شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
افاد544

منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108

سهام فرابورس 992,600 7,840.00 0.78 994,424 6,016.00 0.60 1398/09/2 2 12.745 میلیون 12.674 هزار میلیارد - 1 میلیون 1.001 میلیون 992,600 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 9.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.745 میلیون - 12.745 میلیون
افاد71

منفعت دولت7-ش.خاص بیمه0204

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/11 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
افاد62

منفعت دولت6-ش.خاص ملت0109

سهام فرابورس 4,070 995,930.00 99.59 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/17 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 4,100 4,001 4,100 0 100 910,000 1 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 33,000 4,071.00 14.07 33,000 4,071.00 14.07 1396/05/21 1 283.228 میلیون 9.347 هزار میلیارد - 28,929 33,000 33,000 33,000 0 - - 0 - - 264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283.228 میلیون - 283.228 میلیون
افاد724

منفعت دولت7-ش.خاص سپهر0204

سهام فرابورس 940,000 10,000.00 1.05 940,000 10,000.00 1.05 1398/10/28 1 9.8 میلیون 9.212 هزار میلیارد - 950,000 940,000 940,000 940,000 0 - - 0 - - 9.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.8 میلیون - 9.8 میلیون
برق مپنا4

تولید برق پرند مپنا

سهام فرابورس 100,000 0.00 0.00 100,000 0.00 0.00 1396/07/11 1 88.963 میلیون 8.896 هزار میلیارد - 100,000 100,000 100,000 100,000 0 - - 0 - - 8.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 88.963 میلیون - 88.963 میلیون
اروند112

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

سهام فرابورس 945,000 25,000.00 2.58 945,000 25,000.00 2.58 1398/09/24 1 4.9 میلیون 4.631 هزار میلیارد - 970,000 945,000 945,000 945,000 0 - - 0 - - 4.725 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.9 میلیون - 4.9 میلیون
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.531 میلیارد - 5.531 میلیارد
افاد24

منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626

سهام فرابورس 915,734 84,266.00 8.43 915,734 84,266.00 8.43 1398/03/1 1 4.5 میلیون 4.121 هزار میلیارد - 1,000,000 915,734 915,734 915,734 0 - - 0 - - 18.315 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.5 میلیون - 4.5 میلیون
افاد734

منفعت دولت7-ش.خاص نوین0204

سهام فرابورس 1,000,000 20,000.00 2.04 1,000,000 20,000.00 2.04 12:24 1 2.995 میلیون 2.995 هزار میلیارد - 980,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.995 میلیون - 2.995 میلیون
گندم24

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 923,500 1,501.00 0.16 923,500 1,501.00 0.16 1398/10/11 3 3.2 میلیون 2.955 هزار میلیارد - 925,001 923,500 923,500 923,500 0 - - 0 - - 18.47 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.2 میلیون - 3.2 میلیون
اروند102

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

سهام فرابورس 959,000 1,000.00 0.10 959,313 687.00 0.07 1398/06/25 3 3.06 میلیون 2.935 هزار میلیارد - 960,000 959,626 959,000 959,626 0 - - 0 - - 4.797 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.06 میلیون - 3.06 میلیون
اشاد14

مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026

سهام فرابورس 938,000 12,973.00 1.40 938,000 12,973.00 1.40 1398/10/28 1 3 میلیون 2.814 هزار میلیارد - 925,027 938,000 938,000 938,000 0 - - 0 - - 9.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
اجاد212

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

سهام فرابورس 1,000,000 50,000.00 5.26 1,000,000 50,000.00 5.26 1397/09/12 1 2.306 میلیون 2.306 هزار میلیارد - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.306 میلیون - 2.306 میلیون
اخزا42

اسناد خزانه اسلامی950821

سهام فرابورس 997,750 754.00 0.08 997,750 754.00 0.08 1395/08/17 2 2.105 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 996,996 997,750 997,750 997,750 0 - - 0 - - 9.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.105 میلیون - 2.105 میلیون
شستا9912

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/24 4 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
افاد514

منفعت دولت5-ش.خاص کاردان0108

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/5 1 1.999 میلیون 1.999 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.999 میلیون - 1.999 میلیون
افاد534

منفعت دولت5-ش.خاص کاریزما0108

سهام فرابورس 980,000 20,000.00 2.00 994,302 5,698.00 0.57 1398/10/21 2 2 میلیون 1.989 هزار میلیارد - 1,000,000 1.009 میلیون 980,000 1.009 میلیون 0 - - 0 - - 9.943 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
شستا0032

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

سهام فرابورس 982,800 32,799.00 3.45 982,800 32,799.00 3.45 1398/10/24 1 2 میلیون 1.966 هزار میلیارد - 950,001 982,800 982,800 982,800 0 - - 0 - - 2.948 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
اخزا7122

اسنادخزانه-م12بودجه97-980530

سهام فرابورس 796,500 500.00 0.06 796,500 500.00 0.06 1397/07/4 2 2.46 میلیون 1.959 هزار میلیارد - 797,000 796,500 796,500 796,500 0 - - 0 - - 7.965 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.46 میلیون - 2.46 میلیون
گندم22

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 952,000 11,000.00 1.17 952,000 11,000.00 1.17 1398/10/22 1 2 میلیون 1.904 هزار میلیارد - 941,000 952,000 952,000 952,000 0 - - 0 - - 19.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
قم9712

شهرداری قم 1394-آرمان

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/08/29 2 1.541 میلیون 1.541 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.541 میلیون - 1.541 میلیون
افاد524

منفعت دولت5-ش.خاص سپهر0108

سهام فرابورس 950,000 25,000.00 2.70 950,000 25,000.00 2.70 1398/09/26 1 1.6 میلیون 1.52 هزار میلیارد - 925,000 950,000 950,000 950,000 0 - - 0 - - 9.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.6 میلیون - 1.6 میلیون
مبین0122

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/2 3 1.459 میلیون 1.459 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.459 میلیون - 1.459 میلیون
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,250 17.00 0.32 5,250 17.00 0.32 1398/10/29 2 270 میلیون 1.418 هزار میلیارد - 5,233 5,250 5,250 5,250 0 - - 0 - - 186.375 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 270 میلیون - 270 میلیون
صنایع امید4

توسعه صنایع معدنی امید

سهام فرابورس 941 59.00 5.90 941 59.00 5.90 1396/03/24 2 1.5 میلیارد 1.411 هزار میلیارد - 1,000 941 941 941 0 1.5 میلیارد 940 2 - - 1.411 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیارد - 1.5 میلیارد
مبین0112

اجاره اعتماد مبین لوتوس010710

سهام فرابورس 870,000 19,999.00 2.35 870,000 19,999.00 2.35 1398/03/20 1 1.479 میلیون 1.286 هزار میلیارد - 850,001 870,000 870,000 870,000 0 - - 0 - - 2.175 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.479 میلیون - 1.479 میلیون
خدمات بازنشستگی4

خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

سهام فرابورس 1,230 230.00 23.00 1,230 230.00 23.00 1395/10/5 3 990 میلیون 1.218 هزار میلیارد - 1,000 1,230 1,230 1,230 0 - - 0 - - 1.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 میلیون - 990 میلیون
اخزا6104

اسنادخزانه-م10بودجه96-980911

سهام فرابورس 750,000 250,000.00 25.00 750,000 250,000.00 25.00 1396/11/30 1 1.606 میلیون 1.205 هزار میلیارد - 1,000,000 750,000 750,000 750,000 0 - - 0 - - 12.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.606 میلیون - 1.606 میلیون
حریل4

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 1,425 36.00 2.59 1,425 36.00 2.59 1395/09/28 1 784 میلیون 1.117 هزار میلیارد - 1,389 1,425 1,425 1,425 0 - - 0 - - 2.793 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 784 میلیون - 784 میلیون
اخزا7044

اسنادخزانه-م4بودجه97-991022

سهام فرابورس 683,665 403.00 0.06 683,665 403.00 0.06 1397/12/19 49 1.464 میلیون 1.001 هزار میلیارد - 683,262 683,665 683,665 683,665 0 - - 0 - - 16.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.464 میلیون - 1.464 میلیون
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/11/23 10 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
تامین972

اجاره س.تامین اجتماعی971222

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/30 4 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
مبین0162

اجاره اعتماد مبین امید011019

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/5 1 990,000 990 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 990,000 - 990,000
صمگا2

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1395/10/19 1 941,981 982.267 میلیارد - 1.047 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 0 - - 0 - - 1.043 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 941,981 - 941,981
اجاد222

اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991117

سهام فرابورس 980,000 9,999.00 1.03 981,000 10,999.00 1.13 1398/09/19 2 1,000,000 981 میلیارد - 970,001 982,000 980,000 982,000 0 - - 0 - - 4.905 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
پارس9607

گواهی سپرده عام پارسیان960703

سهام فرابورس 993,001 298.00 0.03 993,004 301.00 0.03 1396/07/1 83 955,779 949.092 میلیارد - 992,703 995,654 993,001 995,654 2 129 993,070 1 400 1.01 میلیون 19.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 918 954,861 - 955,779
صایتل24

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1396/02/17 1 853,000 904.649 میلیارد - 1.028 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 0 - - 0 - - 3.182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 853,000
پارس96072

گواهی سپرده عام پارسیان960703

سهام فرابورس 993,100 717.00 0.07 993,100 717.00 0.07 1396/06/13 1 900,000 893.79 میلیارد - 992,383 993,100 993,100 993,100 0 - - 0 - - 19.862 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
مشهد9732

شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.038 میلیون 128.00 0.01 1.038 میلیون 128.00 0.01 1397/06/12 1 850,000 882.409 میلیارد - 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 0 - - 0 - - 1.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
پخش4

پخش البرز

سهام فرابورس 4,535 2,148.00 89.99 4,535 2,148.00 89.99 1397/10/25 2 192 میلیون 870.72 میلیارد - 2,387 4,535 4,535 4,535 0 - - 0 - - 4.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 192 میلیون - 192 میلیون
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 8.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
افاد614

منفعت دولت6-ش.خاص140109

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 12:09 1 850,000 850 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 23.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
گلگهر1

اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%

سهام فرابورس 995,999 3,491.00 0.35 995,557 3,933.00 0.39 1396/02/12 84 833,008 829.307 میلیارد - 999,490 995,559 994,001 996,000 1 221 992,000 1 40 999,000 2.987 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,793 831,215 982 832,026
سلامت64

مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 940,000 25,250.00 2.76 940,000 25,250.00 2.76 1398/10/28 1 860,000 808.4 میلیارد - 914,750 940,000 940,000 940,000 0 - - 0 - - 16.337 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 860,000 - 860,000
کاریس4

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 41,579 1,942.00 4.90 41,579 1,942.00 4.90 1398/07/30 1 18.452 میلیون 767.233 میلیارد - 39,637 41,579 41,579 41,579 0 - - 0 - - 41.579 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.452 میلیون - 18.452 میلیون
حسینا4

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 14,888 7,762.00 108.93 14,888 7,762.00 108.93 1396/06/4 1 50.575 میلیون 752.953 میلیارد - 7,126 14,888 14,888 14,888 - - - - 7.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.575 میلیون - 50.575 میلیون
اجاد242

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

سهام فرابورس 1,000,000 15,000.00 1.48 1,000,000 15,000.00 1.48 1397/07/23 1 750,000 750 میلیارد - 1.015 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 750,000 - 750,000
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 30,000 23.00 0.08 30,000 23.00 0.08 1397/12/26 1 25 میلیون 750 میلیارد - 29,977 30,000 30,000 30,000 0 - - 0 - - 82.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
وگستر4

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,630 542.00 25.96 2,630 542.00 25.96 1396/08/30 2 274.097 میلیون 720.874 میلیارد - 2,088 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 1.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 274.097 میلیون
اخزا6034

اسنادخزانه-م3بودجه96-970710

سهام فرابورس 966,022 287.00 0.03 966,022 287.00 0.03 1397/05/23 8 725,228 700.586 میلیارد - 965,735 966,022 966,022 966,022 0 - - 0 - - 18.354 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 725,228 - 725,228
اجاد232

اجاره دولتی آپرورش-ملت991117

سهام فرابورس 990,000 321.00 0.03 990,000 321.00 0.03 1398/07/8 2 700,000 693 میلیارد - 989,679 990,000 990,000 990,000 0 - - 0 - - 1.98 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 700,000 - 700,000
اخزا6234

اسنادخزانه-م23بودجه96-990528

سهام فرابورس 745,000 856.00 0.12 745,000 856.00 0.12 1397/12/27 10 916,929 683.112 میلیارد - 744,144 745,000 745,000 745,000 0 - - 0 - - 11.359 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 916,929 - 916,929
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 15,693 0.00 0.00 14,946 0.00 0.00 12:26 3,815 44.226 میلیون 660.99 میلیارد 3,319.54 - 15,640 15,500 15,693 1 8.328 میلیون 15,027 290 30 15,027 206.255 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - 30.768 میلیون 13.458 میلیون 6.441 میلیون 37.785 میلیون
اشاد24

مشارکت دولتی2-شرایط خاص001227

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/29 1 650,000 650 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 650,000 - 650,000
بمپنا4

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 1,000 47,217.00 97.93 1,000 47,217.00 97.93 1398/09/3 1 634.814 میلیون 634.814 میلیارد - 48,217 1,000 1,000 1,000 - - - - 728 میلیارد - - - - - - - - - - - 634.814 میلیون - 634.814 میلیون
مبین0132

اجاره اعتماد مبین نوین010710

سهام فرابورس 929,800 70,200.00 7.02 929,800 70,200.00 7.02 1398/06/10 2 678,000 630.404 میلیارد - 1,000,000 929,800 929,800 929,800 0 - - 0 - - 929.8 میلیارد - - - - - - - - - - - 678,000 - 678,000
کرمان982

مرابحه کرمان موتور 980912

سهام فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1397/07/2 1 600,000 600 میلیارد - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
نوریل02

اجاره ریل پرداز نوآفرین021213

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/12/13 6 600,000 600 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
اشاد54

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/20 1 587,054 587.054 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 587,054 - 587,054
اخزا6072

اسنادخزانه-م7بودجه96-971010

سهام فرابورس 989,505 1,370.00 0.14 989,505 1,370.00 0.14 1397/09/21 1 590,000 583.808 میلیارد - 988,135 989,505 989,505 989,505 0 - - 0 - - 16.822 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 590,000 - 590,000
اخزا6042

اسنادخزانه-م4بودجه96-980820

سهام فرابورس 995,350 999.00 0.10 995,350 999.00 0.10 1398/08/11 1 583,578 580.864 میلیارد - 994,351 995,350 995,350 995,350 0 - - 0 - - 18.912 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 583,578 - 583,578
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,320 122.00 5.00 2,320 122.00 5.00 1398/08/13 1 250 میلیون 580 میلیارد - 2,442 2,320 2,320 2,320 0 - - 0 - - 56.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 میلیون - 250 میلیون
صچاد2

اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/04/13 1 560,000 560 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 560,000
اخزا7042

اسنادخزانه-م4بودجه97-991022

سهام فرابورس 827,752 239.00 0.03 827,749 242.00 0.03 1398/10/15 2 670,000 554.592 میلیارد - 827,991 827,748 827,748 827,752 0 - - 0 - - 20.231 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 670,000 - 670,000
اخزا112

اسناد خزانه اسلامی960724

سهام فرابورس 988,000 489.00 0.05 987,924 413.00 0.04 1396/07/2 2 550,000 543.358 میلیارد - 987,511 987,723 987,723 988,000 0 - - 0 - - 14.819 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 550,000 - 550,000
هوایی سامان4

خدمات هوایی سامان

سهام فرابورس 12,500 0.00 0.00 12,500 0.00 0.00 1396/09/4 2 43.2 میلیون 540 میلیارد - 12,500 12,500 12,500 12,500 0 - - 0 - - 660 میلیارد - - - - - - - - - - 30 میلیون 13.2 میلیون - 43.2 میلیون
اخزا6134

اسنادخزانه-م13بودجه96-981016

سهام فرابورس 687,700 2,308.00 0.33 687,700 2,308.00 0.33 1396/12/23 1 780,115 536.485 میلیارد - 690,008 687,700 687,700 687,700 0 - - 0 - - 12.121 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 780,115 - 780,115
اخزا6054

اسنادخزانه-م5بودجه96-970926

سهام فرابورس 933,800 821.00 0.09 933,800 821.00 0.09 1397/06/12 6 572,067 534.196 میلیارد - 934,621 933,800 933,800 933,800 0 - - 0 - - 17.742 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 572,067 - 572,067
گندم97072

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1396/08/16 1 500,000 516 میلیارد - 1.021 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 0 - - 0 - - 10.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
اخزا94

اسناد خزانه اسلامی960613

سهام فرابورس 948,800 3,600.00 0.38 948,800 3,600.00 0.38 1396/03/16 1 542,912 515.115 میلیارد - 952,400 948,800 948,800 948,800 0 22,788 930,000 4 - - 14.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 542,912 - 542,912
رایان2

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

سهام فرابورس 1,000,000 1,563.00 0.16 1,000,000 1,563.00 0.16 1397/05/15 1 510,485 510.485 میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 800 میلیارد - - - - - - - - - - - 510,485 - 510,485
سلامت32

مرابحه دولتی تعاون-امید991117

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/03/28 2 500,000 500 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
افاد14

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 10,000.00 1.01 1,000,000 10,000.00 1.01 1398/10/10 1 500,000 500 میلیارد - 990,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
اجاد262

اجاره دولتی آپرورش-امید991117

سهام فرابورس 1,000,000 60,000.00 5.66 1,000,000 60,000.00 5.66 1396/11/30 1 495,210 495.21 میلیارد - 1.06 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 495,210 - 495,210
ثعمرا4

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 1,763 629.00 55.47 1,763 629.00 55.47 1397/05/8 1 279.534 میلیون 492.818 میلیارد - 1,134 1,763 1,763 1,763 0 - - 0 - - 2.292 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279.534 میلیون - 279.534 میلیون
اخزا7112

اسنادخزانه-م11بودجه97-980430

سهام فرابورس 961,000 617.00 0.06 961,000 617.00 0.06 1398/02/24 1 500,000 480.5 میلیارد - 961,617 961,000 961,000 961,000 0 - - 0 - - 9.61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 640,000 - 640,000
لوتوس992

اجاره لوتوس پارسیان990717

سهام فرابورس 1,000,000 19,000.00 1.94 1,000,000 19,000.00 1.94 1397/07/4 1 475,000 475 میلیارد - 981,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 480 میلیارد - - - - - - - - - - - 475,000 - 475,000
اروند02

منفعت صبا اروند امین14001113

سهام فرابورس 945,000 55,000.00 5.50 945,000 55,000.00 5.50 1397/11/15 20 500,000 472.5 میلیارد - 1,000,000 945,000 945,000 945,000 0 300,190 945,000 13 - - 472.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
حکمت2

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 788 212.00 21.20 788 212.00 21.20 1398/03/21 7 598.978 میلیون 471.995 میلیارد - 1,000 788 788 788 0 - - 0 - - 4.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 598.978 میلیون - 598.978 میلیون
اخزا6152

اسنادخزانه-م15بودجه96-980820

سهام فرابورس 995,350 940.00 0.09 995,350 940.00 0.09 1398/08/11 1 470,808 468.619 میلیارد - 994,410 995,350 995,350 995,350 0 - - 0 - - 6.967 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 470,808 - 470,808
اخزا7232

اسنادخزانه-م23بودجه97-000824

سهام فرابورس 661,000 8,094.00 1.24 661,000 8,094.00 1.24 1398/07/7 1 703,307 464.886 میلیارد - 652,906 661,000 661,000 661,000 0 - - 0 - - 13.282 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 703,307 - 703,307
اجاد34

اجاره دولت-واجدشرایط خاص991118

سهام فرابورس 865,200 41,200.00 5.00 865,200 41,200.00 5.00 1398/02/23 1 510,000 441.252 میلیارد - 824,000 865,200 865,200 865,200 0 - - 0 - - 17.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 510,000 - 510,000
اجاد12

اجاره دولت مرحله یک1394-981226

سهام فرابورس 983,620 6,380.00 0.64 983,620 6,380.00 0.64 1398/07/6 2 447,000 439.678 میلیارد - 990,000 983,620 983,620 983,620 0 - - 0 - - 4.918 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 447,000 - 447,000
اشاد64

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/5 1 400,000 400 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
اشاد74

مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227

سهام فرابورس 996,000 1,000.00 0.10 996,000 1,000.00 0.10 1398/09/20 1 399,700 398.101 میلیارد - 995,000 996,000 996,000 996,000 0 - - 0 - - 3.077 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 399,700 - 399,700
سپهر2

اجاره سپهر سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/11 1 397,680 397.68 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 400 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 397,680
قرن992

مرابحه پدیده شیمی قرن990701

سهام فرابورس 970,000 10,000.00 1.04 970,000 10,000.00 1.04 1398/07/24 2 388,409 376.757 میلیارد - 960,000 970,000 970,000 970,000 0 - - 0 - - 485 میلیارد - - - - - - - - - - - 388,409 - 388,409
اخزا6102

اسنادخزانه-م10بودجه96-980911

سهام فرابورس 973,500 500.00 0.05 973,500 500.00 0.05 1398/07/21 2 385,808 375.584 میلیارد - 973,000 973,500 973,500 973,500 0 - - 0 - - 16.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 385,808 - 385,808
اشاد104

مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

سهام فرابورس 905,000 9,977.00 1.11 905,000 9,977.00 1.11 1398/10/1 1 412,000 372.86 میلیارد - 895,023 905,000 905,000 905,000 0 - - 0 - - 18.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 412,000 - 412,000
اخزا6024

اسنادخزانه-م2بودجه96-970612

سهام فرابورس 985,900 1,622.00 0.16 985,900 1,622.00 0.16 1397/05/23 5 375,000 369.713 میلیارد - 984,278 985,900 985,900 985,900 0 - - 0 - - 18.732 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25,000 - 25,000
اخزا8122

اسنادخزانه-م12بودجه98-001111

سهام فرابورس 679,040 588.00 0.09 678,753 301.00 0.04 12:00 2 537,700 364.965 میلیارد - 678,452 678,010 678,010 679,040 0 - - 0 - - 27.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 537,700 - 537,700
اخزا7062

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

سهام فرابورس 908,350 308.00 0.03 908,350 308.00 0.03 1398/10/14 1 400,000 363.34 میلیارد - 908,658 908,350 908,350 908,350 0 - - 0 - - 25.314 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
اجاد424

اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224

سهام فرابورس 928,000 7,999.00 0.87 928,000 7,999.00 0.87 1398/07/1 1 385,000 357.28 میلیارد - 920,001 928,000 928,000 928,000 0 - - 0 - - 1.392 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 385,000 - 385,000
سخاب3

اسناد خزانه اسلامی960922

سهام فرابورس 994,501 417.00 0.04 994,912 828.00 0.08 1396/09/13 116 357,754 355.934 میلیارد - 994,084 996,339 994,500 996,339 1 17,524 994,501 3 50 996,190 21.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,910 352,844 69,861 287,893
اخزا6122

اسنادخزانه-م12بودجه96-981114

سهام فرابورس 985,188 295.00 0.03 985,188 295.00 0.03 1398/10/17 1 360,000 354.668 میلیارد - 984,893 985,188 985,188 985,188 0 - - 0 - - 17.733 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 360,000 - 360,000
صایتل22

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.01 میلیون 4.00 0.00 1.01 میلیون 4.00 0.00 1397/12/14 1 350,000 353.663 میلیارد - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 - - 0 - - 3.031 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 350,000 - 350,000