شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دارا یکم

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

سهام بورس 232,200 8,980.00 3.72 245,150 3,970.00 1.65 1399/06/26 171,507 54.031 میلیون 13.246 هزار میلیارد - 241,180 255,200 230,000 262,000 1569 356,957 232,110 1130 296,505 232,110 144.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53.536 میلیون 527,039 52.988 میلیون 1.076 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 15,130 730.00 4.60 15,660 200.00 1.26 1399/06/26 120,094 67.768 میلیون 1.061 هزار میلیارد 564.29 15,860 16,550 15,070 16,600 1826 350,162 15,130 263 371,696 15,130 109.62 هزار میلیارد 112.218 میلیون 12.476 میلیون 3.5 میلیون 2.598 میلیون 9.878 میلیون 4.042 میلیون 2.869 میلیون 38.21 11.1 27.12 66.71 میلیون 1.058 میلیون 65.278 میلیون 2.49 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,350 60.00 1.76 3,510 100.00 2.93 1399/06/26 120,082 2.593 میلیارد 9.098 هزار میلیارد 21,595.76 3,410 3,580 3,260 3,580 550 6.762 میلیون 3,340 719 49.201 میلیون 3,340 1058.813 هزار میلیارد 1.508 میلیارد 570.975 میلیون 8.47 1.342 میلیارد -25.52 210.84 میلیون -114,123,067 -14.73 8.73 2.79 2.491 میلیارد 102.022 میلیون 2.252 میلیارد 340.775 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 37,130 1,740.00 4.92 36,990 1,600.00 4.52 1399/06/26 118,845 297.701 میلیون 11.011 هزار میلیارد 2,504.95 35,390 37,150 35,690 37,150 408 1.58 میلیون 37,140 1041 2.46 میلیون 37,140 3750.786 هزار میلیارد 3.668 میلیارد 366.659 میلیون 101.4 میلیون 80.565 میلیون 286.094 میلیون 238.543 میلیون 124.934 میلیون 30.02 13.11 15.72 272.685 میلیون 25.015 میلیون 235.961 میلیون 61.739 میلیون
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 40,852 1,945.00 5.00 39,579 672.00 1.73 1399/06/26 103,740 25.851 میلیون 1.023 هزار میلیارد 249.19 38,907 40,852 36,962 40,852 1497 242,771 40,852 266 34,737 40,852 11.874 هزار میلیارد 12.475 میلیون 987,514 300,000 601,150 386,364 734,371 204,288 58.12 30.73 16.18 25.416 میلیون 435,254 24.62 میلیون 1.231 میلیون
سیتا

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 21,260 570.00 2.61 22,060 230.00 1.05 1399/06/26 102,438 79.109 میلیون 1.745 هزار میلیارد 772.26 21,830 22,920 21,010 22,920 873 445,763 21,230 325 527,183 21,230 242.66 هزار میلیارد 248.184 میلیون 27.669 میلیون 11 میلیون 5.524 میلیون 22.145 میلیون 8.392 میلیون 8.216 میلیون 29.53 10.96 28.92 76.995 میلیون 2.114 میلیون 77.776 میلیون 1.333 میلیون
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 36,250 1,900.00 4.98 37,140 1,010.00 2.65 1399/06/16 96,759 267.052 میلیون 9.918 هزار میلیارد 2.971 میلیارد 38,150 38,900 36,250 39,900 6488 214,262 36,250 401 44.877 میلیون 36,250 2971.2 هزار میلیارد 3.877 میلیارد 203.469 میلیون 80 میلیون 80.353 میلیون 123.116 میلیون 53.593 میلیون 47.255 میلیون 62.88 24.13 55.44 173.034 میلیون 94.019 میلیون 245.893 میلیون 21.159 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,910 90.00 3.00 3,040 40.00 1.33 1399/06/26 91,015 1.826 میلیارد 5.56 هزار میلیارد 20,066.71 3,000 3,150 2,860 3,150 116 11.924 میلیون 2,890 947 12.257 میلیون 2,890 119.371 هزار میلیارد 947.171 میلیون 453.307 میلیون 7.37 740.985 میلیون -34.72 154.108 میلیون -21,338,909 -27.85 5.91 3.86 1.787 میلیارد 39.853 میلیون 1.683 میلیارد 143.23 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 6,270 10.00 0.16 6,350 70.00 1.11 1399/06/26 89,855 1.109 میلیارد 7.046 هزار میلیارد 12,345.7 6,280 6,540 6,030 6,590 322 7.347 میلیون 6,280 350 8.287 میلیون 6,280 1314.722 هزار میلیارد 5.734 میلیارد 4.805 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 420.789 میلیون 27.034 میلیون 48.63 3.58 3.12 863.297 میلیون 246.027 میلیون 899.166 میلیون 210.157 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 20,580 980.00 5.00 20,550 950.00 4.85 1399/06/26 77,447 500.745 میلیون 10.291 هزار میلیارد 6,465.65 19,600 20,580 20,100 20,580 294 12.048 میلیون 20,580 2329 975,448 20,580 4294.95 هزار میلیارد 4.332 میلیارد 646.309 میلیون 209 میلیون 235.25 میلیون 411.059 میلیون 422.406 میلیون 149.415 میلیون 28.75 10.45 10.17 441.345 میلیون 59.4 میلیون 372.79 میلیون 127.955 میلیون
غزر

صنعتی زر ماکارون

سهام بورس 72,200 2,250.00 3.02 73,050 1,400.00 1.88 1399/06/26 71,339 7.718 میلیون 563.87 میلیارد 108.19 74,450 76,800 70,730 78,170 1341 118,513 72,500 75 157,371 72,500 116.88 هزار میلیارد 120.639 میلیون 8.471 میلیون 1.6 میلیون 3.759 میلیون 4.712 میلیون 10.697 میلیون 2.519 میلیون 46.39 24.8 10.93 7.241 میلیون 477,908 7.484 میلیون 234,396
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 5,720 300.00 4.98 5,960 60.00 1.00 1399/06/26 69,922 685.824 میلیون 4.089 هزار میلیارد 9,808.41 6,020 6,250 5,720 6,310 1478 753,097 5,720 213 38.847 میلیون 5,720 14.304 هزار میلیارد 255.729 میلیون 67.926 میلیون 39.605 میلیون 19.682 میلیون 48.244 میلیون 2.93 میلیون 2.85 میلیون 82.82 4.89 80.56 665.192 میلیون 20.632 میلیون 677.487 میلیون 8.337 میلیون
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 35,414 1,863.00 5.00 36,508 769.00 2.06 1399/06/26 65,774 13.13 میلیون 479.351 میلیارد 199.63 37,277 38,000 35,414 39,140 9039 35,656 35,414 75 816,298 35,414 156.984 هزار میلیارد 159.125 میلیون 7.685 میلیون 4.3 میلیون 2.14 میلیون 5.545 میلیون 3.851 میلیون 1.567 میلیون 100.18 28.31 40.78 13.107 میلیون 22,920 12.757 میلیون 373,394
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 5,220 270.00 4.92 5,290 200.00 3.64 1399/06/26 63,416 1.422 میلیارد 7.519 هزار میلیارد 22,423.62 5,490 5,550 5,220 5,630 477 1.467 میلیون 5,220 224 23.656 میلیون 5,220 125.69 هزار میلیارد 2.392 میلیارد 1.65 میلیارد 8.08 927.096 میلیون -84.38 164.335 میلیون -10,986,736 -75.28 7.2 5.03 971.489 میلیون 450.527 میلیون 1.346 میلیارد 75.754 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,560 100.00 2.89 3,590 130.00 3.76 1399/06/26 59,486 1.151 میلیارد 4.128 هزار میلیارد 19,349.41 3,460 3,630 3,400 3,630 240 6.373 میلیون 3,550 508 4.302 میلیون 3,550 803.895 هزار میلیارد 3.342 میلیارد 2.706 میلیارد 5.22 723.281 میلیون 172.99 267.442 میلیون 4.181 میلیون 192.28 5.8 3.01 1.059 میلیارد 91.559 میلیون 1.037 میلیارد 113.786 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 4,670 220.00 4.94 4,670 220.00 4.94 1399/06/26 58,766 80.109 میلیون 374.107 میلیارد 1,363.18 4,450 4,670 4,670 4,670 1688 36.707 میلیون 4,670 5330 1.306 میلیون 4,670 10.791 هزار میلیارد 99.896 میلیون 27.183 میلیون 2.311 میلیون 5.885 میلیون 21.298 میلیون 4.445 میلیون 1.759 میلیون 53.46 4.41 21.15 80.057 میلیون 51,330 69.63 میلیون 10.479 میلیون
آبادا

تولید نیروی برق آبادان

سهام بورس 26,030 1,360.00 4.97 26,930 460.00 1.68 1399/06/26 48,290 12.415 میلیون 334.314 میلیارد 257.1 27,390 28,000 26,030 28,490 7980 39,170 26,030 70 1.437 میلیون 26,030 67.325 هزار میلیارد 71.665 میلیون 7.926 میلیون 2.5 میلیون 4.34 میلیون 3.586 میلیون 2.019 میلیون 700,853 96.06 18.77 33.35 12.295 میلیون 120,000 11.985 میلیون 430,390
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 13,944 664.00 5.00 13,421 141.00 1.06 1399/06/19 47,277 848,975 11.838 میلیارد 17.96 13,280 13,944 13,944 13,944 16 140,808 13,944 99 237 13,944 9.395 هزار میلیارد 9.829 میلیون 1.487 میلیون 700,000 434,610 1.052 میلیون 1.238 میلیون 269,964 34.8 8.93 7.59 748,975 100,000 766,899 82,076
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 174,985 8,332.00 5.00 174,985 8,332.00 5.00 1399/06/26 46,025 6.42 میلیون 1.123 هزار میلیارد 139.48 166,653 174,985 174,985 174,985 520 4.682 میلیون 174,985 3173 29,035 174,985 802.103 هزار میلیارد 827.168 میلیون 88.378 میلیون 4.584 میلیون 25.065 میلیون 63.314 میلیون 91.077 میلیون 45.233 میلیون 17.73 12.67 8.81 5.47 میلیون 950,000 6.011 میلیون 408,715
بپیوند

برق و انرژی پیوندگستر پارس

سهام فرابورس 28,524 1,358.00 5.00 28,524 1,358.00 5.00 1399/06/26 45,173 3.395 میلیون 96.833 میلیارد 75.15 27,166 28,524 28,524 28,524 782 22.192 میلیون 28,524 5853 53,781 28,524 85.572 هزار میلیارد 92.322 میلیون 7.423 میلیون 10 6.75 میلیون - - - - - - 3.395 میلیون - 3.288 میلیون 106,392
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,350 108.00 0.87 10,180 2,278.00 18.29 1399/05/26 36,450 186.534 میلیون 2.358 هزار میلیارد 13,012.04 12,458 186.534 میلیون 12,900 2.358 هزار میلیارد 75 445,950 12,360 115 340,410 12,360 118.286 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 186.275 میلیون 259,144 149.109 میلیون 37.425 میلیون
رافزا

رایان هم افزا

سهام فرابورس 29,747 1,416.00 5.00 28,539 208.00 0.73 1399/06/26 35,149 263,329 7.833 میلیارد 7.49 28,331 29,747 29,747 29,747 527 6.399 میلیون 29,747 1493 3,050 29,747 5.708 هزار میلیارد 6.04 میلیون 830,443 200,000 332,017 498,426 769,166 455,888 12.52 11.45 7.42 258,979 4,350 204,130 59,199
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 6,930 186.00 2.76 7,021 277.00 4.11 1399/06/26 33,170 367.045 میلیون 2.577 هزار میلیارد 11,065.57 6,744 7,081 6,792 7,081 90 1.162 میلیون 6,937 310 916,877 6,937 431.816 هزار میلیارد 539.421 میلیون 166.698 میلیون 61.504 میلیون 107.605 میلیون 59.093 میلیون 117.875 میلیون 6.815 میلیون 63.37 7.31 3.66 339.436 میلیون 27.609 میلیون 282.443 میلیون 84.602 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 4,160 190.00 4.79 4,160 190.00 4.79 1399/06/26 31,995 957.404 میلیون 3.982 هزار میلیارد 29,923.54 3,970 4,160 4,040 4,160 183 105.458 میلیون 4,160 3189 1.703 میلیون 4,160 729.473 هزار میلیارد 4.138 میلیارد 3.602 میلیارد 3.99 640.042 میلیون 155.46 309.912 میلیون 4.117 میلیون 177.18 4.55 2.35 876.498 میلیون 80.905 میلیون 610.075 میلیون 347.329 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 44,170 807.00 1.86 44,868 1,505.00 3.47 1399/06/26 31,567 73.54 میلیون 3.3 هزار میلیارد 2,329.65 43,363 45,500 43,000 45,531 102 194,314 44,170 155 193,017 44,170 287.155 هزار میلیارد 641.97 میلیون 273.446 میلیون -3.5 285.146 میلیون 48.5 64.357 میلیون 5.879 میلیون 48.85 -3.53 4.46 66.759 میلیون 6.781 میلیون 68.964 میلیون 4.576 میلیون
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 4,010 190.00 4.97 3,850 30.00 0.79 1399/06/26 29,968 2.289 میلیون 9.177 میلیارد 76.37 3,820 4,010 4,010 4,010 381 59.549 میلیون 4,010 2506 27,804 4,010 7.7 هزار میلیارد 11.555 میلیون 6.354 میلیون 2 میلیون 3.855 میلیون 2.498 میلیون 1.09 میلیون 557,598 13.81 3.08 7.06 1.889 میلیون 400,000 2.244 میلیون 44,919
گدنا

تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک

سهام فرابورس 6,503 309.00 4.99 6,208 14.00 0.23 1399/06/25 27,693 354,849 2.308 میلیارد 12.81 6,194 6,503 6,503 6,503 1 200,627 6,503 86 9 6,503 1.862 هزار میلیارد 2.024 میلیون 555,372 300,000 161,799 393,573 640,449 40,537 45.94 4.74 2.91 354,849 - 263,245 91,604
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/11/2 27,314 600 میلیون 600 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 594.028 میلیون 5.972 میلیون - 600 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 51,820 510.00 0.99 53,040 1,730.00 3.37 1399/06/26 25,856 61.076 میلیون 3.24 هزار میلیارد 2,362.14 51,310 53,870 50,720 53,870 56 248,572 51,830 166 158,568 51,830 1010.343 هزار میلیارد 1.088 میلیارد 157.836 میلیون 19.049 میلیون 77.445 میلیون 80.391 میلیون 168.456 میلیون 33.941 میلیون 29.77 12.57 6 54.702 میلیون 6.373 میلیون 42.548 میلیون 18.527 میلیون
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 16,940 806.00 5.00 16,928 794.00 4.92 1399/06/26 23,739 140.526 میلیون 2.379 هزار میلیارد - 16,134 16,940 16,501 16,940 80 11.308 میلیون 16,940 2084 207,561 16,940 405.555 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 136.763 میلیون 3.763 میلیون 136.49 میلیون 4.036 میلیون
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 173,000 8,150.00 4.94 167,410 2,560.00 1.55 1399/04/15 23,086 7.557 میلیون 1.265 هزار میلیارد 841.4 164,850 7.557 میلیون 169,000 1.265 هزار میلیارد 33 43,124 173,000 133 26,066 173,000 16.741 هزار میلیارد 4.839 میلیون 881,772 475.46 23.867 میلیون -292.2 618,234 -53,599 - - - 7.553 میلیون 3,947 7.557 میلیون 75
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,210 100.00 4.74 2,210 100.00 4.74 1399/06/26 22,605 28.896 میلیون 63.859 میلیارد 1,278.28 2,110 2,210 2,210 2,210 503 676.414 میلیون 2,210 9999 359,092 2,210 11.892 هزار میلیارد 113.715 میلیون 41.832 میلیون 5.381 میلیون 35.665 میلیون 6.168 میلیون - - - 12.65 - 28.896 میلیون - 16.792 میلیون 12.104 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 19,160 1,000.00 4.96 19,710 450.00 2.23 1399/06/26 21,873 59.535 میلیون 1.174 هزار میلیارد 2,721.86 20,160 20,980 19,160 20,990 1374 119,795 19,160 110 6.749 میلیون 19,160 114.318 هزار میلیارد 119.428 میلیون 13.98 میلیون 5.8 میلیون 5.11 میلیون 8.87 میلیون 2.226 میلیون 1.959 میلیون 58.37 12.89 51.35 53.372 میلیون 6.163 میلیون 56.194 میلیون 3.341 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 10,090 530.00 4.99 10,470 150.00 1.41 1399/06/26 21,577 149.762 میلیون 1.569 هزار میلیارد 6,940.79 10,620 11,130 10,090 11,150 373 82,898 10,090 46 7.124 میلیون 10,090 237.881 هزار میلیارد 317.056 میلیون 70.387 میلیون 22.72 میلیون 79.175 میلیون -8,787,413 14.733 میلیون 653,096 364.24 -27.07 16.15 144.542 میلیون 5.22 میلیون 145.849 میلیون 3.913 میلیون
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 35,180 1,670.00 4.53 36,860 10.00 0.03 1399/04/23 19,922 32.524 میلیون 1.199 هزار میلیارد 2,284.08 36,850 32.524 میلیون 37,600 1.199 هزار میلیارد 1 1,451 34,260 1 145 35,010 36.86 هزار میلیارد 23.464 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 32.319 میلیون 205,300 32.494 میلیون 30,450
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 11,780 560.00 4.99 11,770 550.00 4.90 1399/06/26 19,179 238.831 میلیون 2.811 هزار میلیارد 12,452.73 11,220 11,780 11,410 11,780 65 252,223 11,780 89 434,230 11,780 147.125 هزار میلیارد 152.323 میلیون 27.847 میلیون 12.5 میلیون 5.198 میلیون 22.649 میلیون 6.694 میلیون 5.701 میلیون 25.81 6.5 21.98 203.726 میلیون 35.105 میلیون 191.123 میلیون 47.708 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

حق تقدم بورس 3,070 60.00 1.99 2,870 140.00 4.65 1399/06/27 19,139 268.921 میلیون 772.602 میلیارد 14,050.92 3,010 2,980 2,730 3,090 34 7.574 میلیون 2,750 135 1.699 میلیون 2,750 47.61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 207.259 میلیون 61.662 میلیون 268.805 میلیون 115,172
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 41,790 2,190.00 4.98 41,860 2,120.00 4.82 1399/06/13 18,840 55.827 میلیون 2.337 هزار میلیارد 2,963.22 43,980 55.827 میلیون 42,050 2.337 هزار میلیارد 1464 244,927 41,790 118 8.697 میلیون 41,790 1200.88 هزار میلیارد 1.302 میلیارد 170.152 میلیون 28.688 میلیون 100.885 میلیون 69.266 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون 57.84 17.34 1.9 32.142 میلیون 23.685 میلیون 50.836 میلیون 4.991 میلیون
شصدفح

ح . صنعتی دوده فام

حق تقدم فرابورس 19,600 694.00 3.42 19,592 702.00 3.46 1399/06/27 18,131 5.05 میلیون 98.933 میلیارد 278.51 20,294 20,700 19,280 20,700 104 2,586 19,600 2 15,082 19,600 13.246 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 میلیون 50,000 5.042 میلیون 7,501
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام پایه فرابورس 66,105 0.00 0.00 71,112 0.00 0.00 1399/06/26 18,130 36.32 میلیون 2.583 هزار میلیارد 1,102.35 - 12.016 میلیون 69,331 816.337 میلیارد 25 33,422 71,328 81 12,642 71,328 187.514 هزار میلیارد 207.233 میلیون 26.818 میلیون 2.76 میلیون 19.718 میلیون 7.099 میلیون 6.633 میلیون 2.407 میلیون 77.91 26.41 28.27 - - - -
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 20,230 410.00 1.99 20,820 180.00 0.87 1399/06/26 17,820 72.047 میلیون 1.5 هزار میلیارد 4,043.06 20,640 21,280 20,090 21,570 83 59,370 20,230 62 118,781 20,230 1696.83 هزار میلیارد 1.497 میلیارد 185.081 میلیون 81.5 میلیون 15.96 میلیون 169.121 میلیون 62.186 میلیون 60.758 میلیون 27.93 10.03 27.29 55.284 میلیون 16.763 میلیون 55.58 میلیون 16.467 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 31,510 1,500.00 5.00 31,500 1,490.00 4.97 1399/06/26 15,612 78.114 میلیون 2.461 هزار میلیارد 5,003.47 30,010 31,510 30,500 31,510 63 5.82 میلیون 31,510 544 113,573 31,510 4520.25 هزار میلیارد 4.631 میلیارد 753.102 میلیون 143.5 میلیون - - 207.965 میلیون 208.588 میلیون 21.67 10.55 21.74 54.957 میلیون 23.157 میلیون 45.174 میلیون 32.94 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام بورس 11,370 540.00 4.99 11,350 520.00 4.80 1399/06/26 15,410 115.594 میلیون 1.312 هزار میلیارد 7,501.24 10,830 11,370 10,950 11,370 47 16.36 میلیون 11,370 540 377,630 11,370 106.214 هزار میلیارد 110.837 میلیون 8.647 میلیون 2.356 میلیون 4.623 میلیون 4.024 میلیون 3.922 میلیون 1.183 میلیون 89.79 26.39 27.08 112.657 میلیون 2.937 میلیون 97.215 میلیون 18.379 میلیون
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 48,953 2,331.00 5.00 48,265 1,643.00 3.52 1399/05/7 14,805 17.766 میلیون 857.482 میلیارد 2,619.46 46,622 46,000 46,000 48,953 19 1.78 میلیون 48,953 791 18,243 48,953 28.931 هزار میلیارد 33.984 میلیون 7.134 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 671,287 135,057 - - - 17.736 میلیون 30,136 15.664 میلیون 2.102 میلیون
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 4,870 68.00 1.42 4,968 166.00 3.46 1399/06/26 14,613 119.327 میلیون 592.848 میلیارد 8,165.82 4,802 5,042 4,810 5,042 37 768,978 4,870 111 259,861 4,870 119.954 هزار میلیارد 122.092 میلیون 29.041 میلیون 24.145 میلیون 2.138 میلیون 26.904 میلیون 2.945 میلیون 596,384 201.14 4.46 40.73 118.594 میلیون 733,370 116.793 میلیون 2.534 میلیون
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 6,280 330.00 4.99 6,480 130.00 1.97 1399/06/26 14,489 89.182 میلیون 578.227 میلیارد 6,155.17 6,610 6,850 6,280 6,860 1001 127,360 6,280 64 10.715 میلیون 6,280 39.572 هزار میلیارد 42.116 میلیون 9.041 میلیون 6.107 میلیون 2.544 میلیون 6.497 میلیون 5.396 میلیون 533,304 74.2 6.09 7.33 89.136 میلیون 45,806 89.172 میلیون 10,411
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 84,521 4,448.00 5.00 87,806 1,163.00 1.31 1399/06/26 14,284 28.252 میلیون 2.481 هزار میلیارد 1,977.88 88,969 89,530 84,521 93,410 525 3,330 84,521 17 2.522 میلیون 84,521 97.491 هزار میلیارد 97.766 میلیون 1.739 میلیون 600,300 274,877 1.465 میلیون 709,591 390,448 249.69 66.57 137.39 27.173 میلیون 1.079 میلیون 22.863 میلیون 5.389 میلیون
زنجانح

ح. صنایع پتروشیمی زنجان

سهام پایه فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/02/24 14,182 709.1 میلیون 709.1 میلیون - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 700,000 708.4 میلیون - 709.1 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 17,730 840.00 4.97 17,700 810.00 4.80 1399/06/26 13,226 124.63 میلیون 2.206 هزار میلیارد 9,423.08 16,890 17,730 17,110 17,730 78 17.232 میلیون 17,730 1307 130,321 17,730 1274.4 هزار میلیارد 1.315 میلیارد 167.156 میلیون 72 میلیون 40.339 میلیون 126.817 میلیون 49.188 میلیون 47.002 میلیون 27.11 10.06 25.91 94.154 میلیون 30.476 میلیون 94.693 میلیون 29.936 میلیون
غگیلا

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 16,027 763.00 5.00 15,310 46.00 0.30 1399/06/26 12,781 199,357 3.195 میلیارد 15.6 15,264 16,027 16,027 16,027 81 7.966 میلیون 16,027 730 1,144 16,027 3.062 هزار میلیارد 3.699 میلیون 903,738 200,000 636,584 267,154 1.89 میلیون 81,706 37.48 11.46 1.62 199,357 - 193,873 5,484
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

سهام بورس 2,664 296.00 10.00 2,668 292.00 9.86 1398/11/9 12,216 387.556 میلیون 1.034 هزار میلیارد - 2,960 2,953 2,664 2,953 0 - - 0 - - 11.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 178.671 میلیون 208.885 میلیون - 387.556 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 21,390 50.00 0.23 22,050 710.00 3.33 1399/06/26 11,761 54.601 میلیون 1.204 هزار میلیارد 4,642.57 21,340 22,400 21,140 22,400 15 295,226 21,380 59 235,819 21,380 1323 هزار میلیارد 1.461 میلیارد 241.61 میلیون 60 میلیون 137.715 میلیون 103.895 میلیون 52.928 میلیون 28.881 میلیون 45.81 12.73 25 47.089 میلیون 7.512 میلیون 32.508 میلیون 22.094 میلیون
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 80,790 764.00 0.95 82,176 2,150.00 2.69 1399/06/26 11,499 14.612 میلیون 1.201 هزار میلیارد - 80,026 84,000 80,182 84,340 17 18,641 80,800 32 6,583 80,800 65.741 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.587 میلیون 25,878 11.857 میلیون 2.755 میلیون
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 13,220 690.00 4.96 13,640 270.00 1.94 1399/06/26 11,348 24.737 میلیون 337.294 میلیارد 2,179.87 13,910 14,550 13,220 14,550 56 150,439 13,220 28 159,865 13,220 54.56 هزار میلیارد 101.48 میلیون 15.355 میلیون 7 میلیون 6 میلیون 9.355 میلیون 4.905 میلیون 4.321 میلیون 22.1 10.22 19.47 23.14 میلیون 1.597 میلیون 22.032 میلیون 2.705 میلیون
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 12,010 630.00 4.98 12,380 260.00 2.06 1399/06/26 10,934 64.133 میلیون 794.179 میلیارد 5,865.49 12,640 12,950 12,010 13,010 1617 616,245 12,010 14 24.441 میلیون 12,010 132.157 هزار میلیارد 137.594 میلیون 20.815 میلیون 10.675 میلیون 5.437 میلیون 15.378 میلیون 2.918 میلیون 2.735 میلیون 48.31 8.59 45.28 64 میلیون 133,498 64.051 میلیون 82,000
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 66,105 75.00 0.11 67,940 1,910.00 2.89 1399/06/26 10,900 12.016 میلیون 816.337 میلیارد - 66,030 69,331 64,285 69,331 221 453,626 69,300 21 463,355 69,300 187.514 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.746 میلیون 1.269 میلیون 11.662 میلیون 353,953
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 27,080 1,420.00 4.98 27,570 930.00 3.26 1399/06/26 10,871 70.223 میلیون 1.936 هزار میلیارد 6,459.65 28,500 29,920 27,080 29,920 217 51,386 27,080 17 4.073 میلیون 27,080 275.7 هزار میلیارد 277.264 میلیون 19.1 میلیون 10 میلیون 1.564 میلیون 17.536 میلیون 5.428 میلیون 5.292 میلیون 52.1 15.72 50.79 54.491 میلیون 15.732 میلیون 51.362 میلیون 18.861 میلیون
مدیر

ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س

صندوق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/05/14 10,781 75.554 میلیون 755.537 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 3.967 میلیون 10,000 962 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 54.472 میلیون 21.082 میلیون - 75.554 میلیون
نوینح

ح.بیمه نوین

سهام پایه فرابورس 19 0.00 0.00 19 0.00 0.00 1395/12/15 10,664 533.184 میلیون 10.13 میلیارد - 19 19 19 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 4,410 20.00 0.45 4,540 110.00 2.48 1399/06/26 10,653 106.17 میلیون 482.171 میلیارد 9,966.21 4,430 4,650 4,290 4,650 25 263,928 4,410 66 190,224 4,410 28.154 هزار میلیارد 28.828 میلیون 7.559 میلیون 6.201 میلیون 674,338 6.885 میلیون 709,801 336,423 83.69 4.09 39.66 106.133 میلیون 37,000 105.994 میلیون 176,221
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 5,170 0.00 0.00 5,290 120.00 2.32 1399/06/26 10,562 74.587 میلیون 394.301 میلیارد 7,061.81 5,170 5,420 4,980 5,420 33 124,107 5,190 41 141,248 5,190 47.61 هزار میلیارد 56.892 میلیون 13.807 میلیون 6 میلیون 9.282 میلیون 4.524 میلیون 424,979 -701,027 -67.91 10.52 112.03 74.515 میلیون 71,945 73.587 میلیون 1,000,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 39,100 1,044.00 2.60 40,739 595.00 1.48 1399/06/26 10,533 18.063 میلیون 735.873 میلیارد - 40,144 41,300 38,900 42,151 24 33,662 39,100 38 44,640 39,100 130.365 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.89 میلیون 172,948 15.756 میلیون 2.308 میلیون
شلردح

ح.کود شیمیایی اوره لردگان

سهام پایه فرابورس 721 80.00 9.99 722 79.00 9.86 1397/08/29 10,508 501.518 میلیون 362.215 میلیارد - 801 801 721 801 - - - - - - - - - - - - - - - 89.52 میلیون 411.998 میلیون - 501.518 میلیون
کدماح

ح . معدنی‌ دماوند

سهام بورس 104,360 440.00 0.42 108,570 4,650.00 4.47 1399/06/27 10,180 10.083 میلیون 1.095 هزار میلیارد 990.43 103,920 113,000 103,920 114,290 217 667,023 112,020 22 669,003 112,020 33.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.969 میلیون 113,150 8.826 میلیون 1.256 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 18,550 880.00 4.98 18,550 880.00 4.98 1399/06/26 10,151 104.803 میلیون 1.944 هزار میلیارد 10,324.41 17,670 18,550 18,450 18,550 30 1.775 میلیون 18,550 71 201,577 18,550 1018.395 هزار میلیارد 1.029 میلیارد 106.449 میلیون 40.3 میلیون 10.496 میلیون 95.953 میلیون 29.904 میلیون 30.247 میلیون 33.67 10.61 34.06 97.274 میلیون 7.53 میلیون 53.392 میلیون 51.411 میلیون
زعفران نگین تحویل آبان 99

زعفران نگین تحویل آبان 99

آتی بورس کالا 97,900 0.00 0.00 97,393 0.00 0.00 1399/06/27 10,132 54,491 530.71 میلیارد - - 54,491 96,700 530.707 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تپکو

تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو

سهام پایه فرابورس 5,586 172.00 2.99 5,590 168.00 2.92 1399/04/24 9,669 93.764 میلیون 524.098 میلیارد - 5,758 93.764 میلیون 5,586 524.098 میلیارد 831 272,446 4,056 36 27.485 میلیون 4,056 118.071 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 93.146 میلیون 617,820 93.623 میلیون 141,000
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 9,290 480.00 4.91 9,610 160.00 1.64 1399/06/26 9,646 41.613 میلیون 399.715 میلیارد 4,314.03 9,770 10,130 9,290 10,200 977 43,579 9,290 29 8.344 میلیون 9,290 55.105 هزار میلیارد 58.828 میلیون 5.166 میلیون 1.021 میلیون 3.723 میلیون 1.442 میلیون 9.383 میلیون 632,558 87.11 38.21 5.87 41.613 میلیون - 41.595 میلیون 17,855
پکویرح

ح. کویر تایر

حق تقدم بورس 21,620 1,170.00 5.72 21,450 1,000.00 4.89 1399/04/11 9,262 44.895 میلیون 963.016 میلیارد - 20,450 21,200 20,660 22,400 26 199,013 21,600 55 139,109 21,600 31.746 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 35.585 میلیون 9.31 میلیون 42.704 میلیون 2.191 میلیون
وملل

شرکت اعتباری ملل

سهام پایه فرابورس 15,310 14,111.00 1.00 17,600 16,401.00 1.00 1399/06/26 9,028 54.308 میلیون 495.73 میلیارد 6,474.49 1,199 28.824 میلیون 16,040 452.422 میلیارد 12 98,827 9,210 26 60,983 9,210 156.96 هزار میلیارد 411.351 میلیون 264.805 میلیون 6.06 میلیون 254.391 میلیون 10.414 میلیون 44.575 میلیون 2.289 میلیون 68.57 15.07 3.52 - - - -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 73,644 3,875.00 5.00 75,228 2,291.00 2.96 1399/06/26 9,027 2.62 میلیون 197.093 میلیارد 290.23 77,519 78,100 73,644 80,200 2401 1,208 73,644 6 590,719 73,644 48.898 هزار میلیارد 51.631 میلیون 4.323 میلیون 650,000 2.732 میلیون 1.591 میلیون 4.438 میلیون 1.86 میلیون 26.29 30.74 11.02 2.36 میلیون 260,000 2.583 میلیون 36,529
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 4,750 240.00 4.81 4,850 140.00 2.81 1399/06/26 8,897 91.475 میلیون 443.956 میلیارد 10,281.58 4,990 5,190 4,750 5,190 260 75,357 4,750 17 4.034 میلیون 4,750 43.844 هزار میلیارد 53.114 میلیون 24.287 میلیون 9.04 میلیون 9.27 میلیون 15.017 میلیون 6.92 میلیون 2.896 میلیون 15.14 2.92 6.34 78.863 میلیون 12.612 میلیون 91.46 میلیون 15,000
کاما

باما

سهام بورس 180,030 1,030.00 0.58 185,360 6,360.00 3.55 1399/06/26 8,675 6.437 میلیون 1.193 هزار میلیارد 741.96 179,000 187,950 179,400 187,950 12 9,970 180,060 55 3,897 180,060 185.36 هزار میلیارد 186.881 میلیون 16.504 میلیون 1,000,000 1.521 میلیون 14.983 میلیون 2.934 میلیون 11.152 میلیون 16.62 12.37 63.19 5.988 میلیون 448,836 6.317 میلیون 120,000
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 191,350 1,780.00 0.94 193,490 3,920.00 2.07 1399/06/26 8,669 5.407 میلیون 1.046 هزار میلیارد 623.69 189,570 198,980 186,000 199,040 20 23,969 191,380 28 14,585 191,380 580.47 هزار میلیارد 763.756 میلیون 243.371 میلیون 3 میلیون 183.286 میلیون 60.085 میلیون 222.285 میلیون 33.171 میلیون 17.5 9.66 2.61 4.157 میلیون 1.25 میلیون 4.082 میلیون 1.325 میلیون
وآیند

بانک آینده

سهام پایه فرابورس 27,935 547.00 2.00 27,849 461.00 1.68 1399/06/26 8,511 113.074 میلیون 3.149 هزار میلیارد - 27,388 27,450 27,051 27,935 1 63.976 میلیون 6,890 1266 881 6,890 445.584 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38.396 میلیون 74.678 میلیون 100.457 میلیون 12.618 میلیون
وتعاونح

ح . بیمه تعاون

حق تقدم پایه فرابورس 642 111.00 20.90 580 49.00 9.23 1399/02/16 8,376 300.055 میلیون 173.896 میلیارد - 531 557 552 642 - - - - - - - - - - - - - - - 682,500 299.373 میلیون - 300.055 میلیون
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام پایه فرابورس 7,390 35.00 0.48 7,227 128.00 1.74 1399/06/26 8,127 143.96 میلیون 1.04 هزار میلیارد - 7,355 7,450 7,135 7,499 136 232,924 6,533 23 5.215 میلیون 6,533 36.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61.935 میلیون 82.025 میلیون 110.171 میلیون 33.789 میلیون
زکوثر

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سهام بورس 23,060 910.00 3.80 23,340 630.00 2.63 1399/06/26 7,882 9.934 میلیون 231.85 میلیارد 1,260.32 23,970 24,400 22,780 24,900 16 20,317 23,050 14 20,007 23,050 64.185 هزار میلیارد 65.02 میلیون 7.661 میلیون 2.75 میلیون 834,720 6.826 میلیون 2.857 میلیون 2.678 میلیون 23.97 9.4 22.46 9.152 میلیون 781,451 7.27 میلیون 2.664 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 41,990 1,730.00 3.96 43,400 320.00 0.73 1399/06/26 7,813 13.529 میلیون 587.182 میلیارد 1,731.62 43,720 45,400 41,740 45,500 32 31,979 42,000 25 23,150 42,000 162.75 هزار میلیارد 182.167 میلیون 28.69 میلیون 3.75 میلیون 19.417 میلیون 9.272 میلیون 10.196 میلیون 3.922 میلیون 41.5 17.55 15.96 12.881 میلیون 648,301 12.677 میلیون 852,144
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 61,584 2,932.00 5.00 61,256 2,604.00 4.44 1399/06/26 7,750 8.218 میلیون 503.416 میلیارد 1,060.42 58,652 61,584 58,660 61,584 15 118,767 61,584 87 6,870 61,584 36.754 هزار میلیارد 38.283 میلیون 4.601 میلیون 600,000 1.529 میلیون 3.071 میلیون 2.719 میلیون 2.928 میلیون 12.55 11.97 13.52 8.212 میلیون 6,400 7.678 میلیون 540,050
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 11,160 0.00 0.00 13,878 0.00 0.00 1399/06/26 7,678 27.707 میلیون 384.51 میلیارد 4,251.78 - 4.953 میلیون 12,000 56.861 میلیارد 10 21,040 13,749 20 17,173 13,749 11.48 هزار میلیارد 13.867 میلیون 3.663 میلیون 1,000,000 2.387 میلیون 1.276 میلیون 1.266 میلیون 576,608 19.91 8.99 9.07 - - - -
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 67,300 2,450.00 3.51 66,490 3,260.00 4.67 1399/06/25 7,606 9.62 میلیون 639.617 میلیارد 1,264.85 69,750 66,270 66,270 68,110 1 - - 0 20,000 68,980 14.628 هزار میلیارد 14.738 میلیون 525,774 220,000 110,432 415,342 351,152 169,125 86.49 35.22 41.66 8.907 میلیون 713,333 9.285 میلیون 335,656
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 4,390 150.00 3.54 4,420 180.00 4.25 1399/06/26 7,431 150.109 میلیون 663.372 میلیارد 20,200.33 4,240 4,430 4,240 4,590 53 1.812 میلیون 4,390 61 3.164 میلیون 4,390 134.482 هزار میلیارد 795.759 میلیون 695.202 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 74.265 میلیون 3.647 میلیون 36.87 3.96 1.81 87.478 میلیون 62.63 میلیون 133.336 میلیون 16.773 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 11,020 580.00 5.00 11,370 230.00 1.98 1399/06/26 7,223 38.539 میلیون 438.148 میلیارد 5,335.53 11,600 11,750 11,020 11,970 898 43,675 11,020 30 18.232 میلیون 11,020 71.478 هزار میلیارد 78.964 میلیون 13.239 میلیون 6.287 میلیون 7.486 میلیون 5.754 میلیون 3.91 میلیون -30,210 -2366.04 12.42 18.28 37.407 میلیون 1.131 میلیون 37.883 میلیون 655,955
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 19,764 941.00 5.00 18,923 100.00 0.53 1399/06/26 7,158 284,401 5.621 میلیارد 39.73 18,823 19,764 19,764 19,764 32 1.735 میلیون 19,764 590 659 19,764 13.246 هزار میلیارد 13.95 میلیون 1.644 میلیون 200,000 703,756 939,805 3.249 میلیون 468,037 28.3 14.09 4.08 284,401 - 281,649 2,752
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,130 130.00 1.18 11,250 250.00 2.27 1399/06/26 7,120 47.659 میلیون 535.949 میلیارد 6,693.63 11,000 11,530 10,900 11,550 10 59,096 11,100 29 58,153 11,100 737.1 هزار میلیارد 2.258 میلیارد 1.651 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 197.571 میلیون 27.741 میلیون 26.57 6.52 3.73 30.169 میلیون 17.49 میلیون 41.63 میلیون 6.029 میلیون
وگردش

بانک گردشگری

سهام پایه فرابورس 19,410 590.00 2.95 19,756 244.00 1.22 1399/06/26 7,058 120.671 میلیون 2.384 هزار میلیارد - 20,000 19,512 19,400 20,400 0 109.55 میلیون 8,542 1129 - - 296.34 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27.36 میلیون 93.311 میلیون 68.946 میلیون 51.725 میلیون
ومعادنح

ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌

حق تقدم بورس 8,840 928.00 9.50 9,368 400.00 4.10 1399/02/24 6,995 65.977 میلیون 618.087 میلیارد - 9,768 9,350 8,792 10,296 11 12,170 8,800 6 244,043 8,800 111.867 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50.704 میلیون 15.273 میلیون 51.294 میلیون 14.683 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

حق تقدم بورس 5,740 456.00 8.63 5,620 336.00 6.36 1399/03/24 6,848 87.86 میلیون 493.693 میلیارد 5,423.72 5,284 5,500 5,400 5,810 45 76,830 5,740 30 460,937 5,740 6.463 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.631 میلیون 25.229 میلیون 87.635 میلیون 225,673
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 29,020 1,380.00 4.99 28,960 1,320.00 4.78 1399/06/26 6,634 38.864 میلیون 1.126 هزار میلیارد 5,858.36 27,640 29,020 27,660 29,020 12 42,539 29,020 30 73,899 29,020 1172.88 هزار میلیارد 1.211 میلیارد 130.499 میلیون 40.5 میلیون 38.535 میلیون 91.964 میلیون 25.408 میلیون 24.756 میلیون 47.38 12.75 46.16 28.892 میلیون 9.973 میلیون 28.126 میلیون 10.739 میلیون
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 5,580 110.00 2.01 5,660 190.00 3.47 1399/06/26 6,617 33.738 میلیون 190.892 میلیارد 5,098.64 5,470 5,740 5,490 5,740 4 441,623 5,560 63 194,405 5,560 25.379 هزار میلیارد 25.818 میلیون 5.445 میلیون 4.484 میلیون 438,658 5.006 میلیون 2.316 میلیون 316,832 80.1 5.07 10.96 33.677 میلیون 60,890 33.738 میلیون -
سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

صندوق بورس 69,800 1,880.00 2.62 71,820 140.00 0.20 1399/06/26 6,493 6.581 میلیون 472.668 میلیارد - 71,680 74,690 69,010 74,700 5 17,787 69,750 35 31,201 69,750 28.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.897 میلیون 683,558 5.762 میلیون 819,038
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 10,660 200.00 1.91 10,830 370.00 3.54 1399/06/26 6,278 30.757 میلیون 333.092 میلیارد 4,899.1 10,460 10,980 10,460 10,980 22 149,358 10,660 36 103,853 10,660 64.98 هزار میلیارد 66.988 میلیون 20.972 میلیون 4.5 میلیون 2.008 میلیون 18.964 میلیون 12.07 میلیون 12.099 میلیون 5.37 3.43 5.38 30.741 میلیون 15,200 30.755 میلیون 2,000
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 4,880 240.00 4.69 5,030 90.00 1.76 1399/06/26 6,217 39.402 میلیون 198.085 میلیارد 6,337.82 5,120 5,320 4,870 5,360 23 137,633 4,910 9 72,485 4,910 11.9 هزار میلیارد 12.332 میلیون 2.937 میلیون 2.366 میلیون 431,422 2.506 میلیون 841,220 9,457 1258.34 4.75 14.15 39.391 میلیون 11,621 39.402 میلیون -
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 12,820 670.00 4.97 13,210 280.00 2.08 1399/06/26 6,167 27.819 میلیون 367.41 میلیارد 4,510.87 13,490 13,550 12,820 13,950 674 22,259 12,820 17 7.648 میلیون 12,820 68.835 هزار میلیارد 91.476 میلیون 36.313 میلیون 5.211 میلیون 22.641 میلیون 13.672 میلیون 9.321 میلیون 4.825 میلیون 14.27 5.03 7.38 27.737 میلیون 81,335 26.819 میلیون 1,000,000
وتعاونح4

ح . بیمه تعاون

سهام پایه فرابورس 920 389.00 73.26 920 389.00 73.26 1398/07/24 6,146 307.275 میلیون 282.693 میلیارد - 531 920 920 920 - - - - - - - - - - - - - - - - 307.275 میلیون - 307.275 میلیون
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 92,430 4,860.00 5.00 95,030 2,260.00 2.32 1399/06/26 6,074 8.013 میلیون 761.5 میلیارد 1,319.23 97,290 96,900 92,430 100,000 324 1,087 92,430 10 990,110 92,430 33.261 هزار میلیارد 33.293 میلیون 517,570 350,000 32,223 485,347 99,093 124,034 268.17 68.53 335.65 5.806 میلیون 2.207 میلیون 7.973 میلیون 40,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی