شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر مالکیت حقوقی بورس تهران

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ضملی1152

اختیارخ فملی-36000-1399/11/05

اختیار معامله بورس 16,500 0.00 0.00 16,500 0.00 0.00 1399/06/26 1 7 115,500 - - 16,500 16,500 16,500 0 20 6,000 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
غمارگح

ح . مارگارین‌

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/09/14 254 5.645 میلیون 6.209 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,100 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 4.012 میلیون 1.633 میلیون - 5.645 میلیون
غاذر2

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 3,200 67.00 2.14 3,133 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 3,133 3,200 - - 0 - - 0 - - 234.975 میلیارد - - - - - - - - - - - 2.7 میلیون - 2.7 میلیون
دسبحاح

ح .گروه دارویی سبحان

حق تقدم بورس 16,200 150.00 0.92 16,920 570.00 3.49 1399/06/27 750 869,615 14.716 میلیارد 1,159.49 16,350 17,990 15,200 17,990 4 8,857 16,200 7 2,942 16,200 57.236 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 869,615 - 652,938 216,677
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 28,860 1,370.00 4.98 28,750 1,260.00 4.58 1399/06/26 3,032 10.793 میلیون 310.264 میلیارد 3,559.68 27,490 28,860 27,000 28,860 10 64,436 28,860 35 15,686 28,860 66.125 هزار میلیارد 141.957 میلیون 80.515 میلیون 2.3 میلیون 75.832 میلیون 4.683 میلیون 50.112 میلیون 1.851 میلیون 35.72 14.12 1.32 8.893 میلیون 1.9 میلیون 10.778 میلیون 15,000
سبجنوح

ح . سیمان‌ بجنورد

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,250 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 18.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شبندر2

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 42,290 0.00 0.00 42,290 0.00 0.00 1399/06/10 11 283,839 12.004 میلیارد - 42,290 42,290 42,290 42,290 0 - - 0 - - 1213.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283,839 - 283,839
ما2

بیمه ما

سهام بورس 1,236 1.00 0.08 1,236 1.00 0.08 1397/04/26 1 15 میلیون 18.54 میلیارد - 1,235 1,236 1,236 1,236 0 - - 0 - - 4.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
درازک4

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 13,500 1,766.00 15.05 13,500 1,766.00 15.05 1397/08/6 1 42.9 میلیون 579.15 میلیارد - 11,734 13,500 13,500 13,500 0 - - 0 - - 9.626 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 42.9 میلیون - 42.9 میلیون
آسیا4

بیمه آسیا

سهام بورس 8,163 130.00 1.62 8,163 130.00 1.62 1398/12/28 1 30.5 میلیون 248.972 میلیارد - 8,033 8,163 8,163 8,163 0 - - 0 - - 18.775 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.5 میلیون - 30.5 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 9,617 8,804.00 1.00 1399/04/31 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 - - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
غپاکح2

ح . لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 618 32.00 5.46 618 32.00 5.46 1396/02/23 1 6.815 میلیون 4.212 میلیارد - 586 618 618 618 - - - - - - - - - - - - - - - - 6.815 میلیون - 6.815 میلیون
فلوله2

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 4,020 136.00 3.50 4,020 136.00 3.50 1395/10/11 1 5.134 میلیون 20.637 میلیارد - 3,884 4,020 4,020 4,020 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.134 میلیون - - 5.134 میلیون
سغرب

سیمان‌غرب‌

سهام بورس 21,360 1,120.00 4.98 21,960 520.00 2.31 1399/06/26 635 1.232 میلیون 26.602 میلیارد 1,939.69 22,480 22,700 21,360 22,880 42 2,500 21,360 2 95,000 21,360 10.98 هزار میلیارد 12.111 میلیون 1.956 میلیون 500,000 1.131 میلیون 825,252 1.846 میلیون 582,524 18.86 13.31 5.95 891,705 340,000 1.232 میلیون -
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 44,120 1,510.00 3.31 45,050 580.00 1.27 1399/06/26 2,423 5.001 میلیون 225.289 میلیارد 2,063.81 45,630 47,400 43,610 47,500 9 86,822 44,100 4 14,745 44,100 1351.5 هزار میلیارد 1.401 میلیارد 147.561 میلیون 30 میلیون 49.369 میلیون 98.192 میلیون 53.03 میلیون 44.121 میلیون 30.63 13.76 25.49 4.221 میلیون 779,410 3.997 میلیون 1.003 میلیون
فاسمین2

کالسیمین‌

سهام بورس 75,080 710.00 0.95 75,080 710.00 0.95 1399/06/5 1 8.9 میلیون 668.212 میلیارد - 74,370 75,080 75,080 75,080 0 - - 0 - - 150.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.9 میلیون - 8.9 میلیون
حپترو2

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 33,100 70.00 0.21 33,036 6.00 0.02 1399/06/4 22 60,834 2.01 میلیارد - 33,030 32,930 32,930 33,190 0 - - 0 - - 6.607 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 60,834 - 60,834
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 30,200 1,290.00 4.10 31,270 220.00 0.70 1399/06/26 2,605 5.138 میلیون 160.697 میلیارد 1,972.45 31,490 33,060 29,930 33,060 4 19,410 30,300 7 1,230 30,300 26.267 هزار میلیارد 31.315 میلیون 6.671 میلیون 840,000 5.048 میلیون 1.623 میلیون 10.635 میلیون 630,403 41.67 16.2 2.48 5.076 میلیون 62,250 4.229 میلیون 908,888
کچادح2

ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,580 157.00 2.74 5,580 157.00 2.74 1398/12/17 1 4.836 میلیون 26.986 میلیارد - 5,737 5,580 5,580 5,580 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
وبصادر4

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,900 82.00 4.51 1,900 82.00 4.51 1399/03/21 1 1,400 2.66 میلیون - 1,818 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 333.173 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,400 - 1,400
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 4,880 240.00 4.69 5,030 90.00 1.76 1399/06/26 6,217 39.402 میلیون 198.085 میلیارد 6,337.82 5,120 5,320 4,870 5,360 23 137,633 4,910 9 72,485 4,910 11.9 هزار میلیارد 12.332 میلیون 2.937 میلیون 2.366 میلیون 431,422 2.506 میلیون 841,220 9,457 1258.34 4.75 14.15 39.391 میلیون 11,621 39.402 میلیون -
فولاژح

ح.فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 16,440 1,826.00 10.00 16,455 1,811.00 9.91 1399/03/3 153 4.926 میلیون 81.057 میلیارد - 18,266 18,000 16,440 18,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 305,971 4.62 میلیون - 4.926 میلیون
غگرجیح

ح . بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 46,000 1,080.00 2.29 46,220 860.00 1.83 1399/04/24 41 609,924 28.194 میلیارد - 47,080 51,790 46,000 51,790 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 48,234 561,690 - 609,924
کرماشا4

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 21,260 16,170.00 43.20 21,260 16,170.00 43.20 1399/06/12 1 314.259 میلیون 6.681 هزار میلیارد - 37,430 21,260 21,260 21,260 - - - - 75.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 314.259 میلیون - 314.259 میلیون
سنیرح

ح . سیمان‌ سفیدنی‌ریز

سهام بورس 23,500 2,500.00 9.62 23,512 2,488.00 9.57 1398/07/10 16 51,965 1.222 میلیارد 3,247.81 26,000 25,600 23,500 25,600 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 7,963 44,002 - 51,965
پسهند4

صنایع‌ لاستیکی‌ سهند

سهام بورس 610 26,432.00 97.74 1,619 25,423.00 94.01 1398/12/28 1 41.744 میلیون 67.584 میلیارد - 27,042 - - - - - - - 566.65 میلیارد - - - - - - - - - - - 41.744 میلیون - 41.744 میلیون
کگلح2

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 4,760 51.00 1.06 4,760 51.00 1.06 1398/03/19 1 8.889 میلیون 42.31 میلیارد - 4,811 4,760 4,760 4,760 0 - - 0 - - 125.664 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.889 میلیون - 8.889 میلیون
بترانسح

ح . ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 4,100 200.00 4.65 4,100 200.00 4.65 1396/06/12 280 13.602 میلیون 55.768 میلیارد - 4,300 4,101 4,100 4,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 406,000 13.196 میلیون - 13.602 میلیون
فملیح2

ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 884 4.00 0.45 884 4.00 0.45 1396/08/15 1 6 میلیون 5.304 میلیارد - 880 884 884 884 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 میلیون
فایرا4

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 25,309 44.00 0.17 25,309 44.00 0.17 1399/03/19 12 228,722 5.789 میلیارد - 25,265 25,309 25,309 25,309 0 11,278 25,309 1 - - 131.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 228,722 - 228,722
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 11.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
صایتل9022

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1396/09/14 1 30,000 32.7 میلیارد - 1.098 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
رکیش2

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,051 0.00 0.00 3,051 0.00 0.00 1398/04/3 1 21 میلیون 64.071 میلیارد - 3,051 3,051 3,051 3,051 0 - - 0 - - 7.933 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 21 میلیون - 21 میلیون
وصندوق4

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 1,999 508.00 34.07 1,999 508.00 34.07 1396/03/3 1 22.399 میلیون 44.776 میلیارد - 1,491 1,999 1,999 1,999 - - - - 53.973 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22.399 میلیون - 22.399 میلیون
ثامانح

ح . سامان‌ گستراصفهان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 460 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 4.482 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 27,060 1,420.00 4.99 27,260 1,220.00 4.28 1399/06/26 2,568 8.124 میلیون 221.486 میلیارد 3,163.57 28,480 27,060 27,060 28,260 475 2,486 27,060 3 2.631 میلیون 27,060 13.63 هزار میلیارد 15.966 میلیون 2.851 میلیون 500,000 2.336 میلیون 515,013 2.068 میلیون 112,295 121.38 26.47 6.59 8.124 میلیون - 7.974 میلیون 150,000
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 41,990 2,200.00 4.98 43,300 890.00 2.01 1399/06/13 880 891,976 37.454 میلیارد 1,013.61 44,190 891,976 41,990 37.454 میلیارد 3172 5,545 41,990 14 16.572 میلیون 41,990 433 هزار میلیارد 465.947 میلیون 54.089 میلیون 10 میلیون 32.947 میلیون 21.142 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون 50.24 20.48 1.66 886,198 5,778 836,065 55,911
شنفت2

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 67,000 2,600.00 4.04 67,000 2,600.00 4.04 1399/06/22 1 1.5 میلیون 100.5 میلیارد - 64,400 67,000 67,000 67,000 0 - - 0 - - 167.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیون - 1.5 میلیون
دزهراویح

ح . ‌داروسازی‌زهراوی‌

حق تقدم بورس 11,500 0.00 0.00 11,500 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 11,500 11,500 11,500 - - - - 64.661 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غسالمح

ح . ‌سالمین‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 47.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دسبحاح2

ح .گروه دارویی سبحان

سهام بورس 2,709 0.00 0.00 2,709 0.00 0.00 1396/09/27 1 12 میلیون 32.508 میلیارد - 2,709 2,709 2,709 2,709 - - - - 1.371 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 12 میلیون
وآذرح

ح . ‌توسعه‌آذربایجان‌

سهام بورس 15,501 150.00 0.98 15,535 184.00 1.20 1398/11/16 1,257 25.897 میلیون 402.32 میلیارد 100 15,351 16,886 15,000 16,886 - - - - 4.107 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 5,720 300.00 4.98 5,960 60.00 1.00 1399/06/26 69,922 685.824 میلیون 4.089 هزار میلیارد 9,808.41 6,020 6,250 5,720 6,310 1478 753,097 5,720 213 38.847 میلیون 5,720 14.304 هزار میلیارد 255.729 میلیون 67.926 میلیون 39.605 میلیون 19.682 میلیون 48.244 میلیون 2.93 میلیون 2.85 میلیون 82.82 4.89 80.56 665.192 میلیون 20.632 میلیون 677.487 میلیون 8.337 میلیون
سیلامح

ح . سیمان‌ ایلام‌

سهام بورس 5,510 0.00 0.00 5,510 0.00 0.00 1399/06/20 409 15.583 میلیون 85.893 میلیارد 38,099.99 5,510 6,060 5,510 6,060 0 199 5,000 1 - - 13.632 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.249 میلیون 334,220 - 15.583 میلیون
غنوش2

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 101,120 4,810.00 4.99 101,120 4,810.00 4.99 1399/04/31 1 3.4 میلیون 343.808 میلیارد - 96,310 101,120 101,120 101,120 - - - - 35.392 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.4 میلیون 3.4 میلیون -
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 34,040 1,270.00 3.60 35,590 280.00 0.79 1399/06/26 1,376 1.056 میلیون 37.786 میلیارد 767.39 35,310 36,900 34,000 36,900 9 5,725 34,100 7 16,389 34,100 160.155 هزار میلیارد 165.579 میلیون 12.572 میلیون 2.016 میلیون 5.424 میلیون 7.148 میلیون 11.456 میلیون 2.944 میلیون 54.41 22.4 13.98 1.036 میلیون 20,200 1.049 میلیون 7,000
خفنر4

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 4,772 1,997.00 71.96 4,772 1,997.00 71.96 1396/01/15 1 69.984 میلیون 333.964 میلیارد - 2,775 4,772 4,772 4,772 0 - - 0 - - 2.233 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 69.984 میلیون - 69.984 میلیون
کگل4

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 15,486 475.00 2.98 15,486 475.00 2.98 1399/03/19 10 773,015 11.971 میلیارد - 15,961 15,486 15,486 15,486 0 - - 0 - - 1152.158 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 773,015 - 773,015
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 23,140 1,100.00 4.99 23,100 1,060.00 4.81 1399/06/26 4,054 16.851 میلیون 389.272 میلیارد 4,156.64 22,040 23,140 22,290 23,140 12 66,686 23,140 57 6,281 23,140 138.6 هزار میلیارد 147.232 میلیون 28.308 میلیون 6 میلیون 8.632 میلیون 19.676 میلیون 43.742 میلیون 8.661 میلیون 16 7.04 3.17 13.443 میلیون 3.408 میلیون 15.811 میلیون 1.04 میلیون
کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

سهام بورس 86,000 10.00 0.01 86,630 620.00 0.72 1399/06/26 485 298,100 25.994 میلیارد 614.64 86,010 90,310 82,200 90,310 3 33,735 86,030 6 7,744 86,030 17.534 هزار میلیارد 18.118 میلیون 1.36 میلیون 202,400 583,629 776,433 1.038 میلیون 622,884 28.15 22.58 16.89 298,100 - 298,100 -
وبملت4

بانک ملت

سهام بورس 519 23,341.00 97.82 519 23,341.00 97.82 1399/03/31 2 1.905 میلیارد 988.582 میلیارد - 23,860 519 519 519 10 - - 0 923,410 19,877 107.455 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.905 میلیارد - 1.905 میلیارد
کاذر

فرآورده‌های‌نسوزآذر

سهام بورس 33,390 1,590.00 5.00 33,390 1,590.00 5.00 1399/06/26 601 2.395 میلیون 79.955 میلیارد 3,984.35 31,800 33,390 32,750 33,390 1 348,564 33,390 14 3,200 34,980 15.026 هزار میلیارد 15.879 میلیون 1.838 میلیون 450,000 853,697 984,647 1.615 میلیون 571,735 26.28 15.26 9.31 1.315 میلیون 1.08 میلیون 2.395 میلیون -
سپاهاح

ح . سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/12/26 142 14.166 میلیون 127.498 میلیون - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 14.166 میلیون - 14.166 میلیون
وغدیر2

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 15,850 50.00 0.32 15,850 50.00 0.32 1399/06/19 1 6.5 میلیون 103.025 میلیارد - 15,800 15,850 15,850 15,850 0 - - 0 - - 1141.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.5 میلیون - 6.5 میلیون
قثابتح

ح . قند ثابت‌ خراسان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 32.812 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
رمپناح

ح. گروه مپنا (سهامی عام)

حق تقدم بورس 6,968 0.00 0.00 6,968 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 6,968 6,968 6,968 - - - - 775.278 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
رتاپح

ح.تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 1,320 40.00 3.13 1,299 19.00 1.48 1397/06/27 96 3.192 میلیون 4.146 میلیارد - 1,280 1,280 1,280 1,320 0 1,100 1,200 1 - - - - - - - - - - - - - 2.162 میلیون 1.03 میلیون - 3.192 میلیون
سشمال2

سیمان‌ شمال‌

سهام بورس 1,300 7.00 0.54 1,300 7.00 0.54 1397/10/25 1 11 میلیون 14.3 میلیارد - 1,293 1,300 1,300 1,300 0 - - 0 - - 1.677 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11 میلیون 11 میلیون -
قهکمتح

ح . قندهکمتان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 15.903 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وانصار

بانک انصار

سهام بورس 2,088 2.00 0.10 2,086 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - 2,086 2,088 2,088 2,088 - - - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مسینا9642

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/28 1 50,948 50.948 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 50,948 - 50,948
دامین

داروسازی‌ امین‌

سهام بورس 14,550 450.00 3.19 14,670 570.00 4.04 1399/06/26 978 2.984 میلیون 44.054 میلیارد 3,051.37 14,100 14,800 14,300 14,800 1 5,050 14,550 5 3,000 14,550 19.805 هزار میلیارد 22.353 میلیون 5.291 میلیون 1.35 میلیون 2.549 میلیون 2.743 میلیون 3.837 میلیون 1.375 میلیون 14.41 7.22 5.16 2.904 میلیون 80,000 2.974 میلیون 10,000
صایتل8124

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/26 84 452,263 1.164 میلیارد - 1,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 39,600 710.00 1.76 38,570 1,740.00 4.32 1399/06/26 4,183 10.795 میلیون 416.371 میلیارد 2,580.61 40,310 38,300 38,300 39,990 34 153,669 39,600 18 40,439 39,600 32.785 هزار میلیارد 33.978 میلیون 2.089 میلیون 300,000 1.194 میلیون 895,325 3.139 میلیون 160,478 204.29 36.62 10.45 10.788 میلیون 6,996 10.794 میلیون 355
وپترو2

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 17,129 901.00 5.00 17,129 901.00 5.00 1399/06/2 1 10.625 میلیون 181.991 میلیارد - 18,030 17,129 17,129 17,129 0 - - 0 - - 31.175 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.625 میلیون - 10.625 میلیون
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 92,430 4,860.00 5.00 95,030 2,260.00 2.32 1399/06/26 6,074 8.013 میلیون 761.5 میلیارد 1,319.23 97,290 96,900 92,430 100,000 324 1,087 92,430 10 990,110 92,430 33.261 هزار میلیارد 33.293 میلیون 517,570 350,000 32,223 485,347 99,093 124,034 268.17 68.53 335.65 5.806 میلیون 2.207 میلیون 7.973 میلیون 40,000
سفارح

ح . سیمان‌فارس‌

حق تقدم بورس 3,451 0.00 0.00 3,451 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 3,451 3,451 3,451 - - - - 28.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وبوعلی2

سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌

سهام بورس 1,100 14.00 1.26 1,100 14.00 1.26 1397/04/16 1 20 میلیون 22 میلیارد - 1,114 1,100 1,100 1,100 0 - - 0 - - 3.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
قمروح

ح . قند مرودشت‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 10.918 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وتجارتح

ح . بانک تجارت

حق تقدم بورس 860 0.00 0.00 857 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 860 860 860 - - - - 385.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کرازی

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 18,580 970.00 4.96 18,890 660.00 3.38 1399/06/26 2,463 7.444 میلیون 140.645 میلیارد 3,022.28 19,550 19,500 18,580 20,000 29 180,822 18,580 7 279,015 18,580 22.668 هزار میلیارد 24.507 میلیون 4.311 میلیون 1.2 میلیون 1.839 میلیون 2.472 میلیون 2.663 میلیون 994,215 22.8 9.17 8.51 4.914 میلیون 2.53 میلیون 7.444 میلیون -
خموتور

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 13,260 690.00 4.95 13,920 30.00 0.22 1399/06/26 45 130,241 1.727 میلیارد 2,894.24 13,950 13,260 13,260 13,260 481 845 13,260 2 4.328 میلیون 13,260 19.889 هزار میلیارد 21.743 میلیون 3.518 میلیون 1.429 میلیون 1.853 میلیون 1.665 میلیون 3.843 میلیون 171,536 115.95 11.94 5.17 130,241 - 130,241 -
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 10,660 200.00 1.91 10,830 370.00 3.54 1399/06/26 6,278 30.757 میلیون 333.092 میلیارد 4,899.1 10,460 10,980 10,460 10,980 22 149,358 10,660 36 103,853 10,660 64.98 هزار میلیارد 66.988 میلیون 20.972 میلیون 4.5 میلیون 2.008 میلیون 18.964 میلیون 12.07 میلیون 12.099 میلیون 5.37 3.43 5.38 30.741 میلیون 15,200 30.755 میلیون 2,000
آکنتورح

ح . کنتورسازی‌ایران‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 250 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 9.313 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کگل2

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 25,070 1,190.00 4.98 25,070 1,190.00 4.98 1399/06/26 13 1.372 میلیون 34.402 میلیارد - 23,880 25,070 25,070 25,070 0 - - 0 - - 1865.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.372 میلیون - 1.372 میلیون
شپترو2

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 4,964 0.00 0.00 4,964 0.00 0.00 1397/08/22 1 5.9 میلیون 29.288 میلیارد - 4,964 4,964 4,964 4,964 0 - - 0 - - 17.473 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.9 میلیون - 5.9 میلیون
قصفها2

قنداصفهان‌

سهام بورس 14,156 0.00 0.00 14,156 0.00 0.00 1397/12/26 1 2.736 میلیون 38.733 میلیارد - 14,156 14,156 14,156 14,156 0 - - 0 - - 2.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.736 میلیون - 2.736 میلیون
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 53,000 2,780.00 4.98 55,740 40.00 0.07 1399/06/26 36 11,702 620.206 میلیون 325.06 55,780 53,000 53,000 53,000 300 - - 0 810,599 53,000 8.361 هزار میلیارد 9.433 میلیون 1.308 میلیون 150,000 1.072 میلیون 235,905 1.215 میلیون 256,293 32.62 35.44 6.88 11,702 - 11,702 -
پلاسک

پلاسکوکار

سهام بورس 9,180 480.00 4.97 9,600 60.00 0.62 1399/06/26 126 617,607 5.67 میلیارد 4,901.64 9,660 9,180 9,180 9,180 321 1,085 9,180 1 2.898 میلیون 9,180 8.774 هزار میلیارد 10.634 میلیون 2.217 میلیون 913,939 1.861 میلیون 356,373 5.033 میلیون -131,646 -66.65 24.62 1.74 617,607 - 617,607 -
فنوال

نورد آلومینیوم‌

سهام بورس 36,460 1,910.00 4.98 38,280 90.00 0.23 1399/06/26 86 57,725 2.105 میلیارد 671.22 38,370 36,460 36,460 36,460 776 473 36,460 2 7.343 میلیون 36,460 25.967 هزار میلیارد 27.256 میلیون 2.576 میلیون 678,347 1.289 میلیون 1.287 میلیون 3.895 میلیون 402,115 64.58 20.18 6.67 57,725 - 57,725 -
مصفها712

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1397/11/27 1 613 625.505 میلیون - 1.028 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 5,000 1.028 میلیون 1 300 1.035 میلیون 1.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24 - - 24
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 20,040 940.00 4.92 19,920 820.00 4.29 1399/06/26 3,713 10.207 میلیون 203.353 میلیارد 2,748.87 19,100 20,050 19,000 20,050 8 35,453 20,040 24 138,617 20,040 95.618 هزار میلیارد 96.122 میلیون 15.127 میلیون 4.8 میلیون 504,500 14.623 میلیون 4.867 میلیون 6.477 میلیون 14.76 6.54 19.65 9.541 میلیون 666,000 7.565 میلیون 2.642 میلیون
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 27,310 1,430.00 4.98 27,370 1,370.00 4.77 1399/06/26 573 2.632 میلیون 72.05 میلیارد 4,593.46 28,740 27,310 27,310 28,680 134 - - 0 1.698 میلیون 27,310 10.948 هزار میلیارد 11.653 میلیون 1.527 میلیون 400,000 704,699 822,030 1.023 میلیون 251,533 43.53 13.32 10.7 2.632 میلیون 500 2.632 میلیون -
غپینو2

پارس‌ مینو

سهام بورس 2,840 0.00 0.00 2,840 0.00 0.00 1396/10/12 1 6.769 میلیون 19.223 میلیارد - 2,840 2,840 2,840 2,840 0 - - 0 - - 18.808 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 6.769 میلیون
سنیر2

سیمان‌ سفید نی‌ریز

سهام بورس 19,725 0.00 0.00 19,725 0.00 0.00 1398/04/11 1 1.071 میلیون 21.12 میلیارد - 19,725 19,725 19,725 19,725 0 - - 0 - - 1.973 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.071 میلیون - 1.071 میلیون
فنورد2

نوردوقطعات‌ فولادی‌

سهام بورس 14,800 115.00 0.78 14,800 115.00 0.78 1398/03/8 1 3.723 میلیون 55.101 میلیارد - 14,685 14,800 14,800 14,800 0 - - 0 - - 2.131 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.723 میلیون 3.723 میلیون -
وسکاب2

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 1,360 70.00 4.90 1,360 70.00 4.90 1396/09/29 1 15.283 میلیون 20.784 میلیارد - 1,430 1,360 1,360 1,360 0 - - 0 - - 8.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15.283 میلیون - 15.283 میلیون
فسرب2

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 100,000 2,504.00 2.57 100,000 2,504.00 2.57 1399/03/12 1 2 میلیون 200 میلیارد - 97,496 100,000 100,000 100,000 0 - - 0 - - 32.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
فلولهح

ح . لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 1,004 0.00 0.00 1,003 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,004 1,004 1,004 - - - - 14.851 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کاماح

ح . باما

سهام بورس 8,030 1,964.00 32.38 8,029 1,963.00 32.36 1397/08/30 300 14.232 میلیون 114.272 میلیارد - 6,066 8,022 8,022 8,030 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.513 میلیون 12.719 میلیون - 14.232 میلیون
تمحرکهح

ح . ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 2.072 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شکربن4

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 825,000 775,218.00 1.00 17,694 32,088.00 64.46 1398/12/28 1 9.981 میلیون 176.6 میلیارد - 49,782 851,000 818,000 851,000 - - - - 4.424 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.981 میلیون - 9.981 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 18,550 880.00 4.98 18,550 880.00 4.98 1399/06/26 10,151 104.803 میلیون 1.944 هزار میلیارد 10,324.41 17,670 18,550 18,450 18,550 30 1.775 میلیون 18,550 71 201,577 18,550 1018.395 هزار میلیارد 1.029 میلیارد 106.449 میلیون 40.3 میلیون 10.496 میلیون 95.953 میلیون 29.904 میلیون 30.247 میلیون 33.67 10.61 34.06 97.274 میلیون 7.53 میلیون 53.392 میلیون 51.411 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

حق تقدم بورس 5,740 456.00 8.63 5,620 336.00 6.36 1399/03/24 6,848 87.86 میلیون 493.693 میلیارد 5,423.72 5,284 5,500 5,400 5,810 45 76,830 5,740 30 460,937 5,740 6.463 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.631 میلیون 25.229 میلیون 87.635 میلیون 225,673
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 37,100 1,950.00 4.99 38,580 470.00 1.20 1399/06/26 1,080 2.301 میلیون 88.779 میلیارد 2,130.92 39,050 39,490 37,100 39,490 184 500 37,100 1 1.516 میلیون 37,100 19.29 هزار میلیارد 19.95 میلیون 1.534 میلیون 500,000 660,064 873,778 783,088 305,787 63.08 22.08 24.63 1.363 میلیون 938,000 2.301 میلیون -
فایرا2

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 17,990 0.00 0.00 17,990 0.00 0.00 1399/06/24 1 7 میلیون 125.93 میلیارد - 17,990 17,990 17,990 17,990 0 - - 0 - - 93.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7 میلیون - 7 میلیون -
ولغدرح

ح . لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 95 4.00 4.40 95 4.00 4.40 1395/11/12 172 6.01 میلیون 568.863 میلیون - 91 91 91 95 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 2.01 میلیون 4 میلیون - 6.01 میلیون
کپارسح

ح . کاشی‌ پارس‌

سهام بورس 11,400 6,405.00 128.23 11,400 6,405.00 128.23 1398/03/19 177 1.899 میلیون 21.654 میلیارد - 4,995 11,400 11,400 11,400 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 585,799 1.314 میلیون - 1.899 میلیون
پارسیانح2

ح.بیمه پارسیان

سهام بورس 667 16.00 2.34 667 16.00 2.34 1395/12/4 1 42.342 میلیون 28.242 میلیارد - 683 667 667 667 - - - - - - - - - - - - - - - - 42.342 میلیون - 42.342 میلیون
وکارح

ح . بانک‌ کارآفرین‌

حق تقدم بورس 1,850 0.00 0.00 1,850 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,850 1,850 1,850 - - - - 89.157 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی