274 میلیون 228.79 میلیارد - 772 835 835 835 0 - - 0 - - 10.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 274 میلیون - 274 میلیون
حفارس4

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,460 1,392.00 36.14 2,460 1,392.00 36.14 1397/03/9 1 273.528 میلیون 672.879 میلیارد - 3,852 2,460 2,460 2,460 0 - - 0 - - 6.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 273.528 میلیون - 273.528 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

حق تقدم بورس 3,070 60.00 1.99 2,870 140.00 4.65 1399/06/27 19,139 268.921 میلیون 772.602 میلیارد 14,050.92 3,010 2,980 2,730 3,090 34 7.574 میلیون 2,750 135 1.699 میلیون 2,750 47.61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 207.259 میلیون 61.662 میلیون 268.805 میلیون 115,172
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
وتوکا4

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 1,800 289.00 19.13 1,800 289.00 19.13 1397/08/12 1 254 میلیون 457.2 میلیارد - 1,511 1,800 1,800 1,800 0 - - 0 - - 7.254 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 254 میلیون - 254 میلیون
پارسیان4

بیمه پارسیان

سهام بورس 914 853.00 48.27 914 853.00 48.27 1396/05/9 1 242.525 میلیون 221.668 میلیارد - 1,767 914 914 914 0 - - 0 - - 3.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 242.525 میلیون - 242.525 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 11,780 560.00 4.99 11,770 550.00 4.90 1399/06/26 19,179 238.831 میلیون 2.811 هزار میلیارد 12,452.73 11,220 11,780 11,410 11,780 65 252,223 11,780 89 434,230 11,780 147.125 هزار میلیارد 152.323 میلیون 27.847 میلیون 12.5 میلیون 5.198 میلیون 22.649 میلیون 6.694 میلیون 5.701 میلیون 25.81 6.5 21.98 203.726 میلیون 35.105 میلیون 191.123 میلیون 47.708 میلیون
شبهرن4

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 1,536 11,724.00 88.42 1,536 11,724.00 88.42 1397/12/22 1 225.045 میلیون 345.669 میلیارد - 13,260 1,536 1,536 1,536 - - - - 3.994 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 225.045 میلیون - 225.045 میلیون
خرینگ4

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 3,223 1,832.00 131.70 3,223 1,832.00 131.70 1396/12/28 2 223.396 میلیون 720.006 میلیارد - 1,391 3,223 3,223 3,223 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 223.396 میلیون - 223.396 میلیون
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
های وب4

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,500 1,426.00 15.72 10,500 1,426.00 15.72 1398/10/15 1 200 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 9,074 10,500 10,500 10,500 0 - - 0 - - 42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 میلیون 200 میلیون -
امین4

تامین سرمایه امین

سهام بورس 10,400 0.00 0.00 10,400 0.00 0.00 1399/05/19 354 194.573 میلیون 2.024 هزار میلیارد - 10,400 10,400 10,400 10,400 0 - - 0 - - 72.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 194.573 میلیون - 194.573 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
سشرقح

ح . سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/01/21 2,234 180.439 میلیون 1.624 میلیارد - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 27.641 میلیون 152.797 میلیون - 180.439 میلیون
کمند2

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

سهام بورس 1 10,089.00 99.99 1 10,089.00 99.99 1399/06/25 2 170 میلیون 170 میلیون - 10,090 1 1 1 0 - - 0 - - 8 میلیارد - - - - - - - - - - - 170 میلیون - 170 میلیون
البرز4

بیمه البرز

سهام بورس 1,301 254.00 24.26 1,301 254.00 24.26 1396/12/12 1 169 میلیون 219.869 میلیارد - 1,047 1,301 1,301 1,301 0 693.667 میلیون 1,300 1 - - 5.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 169 میلیون - 169 میلیون
وصندوقح

ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سهام بورس 451 29.00 6.04 451 29.00 6.04 1395/08/25 1,016 168.741 میلیون 76.049 میلیارد - 480 480 450 480 0 2.755 میلیون 451 28 - - - - - - - - - - - - - 16.59 میلیون 152.151 میلیون - 168.741 میلیون
رکیش4

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,300 413.00 14.31 3,300 413.00 14.31 1397/12/19 1 160 میلیون 528 میلیارد - 2,887 3,300 3,300 3,300 0 - - 0 - - 8.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 160 میلیون - 160 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 4,390 150.00 3.54 4,420 180.00 4.25 1399/06/26 7,431 150.109 میلیون 663.372 میلیارد 20,200.33 4,240 4,430 4,240 4,590 53 1.812 میلیون 4,390 61 3.164 میلیون 4,390 134.482 هزار میلیارد 795.759 میلیون 695.202 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 74.265 میلیون 3.647 میلیون 36.87 3.96 1.81 87.478 میلیون 62.63 میلیون 133.336 میلیون 16.773 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 10,090 530.00 4.99 10,470 150.00 1.41 1399/06/26 21,577 149.762 میلیون 1.569 هزار میلیارد 6,940.79 10,620 11,130 10,090 11,150 373 82,898 10,090 46 7.124 میلیون 10,090 237.881 هزار میلیارد 317.056 میلیون 70.387 میلیون 22.72 میلیون 79.175 میلیون -8,787,413 14.733 میلیون 653,096 364.24 -27.07 16.15 144.542 میلیون 5.22 میلیون 145.849 میلیون 3.913 میلیون
لپارس4

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 531 110,004.00 99.52 531 110,004.00 99.52 1399/03/12 1 145.146 میلیون 77.072 میلیارد - 110,535 531 531 531 - - - - 159.3 میلیارد - - - - - - - - - - - 145.146 میلیون - 145.146 میلیون
وبصادر2

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,970 180.00 4.75 3,970 180.00 4.75 1399/06/25 53 144.44 میلیون 573.445 میلیارد - 3,790 3,970 3,970 3,979 0 - - 0 - - 696.155 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 144.44 میلیون - 144.44 میلیون
خمحور4

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 4,045 1,532.00 60.96 3,817 1,304.00 51.89 1396/06/29 2 139.404 میلیون 532.166 میلیارد - 2,513 3,291 3,291 4,045 0 - - 0 - - 1.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 139.404 میلیون - 139.404 میلیون
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 11,700 20.00 0.17 11,700 20.00 0.17 1399/06/26 3,070 138.586 میلیون 1.622 هزار میلیارد - 11,680 11,730 11,680 11,770 215 4,308 11,700 4 21.466 میلیون 11,700 57.915 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.659 میلیون 121.927 میلیون 6.624 میلیون 131.962 میلیون
زپارس4

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 693 50,609.00 98.65 693 50,609.00 98.65 1398/12/11 1 130.136 میلیون 90.184 میلیارد - 51,302 693 693 693 - - - - 225.461 میلیارد - - - - - - - - - - - 130.136 میلیون - 130.136 میلیون
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,450 30.00 0.29 10,420 0.00 0.00 1399/06/26 3,390 129.947 میلیون 1.354 هزار میلیارد - 10,420 10,380 10,360 10,470 1 25,077 10,450 8 5,000 10,450 41.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 64.595 میلیون 65.352 میلیون 80.724 میلیون 49.223 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 17,730 840.00 4.97 17,700 810.00 4.80 1399/06/26 13,226 124.63 میلیون 2.206 هزار میلیارد 9,423.08 16,890 17,730 17,110 17,730 78 17.232 میلیون 17,730 1307 130,321 17,730 1274.4 هزار میلیارد 1.315 میلیارد 167.156 میلیون 72 میلیون 40.339 میلیون 126.817 میلیون 49.188 میلیون 47.002 میلیون 27.11 10.06 25.91 94.154 میلیون 30.476 میلیون 94.693 میلیون 29.936 میلیون
وساخت4

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 3,147 16,937.00 84.33 3,147 16,937.00 84.33 1398/12/27 1 118.204 میلیون 371.989 میلیارد - 20,084 3,147 3,147 3,147 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 118.204 میلیون - 118.204 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام بورس 11,370 540.00 4.99 11,350 520.00 4.80 1399/06/26 15,410 115.594 میلیون 1.312 هزار میلیارد 7,501.24 10,830 11,370 10,950 11,370 47 16.36 میلیون 11,370 540 377,630 11,370 106.214 هزار میلیارد 110.837 میلیون 8.647 میلیون 2.356 میلیون 4.623 میلیون 4.024 میلیون 3.922 میلیون 1.183 میلیون 89.79 26.39 27.08 112.657 میلیون 2.937 میلیون 97.215 میلیون 18.379 میلیون
سکردح

ح . سیمان کردستان

سهام بورس 118 13.00 9.92 118 13.00 9.92 1397/08/20 1,805 115.209 میلیون 13.595 میلیارد - 131 118 118 118 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 20,278 115.189 میلیون - 115.209 میلیون
بموتو4

موتوژن‌

سهام بورس 6,677 1,475.00 28.35 6,677 1,475.00 28.35 1396/05/18 1 113.826 میلیون 760.018 میلیارد - 5,202 6,677 6,677 6,677 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 113.826 میلیون - 113.826 میلیون
شیراز4

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 30,710 29,130.00 48.68 30,710 29,130.00 48.68 1399/06/12 1 108.088 میلیون 3.319 هزار میلیارد - 59,840 30,710 30,710 30,710 - - - - 156.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 108.088 میلیون - 108.088 میلیون
ثشاهد2

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 1,172 0.00 0.00 1,172 0.00 0.00 1397/06/6 1 107.762 میلیون 126.298 میلیارد - 1,172 1,172 1,172 1,172 0 - - 0 - - 4.696 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 107.762 میلیون - 107.762 میلیون
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 4,410 20.00 0.45 4,540 110.00 2.48 1399/06/26 10,653 106.17 میلیون 482.171 میلیارد 9,966.21 4,430 4,650 4,290 4,650 25 263,928 4,410 66 190,224 4,410 28.154 هزار میلیارد 28.828 میلیون 7.559 میلیون 6.201 میلیون 674,338 6.885 میلیون 709,801 336,423 83.69 4.09 39.66 106.133 میلیون 37,000 105.994 میلیون 176,221
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 18,550 880.00 4.98 18,550 880.00 4.98 1399/06/26 10,151 104.803 میلیون 1.944 هزار میلیارد 10,324.41 17,670 18,550 18,450 18,550 30 1.775 میلیون 18,550 71 201,577 18,550 1018.395 هزار میلیارد 1.029 میلیارد 106.449 میلیون 40.3 میلیون 10.496 میلیون 95.953 میلیون 29.904 میلیون 30.247 میلیون 33.67 10.61 34.06 97.274 میلیون 7.53 میلیون 53.392 میلیون 51.411 میلیون
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
تایرا2

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 3,094 0.00 0.00 3,094 0.00 0.00 1397/09/26 3 104.09 میلیون 322.053 میلیارد - 3,094 3,094 3,094 3,094 0 - - 0 - - 9.901 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 104.09 میلیون - 104.09 میلیون
غگل4

گلوکوزان‌

سهام بورس 17,228 6,630.00 62.56 17,228 6,630.00 62.56 1397/10/4 1 102.269 میلیون 1.762 هزار میلیارد - 10,598 17,228 17,228 17,228 0 - - 0 - - 105.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102.269 میلیون - 102.269 میلیون
وخاور2

بانک خاورمیانه

سهام بورس 13,010 430.00 3.20 13,010 430.00 3.20 1399/05/20 1 100 میلیون 1.301 هزار میلیارد - 13,440 13,010 13,010 13,010 0 - - 0 - - 195.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
خگستر2

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 20,000 715.00 3.45 20,000 715.00 3.45 1398/12/24 1 97 میلیون 1.94 هزار میلیارد - 20,715 20,000 20,000 20,000 0 - - 0 - - 792.103 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 97 میلیون - 97 میلیون
ونیروح2

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 550 42.00 8.27 550 42.00 8.27 1398/05/28 1 93 میلیون 51.15 میلیارد - 508 550 550 550 - - - - 632.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 93 میلیون - 93 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 4,750 240.00 4.81 4,850 140.00 2.81 1399/06/26 8,897 91.475 میلیون 443.956 میلیارد 10,281.58 4,990 5,190 4,750 5,190 260 75,357 4,750 17 4.034 میلیون 4,750 43.844 هزار میلیارد 53.114 میلیون 24.287 میلیون 9.04 میلیون 9.27 میلیون 15.017 میلیون 6.92 میلیون 2.896 میلیون 15.14 2.92 6.34 78.863 میلیون 12.612 میلیون 91.46 میلیون 15,000
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 6,280 330.00 4.99 6,480 130.00 1.97 1399/06/26 14,489 89.182 میلیون 578.227 میلیارد 6,155.17 6,610 6,850 6,280 6,860 1001 127,360 6,280 64 10.715 میلیون 6,280 39.572 هزار میلیارد 42.116 میلیون 9.041 میلیون 6.107 میلیون 2.544 میلیون 6.497 میلیون 5.396 میلیون 533,304 74.2 6.09 7.33 89.136 میلیون 45,806 89.172 میلیون 10,411
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 1,618 147.00 9.99 1,563 92.00 6.25 1398/09/24 3,131 89.057 میلیون 139.155 میلیارد 5,254.2 1,471 1,471 1,471 1,618 0 1.876 میلیون 1,618 31 - - - - - - - - - - - - - 34.983 میلیون 54.074 میلیون - 89.057 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

حق تقدم بورس 5,740 456.00 8.63 5,620 336.00 6.36 1399/03/24 6,848 87.86 میلیون 493.693 میلیارد 5,423.72 5,284 5,500 5,400 5,810 45 76,830 5,740 30 460,937 5,740 6.463 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.631 میلیون 25.229 میلیون 87.635 میلیون 225,673
خچرخش4

چرخشگر

سهام بورس 29,500 4,120.00 16.23 29,500 4,120.00 16.23 1399/06/2 1 85.593 میلیون 2.525 هزار میلیارد - 25,380 29,500 29,500 29,500 0 - - 0 - - 28.087 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 85.593 میلیون - 85.593 میلیون
پاساح

ح . ایران‌یاساتایرورابر

سهام بورس 24,000 2,470.00 9.33 23,840 2,630.00 9.94 1399/04/22 2,557 83.732 میلیون 1.996 هزار میلیارد - 26,470 23,820 - - 0 - - 0 - - - 83.732 میلیون - - - - - - - - - 10.19 میلیون 73.542 میلیون - 83.732 میلیون
والبر4

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 4,147 1,200.00 40.72 4,147 1,200.00 40.72 1396/06/1 1 80.98 میلیون 335.823 میلیارد - 2,947 4,147 4,147 4,147 - - - - 19.906 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 80.98 میلیون - 80.98 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 4,670 220.00 4.94 4,670 220.00 4.94 1399/06/26 58,766 80.109 میلیون 374.107 میلیارد 1,363.18 4,450 4,670 4,670 4,670 1688 36.707 میلیون 4,670 5330 1.306 میلیون 4,670 10.791 هزار میلیارد 99.896 میلیون 27.183 میلیون 2.311 میلیون 5.885 میلیون 21.298 میلیون 4.445 میلیون 1.759 میلیون 53.46 4.41 21.15 80.057 میلیون 51,330 69.63 میلیون 10.479 میلیون
وبشهر2

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 4,840 161.00 3.22 4,840 161.00 3.22 1398/09/26 1 79.8 میلیون 386.232 میلیارد - 5,001 4,840 4,840 4,840 0 - - 0 - - 39.93 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 79.8 میلیون - 79.8 میلیون
ماح

ح . بیمه ما

سهام بورس 50 0.00 0.00 50 0.00 0.00 1397/02/19 1,585 79.661 میلیون 3.983 میلیارد - 50 50 50 50 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 40,000 79.621 میلیون - 79.661 میلیون
سیتا

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 21,260 570.00 2.61 22,060 230.00 1.05 1399/06/26 102,438 79.109 میلیون 1.745 هزار میلیارد 772.26 21,830 22,920 21,010 22,920 873 445,763 21,230 325 527,183 21,230 242.66 هزار میلیارد 248.184 میلیون 27.669 میلیون 11 میلیون 5.524 میلیون 22.145 میلیون 8.392 میلیون 8.216 میلیون 29.53 10.96 28.92 76.995 میلیون 2.114 میلیون 77.776 میلیون 1.333 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی