شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اراد314

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0208

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/03/13 4 50 میلیون 50 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 50 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50 میلیون - 50 میلیون
اراد324

مرابحه عام دولت3-ش.خ0211

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/03/20 4 49 میلیون 49 هزار میلیارد - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 50 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 49 میلیون - 49 میلیون
اراد364

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0104

سهام فرابورس 985,000 15,000.00 1.50 985,000 15,000.00 1.50 1399/04/10 4 34.499 میلیون 33.982 هزار میلیارد - 1,000,000 985,000 985,000 985,000 0 - - 0 - - 59.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 34.499 میلیون - 34.499 میلیون
اراد394

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0204

سهام فرابورس 969,000 31,000.00 3.10 969,000 31,000.00 3.10 1399/04/24 1 30 میلیون 29.07 هزار میلیارد - 1,000,000 969,000 969,000 969,000 0 - - 0 - - 29.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
اراد344

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305

سهام فرابورس 950,000 49,970.00 5.00 950,000 49,970.00 5.00 1399/04/10 4 30.5 میلیون 28.975 هزار میلیارد - 999,970 950,000 950,000 950,000 0 - - 0 - - 33.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.5 میلیون - 30.5 میلیون
اراد384

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0105

سهام فرابورس 975,000 25,000.00 2.50 975,000 25,000.00 2.50 1399/04/24 4 22.522 میلیون 21.959 هزار میلیارد - 1,000,000 975,000 975,000 975,000 0 - - 0 - - 48.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22.522 میلیون - 22.522 میلیون
اراد33

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303

اوراق فرابورس 930,000 70,000.00 7.00 930,000 70,000.00 7.00 1399/04/18 135 23.4 میلیون 21.762 هزار میلیارد - 1,000,000 930,000 930,000 930,000 0 24,900 930,000 1 - - 32.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.3 میلیون 19.1 میلیون - 23.4 میلیون
اراد224

مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212

سهام فرابورس 962,500 22,500.00 2.28 980,964 4,036.00 0.41 1399/01/19 2 20.9 میلیون 20.502 هزار میلیارد - 985,000 1.001 میلیون 962,500 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 10.791 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20.9 میلیون - 20.9 میلیون
اراد114

مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس0206

سهام فرابورس 982,000 3,000.00 0.30 989,595 4,595.00 0.47 1399/02/1 4 18.4 میلیون 18.209 هزار میلیارد - 985,000 1,000,000 982,000 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 10.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.4 میلیون - 18.4 میلیون
اراد38

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0105

سهام فرابورس 975,000 25,000.00 2.50 975,000 25,000.00 2.50 1399/04/25 80 15.698 میلیون 15.306 هزار میلیارد - 1,000,000 975,000 975,000 975,000 1 15,000 945,000 1 11.78 میلیون 975,000 48.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15.698 میلیون - 15.698 میلیون
اراد354

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0103

سهام فرابورس 978,000 22,000.00 2.20 978,000 22,000.00 2.20 1399/04/17 5 14.05 میلیون 13.741 هزار میلیارد - 1,000,000 978,000 978,000 978,000 0 - - 0 - - 58.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.05 میلیون - 14.05 میلیون
شاوان4

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 59,706 1,714.00 2.96 59,706 1,714.00 2.96 1398/12/25 1 228.684 میلیون 13.654 هزار میلیارد - 57,992 59,706 59,706 59,706 0 - - 0 - - 68.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 228.684 میلیون - 228.684 میلیون
افاد544

منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108

سهام فرابورس 960,000 20,000.00 2.04 971,761 8,239.00 0.84 1398/12/4 3 13.9 میلیون 13.507 هزار میلیارد - 980,000 1.001 میلیون 960,000 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 9.718 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13.9 میلیون - 13.9 میلیون
افاد824

منفعت دولت8-ش.خاص لوتوس0205

سهام فرابورس 950,000 30,000.00 3.06 964,643 15,357.00 1.57 1398/11/15 2 13.9 میلیون 13.409 هزار میلیارد - 980,000 1.001 میلیون 950,000 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 9.646 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13.9 میلیون - 13.9 میلیون
شراز4

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 63,453 6,609.00 11.63 63,453 6,609.00 11.63 1398/12/21 1 205.509 میلیون 13.04 هزار میلیارد - 56,844 63,453 63,453 63,453 0 - - 0 - - 65.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 205.509 میلیون - 205.509 میلیون
اراد374

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005

سهام فرابورس 984,000 16,000.00 1.60 984,000 16,000.00 1.60 1399/04/24 2 11.066 میلیون 10.889 هزار میلیارد - 1,000,000 984,000 984,000 984,000 0 - - 0 - - 29.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11.066 میلیون - 11.066 میلیون
افاد71

منفعت دولت7-ش.خاص بیمه0204

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/11 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
رهن0104

اوراق رهنی بانک مسکن14010423

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/04/23 104 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21 10 میلیون - 10 میلیون
افاد724

منفعت دولت7-ش.خاص سپهر0204

سهام فرابورس 940,000 10,000.00 1.05 940,000 10,000.00 1.05 1398/10/28 1 9.8 میلیون 9.212 هزار میلیارد - 950,000 940,000 940,000 940,000 0 - - 0 - - 9.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.8 میلیون - 9.8 میلیون
برق مپنا4

تولید برق پرند مپنا

سهام فرابورس 100,000 0.00 0.00 100,000 0.00 0.00 1396/07/11 1 88.963 میلیون 8.896 هزار میلیارد - 100,000 100,000 100,000 100,000 0 - - 0 - - 8.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 88.963 میلیون - 88.963 میلیون
اراد334

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303

سهام فرابورس 930,000 70,000.00 7.00 930,000 70,000.00 7.00 1399/04/17 2 6.6 میلیون 6.138 هزار میلیارد - 1,000,000 930,000 930,000 930,000 0 - - 0 - - 32.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.6 میلیون - 6.6 میلیون
اراد35

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0103

سهام فرابورس 978,000 22,000.00 2.20 978,000 22,000.00 2.20 1399/04/18 31 5.906 میلیون 5.776 هزار میلیارد - 1,000,000 978,000 978,000 978,000 0 - - 0 - - 58.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6 5.906 میلیون - 5.906 میلیون
اجاد242

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

سهام فرابورس 1.042 میلیون 32,000.00 3.17 1.042 میلیون 32,000.00 3.17 1399/03/11 1 4.886 میلیون 5.092 هزار میلیارد - 1.01 میلیون 1.042 میلیون 1.042 میلیون 1.042 میلیون 0 - - 0 - - 5.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.886 میلیون - 4.886 میلیون
اروند102

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

سهام فرابورس 1.01 میلیون 7,000.00 0.69 1.01 میلیون 7,000.00 0.69 1399/04/4 1 4.853 میلیون 4.901 هزار میلیارد - 1.017 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 - - 0 - - 5.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.853 میلیون - 4.853 میلیون
اروند112

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

سهام فرابورس 945,000 25,000.00 2.58 945,000 25,000.00 2.58 1398/09/24 1 4.9 میلیون 4.631 هزار میلیارد - 970,000 945,000 945,000 945,000 0 - - 0 - - 4.725 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.9 میلیون - 4.9 میلیون
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.531 میلیارد - 5.531 میلیارد
افاد24

منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626

سهام فرابورس 915,734 84,266.00 8.43 915,734 84,266.00 8.43 1398/03/1 1 4.5 میلیون 4.121 هزار میلیارد - 1,000,000 915,734 915,734 915,734 0 - - 0 - - 18.315 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.5 میلیون - 4.5 میلیون
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 17,000 197.00 1.17 17,000 197.00 1.17 1399/04/22 5 232.8 میلیون 3.958 هزار میلیارد - 16,803 17,000 17,000 17,000 0 - - 0 - - 768.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 232.8 میلیون - 232.8 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 42,872 2,256.00 5.00 44,586 542.00 1.20 12:30 49,861 87.243 میلیون 3.89 هزار میلیارد 8,376.44 45,128 87.243 میلیون 45,000 3.89 هزار میلیارد 2063 137,433 42,872 193 31.831 میلیون 42,872 285.35 هزار میلیارد 64.763 میلیون 117.965 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 24.8 میلیون -37,409,211 - - - 84.822 میلیون 2.422 میلیون 84.696 میلیون 2.548 میلیون
اتکای4

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 20,000 7,890.00 65.15 20,000 7,890.00 65.15 1399/04/24 1 162.445 میلیون 3.249 هزار میلیارد - 12,110 20,000 20,000 20,000 0 - - 0 - - 65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 162.445 میلیون - 162.445 میلیون
صبا4

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 946,000 934,000.00 7.00 12,000 0.00 0.00 1399/01/23 112 244.817 میلیون 2.938 هزار میلیارد - 12,000 931,000 924,000 946,000 1 - - 0 55.183 میلیون 12,000 180 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 244.817 میلیون - 244.817 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 8,214 432.00 5.00 8,236 410.00 4.74 12:29 50,333 354.598 میلیون 2.92 هزار میلیارد 11,704.63 8,646 354.598 میلیون 8,214 2.92 هزار میلیارد 2328 636,448 8,214 235 66.487 میلیون 8,214 506.543 هزار میلیارد 299.375 میلیون 582.623 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 340.344 میلیون 14.254 میلیون 320.635 میلیون 33.963 میلیون
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
آریا4

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 65,119 135.00 0.21 65,119 135.00 0.21 1399/03/11 127 38.554 میلیون 2.511 هزار میلیارد - 65,254 65,119 65,119 65,119 0 - - 0 - - 298.495 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 38.554 میلیون - 38.554 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,350 108.00 0.87 12,640 182.00 1.46 1399/04/25 36,450 186.534 میلیون 2.358 هزار میلیارد 13,012.04 12,458 186.534 میلیون 12,900 2.358 هزار میلیارد 75 445,950 12,360 115 340,410 12,360 118.286 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 186.275 میلیون 259,144 149.109 میلیون 37.425 میلیون
اجاد212

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

سهام فرابورس 1,000,000 50,000.00 5.26 1,000,000 50,000.00 5.26 1397/09/12 1 2.306 میلیون 2.306 هزار میلیارد - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.306 میلیون - 2.306 میلیون
اروند032

منفعت صبا اروند تمدن14001113

سهام فرابورس 950,000 5,000.00 0.53 950,000 5,000.00 0.53 1399/03/10 1 2.3 میلیون 2.185 هزار میلیارد - 945,000 950,000 950,000 950,000 0 - - 0 - - 3.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.3 میلیون - 2.3 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 8,110 124.00 1.51 8,135 99.00 1.20 12:29 53,047 265.396 میلیون 2.159 هزار میلیارد 141.178 میلیون 8,234 265.396 میلیون 7,950 2.159 هزار میلیارد 114 611,235 8,121 121 493,624 8,121 196.422 هزار میلیارد 159.064 میلیون 28.753 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.588 میلیون 400,712 - - - 259.058 میلیون 6.338 میلیون 264.503 میلیون 893,217
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 78,000 2,001.00 2.63 78,000 2,001.00 2.63 1399/04/2 3 27.5 میلیون 2.145 هزار میلیارد - 75,999 78,000 78,000 78,000 0 - - 0 - - 215.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 27.5 میلیون - 27.5 میلیون
اخزا42

اسناد خزانه اسلامی950821

سهام فرابورس 997,750 754.00 0.08 997,750 754.00 0.08 1395/08/17 2 2.105 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 996,996 997,750 997,750 997,750 0 - - 0 - - 9.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.105 میلیون - 2.105 میلیون
افاد514

منفعت دولت5-ش.خاص کاردان0108

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/5 1 1.999 میلیون 1.999 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.999 میلیون - 1.999 میلیون
افاد734

منفعت دولت7-ش.خاص نوین0204

سهام فرابورس 1,000,000 45,000.00 4.71 1,000,000 45,000.00 4.71 1399/01/31 1 1.99 میلیون 1.99 هزار میلیارد - 955,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.99 میلیون - 1.99 میلیون
اخزا7122

اسنادخزانه-م12بودجه97-980530

سهام فرابورس 796,500 500.00 0.06 796,500 500.00 0.06 1397/07/4 2 2.46 میلیون 1.959 هزار میلیارد - 797,000 796,500 796,500 796,500 0 - - 0 - - 7.965 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.46 میلیون - 2.46 میلیون
کرمان002

رهنی کرمان موتور14001130

سهام فرابورس 1,000,000 15,000.00 1.52 1,000,000 15,000.00 1.52 1399/02/1 1 1.945 میلیون 1.945 هزار میلیارد - 985,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.945 میلیون - 1.945 میلیون
گندم22

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 952,000 11,000.00 1.17 952,000 11,000.00 1.17 1398/10/22 1 2 میلیون 1.904 هزار میلیارد - 941,000 952,000 952,000 952,000 0 - - 0 - - 19.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 22,456 1,069.00 5.00 22,456 1,069.00 5.00 1399/04/25 15,168 84.78 میلیون 1.904 هزار میلیارد - 21,387 22,456 22,456 22,456 82 29.23 میلیون 22,456 9999 197,528 22,456 537.993 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 84.469 میلیون 311,500 17.848 میلیون 66.932 میلیون
اراد37

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005

سهام فرابورس 984,000 16,000.00 1.60 984,000 16,000.00 1.60 1399/04/25 12 1.865 میلیون 1.835 هزار میلیارد - 1,000,000 984,000 984,000 984,000 1 30,000 950,000 1 17.069 میلیون 984,000 29.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6 1.865 میلیون - 1.865 میلیون
آگاس4

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 171,300 3,277.00 1.88 170,650 3,927.00 2.25 1399/02/13 2 10 میلیون 1.707 هزار میلیارد - 174,577 170,000 170,000 171,300 0 - - 0 - - 170.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
قم9712

شهرداری قم 1394-آرمان

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/08/29 2 1.541 میلیون 1.541 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.541 میلیون - 1.541 میلیون
ومعلم4

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,792 12,478.00 72.25 25,000 7,730.00 44.76 1399/04/22 1 60.076 میلیون 1.502 هزار میلیارد - 17,270 6.041 میلیون 4,792 28.949 میلیارد 0 - - 0 - - 37.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مبین0122

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/2 3 1.459 میلیون 1.459 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.459 میلیون - 1.459 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 22,200 407.00 1.87 21,813 20.00 0.09 1399/04/24 15,788 65.644 میلیون 1.432 هزار میلیارد 3,224.28 21,793 65.644 میلیون 21,400 1.432 هزار میلیارد 1 1,100 21,010 1 4,695 22,600 98.159 هزار میلیارد 60.7 میلیون 8.474 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون -1,925,949 54,289 - - - 38.637 میلیون 27.007 میلیون 64.22 میلیون 1.425 میلیون
صنایع امید4

توسعه صنایع معدنی امید

سهام فرابورس 941 59.00 5.90 941 59.00 5.90 1396/03/24 2 1.5 میلیارد 1.411 هزار میلیارد - 1,000 941 941 941 0 1.5 میلیارد 940 2 - - 1.411 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیارد - 1.5 میلیارد
کرمان02

مرابحه کرمان موتور14020306

سهام فرابورس 1.033 میلیون 17,000.00 1.62 1.033 میلیون 17,000.00 1.62 1399/03/8 15 1.3 میلیون 1.343 هزار میلیارد - 1.05 میلیون 1.033 میلیون 1.033 میلیون 1.033 میلیون 0 - - 0 - - 2.066 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.3 میلیون - 1.3 میلیون
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 5,293 117.00 2.26 5,293 117.00 2.26 1399/02/8 1 250 میلیون 1.323 هزار میلیارد - 5,176 5,293 5,293 5,293 0 - - 0 - - 127.801 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 میلیون - 250 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 83,930 4,417.00 5.00 85,158 3,189.00 3.61 12:29 16,646 15.211 میلیون 1.295 هزار میلیارد 1,221.6 88,347 15.211 میلیون 88,890 1.295 هزار میلیارد 243 12,838 83,930 30 687,178 83,930 238.442 هزار میلیارد 163.085 میلیون 3.927 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 2.052 میلیون 1.718 میلیون - - - 15.052 میلیون 158,983 14.867 میلیون 344,400
مبین0112

اجاره اعتماد مبین لوتوس010710

سهام فرابورس 870,000 19,999.00 2.35 870,000 19,999.00 2.35 1398/03/20 1 1.479 میلیون 1.286 هزار میلیارد - 850,001 870,000 870,000 870,000 0 - - 0 - - 2.175 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.479 میلیون - 1.479 میلیون
اروند052

منفعت صبا اروند لوتوس 14001113

سهام فرابورس 1,000,000 8,000.00 0.79 1,000,000 8,000.00 0.79 1399/04/9 1 1.271 میلیون 1.271 هزار میلیارد - 1.008 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.271 میلیون - 1.271 میلیون
خدمات بازنشستگی4

خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

سهام فرابورس 1,230 230.00 23.00 1,230 230.00 23.00 1395/10/5 3 990 میلیون 1.218 هزار میلیارد - 1,000 1,230 1,230 1,230 0 - - 0 - - 1.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 میلیون - 990 میلیون
اخزا6104

اسنادخزانه-م10بودجه96-980911

سهام فرابورس 750,000 250,000.00 25.00 750,000 250,000.00 25.00 1396/11/30 1 1.606 میلیون 1.205 هزار میلیارد - 1,000,000 750,000 750,000 750,000 0 - - 0 - - 12.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.606 میلیون - 1.606 میلیون
حریل4

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 1,425 36.00 2.59 1,425 36.00 2.59 1395/09/28 1 784 میلیون 1.117 هزار میلیارد - 1,389 1,425 1,425 1,425 0 - - 0 - - 4.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 784 میلیون - 784 میلیون
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 72,489 3,451.00 5.00 72,297 3,259.00 4.72 12:29 5,202 14.641 میلیون 1.059 هزار میلیارد 2,746.16 69,038 14.641 میلیون 71,000 1.059 هزار میلیارد 8 2.104 میلیون 72,489 88 34,257 72,489 80.271 هزار میلیارد 51.416 میلیون 1.739 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 390,448 - - - 13.334 میلیون 1.307 میلیون 6.103 میلیون 8.538 میلیون
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 31,375 3.00 0.01 31,383 11.00 0.04 1399/04/25 925 32.999 میلیون 1.036 هزار میلیارد - 31,372 31,383 31,370 31,400 1 4 میلیون 31,374 40 2,400 31,375 31.383 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.803 میلیون 30.196 میلیون 7.654 میلیون 25.345 میلیون
افاد14

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1.022 میلیون 22,000.00 2.20 1.022 میلیون 22,000.00 2.20 1399/02/14 2 1.006 میلیون 1.028 هزار میلیارد - 1,000,000 1.022 میلیون 1.022 میلیون 1.022 میلیون 0 - - 0 - - 30.66 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.006 میلیون - 1.006 میلیون
اخزا8192

اسنادخزانه-م19بودجه98-020322

سهام فرابورس 675,000 18,412.00 2.80 675,000 18,412.00 2.80 1399/04/24 1 1.485 میلیون 1.002 هزار میلیارد - 656,588 675,000 675,000 675,000 0 - - 0 - - 13.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.485 میلیون - 1.485 میلیون
اراد36

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0104

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/04/3 6 1.001 میلیون 1.001 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,000,000 956,000 5 34.499 میلیون 1,000,000 60 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.001 میلیون - 1.001 میلیون
تامین972

اجاره س.تامین اجتماعی971222

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/30 4 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
مبین0152

اجاره اعتماد مبین تمدن011019

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/26 1 997,500 997.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 997,500 - 997,500
مبین0162

اجاره اعتماد مبین امید011019

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/5 1 990,000 990 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 990,000 - 990,000
اخزا6232

اسنادخزانه-م23بودجه96-990528

سهام فرابورس 985,000 1,633.00 0.17 985,000 1,633.00 0.17 1399/04/23 1 1,000,000 985 میلیارد - 983,367 985,000 985,000 985,000 0 - - 0 - - 15.018 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
صمگا2

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1395/10/19 1 941,981 982.267 میلیارد - 1.047 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 941,981 - 941,981
اروند082

منفعت صبا اروند ملت 14001222

سهام فرابورس 976,000 16,000.00 1.67 976,000 16,000.00 1.67 1398/12/25 1 1,000,000 976 میلیارد - 960,000 976,000 976,000 976,000 0 - - 0 - - 6.832 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 43,000 1,339.00 3.21 42,418 757.00 1.82 1399/04/25 14,607 22.861 میلیون 969.698 میلیارد - 41,661 40,100 39,601 43,744 23 44,894 43,000 35 46,558 43,000 135.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.98 میلیون 2.881 میلیون 20.546 میلیون 2.315 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 29,333 1,396.00 5.00 28,947 1,010.00 3.62 1399/04/24 8,071 33.249 میلیون 962.457 میلیارد 4,534.13 27,937 33.249 میلیون 27,940 962.457 میلیارد 0 200 26,930 1 - - 86.841 هزار میلیارد 47.783 میلیون 12.158 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 31.929 میلیون 1.319 میلیون 21.203 میلیون 12.046 میلیون
پارس9607

گواهی سپرده عام پارسیان960703

سهام فرابورس 993,001 298.00 0.03 993,004 301.00 0.03 1396/07/1 83 955,779 949.092 میلیارد - 992,703 995,654 993,001 995,654 2 129 993,070 1 400 1.01 میلیون 19.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 918 954,861 - 955,779
اشاد64

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/28 1 904,691 904.691 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 904,691 - 904,691
صایتل24

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1396/02/17 1 853,000 904.649 میلیارد - 1.028 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 0 - - 0 - - 3.182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 853,000
پارس96072

گواهی سپرده عام پارسیان960703

سهام فرابورس 993,100 717.00 0.07 993,100 717.00 0.07 1396/06/13 1 900,000 893.79 میلیارد - 992,383 993,100 993,100 993,100 0 - - 0 - - 19.862 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
مشهد9732

شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.038 میلیون 128.00 0.01 1.038 میلیون 128.00 0.01 1397/06/12 1 850,000 882.409 میلیارد - 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 0 - - 0 - - 1.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
چکاپا2

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 9,542 449.00 4.94 9,542 449.00 4.94 1399/03/27 1 92 میلیون 877.864 میلیارد - 9,093 9,542 9,542 9,542 0 - - 0 - - 89.295 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 92 میلیون 92 میلیون -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 34,100 76.00 0.22 35,419 1,243.00 3.64 1399/04/25 9,044 24.731 میلیون 875.964 میلیارد - 34,176 35,884 33,500 35,884 26 116,024 34,390 13 182,906 34,390 23.022 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.351 میلیون 380,000 24.56 میلیون 170,773
پخش4

پخش البرز

سهام فرابورس 4,535 2,148.00 89.99 4,535 2,148.00 89.99 1397/10/25 2 192 میلیون 870.72 میلیارد - 2,387 4,535 4,535 4,535 0 - - 0 - - 4.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 192 میلیون - 192 میلیون
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 32.753 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
تابان032

اجاره تابان سپهر14021206

سهام فرابورس 1 میلیون 70,300.00 7.56 1 میلیون 70,300.00 7.56 1399/04/11 1 837,000 837.251 میلیارد - 930,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 - - 0 - - 4.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 837,000 - 837,000
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 35.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
گلگهر1

اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%

سهام فرابورس 995,999 3,491.00 0.35 995,557 3,933.00 0.39 1396/02/12 84 833,008 829.307 میلیارد - 999,490 995,559 994,001 996,000 1 221 992,000 1 40 999,000 2.987 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,793 831,215 982 832,026
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 88,539 4,659.00 5.00 88,552 4,646.00 4.99 1399/04/25 10,516 9.311 میلیون 824.534 میلیارد - 93,198 88,539 88,539 90,000 2763 11,033 88,539 29 8.805 میلیون 88,539 244.404 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.863 میلیون 448,115 8.652 میلیون 659,095
سلامت64

مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 940,000 25,250.00 2.76 940,000 25,250.00 2.76 1398/10/28 1 860,000 808.4 میلیارد - 914,750 940,000 940,000 940,000 0 - - 0 - - 16.337 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 860,000 - 860,000
اوصتا4

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

سهام فرابورس 16,195 41.00 0.25 16,171 17.00 0.11 1399/04/24 2 49.6 میلیون 802.103 میلیارد - 16,154 16,168 16,168 16,195 0 - - 0 - - 1.617 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 49.6 میلیون - 49.6 میلیون
وعسکر2

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 13,158 0.00 0.00 13,158 0.00 0.00 1399/01/25 1 59 میلیون 776.322 میلیارد - 13,158 13,158 13,158 13,158 0 - - 0 - - 131.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 59 میلیون 59 میلیون -
اوان2

مبین وان کیش

سهام فرابورس 77,306 3,681.00 5.00 77,306 3,681.00 5.00 1399/02/10 3 9.9 میلیون 765.329 میلیارد - 73,625 77,306 77,306 77,306 0 - - 0 - - 15.461 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.9 میلیون - 9.9 میلیون
حسینا4

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 14,888 7,762.00 108.93 14,888 7,762.00 108.93 1396/06/4 1 50.575 میلیون 752.953 میلیارد - 7,126 14,888 14,888 14,888 - - - - 7.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.575 میلیون - 50.575 میلیون
افاد554

منفعت دولت5-ش.خاص سایر0108

سهام فرابورس 919,710 30,290.00 3.19 922,267 27,733.00 2.92 1398/11/21 2 815,100 751.74 میلیارد - 950,000 923,650 919,710 923,650 0 - - 0 - - 9.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اعتماد4

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

سهام فرابورس 31,390 18.00 0.06 31,384 12.00 0.04 1399/04/25 2 23.862 میلیون 748.876 میلیارد - 31,372 31,380 31,380 31,390 0 - - 0 - - 31.384 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.85 میلیون 14.012 میلیون - 23.862 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 109,802 5,779.00 5.00 110,470 5,111.00 4.42 1399/04/24 9,643 6.589 میلیون 727.848 میلیارد 736.92 115,581 6.589 میلیون 113,800 727.848 میلیارد 1 - - 0 40 115,888 38.665 هزار میلیارد - - 210,000 799,825 356,009 1.45 میلیون 263,864 - - - 6.171 میلیون 417,716 6.589 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 174,668 9,193.00 5.00 174,692 9,169.00 4.99 12:29 3,358 4.141 میلیون 723.425 میلیارد 3,798.72 183,861 4.141 میلیون 174,668 723.425 میلیارد 228 833 174,668 13 588,642 174,668 419.261 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 1.95 میلیون 2.191 میلیون 2.65 میلیون 1.491 میلیون
وگستر4

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,630 542.00 25.96 2,630 542.00 25.96 1396/08/30 2 274.097 میلیون 720.874 میلیارد - 2,088 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 1.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 274.097 میلیون
اخزا6034

اسنادخزانه-م3بودجه96-970710

سهام فرابورس 966,022 287.00 0.03 966,022 287.00 0.03 1397/05/23 8 725,228 700.586 میلیارد - 965,735 966,022 966,022 966,022 0 - - 0 - - 18.354 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 725,228 - 725,228
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 275,960 11,898.00 4.13 277,227 10,631.00 3.69 1399/04/25 6,204 2.526 میلیون 700.181 میلیارد - 287,858 276,400 273,180 281,540 4 1,935 275,400 19 1,994 275,400 277.227 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.868 میلیون 657,188 2.416 میلیون 109,398
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی