شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تاثیر در شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 31,510 1,500.00 5.00 31,500 1,490.00 4.97 1399/06/26 15,612 78.114 میلیون 2.461 هزار میلیارد 5,003.47 30,010 31,510 30,500 31,510 63 5.82 میلیون 31,510 544 113,573 31,510 4520.25 هزار میلیارد 4.631 میلیارد 753.102 میلیون 143.5 میلیون - - 207.965 میلیون 208.588 میلیون 21.67 10.55 21.74 54.957 میلیون 23.157 میلیون 45.174 میلیون 32.94 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 20,580 980.00 5.00 20,550 950.00 4.85 1399/06/26 77,447 500.745 میلیون 10.291 هزار میلیارد 6,465.65 19,600 20,580 20,100 20,580 294 12.048 میلیون 20,580 2329 975,448 20,580 4294.95 هزار میلیارد 4.332 میلیارد 646.309 میلیون 209 میلیون 235.25 میلیون 411.059 میلیون 422.406 میلیون 149.415 میلیون 28.75 10.45 10.17 441.345 میلیون 59.4 میلیون 372.79 میلیون 127.955 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 37,130 1,740.00 4.92 36,990 1,600.00 4.52 1399/06/26 118,845 297.701 میلیون 11.011 هزار میلیارد 2,504.95 35,390 37,150 35,690 37,150 408 1.58 میلیون 37,140 1041 2.46 میلیون 37,140 3750.786 هزار میلیارد 3.668 میلیارد 366.659 میلیون 101.4 میلیون 80.565 میلیون 286.094 میلیون 238.543 میلیون 124.934 میلیون 30.02 13.11 15.72 272.685 میلیون 25.015 میلیون 235.961 میلیون 61.739 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 25,070 1,190.00 4.98 25,070 1,190.00 4.98 1399/06/26 2,445 18.47 میلیون 463.041 میلیارد 105,556.54 23,880 25,070 25,070 25,070 14 27.632 میلیون 25,070 2506 27,797 25,070 1865.208 هزار میلیارد 1.891 میلیارد 224.749 میلیون 48 میلیون 132.448 میلیون 92.3 میلیون 152.687 میلیون 69.899 میلیون - - - 15.05 میلیون 3.42 میلیون 6.147 میلیون 12.323 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 17,730 840.00 4.97 17,700 810.00 4.80 1399/06/26 13,226 124.63 میلیون 2.206 هزار میلیارد 9,423.08 16,890 17,730 17,110 17,730 78 17.232 میلیون 17,730 1307 130,321 17,730 1274.4 هزار میلیارد 1.315 میلیارد 167.156 میلیون 72 میلیون 40.339 میلیون 126.817 میلیون 49.188 میلیون 47.002 میلیون 27.11 10.06 25.91 94.154 میلیون 30.476 میلیون 94.693 میلیون 29.936 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 20,630 980.00 4.99 20,630 980.00 4.99 1399/06/26 1,681 11.692 میلیون 241.208 میلیارد 644,579.73 19,650 20,630 20,630 20,630 21 17.733 میلیون 20,630 1689 19,356 20,630 1144.965 هزار میلیارد 1.165 میلیارد 147.21 میلیون 44 میلیون 20.297 میلیون 126.913 میلیون 100.336 میلیون 47.529 میلیون 24.09 9.02 11.41 9.268 میلیون 2.425 میلیون 6.089 میلیون 5.603 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 29,020 1,380.00 4.99 28,960 1,320.00 4.78 1399/06/26 6,634 38.864 میلیون 1.126 هزار میلیارد 5,858.36 27,640 29,020 27,660 29,020 12 42,539 29,020 30 73,899 29,020 1172.88 هزار میلیارد 1.211 میلیارد 130.499 میلیون 40.5 میلیون 38.535 میلیون 91.964 میلیون 25.408 میلیون 24.756 میلیون 47.38 12.75 46.16 28.892 میلیون 9.973 میلیون 28.126 میلیون 10.739 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 18,550 880.00 4.98 18,550 880.00 4.98 1399/06/26 10,151 104.803 میلیون 1.944 هزار میلیارد 10,324.41 17,670 18,550 18,450 18,550 30 1.775 میلیون 18,550 71 201,577 18,550 1018.395 هزار میلیارد 1.029 میلیارد 106.449 میلیون 40.3 میلیون 10.496 میلیون 95.953 میلیون 29.904 میلیون 30.247 میلیون 33.67 10.61 34.06 97.274 میلیون 7.53 میلیون 53.392 میلیون 51.411 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 21,390 50.00 0.23 22,050 710.00 3.33 1399/06/26 11,761 54.601 میلیون 1.204 هزار میلیارد 4,642.57 21,340 22,400 21,140 22,400 15 295,226 21,380 59 235,819 21,380 1323 هزار میلیارد 1.461 میلیارد 241.61 میلیون 60 میلیون 137.715 میلیون 103.895 میلیون 52.928 میلیون 28.881 میلیون 45.81 12.73 25 47.089 میلیون 7.512 میلیون 32.508 میلیون 22.094 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 122,310 5,820.00 5.00 122,290 5,800.00 4.98 1399/06/26 4,024 12.627 میلیون 1.544 هزار میلیارد - 116,490 122,310 120,600 122,310 15 78,079 122,310 43 5,018 122,310 733.74 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.142 میلیون 5.485 میلیون 4.619 میلیون 8.008 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 4,160 190.00 4.79 4,160 190.00 4.79 1399/06/26 31,995 957.404 میلیون 3.982 هزار میلیارد 29,923.54 3,970 4,160 4,040 4,160 183 105.458 میلیون 4,160 3189 1.703 میلیون 4,160 729.473 هزار میلیارد 4.138 میلیارد 3.602 میلیارد 3.99 640.042 میلیون 155.46 309.912 میلیون 4.117 میلیون 177.18 4.55 2.35 876.498 میلیون 80.905 میلیون 610.075 میلیون 347.329 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 51,820 510.00 0.99 53,040 1,730.00 3.37 1399/06/26 25,856 61.076 میلیون 3.24 هزار میلیارد 2,362.14 51,310 53,870 50,720 53,870 56 248,572 51,830 166 158,568 51,830 1010.343 هزار میلیارد 1.088 میلیارد 157.836 میلیون 19.049 میلیون 77.445 میلیون 80.391 میلیون 168.456 میلیون 33.941 میلیون 29.77 12.57 6 54.702 میلیون 6.373 میلیون 42.548 میلیون 18.527 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 48,690 2,310.00 4.98 48,690 2,310.00 4.98 1399/06/26 563 4.448 میلیون 216.588 میلیارد - 46,380 48,690 48,690 48,690 3 1.978 میلیون 48,690 369 15,000 48,690 671.922 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.985 میلیون 2.463 میلیون 557,937 3.89 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 169,370 3,070.00 1.85 171,560 5,260.00 3.16 1399/06/26 4,178 2.88 میلیون 494.079 میلیارد 689.31 166,300 174,610 165,510 174,610 10 12,108 169,380 15 2,509 169,380 1029.36 هزار میلیارد 1.066 میلیارد 127.53 میلیون 6 میلیون 36.841 میلیون 90.689 میلیون 157.862 میلیون 61.389 میلیون 16.77 11.35 6.52 1.64 میلیون 1.24 میلیون 2.36 میلیون 519,684
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 45,100 440.00 0.99 46,300 1,640.00 3.67 1399/06/26 3,890 7.487 میلیون 346.675 میلیارد - 44,660 46,890 44,000 46,890 10 4,220 45,140 6 4,480 45,140 888.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.487 میلیون 200 5.46 میلیون 2.027 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,350 60.00 1.76 3,510 100.00 2.93 1399/06/26 120,082 2.593 میلیارد 9.098 هزار میلیارد 21,595.76 3,410 3,580 3,260 3,580 550 6.762 میلیون 3,340 719 49.201 میلیون 3,340 1058.813 هزار میلیارد 1.508 میلیارد 570.975 میلیون 8.47 1.342 میلیارد -25.52 210.84 میلیون -114,123,067 -14.73 8.73 2.79 2.491 میلیارد 102.022 میلیون 2.252 میلیارد 340.775 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,560 100.00 2.89 3,590 130.00 3.76 1399/06/26 59,486 1.151 میلیارد 4.128 هزار میلیارد 19,349.41 3,460 3,630 3,400 3,630 240 6.373 میلیون 3,550 508 4.302 میلیون 3,550 803.895 هزار میلیارد 3.342 میلیارد 2.706 میلیارد 5.22 723.281 میلیون 172.99 267.442 میلیون 4.181 میلیون 192.28 5.8 3.01 1.059 میلیارد 91.559 میلیون 1.037 میلیارد 113.786 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 24,760 1,170.00 4.96 24,760 1,170.00 4.96 1399/06/26 663 16.804 میلیون 416.079 میلیارد 25,346.13 23,590 24,760 24,760 24,760 1 51.83 میلیون 24,760 2374 10,000 25,000 371.4 هزار میلیارد 431.278 میلیون 87.669 میلیون 15 میلیون 59.878 میلیون 27.791 میلیون 57.113 میلیون 9.605 میلیون 38.67 13.36 6.5 15.156 میلیون 1.649 میلیون 504,482 16.3 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 13,320 400.00 3.10 13,470 550.00 4.26 1399/06/26 3,661 32.191 میلیون 433.586 میلیارد 8,792.85 12,920 13,560 12,830 13,560 10 17,783 13,400 9 9,779 13,400 417.57 هزار میلیارد 425.089 میلیون 52.668 میلیون 20 میلیون 7.519 میلیون 45.149 میلیون 18.989 میلیون 17.922 میلیون 23.3 9.25 21.99 29.699 میلیون 2.492 میلیون 21.336 میلیون 10.854 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 40,430 1,920.00 4.99 39,920 1,410.00 3.66 1399/06/26 965 2.067 میلیون 83.583 میلیارد 2,142.32 38,510 40,430 40,430 40,430 4 132,927 40,430 52 2,623 40,430 475.048 هزار میلیارد 498.588 میلیون 42.323 میلیون 9 میلیون 23.54 میلیون 18.783 میلیون 44.709 میلیون 8.618 میلیون 55.13 25.29 10.63 621,643 1.446 میلیون 927,375 1.14 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 11,130 130.00 1.18 11,250 250.00 2.27 1399/06/26 7,120 47.659 میلیون 535.949 میلیارد 6,693.63 11,000 11,530 10,900 11,550 10 59,096 11,100 29 58,153 11,100 737.1 هزار میلیارد 2.258 میلیارد 1.651 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 197.571 میلیون 27.741 میلیون 26.57 6.52 3.73 30.169 میلیون 17.49 میلیون 41.63 میلیون 6.029 میلیون
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 13,700 650.00 4.98 13,700 650.00 4.98 1399/06/26 3,897 19.369 میلیون 265.354 میلیارد - 13,050 13,700 13,700 13,700 38 143.515 میلیون 13,700 7985 83,361 13,700 342.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.579 میلیون 790,000 14.685 میلیون 4.684 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 28,270 640.00 2.32 28,770 1,140.00 4.13 1399/06/26 2,213 13.826 میلیون 397.821 میلیارد 6,247.77 27,630 28,450 27,580 29,010 8 6,860 28,290 6 18,987 28,290 410.03 هزار میلیارد 430.884 میلیون 79.177 میلیون 14.252 میلیون 20.854 میلیون 58.323 میلیون 77.25 میلیون 31.72 میلیون 12.93 7.03 5.31 5.186 میلیون 8.641 میلیون 9.343 میلیون 4.483 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 71,440 3,400.00 5.00 71,090 3,050.00 4.48 1399/06/26 1,509 7.45 میلیون 529.608 میلیارد 4,937.01 68,040 71,440 68,040 71,440 3 1.805 میلیون 71,440 85 124 71,440 362.559 هزار میلیارد 409.142 میلیون 69.744 میلیون 5.1 میلیون 46.583 میلیون 23.16 میلیون 42.88 میلیون 13.769 میلیون 26.33 15.65 8.47 4.501 میلیون 2.949 میلیون 2.94 میلیون 4.51 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 20,230 410.00 1.99 20,820 180.00 0.87 1399/06/26 17,820 72.047 میلیون 1.5 هزار میلیارد 4,043.06 20,640 21,280 20,090 21,570 83 59,370 20,230 62 118,781 20,230 1696.83 هزار میلیارد 1.497 میلیارد 185.081 میلیون 81.5 میلیون 15.96 میلیون 169.121 میلیون 62.186 میلیون 60.758 میلیون 27.93 10.03 27.29 55.284 میلیون 16.763 میلیون 55.58 میلیون 16.467 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 20,100 950.00 4.96 20,050 900.00 4.70 1399/06/26 4,975 38.957 میلیون 780.933 میلیارد 7,830.5 19,150 20,100 19,370 20,100 18 4.396 میلیون 20,100 509 24,737 20,100 325.813 هزار میلیارد 335.399 میلیون 65.474 میلیون 16.25 میلیون 9.586 میلیون 55.887 میلیون 21.266 میلیون 20.538 میلیون 15.86 5.83 15.32 30.806 میلیون 8.151 میلیون 29.167 میلیون 9.79 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 6,270 10.00 0.16 6,350 70.00 1.11 1399/06/26 89,855 1.109 میلیارد 7.046 هزار میلیارد 12,345.7 6,280 6,540 6,030 6,590 322 7.347 میلیون 6,280 350 8.287 میلیون 6,280 1314.722 هزار میلیارد 5.734 میلیارد 4.805 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 420.789 میلیون 27.034 میلیون 48.63 3.58 3.12 863.297 میلیون 246.027 میلیون 899.166 میلیون 210.157 میلیون
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 309,220 14,720.00 5.00 309,220 14,720.00 5.00 1399/06/26 250 441,680 136.576 میلیارد 1,766.72 294,500 309,220 309,220 309,220 2 394,952 309,220 413 106 309,220 293.759 هزار میلیارد 313.099 میلیون 40.614 میلیون 950,000 19.34 میلیون 21.274 میلیون 27.034 میلیون 12.798 میلیون 22.95 13.81 10.87 164,793 276,887 112,919 328,761
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 41,990 1,180.00 2.89 42,520 1,710.00 4.19 1399/06/26 4,859 10.539 میلیون 448.132 میلیارد 2,169.02 40,810 42,850 41,000 42,850 26 47,452 42,000 37 82,828 42,000 297.64 هزار میلیارد 308.968 میلیون 38.604 میلیون 7 میلیون 11.328 میلیون 27.276 میلیون 17.881 میلیون 13.947 میلیون 21.34 10.91 16.65 8.995 میلیون 1.545 میلیون 7.556 میلیون 2.983 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 191,350 1,780.00 0.94 193,490 3,920.00 2.07 1399/06/26 8,669 5.407 میلیون 1.046 هزار میلیارد 623.69 189,570 198,980 186,000 199,040 20 23,969 191,380 28 14,585 191,380 580.47 هزار میلیارد 763.756 میلیون 243.371 میلیون 3 میلیون 183.286 میلیون 60.085 میلیون 222.285 میلیون 33.171 میلیون 17.5 9.66 2.61 4.157 میلیون 1.25 میلیون 4.082 میلیون 1.325 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 35,230 340.00 0.97 36,240 1,350.00 3.87 1399/06/26 5,924 15.743 میلیون 570.574 میلیارد 2,657.48 34,890 36,630 34,900 36,630 24 23,154 35,250 22 23,181 35,250 292.32 هزار میلیارد 301.73 میلیون 30.194 میلیون 8.066 میلیون 9.41 میلیون 20.784 میلیون 19.169 میلیون 13.535 میلیون 21.6 14.06 15.25 14.511 میلیون 1.232 میلیون 13.575 میلیون 2.168 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 18,370 90.00 0.49 18,850 390.00 2.11 1399/06/26 5,278 30.792 میلیون 580.48 میلیارد 5,833.96 18,460 19,300 17,930 19,380 12 16,297 18,400 10 74,694 18,400 508.95 هزار میلیارد 521.238 میلیون 84.101 میلیون 27 میلیون 12.288 میلیون 71.813 میلیون 29.006 میلیون 28.808 میلیون 17.68 7.09 17.55 21.777 میلیون 9.014 میلیون 26.263 میلیون 4.528 میلیون
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 31,310 1,490.00 5.00 31,040 1,220.00 4.09 1399/06/26 2,471 7.901 میلیون 245.271 میلیارد 3,197.31 29,820 31,310 29,900 31,310 7 5.883 میلیون 31,310 68 3,317 31,310 260.736 هزار میلیارد 278.612 میلیون 34.998 میلیون 8.4 میلیون 17.876 میلیون 17.122 میلیون 20.627 میلیون 10.616 میلیون 24.56 15.23 12.64 7.271 میلیون 629,698 6.867 میلیون 1.034 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 27,730 1,320.00 5.00 27,660 1,250.00 4.73 1399/06/26 4,408 25.739 میلیون 712.065 میلیارد 5,839.27 26,410 27,730 26,850 27,730 12 13,705 27,730 18 491,227 27,730 223.05 هزار میلیارد 246.493 میلیون 48.88 میلیون 8.064 میلیون 23.443 میلیون 25.437 میلیون 65.946 میلیون 10.562 میلیون 21.12 8.77 3.38 18.491 میلیون 7.248 میلیون 12.53 میلیون 13.21 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 31,760 1,510.00 4.99 31,750 1,500.00 4.96 1399/06/26 1,635 8.746 میلیون 277.673 میلیارد 5,349.28 30,250 31,750 31,000 31,760 4 1.004 میلیون 31,760 50 7,300 31,760 206.375 هزار میلیارد 218.188 میلیون 38.971 میلیون 6.5 میلیون 11.813 میلیون 27.158 میلیون 25.224 میلیون 15.42 میلیون 13.38 7.6 8.18 2.36 میلیون 6.386 میلیون 3.159 میلیون 5.587 میلیون
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 55,920 2,660.00 4.99 55,250 1,990.00 3.74 1399/06/26 405 1.301 میلیون 72.773 میلیارد 3,213.3 53,260 55,920 55,920 55,920 8 3.892 میلیون 55,920 251 2,024 55,920 240.338 هزار میلیارد 245.284 میلیون 29.298 میلیون 4.35 میلیون 4.946 میلیون 24.352 میلیون 18.62 میلیون 18.468 میلیون 13.01 9.87 12.91 328,145 973,240 275,760 1.026 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 93,010 4,420.00 4.99 93,010 4,420.00 4.99 1399/06/26 349 766,518 71.294 میلیارد 2,196.33 88,590 93,010 93,010 93,010 4 1.137 میلیون 93,010 186 2,300 93,010 166.48 هزار میلیارد 176.146 میلیون 16.162 میلیون 1.79 میلیون 9.666 میلیون 6.496 میلیون 14.568 میلیون 9.103 میلیون 18.29 25.63 11.43 631,664 134,854 238,797 527,721
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 71,900 2,670.00 3.86 72,260 3,030.00 4.38 1399/06/26 2,464 4.52 میلیون 326.618 میلیارد 1,834.45 69,230 72,690 68,690 72,690 5 4,404 71,980 15 3,650 71,980 187.876 هزار میلیارد 203.445 میلیون 29.004 میلیون 2.6 میلیون 15.569 میلیون 13.435 میلیون 40.778 میلیون 8.799 میلیون 21.35 13.98 4.62 3.62 میلیون 899,982 2.254 میلیون 2.266 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,910 90.00 3.00 3,040 40.00 1.33 1399/06/26 91,015 1.826 میلیارد 5.56 هزار میلیارد 20,066.71 3,000 3,150 2,860 3,150 116 11.924 میلیون 2,890 947 12.257 میلیون 2,890 119.371 هزار میلیارد 947.171 میلیون 453.307 میلیون 7.37 740.985 میلیون -34.72 154.108 میلیون -21,338,909 -27.85 5.91 3.86 1.787 میلیارد 39.853 میلیون 1.683 میلیارد 143.23 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 11,540 250.00 2.21 11,810 520.00 4.61 1399/06/26 4,373 39.14 میلیون 462.066 میلیارد - 11,290 11,790 11,450 11,850 11 57,380 11,540 15 59,532 11,540 177.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.107 میلیون 22.033 میلیون 23.729 میلیون 15.411 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 48,000 2,010.00 4.37 48,200 2,210.00 4.81 1399/06/26 2,709 11.424 میلیون 550.628 میلیارد 4,217.23 45,990 48,280 46,490 48,280 19 45,011 48,000 20 92,631 48,000 170.107 هزار میلیارد 175.973 میلیون 21.199 میلیون 3.529 میلیون 5.865 میلیون 15.333 میلیون 14.252 میلیون 7.262 میلیون 23.42 11.09 11.94 9.894 میلیون 1.531 میلیون 5.419 میلیون 6.006 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 29,520 1,400.00 4.98 29,400 1,280.00 4.55 1399/06/26 2,041 5.463 میلیون 160.613 میلیارد 2,676.56 28,120 29,520 28,140 29,520 6 41,140 29,520 17 28,862 29,520 176.4 هزار میلیارد 191.769 میلیون 33.272 میلیون 5.5 میلیون 15.369 میلیون 17.903 میلیون 29.905 میلیون 8.279 میلیون 21.31 9.85 5.9 5.157 میلیون 305,932 4.26 میلیون 1.203 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 49,250 2,340.00 4.99 48,060 1,150.00 2.45 1399/06/26 588 1.179 میلیون 58.066 میلیارد 2,005.09 46,910 49,250 49,250 49,250 6 2.75 میلیون 49,250 493 16,844 49,250 288.36 هزار میلیارد 298.124 میلیون 48.538 میلیون 6 میلیون 9.764 میلیون 38.775 میلیون 22.934 میلیون 18.891 میلیون 15.26 7.44 12.57 978,995 200,000 895,987 283,008
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 11,780 560.00 4.99 11,770 550.00 4.90 1399/06/26 19,179 238.831 میلیون 2.811 هزار میلیارد 12,452.73 11,220 11,780 11,410 11,780 65 252,223 11,780 89 434,230 11,780 147.125 هزار میلیارد 152.323 میلیون 27.847 میلیون 12.5 میلیون 5.198 میلیون 22.649 میلیون 6.694 میلیون 5.701 میلیون 25.81 6.5 21.98 203.726 میلیون 35.105 میلیون 191.123 میلیون 47.708 میلیون
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 17,460 820.00 4.93 17,440 800.00 4.81 1399/06/26 1,885 14.598 میلیون 254.657 میلیارد 7,744.32 16,640 17,470 16,900 17,470 5 4,128 17,470 6 50,196 17,470 143.88 هزار میلیارد 145.005 میلیون 17.774 میلیون 8.25 میلیون 1.125 میلیون 16.649 میلیون 4.475 میلیون 4.313 میلیون 33.36 8.64 32.15 7.889 میلیون 6.709 میلیون 11.044 میلیون 3.554 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 91,000 200.00 0.22 94,050 3,250.00 3.58 1399/06/26 2,429 3.167 میلیون 297.873 میلیارد 1,303.95 90,800 95,340 90,800 95,340 10 9,271 91,900 3 4,649 91,900 188.1 هزار میلیارد 205.859 میلیون 22.715 میلیون 2 میلیون 17.759 میلیون 4.955 میلیون 33.011 میلیون 10.606 میلیون - - - 1.716 میلیون 1.451 میلیون 1.563 میلیون 1.605 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 23,140 1,100.00 4.99 23,100 1,060.00 4.81 1399/06/26 4,054 16.851 میلیون 389.272 میلیارد 4,156.64 22,040 23,140 22,290 23,140 12 66,686 23,140 57 6,281 23,140 138.6 هزار میلیارد 147.232 میلیون 28.308 میلیون 6 میلیون 8.632 میلیون 19.676 میلیون 43.742 میلیون 8.661 میلیون 16 7.04 3.17 13.443 میلیون 3.408 میلیون 15.811 میلیون 1.04 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 180,030 1,030.00 0.58 185,360 6,360.00 3.55 1399/06/26 8,675 6.437 میلیون 1.193 هزار میلیارد 741.96 179,000 187,950 179,400 187,950 12 9,970 180,060 55 3,897 180,060 185.36 هزار میلیارد 186.881 میلیون 16.504 میلیون 1,000,000 1.521 میلیون 14.983 میلیون 2.934 میلیون 11.152 میلیون 16.62 12.37 63.19 5.988 میلیون 448,836 6.317 میلیون 120,000
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 49,720 2,360.00 4.98 49,410 2,050.00 4.33 1399/06/26 2,567 5.778 میلیون 285.469 میلیارد - 47,360 49,720 47,510 49,720 8 439,418 49,720 76 2,175 49,720 145.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.106 میلیون 2.672 میلیون 2.748 میلیون 3.03 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 47,500 2,260.00 5.00 47,500 2,260.00 5.00 1399/06/26 1,040 1.565 میلیون 74.353 میلیارد 1,505.13 45,240 47,500 47,500 47,500 4 8.941 میلیون 47,500 838 2,762 47,500 118.75 هزار میلیارد 120.092 میلیون 4.888 میلیون 1.86 میلیون 1.342 میلیون 3.546 میلیون 1.442 میلیون 1.194 میلیون 99.45 33.49 82.32 1.365 میلیون 200,000 1.35 میلیون 215,386
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 18,620 870.00 4.90 18,570 820.00 4.62 1399/06/26 4,933 26.859 میلیون 498.741 میلیارد 5,444 17,750 18,630 17,020 18,630 19 20,136 18,630 24 72,900 18,630 124.252 هزار میلیارد 127.515 میلیون 15.47 میلیون 6.691 میلیون 3.263 میلیون 12.207 میلیون 5.995 میلیون 5.908 میلیون 21.03 10.18 20.73 15.74 میلیون 11.118 میلیون 14.258 میلیون 12.601 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 4,390 150.00 3.54 4,420 180.00 4.25 1399/06/26 7,431 150.109 میلیون 663.372 میلیارد 20,200.33 4,240 4,430 4,240 4,590 53 1.812 میلیون 4,390 61 3.164 میلیون 4,390 134.482 هزار میلیارد 795.759 میلیون 695.202 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 74.265 میلیون 3.647 میلیون 36.87 3.96 1.81 87.478 میلیون 62.63 میلیون 133.336 میلیون 16.773 میلیون
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 16,320 760.00 4.88 16,150 590.00 3.79 1399/06/26 1,131 4.175 میلیون 67.44 میلیارد 3,691.04 15,560 16,330 15,500 16,330 3 2,065 16,320 3 3,331 16,320 145.35 هزار میلیارد 158.298 میلیون 23.056 میلیون 6 میلیون 12.948 میلیون 10.108 میلیون 7.18 میلیون 5.754 میلیون 25.26 14.38 20.24 3.503 میلیون 671,311 3.271 میلیون 903,090
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 58,980 2,800.00 4.98 58,820 2,640.00 4.70 1399/06/26 3,911 9.998 میلیون 588.134 میلیارد 2,556.41 56,180 58,980 57,000 58,980 11 300,197 58,980 42 3,328 58,980 117.64 هزار میلیارد 120.158 میلیون 14.597 میلیون 2 میلیون 2.518 میلیون 12.08 میلیون 5.458 میلیون 3.832 میلیون 30.7 9.74 21.55 6.65 میلیون 3.349 میلیون 9.05 میلیون 948,523
وپخش

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 127,320 6,060.00 5.00 127,170 5,910.00 4.87 1399/06/26 465 664,779 84.54 میلیارد 1,429.63 121,260 127,320 124,010 127,320 2 267 127,320 4 410 127,320 106.823 هزار میلیارد 108.831 میلیون 12.306 میلیون 840,000 2.008 میلیون 10.298 میلیون 6.121 میلیون 7.506 میلیون 14.23 10.37 17.45 276,190 388,589 569,464 95,315
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام بورس 11,370 540.00 4.99 11,350 520.00 4.80 1399/06/26 15,410 115.594 میلیون 1.312 هزار میلیارد 7,501.24 10,830 11,370 10,950 11,370 47 16.36 میلیون 11,370 540 377,630 11,370 106.214 هزار میلیارد 110.837 میلیون 8.647 میلیون 2.356 میلیون 4.623 میلیون 4.024 میلیون 3.922 میلیون 1.183 میلیون 89.79 26.39 27.08 112.657 میلیون 2.937 میلیون 97.215 میلیون 18.379 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 19,770 940.00 4.99 19,750 920.00 4.89 1399/06/26 1,192 7.344 میلیون 145.046 میلیارد 6,161.12 18,830 19,770 19,000 19,770 5 56,386 19,770 30 447 19,770 102.657 هزار میلیارد 119.689 میلیون 31.479 میلیون 5.198 میلیون 17.031 میلیون 14.447 میلیون 40.207 میلیون 4.866 میلیون 21.1 7.11 2.55 6.173 میلیون 1.171 میلیون 3.203 میلیون 4.141 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 13,060 180.00 1.40 13,330 450.00 3.49 1399/06/26 3,620 32.685 میلیون 435.613 میلیارد 9,028.89 12,880 13,520 12,600 13,520 12 40,270 13,060 15 12,658 13,060 133.3 هزار میلیارد 390.058 میلیون 272.175 میلیون 10 میلیون 256.758 میلیون 15.418 میلیون 35.926 میلیون 2.202 میلیون 60.55 8.65 3.71 19.301 میلیون 13.384 میلیون 27.129 میلیون 5.556 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 18,450 670.00 3.77 18,580 800.00 4.50 1399/06/26 4,677 33.467 میلیون 621.799 میلیارد 7,155.69 17,780 18,660 17,980 18,660 16 42,951 18,490 22 114,119 18,490 104.513 هزار میلیارد 112.766 میلیون 17.543 میلیون 5.625 میلیون 8.254 میلیون 9.29 میلیون 6.177 میلیون 6.041 میلیون 17.3 11.25 16.93 28.993 میلیون 4.475 میلیون 22.132 میلیون 11.335 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 4,670 220.00 4.94 4,670 220.00 4.94 1399/06/26 58,766 80.109 میلیون 374.107 میلیارد 1,363.18 4,450 4,670 4,670 4,670 1688 36.707 میلیون 4,670 5330 1.306 میلیون 4,670 10.791 هزار میلیارد 99.896 میلیون 27.183 میلیون 2.311 میلیون 5.885 میلیون 21.298 میلیون 4.445 میلیون 1.759 میلیون 53.46 4.41 21.15 80.057 میلیون 51,330 69.63 میلیون 10.479 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 11,930 240.00 2.05 12,160 470.00 4.02 1399/06/26 2,663 16.869 میلیون 205.168 میلیارد 6,334.42 11,690 12,270 11,700 12,270 3 54,887 11,930 9 23,959 11,930 109.44 هزار میلیارد 124.798 میلیون 27.919 میلیون 9 میلیون 15.358 میلیون 12.561 میلیون 8.987 میلیون 8.146 میلیون 13.43 8.72 12.18 10.96 میلیون 5.909 میلیون 11.54 میلیون 5.329 میلیون
کخاک

صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

سهام بورس 173,440 8,250.00 4.99 173,430 8,240.00 4.99 1399/06/11 1,580 1.374 میلیون 238.303 میلیارد 869.64 165,190 1.374 میلیون 173,440 238.303 میلیارد 0 111,074 173,440 104 - - 86.715 هزار میلیارد 90.733 میلیون 5.746 میلیون 500,000 4.018 میلیون 1.728 میلیون 2.36 میلیون 2.302 میلیون 37.68 50.17 36.75 1.185 میلیون 189,531 1.083 میلیون 290,942
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 20,040 940.00 4.92 19,920 820.00 4.29 1399/06/26 3,713 10.207 میلیون 203.353 میلیارد 2,748.87 19,100 20,050 19,000 20,050 8 35,453 20,040 24 138,617 20,040 95.618 هزار میلیارد 96.122 میلیون 15.127 میلیون 4.8 میلیون 504,500 14.623 میلیون 4.867 میلیون 6.477 میلیون 14.76 6.54 19.65 9.541 میلیون 666,000 7.565 میلیون 2.642 میلیون
ثامید

توسعه و عمران امید

سهام بورس 2,210 100.00 4.74 2,210 100.00 4.74 1399/06/26 22,605 28.896 میلیون 63.859 میلیارد 1,278.28 2,110 2,210 2,210 2,210 503 676.414 میلیون 2,210 9999 359,092 2,210 11.892 هزار میلیارد 113.715 میلیون 41.832 میلیون 5.381 میلیون 35.665 میلیون 6.168 میلیون - - - 12.65 - 28.896 میلیون - 16.792 میلیون 12.104 میلیون
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 67,000 1,570.00 2.40 68,070 2,640.00 4.03 1399/06/26 2,026 2.098 میلیون 142.826 میلیارد 1,035.66 65,430 68,700 65,630 68,700 5 2,059 67,050 12 10,727 67,050 76.579 هزار میلیارد 88.846 میلیون 14.483 میلیون 1.125 میلیون 12.267 میلیون 2.216 میلیون 14.427 میلیون 3.373 میلیون 22.7 34.56 5.31 2.064 میلیون 34,082 1.764 میلیون 334,001
وتوسم

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 13,810 600.00 4.54 13,860 650.00 4.92 1399/06/26 1,750 15.674 میلیون 217.216 میلیارد 8,956.56 13,210 13,870 13,370 13,870 6 15,186 13,800 10 47,553 13,800 62.37 هزار میلیارد 66.221 میلیون 15.9 میلیون 4.5 میلیون 3.851 میلیون 12.049 میلیون 10.145 میلیون 10.033 میلیون 6.22 5.18 6.15 13.573 میلیون 2.101 میلیون 13.32 میلیون 2.354 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 28,860 1,370.00 4.98 28,750 1,260.00 4.58 1399/06/26 3,032 10.793 میلیون 310.264 میلیارد 3,559.68 27,490 28,860 27,000 28,860 10 64,436 28,860 35 15,686 28,860 66.125 هزار میلیارد 141.957 میلیون 80.515 میلیون 2.3 میلیون 75.832 میلیون 4.683 میلیون 50.112 میلیون 1.851 میلیون 35.72 14.12 1.32 8.893 میلیون 1.9 میلیون 10.778 میلیون 15,000
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 13,970 450.00 3.33 14,140 620.00 4.59 1399/06/26 1,275 14.75 میلیون 208.52 میلیارد 11,568.25 13,520 14,190 13,740 14,190 5 15,189 13,970 7 4,439 13,970 63.63 هزار میلیارد 67.294 میلیون 12.689 میلیون 4.5 میلیون 3.664 میلیون 9.025 میلیون 4.553 میلیون 4.607 میلیون 13.81 7.05 13.98 13.927 میلیون 822,530 10.767 میلیون 3.982 میلیون
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 67,820 1,230.00 1.85 67,690 1,100.00 1.65 1399/06/26 720 569,598 39.034 میلیارد 791.11 66,590 69,910 64,000 69,910 5 927 67,810 4 404 67,810 169.225 هزار میلیارد 184.796 میلیون 20 میلیون 2 میلیون 15.571 میلیون 4.43 میلیون 22.72 میلیون 3.375 میلیون 50.14 38.21 7.45 369,598 200,000 373,987 195,611
سیتا

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 21,260 570.00 2.61 22,060 230.00 1.05 1399/06/26 102,438 79.109 میلیون 1.745 هزار میلیارد 772.26 21,830 22,920 21,010 22,920 873 445,763 21,230 325 527,183 21,230 242.66 هزار میلیارد 248.184 میلیون 27.669 میلیون 11 میلیون 5.524 میلیون 22.145 میلیون 8.392 میلیون 8.216 میلیون 29.53 10.96 28.92 76.995 میلیون 2.114 میلیون 77.776 میلیون 1.333 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 61,590 2,930.00 4.99 61,590 2,930.00 4.99 1399/06/26 443 1.414 میلیون 87.069 میلیارد 3,191.16 58,660 61,590 61,590 61,590 9 7.983 میلیون 61,590 366 26,406 61,590 52.844 هزار میلیارد 57.503 میلیون 8.317 میلیون 858,000 4.658 میلیون 3.659 میلیون 13.332 میلیون 2.464 میلیون 21.45 14.44 3.96 1.077 میلیون 337,000 317,837 1.096 میلیون
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 99,820 4,750.00 5.00 99,700 4,630.00 4.87 1399/06/26 3,908 6.593 میلیون 657.303 میلیارد 1,686.95 95,070 99,820 95,070 99,820 7 70,191 99,820 51 1,407 99,820 50.847 هزار میلیارد 51.549 میلیون 1.033 میلیون 510,000 702,013 330,977 246,605 -79,853 -636.76 153.63 206.19 4.295 میلیون 2.298 میلیون 6.543 میلیون 50,000
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 12,050 570.00 4.97 12,040 560.00 4.88 1399/06/26 1,926 21.188 میلیون 255.09 میلیارد 11,001.22 11,480 12,050 11,600 12,050 3 124,133 12,050 25 1,260 12,050 48.521 هزار میلیارد 50.878 میلیون 6.688 میلیون 2.6 میلیون 2.356 میلیون 4.331 میلیون 2.196 میلیون 1.993 میلیون 24.35 11.2 22.1 20.094 میلیون 1.095 میلیون 13.253 میلیون 7.935 میلیون
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 10,660 200.00 1.91 10,830 370.00 3.54 1399/06/26 6,278 30.757 میلیون 333.092 میلیارد 4,899.1 10,460 10,980 10,460 10,980 22 149,358 10,660 36 103,853 10,660 64.98 هزار میلیارد 66.988 میلیون 20.972 میلیون 4.5 میلیون 2.008 میلیون 18.964 میلیون 12.07 میلیون 12.099 میلیون 5.37 3.43 5.38 30.741 میلیون 15,200 30.755 میلیون 2,000
دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 72,350 3,440.00 4.99 72,350 3,440.00 4.99 1399/06/26 381 813,329 58.844 میلیارد 2,134.72 68,910 72,350 72,350 72,350 4 922,272 72,350 216 343 72,350 43.41 هزار میلیارد 51.072 میلیون 9.264 میلیون 600,000 7.662 میلیون 1.602 میلیون 7.979 میلیون 3.901 میلیون 11.13 27.1 5.44 613,329 200,000 163,329 650,000
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 4,040 390.00 10.68 4,060 410.00 11.23 1399/06/26 2,668 23.533 میلیون 95.535 میلیارد 8,820.44 3,650 3,970 3,850 4,160 17 130,848 4,040 35 74,903 4,040 20.3 هزار میلیارد 20.507 میلیون 2.478 میلیون 750,000 207,281 2.271 میلیون 326,497 282,586 71.84 8.94 62.18 23.41 میلیون 123,000 23.533 میلیون -
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 14,680 500.00 3.29 15,360 180.00 1.19 1399/06/26 3,710 8.561 میلیون 131.512 میلیارد 2,307.64 15,180 15,930 14,430 15,930 13 21,672 14,660 16 15,152 14,660 165.888 هزار میلیارد 179.928 میلیون 25.087 میلیون 3.6 میلیون 14.04 میلیون 11.047 میلیون 46.149 میلیون 5.133 میلیون 32.32 15.02 3.59 8.376 میلیون 185,340 7.097 میلیون 1.464 میلیون
دجابر

داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌

سهام بورس 44,300 1,740.00 4.09 44,220 1,660.00 3.90 1399/06/26 613 953,540 42.478 میلیارد 1,555.53 42,560 44,580 42,580 44,680 3 952 44,110 3 850 44,110 50.145 هزار میلیارد 53.487 میلیون 6.211 میلیون 1.134 میلیون 3.341 میلیون 2.869 میلیون 2.125 میلیون 1.145 میلیون 43.78 17.48 23.59 742,039 211,501 653,540 300,000
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

سهام بورس 39,710 1,890.00 5.00 39,650 1,830.00 4.84 1399/06/26 698 3.15 میلیون 124.919 میلیارد 4,513.32 37,820 39,710 37,610 39,710 2 1.072 میلیون 39,710 67 200 39,710 39.65 هزار میلیارد 41.361 میلیون 3.729 میلیون 1,000,000 1.711 میلیون 2.018 میلیون 1.794 میلیون 1.895 میلیون 20.92 19.65 22.1 1.188 میلیون 1.963 میلیون 2.386 میلیون 764,523
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 21,970 630.00 2.95 21,920 580.00 2.72 1399/06/26 1,005 3.811 میلیون 83.535 میلیارد 3,791.81 21,340 22,400 20,700 22,400 1 650 21,950 3 1,000 21,950 65.76 هزار میلیارد 74.553 میلیون 16.604 میلیون 3 میلیون 8.793 میلیون 7.811 میلیون 33.795 میلیون 2.643 میلیون 24.88 8.42 1.95 3.127 میلیون 683,855 2.991 میلیون 820,000
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 129,540 5,180.00 4.17 129,520 5,160.00 4.15 1399/06/26 1,230 1.08 میلیون 139.943 میلیارد 878.43 124,360 130,570 118,150 130,570 2 1,540 129,540 9 4,130 129,540 41.705 هزار میلیارد 43.824 میلیون 2.858 میلیون 322,000 2.118 میلیون 739,709 2.41 میلیون 161,124 258.84 56.38 17.3 997,999 82,468 692,321 388,146
دپارس

پارس‌ دارو

سهام بورس 100,050 4,760.00 5.00 98,420 3,130.00 3.28 1399/06/26 411 414,916 41.248 میلیارد 1,009.53 95,290 97,000 96,930 100,050 1 54,409 100,050 15 255 100,050 51.671 هزار میلیارد 53.308 میلیون 6.254 میلیون 525,000 1.637 میلیون 4.616 میلیون 5.309 میلیون 3.516 میلیون 14.7 11.19 9.73 260,128 154,788 383,630 31,286
کهمدا

شیشه‌ همدان‌

سهام بورس 28,730 1,360.00 4.97 28,710 1,340.00 4.90 1399/06/26 1,974 5.101 میلیون 146.45 میلیارد 2,584.24 27,370 28,730 28,000 28,730 4 7,950 28,730 13 4,470 28,730 33.074 هزار میلیارد 40.353 میلیون 10.972 میلیون 1.152 میلیون 7.279 میلیون 3.693 میلیون 2.644 میلیون 1.443 میلیون 22.92 8.97 12.51 4.071 میلیون 1.03 میلیون 4.401 میلیون 700,000
قصفها

قنداصفهان‌

سهام بورس 197,010 7,910.00 4.18 196,740 7,640.00 4.04 1399/06/26 1,417 477,231 93.892 میلیارد 336.79 189,100 198,550 189,220 198,550 3 1,144 197,010 6 2,850 197,010 38.364 هزار میلیارد 39.915 میلیون 2.351 میلیون 195,000 1.551 میلیون 800,593 4.672 میلیون 572,565 67 47.92 8.22 402,231 75,000 477,231 -
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 21,800 380.00 1.77 21,980 560.00 2.61 1399/06/26 2,630 6.922 میلیون 152.135 میلیارد 2,631.84 21,420 22,490 20,810 22,490 9 16,855 21,850 2 23,189 21,850 58.247 هزار میلیارد 63.256 میلیون 12.175 میلیون 2.65 میلیون 5.009 میلیون 7.166 میلیون 56.646 میلیون 2.611 میلیون 22.3 8.14 1.03 6.922 میلیون - 5.128 میلیون 1.794 میلیون
شفا

سرمایه گذاری شفادارو

سهام بورس 61,000 2,620.00 4.49 59,610 1,230.00 2.11 1399/06/26 741 2.044 میلیون 121.843 میلیارد 2,758.31 58,380 61,290 55,510 61,290 4 28,645 61,000 3 781 61,000 70.28 هزار میلیارد 73.333 میلیون 7.329 میلیون 1.179 میلیون 3.027 میلیون 4.302 میلیون 1.848 میلیون 1.788 میلیون 39.33 16.34 38.04 778,265 1.266 میلیون 1.044 میلیون 1,000,000
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 20,620 70.00 0.34 21,430 740.00 3.58 1399/06/26 2,076 13.093 میلیون 280.611 میلیارد 6,306.97 20,690 21,720 20,000 21,720 11 75,117 20,600 10 8,715 20,600 41.789 هزار میلیارد 45.1 میلیون 8.884 میلیون 1.95 میلیون 3.311 میلیون 5.572 میلیون 3.035 میلیون 2.781 میلیون 15.03 7.5 13.77 5.426 میلیون 7.668 میلیون 12.969 میلیون 124,053
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 102,920 4,900.00 5.00 101,160 3,140.00 3.20 1399/06/26 440 360,599 36.982 میلیارد 819.54 98,020 102,920 99,150 102,920 1 8,452 102,920 5 490 102,920 45.522 هزار میلیارد 52.338 میلیون 8.367 میلیون 450,000 6.816 میلیون 1.552 میلیون 8.355 میلیون 3.009 میلیون 15.13 29.34 5.45 196,233 164,366 325,897 34,702
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 8,050 170.00 2.16 8,160 280.00 3.55 1399/06/26 1,304 7.081 میلیون 57.796 میلیارد 5,430.55 7,880 8,230 7,980 8,270 5 46,730 8,050 7 65,334 8,050 39.168 هزار میلیارد 41.297 میلیون 11.158 میلیون 4.8 میلیون 2.129 میلیون 9.029 میلیون 3.815 میلیون 3.732 میلیون 10.49 4.34 10.27 5.384 میلیون 1.698 میلیون 5.932 میلیون 1.149 میلیون
کفرا

فراورده‌ های‌ نسوزایران‌

سهام بورس 43,550 2,070.00 4.99 43,090 1,610.00 3.88 1399/06/26 705 944,794 41.044 میلیارد 1,340.13 41,480 43,450 42,120 43,550 3 22,424 43,550 11 4,600 43,550 34.472 هزار میلیارد 36.946 میلیون 3.522 میلیون 372,886 2.474 میلیون 1.048 میلیون 3.496 میلیون 948,978 36.33 32.9 9.86 944,794 - 944,794 -
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 34,040 1,270.00 3.60 35,590 280.00 0.79 1399/06/26 1,376 1.056 میلیون 37.786 میلیارد 767.39 35,310 36,900 34,000 36,900 9 5,725 34,100 7 16,389 34,100 160.155 هزار میلیارد 165.579 میلیون 12.572 میلیون 2.016 میلیون 5.424 میلیون 7.148 میلیون 11.456 میلیون 2.944 میلیون 54.41 22.4 13.98 1.036 میلیون 20,200 1.049 میلیون 7,000
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 31,830 810.00 2.61 32,280 1,260.00 4.06 1399/06/26 1,258 3.738 میلیون 120.657 میلیارد 2,971.56 31,020 32,570 31,020 32,570 4 26,132 31,840 9 1,540 31,840 32.28 هزار میلیارد 34.769 میلیون 5.206 میلیون 1,000,000 2.489 میلیون 2.718 میلیون 6.871 میلیون 1.876 میلیون 17.2 11.88 4.7 3.428 میلیون 309,878 3.137 میلیون 601,600
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 17,370 820.00 4.95 17,240 690.00 4.17 1399/06/26 1,925 10.951 میلیون 188.77 میلیارد 5,688.75 16,550 17,370 15,740 17,370 4 50,622 17,370 10 5,288 17,370 31.377 هزار میلیارد 33.557 میلیون 7.291 میلیون 1.82 میلیون 2.181 میلیون 5.11 میلیون 2.071 میلیون 2.04 میلیون 15.38 6.14 15.15 10.504 میلیون 447,000 8.201 میلیون 2.75 میلیون
وسخراج

شرکت س استان خراسان جنوبی

سهام بورس 2,030 90.00 4.64 1,960 20.00 1.03 1399/06/26 143 6.179 میلیون 12.544 میلیارد 43,212.42 1,940 2,030 2,030 2,030 5 31.88 میلیون 2,030 953 186,869 2,030 9.8 میلیون 120.343 میلیون 102.888 میلیون 61.399 میلیون 1,185 102.886 میلیون - - - 1.17 - 6.179 میلیون - 6.179 میلیون -
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 13,720 650.00 4.97 13,370 300.00 2.30 1399/06/24 747 5.67 میلیون 75.836 میلیارد 7,590.92 13,070 12,810 12,420 13,720 1 63,482 13,720 18 500 14,000 53.48 هزار میلیارد 99.373 میلیون 51.006 میلیون 4 میلیون 45.893 میلیون 5.114 میلیون 20.993 میلیون 1.381 میلیون 38.71 10.46 2.55 2.666 میلیون 3.004 میلیون 5.363 میلیون 306,994
فساز

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 41,160 1,960.00 5.00 41,160 1,960.00 5.00 1399/06/26 1,070 2.081 میلیون 85.658 میلیارد - 39,200 41,160 41,160 41,160 9 10.425 میلیون 41,160 359 5,513 41,160 24.696 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.054 میلیون 27,000 881,105 1.2 میلیون
دتماد

تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

سهام بورس 40,200 1,430.00 3.69 40,410 1,640.00 4.23 1399/06/26 966 1.902 میلیون 76.839 میلیارد 1,968.62 38,770 40,700 39,000 40,700 41 60,000 40,700 1 56,500 40,700 28.893 هزار میلیارد 30.869 میلیون 4.299 میلیون 500,000 1.976 میلیون 2.323 میلیون 4.126 میلیون 1.47 میلیون 19.66 12.44 7 1.652 میلیون 250,000 1.901 میلیون 376
ونفت

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 14,930 710.00 4.99 14,930 710.00 4.99 1399/06/26 790 4.232 میلیون 63.177 میلیارد 5,356.38 14,220 14,930 14,930 14,930 10 7.549 میلیون 14,930 777 56,457 14,930 24.635 هزار میلیارد 25.323 میلیون 5.462 میلیون 1.65 میلیون 688,091 4.774 میلیون 2.111 میلیون 1.976 میلیون 12.47 5.16 11.67 3.712 میلیون 520,000 3.032 میلیون 1.2 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 5,170 0.00 0.00 5,290 120.00 2.32 1399/06/26 10,562 74.587 میلیون 394.301 میلیارد 7,061.81 5,170 5,420 4,980 5,420 33 124,107 5,190 41 141,248 5,190 47.61 هزار میلیارد 56.892 میلیون 13.807 میلیون 6 میلیون 9.282 میلیون 4.524 میلیون 424,979 -701,027 -67.91 10.52 112.03 74.515 میلیون 71,945 73.587 میلیون 1,000,000
کحافظ

کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌

سهام بورس 15,350 730.00 4.99 15,330 710.00 4.86 1399/06/26 1,959 9.673 میلیون 148.32 میلیارد 4,937.96 14,620 15,350 14,700 15,350 9 954,623 15,350 147 55,882 15,350 22.519 هزار میلیارد 26.203 میلیون 4.62 میلیون 1.469 میلیون 3.685 میلیون 935,002 1.209 میلیون 165,829 135.79 24.08 18.63 9.673 میلیون - 9.673 میلیون -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی