شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اراد21

مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات0212

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/25 150 30 میلیون 30 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
اراد24

مرابحه عام دولت2-ش.خ سایر0212

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/25 136 26.5 میلیون 26.5 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 26.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.5 میلیون - 26.5 میلیون
اراد224

مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212

سهام فرابورس 962,500 22,500.00 2.28 980,964 4,036.00 0.41 12:12 2 20.9 میلیون 20.502 هزار میلیارد - 985,000 1.001 میلیون 962,500 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 10.791 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20.9 میلیون - 20.9 میلیون
شاوان4

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 59,706 1,714.00 2.96 59,706 1,714.00 2.96 1398/12/25 1 228.684 میلیون 13.654 هزار میلیارد - 57,992 59,706 59,706 59,706 0 - - 0 - - 68.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 228.684 میلیون - 228.684 میلیون
افاد544

منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108

سهام فرابورس 960,000 20,000.00 2.04 971,761 8,239.00 0.84 1398/12/4 3 13.9 میلیون 13.507 هزار میلیارد - 980,000 1.001 میلیون 960,000 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 9.718 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13.9 میلیون - 13.9 میلیون
افاد824

منفعت دولت8-ش.خاص لوتوس0205

سهام فرابورس 950,000 30,000.00 3.06 964,643 15,357.00 1.57 1398/11/15 2 13.9 میلیون 13.409 هزار میلیارد - 980,000 1.001 میلیون 950,000 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 9.646 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13.9 میلیون - 13.9 میلیون
شراز4

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 63,453 6,609.00 11.63 63,453 6,609.00 11.63 1398/12/21 1 205.509 میلیون 13.04 هزار میلیارد - 56,844 63,453 63,453 63,453 0 - - 0 - - 65.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 205.509 میلیون - 205.509 میلیون
اراد13

مرابحه عام دولت1-ش.خ سایر0206

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/25 61 11.5 میلیون 11.5 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 11.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11.5 میلیون - 11.5 میلیون
اراد12

مرابحه عام دولت1-ش.خ ملت0206

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/25 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
افاد71

منفعت دولت7-ش.خاص بیمه0204

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/11 50 10 میلیون 10 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 33,000 4,071.00 14.07 33,000 4,071.00 14.07 1396/05/21 1 283.228 میلیون 9.347 هزار میلیارد - 28,929 33,000 33,000 33,000 0 - - 0 - - 264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283.228 میلیون - 283.228 میلیون
افاد724

منفعت دولت7-ش.خاص سپهر0204

سهام فرابورس 940,000 10,000.00 1.05 940,000 10,000.00 1.05 1398/10/28 1 9.8 میلیون 9.212 هزار میلیارد - 950,000 940,000 940,000 940,000 0 - - 0 - - 9.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.8 میلیون - 9.8 میلیون
برق مپنا4

تولید برق پرند مپنا

سهام فرابورس 100,000 0.00 0.00 100,000 0.00 0.00 1396/07/11 1 88.963 میلیون 8.896 هزار میلیارد - 100,000 100,000 100,000 100,000 0 - - 0 - - 8.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 88.963 میلیون - 88.963 میلیون
اروند112

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

سهام فرابورس 945,000 25,000.00 2.58 945,000 25,000.00 2.58 1398/09/24 1 4.9 میلیون 4.631 هزار میلیارد - 970,000 945,000 945,000 945,000 0 - - 0 - - 4.725 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.9 میلیون - 4.9 میلیون
اراد114

مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس0206

سهام فرابورس 10,973 974,027.00 98.89 1,000,000 15,000.00 1.52 12:27 1 4.5 میلیون 4.5 هزار میلیارد - 985,000 10,973 10,973 10,973 0 - - 0 - - 11 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.5 میلیون - 4.5 میلیون
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 6,200 27.00 0.44 6,200 27.00 0.44 1399/01/9 2 708 میلیون 4.39 هزار میلیارد - 6,173 6,200 6,200 6,200 0 - - 0 - - 220.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 708 میلیون - 708 میلیون
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.531 میلیارد - 5.531 میلیارد
افاد24

منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626

سهام فرابورس 915,734 84,266.00 8.43 915,734 84,266.00 8.43 1398/03/1 1 4.5 میلیون 4.121 هزار میلیارد - 1,000,000 915,734 915,734 915,734 0 - - 0 - - 18.315 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.5 میلیون - 4.5 میلیون
گندم24

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 970,000 40,908.00 4.40 970,000 40,908.00 4.40 1398/12/13 1 3.7 میلیون 3.589 هزار میلیارد - 929,092 970,000 970,000 970,000 0 - - 0 - - 19.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.7 میلیون - 3.7 میلیون
افاد734

منفعت دولت7-ش.خاص نوین0204

سهام فرابورس 1,000,000 20,000.00 2.04 1,000,000 20,000.00 2.04 1398/10/30 1 2.995 میلیون 2.995 هزار میلیارد - 980,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.995 میلیون - 2.995 میلیون
اروند102

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

سهام فرابورس 959,000 1,000.00 0.10 959,313 687.00 0.07 1398/06/25 3 3.06 میلیون 2.935 هزار میلیارد - 960,000 959,626 959,000 959,626 0 - - 0 - - 4.797 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.06 میلیون - 3.06 میلیون
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
اجاد212

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

سهام فرابورس 1,000,000 50,000.00 5.26 1,000,000 50,000.00 5.26 1397/09/12 1 2.306 میلیون 2.306 هزار میلیارد - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.306 میلیون - 2.306 میلیون
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 65,320 3,109.00 5.00 65,039 2,828.00 4.55 13:11 25,979 33.576 میلیون 2.184 هزار میلیارد - 62,211 62,774 63,500 65,321 4 2,702 65,319 9 4,123 65,319 179.508 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.152 میلیون 1.424 میلیون 22.088 میلیون 11.488 میلیون
اخزا42

اسناد خزانه اسلامی950821

سهام فرابورس 997,750 754.00 0.08 997,750 754.00 0.08 1395/08/17 2 2.105 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 996,996 997,750 997,750 997,750 0 - - 0 - - 9.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.105 میلیون - 2.105 میلیون
افاد514

منفعت دولت5-ش.خاص کاردان0108

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/5 1 1.999 میلیون 1.999 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.999 میلیون - 1.999 میلیون
اخزا7122

اسنادخزانه-م12بودجه97-980530

سهام فرابورس 796,500 500.00 0.06 796,500 500.00 0.06 1397/07/4 2 2.46 میلیون 1.959 هزار میلیارد - 797,000 796,500 796,500 796,500 0 - - 0 - - 7.965 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.46 میلیون - 2.46 میلیون
گندم22

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 952,000 11,000.00 1.17 952,000 11,000.00 1.17 1398/10/22 1 2 میلیون 1.904 هزار میلیارد - 941,000 952,000 952,000 952,000 0 - - 0 - - 19.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 86,600 3,042.00 3.64 86,258 2,700.00 3.23 12:30 19,742 19.936 میلیون 1.72 هزار میلیارد 2,440.78 83,558 83,983 80,000 87,735 4 5,014 86,600 13 3,323 86,600 120.761 هزار میلیارد 41.626 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 - - - 18.69 میلیون 1.246 میلیون 18.808 میلیون 1.128 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 4,287 204.00 5.00 4,267 184.00 4.51 12:30 21,216 370.301 میلیون 1.58 هزار میلیارد 5,992.67 4,083 4,085 4,125 4,287 9 2.437 میلیون 4,287 181 9,907 4,287 103.028 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.348 میلیون 546,425 - - - 338.34 میلیون 31.961 میلیون 181.936 میلیون 188.365 میلیون
قم9712

شهرداری قم 1394-آرمان

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/08/29 2 1.541 میلیون 1.541 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.541 میلیون - 1.541 میلیون
مبین0122

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/2 3 1.459 میلیون 1.459 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.459 میلیون - 1.459 میلیون
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 78,115 3,719.00 5.00 77,118 2,722.00 3.66 13:12 5,114 18.811 میلیون 1.451 هزار میلیارد 1,288.56 74,396 74,410 73,100 78,115 1 338,367 78,115 95 100 78,115 46.293 هزار میلیارد 32.773 میلیون 1.752 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 - - - 17.592 میلیون 1.219 میلیون 11.081 میلیون 7.73 میلیون
صنایع امید4

توسعه صنایع معدنی امید

سهام فرابورس 941 59.00 5.90 941 59.00 5.90 1396/03/24 2 1.5 میلیارد 1.411 هزار میلیارد - 1,000 941 941 941 0 1.5 میلیارد 940 2 - - 1.411 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیارد - 1.5 میلیارد
مبین0112

اجاره اعتماد مبین لوتوس010710

سهام فرابورس 870,000 19,999.00 2.35 870,000 19,999.00 2.35 1398/03/20 1 1.479 میلیون 1.286 هزار میلیارد - 850,001 870,000 870,000 870,000 0 - - 0 - - 2.175 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.479 میلیون - 1.479 میلیون
خدمات بازنشستگی4

خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

سهام فرابورس 1,230 230.00 23.00 1,230 230.00 23.00 1395/10/5 3 990 میلیون 1.218 هزار میلیارد - 1,000 1,230 1,230 1,230 0 - - 0 - - 1.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 میلیون - 990 میلیون
اخزا6104

اسنادخزانه-م10بودجه96-980911

سهام فرابورس 750,000 250,000.00 25.00 750,000 250,000.00 25.00 1396/11/30 1 1.606 میلیون 1.205 هزار میلیارد - 1,000,000 750,000 750,000 750,000 0 - - 0 - - 12.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.606 میلیون - 1.606 میلیون
حریل4

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 1,425 36.00 2.59 1,425 36.00 2.59 1395/09/28 1 784 میلیون 1.117 هزار میلیارد - 1,389 1,425 1,425 1,425 0 - - 0 - - 4.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 784 میلیون - 784 میلیون
اخزا7044

اسنادخزانه-م4بودجه97-991022

سهام فرابورس 683,665 403.00 0.06 683,665 403.00 0.06 1397/12/19 49 1.464 میلیون 1.001 هزار میلیارد - 683,262 683,665 683,665 683,665 0 - - 0 - - 16.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.464 میلیون - 1.464 میلیون
تامین972

اجاره س.تامین اجتماعی971222

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/30 4 1,000,000 1000 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
مبین0152

اجاره اعتماد مبین تمدن011019

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/26 1 997,500 997.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 997,500 - 997,500
مبین0162

اجاره اعتماد مبین امید011019

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/5 1 990,000 990 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 990,000 - 990,000
صمگا2

مرابحه مگاموتور 3 ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1.043 میلیون 3,958.00 0.38 1395/10/19 1 941,981 982.267 میلیارد - 1.047 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 1.043 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 941,981 - 941,981
اجاد222

اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991117

سهام فرابورس 980,000 9,999.00 1.03 981,000 10,999.00 1.13 1398/09/19 2 1,000,000 981 میلیارد - 970,001 982,000 980,000 982,000 0 - - 0 - - 4.905 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
اروند082

منفعت صبا اروند ملت 14001222

سهام فرابورس 976,000 16,000.00 1.67 976,000 16,000.00 1.67 1398/12/25 1 1,000,000 976 میلیارد - 960,000 976,000 976,000 976,000 0 - - 0 - - 6.832 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
پارس9607

گواهی سپرده عام پارسیان960703

سهام فرابورس 993,001 298.00 0.03 993,004 301.00 0.03 1396/07/1 83 955,779 949.092 میلیارد - 992,703 995,654 993,001 995,654 2 129 993,070 1 400 1.01 میلیون 19.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 918 954,861 - 955,779
گویان4

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 4,380 0.00 0.00 4,380 0.00 0.00 1398/12/19 121 213.993 میلیون 937.291 میلیارد - 4,380 4,380 4,380 4,380 0 - - 0 - - 104.935 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 213.993 میلیون - 213.993 میلیون
افاد744

منفعت دولت7-ش.خاص سایر0204

سهام فرابورس 941,500 31,500.00 3.46 941,500 31,500.00 3.46 1398/12/10 1 979,000 921.729 میلیارد - 910,000 941,500 941,500 941,500 0 - - 0 - - 21.655 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 979,000 - 979,000
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 55,763 2,655.00 5.00 55,763 2,655.00 5.00 1398/12/19 3 16.372 میلیون 912.952 میلیارد - 53,108 55,763 55,763 55,763 0 - - 0 - - 153.906 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.372 میلیون - 16.372 میلیون
اشاد64

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/28 1 904,691 904.691 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 904,691 - 904,691
صایتل24

اجاره رایتل2- سه ماهه 22 درصد

سهام فرابورس 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1.061 میلیون 32,729.00 3.18 1396/02/17 1 853,000 904.649 میلیارد - 1.028 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 1.061 میلیون 0 - - 0 - - 3.182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 853,000
پارس96072

گواهی سپرده عام پارسیان960703

سهام فرابورس 993,100 717.00 0.07 993,100 717.00 0.07 1396/06/13 1 900,000 893.79 میلیارد - 992,383 993,100 993,100 993,100 0 - - 0 - - 19.862 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
مشهد9732

شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1.038 میلیون 128.00 0.01 1.038 میلیون 128.00 0.01 1397/06/12 1 850,000 882.409 میلیارد - 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 1.038 میلیون 0 - - 0 - - 1.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
پخش4

پخش البرز

سهام فرابورس 4,535 2,148.00 89.99 4,535 2,148.00 89.99 1397/10/25 2 192 میلیون 870.72 میلیارد - 2,387 4,535 4,535 4,535 0 - - 0 - - 4.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 192 میلیون - 192 میلیون
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 8.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 35.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
گلگهر1

اوراق مشارکت گلگهر 3 ماهه 20%

سهام فرابورس 995,999 3,491.00 0.35 995,557 3,933.00 0.39 1396/02/12 84 833,008 829.307 میلیارد - 999,490 995,559 994,001 996,000 1 221 992,000 1 40 999,000 2.987 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,793 831,215 982 832,026
سلامت64

مرابحه سلامت6واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 940,000 25,250.00 2.76 940,000 25,250.00 2.76 1398/10/28 1 860,000 808.4 میلیارد - 914,750 940,000 940,000 940,000 0 - - 0 - - 16.337 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 860,000 - 860,000
حسینا4

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 14,888 7,762.00 108.93 14,888 7,762.00 108.93 1396/06/4 1 50.575 میلیون 752.953 میلیارد - 7,126 14,888 14,888 14,888 - - - - 7.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.575 میلیون - 50.575 میلیون
افاد554

منفعت دولت5-ش.خاص سایر0108

سهام فرابورس 919,710 30,290.00 3.19 922,267 27,733.00 2.92 1398/11/21 2 815,100 751.74 میلیارد - 950,000 923,650 919,710 923,650 0 - - 0 - - 9.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اجاد242

اجاره دولتی آپرورش-نوین991117

سهام فرابورس 1,000,000 15,000.00 1.48 1,000,000 15,000.00 1.48 1397/07/23 1 750,000 750 میلیارد - 1.015 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 750,000 - 750,000
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
وگستر4

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,630 542.00 25.96 2,630 542.00 25.96 1396/08/30 2 274.097 میلیون 720.874 میلیارد - 2,088 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 1.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 274.097 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 11,398 542.00 4.99 11,393 537.00 4.95 12:30 1,991 62.232 میلیون 708.998 میلیارد - 10,856 10,876 11,066 11,398 0 4.739 میلیون 11,398 172 - - 69.042 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 47.952 میلیون 14.28 میلیون 13.639 میلیون 48.594 میلیون
اخزا7212

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

سهام فرابورس 769,000 973.00 0.13 769,000 973.00 0.13 1399/01/17 1 921,910 708.949 میلیارد - 768,027 769,000 769,000 769,000 0 - - 0 - - 30.677 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 921,910 - 921,910
افاد534

منفعت دولت5-ش.خاص کاریزما0108

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/01/17 1 704,000 704 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 704,000 - 704,000
اخزا6034

اسنادخزانه-م3بودجه96-970710

سهام فرابورس 966,022 287.00 0.03 966,022 287.00 0.03 1397/05/23 8 725,228 700.586 میلیارد - 965,735 966,022 966,022 966,022 0 - - 0 - - 18.354 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 725,228 - 725,228
اجاد232

اجاره دولتی آپرورش-ملت991117

سهام فرابورس 990,000 321.00 0.03 990,000 321.00 0.03 1398/07/8 2 700,000 693 میلیارد - 989,679 990,000 990,000 990,000 0 - - 0 - - 1.98 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 700,000 - 700,000
اشاد24

مشارکت دولتی2-شرایط خاص001227

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/29 1 650,000 650 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 650,000 - 650,000
بمپنا4

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 1,000 47,217.00 97.93 1,000 47,217.00 97.93 1398/09/3 1 634.814 میلیون 634.814 میلیارد - 48,217 1,000 1,000 1,000 - - - - 728 میلیارد - - - - - - - - - - - 634.814 میلیون - 634.814 میلیون
مبین0132

اجاره اعتماد مبین نوین010710

سهام فرابورس 929,800 70,200.00 7.02 929,800 70,200.00 7.02 1398/06/10 2 678,000 630.404 میلیارد - 1,000,000 929,800 929,800 929,800 0 - - 0 - - 929.8 میلیارد - - - - - - - - - - - 678,000 - 678,000
اشاد104

مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

سهام فرابورس 930,000 6,904.00 0.75 927,737 4,641.00 0.50 1398/12/25 2 652,474 605.325 میلیارد - 923,096 923,069 923,069 930,000 0 - - 0 - - 18.555 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 652,474 - 652,474
نوریل02

اجاره ریل پرداز نوآفرین021213

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/12/13 6 600,000 600 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
کرمان982

مرابحه کرمان موتور 980912

سهام فرابورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 1397/07/2 1 600,000 600 میلیارد - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/11/2 27,314 600 میلیون 600 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 594.028 میلیون 5.972 میلیون - 600 میلیون
آکورد4

صندوق س. آرمان آتی کوثر

سهام فرابورس 22,920 30.00 0.13 22,920 30.00 0.13 1398/12/26 1 25.75 میلیون 590.19 میلیارد - 22,890 22,920 22,920 22,920 0 - - 0 - - 22.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25.75 میلیون - 25.75 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,387 161.00 4.99 3,370 144.00 4.46 12:30 10,009 174.548 میلیون 588.275 میلیارد 20,557.45 3,226 3,227 3,281 3,387 4 26.848 میلیون 3,387 1490 3,014 3,387 207.267 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 165.356 میلیون 9.192 میلیون 123.455 میلیون 51.092 میلیون
اشاد54

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/20 1 587,054 587.054 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 9.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 587,054 - 587,054
اخزا6072

اسنادخزانه-م7بودجه96-971010

سهام فرابورس 989,505 1,370.00 0.14 989,505 1,370.00 0.14 1397/09/21 1 590,000 583.808 میلیارد - 988,135 989,505 989,505 989,505 0 - - 0 - - 16.822 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 590,000 - 590,000
اخزا6042

اسنادخزانه-م4بودجه96-980820

سهام فرابورس 995,350 999.00 0.10 995,350 999.00 0.10 1398/08/11 1 583,578 580.864 میلیارد - 994,351 995,350 995,350 995,350 0 - - 0 - - 18.912 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 583,578 - 583,578
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,320 122.00 5.00 2,320 122.00 5.00 1398/08/13 1 250 میلیون 580 میلیارد - 2,442 2,320 2,320 2,320 0 - - 0 - - 56.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 میلیون - 250 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 17,355 239.00 1.40 17,488 372.00 2.17 12:30 9,695 32.571 میلیون 569.613 میلیارد 3,275.2 17,116 17,115 17,100 17,971 1 39,569 17,353 9 30,000 17,353 51.348 هزار میلیارد 30.565 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 30.955 میلیون 1.617 میلیون 32.121 میلیون 450,000
سلامت42

مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991117

سهام فرابورس 994,450 33,449.00 3.48 994,450 33,449.00 3.48 1398/11/26 1 570,000 566.837 میلیارد - 961,001 994,450 994,450 994,450 0 - - 0 - - 994.45 میلیارد - - - - - - - - - - - 570,000 - 570,000
صچاد2

اجاره چادرملو سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/04/13 1 560,000 560 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 560,000
اخزا112

اسناد خزانه اسلامی960724

سهام فرابورس 988,000 489.00 0.05 987,924 413.00 0.04 1396/07/2 2 550,000 543.358 میلیارد - 987,511 987,723 987,723 988,000 0 - - 0 - - 14.819 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 550,000 - 550,000
هوایی سامان4

خدمات هوایی سامان

سهام فرابورس 12,500 0.00 0.00 12,500 0.00 0.00 1396/09/4 2 43.2 میلیون 540 میلیارد - 12,500 12,500 12,500 12,500 0 - - 0 - - 660 میلیارد - - - - - - - - - - 30 میلیون 13.2 میلیون - 43.2 میلیون
اخزا6134

اسنادخزانه-م13بودجه96-981016

سهام فرابورس 687,700 2,308.00 0.33 687,700 2,308.00 0.33 1396/12/23 1 780,115 536.485 میلیارد - 690,008 687,700 687,700 687,700 0 - - 0 - - 12.121 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 780,115 - 780,115
اخزا6054

اسنادخزانه-م5بودجه96-970926

سهام فرابورس 933,800 821.00 0.09 933,800 821.00 0.09 1397/06/12 6 572,067 534.196 میلیارد - 934,621 933,800 933,800 933,800 0 - - 0 - - 17.742 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 572,067 - 572,067
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 20,225 963.00 5.00 20,225 963.00 5.00 12:28 708 26.01 میلیون 526.048 میلیارد - 19,262 19,267 20,225 20,225 2 10.534 میلیون 20,225 444 380 20,225 10.113 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.41 میلیون 8.6 میلیون 13.51 میلیون 12.5 میلیون
گندم97072

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1.032 میلیون 11,000.00 1.08 1396/08/16 1 500,000 516 میلیارد - 1.021 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
اخزا94

اسناد خزانه اسلامی960613

سهام فرابورس 948,800 3,600.00 0.38 948,800 3,600.00 0.38 1396/03/16 1 542,912 515.115 میلیارد - 952,400 948,800 948,800 948,800 0 22,788 930,000 4 - - 14.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 542,912 - 542,912
رایان2

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

سهام فرابورس 1,000,000 1,563.00 0.16 1,000,000 1,563.00 0.16 1397/05/15 1 510,485 510.485 میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 800 میلیارد - - - - - - - - - - - 510,485 - 510,485
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 37,879 0.00 0.00 36,079 0.00 0.00 12:29 1,474 14.142 میلیون 510.24 میلیارد 1,395.28 - 37,000 34,500 37,882 2 3.697 میلیون 36,079 214 1,585 36,079 221.712 هزار میلیارد - - 6 میلیون 31.938 میلیون 33.469 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون - - - - - - -
شستا0052

اجاره تامین اجتماعی-امین001220

سهام فرابورس 955,000 45,000.00 4.50 955,000 45,000.00 4.50 1399/01/10 1 524,000 500.42 میلیارد - 1,000,000 955,000 955,000 955,000 0 - - 0 - - 5.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 524,000 - 524,000
سلامت32

مرابحه دولتی تعاون-امید991117

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/03/28 2 500,000 500 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
افاد14

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1398/12/4 1 500,000 500 میلیارد - 999,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
آسامید4

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 10,111 12.00 0.12 10,111 12.00 0.12 11:55 1 49.45 میلیون 499.989 میلیارد - 10,123 10,111 10,111 10,111 0 - - 0 - - 1.011 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 49.45 میلیون - 49.45 میلیون
اجاد262

اجاره دولتی آپرورش-امید991117

سهام فرابورس 1,000,000 60,000.00 5.66 1,000,000 60,000.00 5.66 1396/11/30 1 495,210 495.21 میلیارد - 1.06 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 495,210 - 495,210
ثعمرا4

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 1,763 629.00 55.47 1,763 629.00 55.47 1397/05/8 1 279.534 میلیون 492.818 میلیارد - 1,134 1,763 1,763 1,763 0 - - 0 - - 2.292 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279.534 میلیون - 279.534 میلیون
اخزا7112

اسنادخزانه-م11بودجه97-980430

سهام فرابورس 961,000 617.00 0.06 961,000 617.00 0.06 1398/02/24 1 500,000 480.5 میلیارد - 961,617 961,000 961,000 961,000 0 - - 0 - - 9.61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 640,000 - 640,000
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی